Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0425/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0425/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συρία

12.9.2012 - (2012/2788(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0425/2012)
PPE (B7‑0435/2012)
ECR (B7‑0438/2012)
ALDE (B7‑0439/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2012/2788(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0425/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0425/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία

(2012/2788(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Ιουλίου, της 25ης Ιουνίου, της 14ης Μαΐου, της 23ης Απριλίου και της 23ης Μαρτίου 2012, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 για την Συρία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη σχετικά με τη Συρία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας στις 15 Μαρτίου, 14 και 27 Απριλίου, 27 Μαΐου, 3 και 18 Ιουνίου, 6, 8 και 20 Ιουλίου, 3, 4, 8 και 18 Αυγούστου, και 5 Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσης σχετικά με τη Συρία στις 17 και 31 Ιουλίου και στις 29 Αυγούστου 2012,

–   έχοντας υπόψη την τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Συρία από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβαν στις 17 Αυγούστου 2012 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών Nabil El Araby σχετικά με το διορισμό του Lakhdar Brahimi στη θέση του νέου Κοινού Ειδικού Εκπροσώπου για τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2012 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2012 με τον οποίον τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με την λήψη περιοριστικών μέτρων ενόψει της κατάστασης που επικρατεί στη Συρία και τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των μέτρων αυτών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 66/253 που εξέδωσε στις 3 Αυγούστου 2012 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 19/1 της 1ης Μαρτίου 2012, S-19/1 της 1ης Ιουνίου 2012 και 20/L.22 της 6ης Ιουλίου 2012 που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Συρία, της 15ης Αυγούστου 2012,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αναστολής της ιδιότητας της Συρίας ως μέλους που έλαβε στις 13 Αυγούστου 2012 ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC),

–   έχοντας υπόψη το "Εθνικό Σύμφωνο" και το "Κοινό Πολιτικό Όραμα για τη Μετάβαση στη Συρία" που εκδόθηκαν μετά τη διάσκεψη που πραγματοποίησε η συριακή αντιπολίτευση στο Κάιρο στις 2 και 3 Ιουλίου 2012 υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών,

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Ομάδας Δράσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 30 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Annan και τις αποφάσεις 2042, 2043 και 2059 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria", που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2012,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, πράξεις στις οποίες η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη της βίαιης καταστολής των ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία, το Μάρτιο του 2011, κάπου 20.000 άτομα, ως επί το πλείστον άμαχοι, έχουν σκοτωθεί · ότι οι βαριές βιαιοπραγίες, όπως η χρήση βαρέως οπλισμού και οι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές, και οι σφαγές που διαπράττουν ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και η Σαμπίχα, όπως και οι διάφορες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αυξάνονται συνεχώς· ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά υπήρξαν θύματα σειράς σφαγών και σκόπιμων μαζικών δολοφονιών· ότι τα βασανιστήρια, οι μαζικές συλλήψεις και οι εκτεταμένες καταστροφές κατοικημένων περιοχών έχουν κλιμακωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες· ότι πόλεις και οικισμοί σε ολόκληρη τη Συρία πολιορκούνται και βομβαρδίζονται από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις ακόμη και με ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη· ότι με τον αυξανόμενο στρατιωτικό χαρακτήρα της σύγκρουσης η κατάσταση διολισθαίνει σε εμφύλιο πόλεμο·

Β.  εκτιμώντας ότι κάθε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της κατάστασης στη Συρία θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό της, που ήδη αντιμετωπίζει μια ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση, και θα συνέχιζε επίσης να πλήττει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Ιορδανίας και του Λιβάνου, με απρόβλεπτες προεκτάσεις και επιπτώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, κάπου 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Αύγουστο λόγω των συνεχιζόμενων μαχών, που σημαίνει ότι πάνω από 20.000 άνθρωποι πέθαναν από την έναρξη της σύγκρουσης· ότι, λόγω της επιδείνωσης των βιαιοπραγιών και των επισφαλών συνθηκών από άποψη ασφάλειας και ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, οι γειτονικές χώρες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, βοηθούν ένα δραματικά αυξανόμενο αριθμό Σύριων πολιτών που αναζητούν καταφύγιο, ιδίως στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο· ότι 235.000 Σύριοι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί ή περιμένουν να καταγραφούν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· ότι πάνω από το 75% των προσφύγων αυτών είναι γυναικόπαιδα· ότι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες δεν καταγράφονται· ότι πάνω από 100.000 πρόσφυγες πιστεύεται ότι εγκατέλειψαν τον Αύγουστο τη Συρία διασχίζοντας τα σύνορα με την Ιορδανία, το Λίβανο, το Ιράκ και την Τουρκία με μέσο ημερήσιο ρυθμό 500-2.000 ατόμων· ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από 1,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Συρίας και κάπου 3 εκατομμύρια χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας· ότι το συριακό καθεστώς έχει σκοπίμως αποκόψει σε ολόκληρες κοινότητες όπως στο Χομς και, πιο πρόσφατα, στο Χαλέπι, την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό και φάρμακα· ότι η Τουρκία κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας για τους αμάχους που να φυλάσσεται από τις γειτονικές χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Αυγούστου 2012 ο Kofi Annan ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Κοινού Ειδικού Εκπροσώπου ΟΗΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία ως αποτέλεσμα της αδιαλλαξίας του συριακού καθεστώτος, της αυξανόμενης ένοπλης βίας και της αδυναμίας του διαιρεμένου Συμβουλίου Ασφαλείας να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειές του για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου έξη σημείων· ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας Lakhdar Brahimi διορίστηκε πρόσφατα νέος Κοινός Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς έχει απολέσει κάθε αξιοπιστία και νομιμοποίηση ως εκπρόσωπος του συριακού λαού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βέτο της Ρωσίας και της Κίνας δεν επέτρεψαν στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει απόφαση που να επικυρώνει το αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ομάδας Δράσης για τη Συρία και απέτρεψαν τη λήψη των προταθέντων μέτρων για την επιβολή της εφαρμογής του σχεδίου Annan των έξι σημείων βάσει του άρθρου 41 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει επομένως μέχρι σήμερα κατορθώσει να συνεννοηθεί και να δώσει την κατάλληλη απάντηση στην Συριακή κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και το αυταρχικό καθεστώς του δεν έχουν θέση στο μέλλον της Συρίας· ότι ο Πρόεδρος οφείλει να αποσυρθεί ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να καταστεί δυνατή μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση της χώρας· ότι διάφοροι πρώην πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του καθεστώτος, καθώς και πρέσβεις, έχουν αυτομολήσει σε γειτονικές χώρες και ακόμη πιο μακριά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό καθεστώς· ότι η εναλλακτική αυτή λύση θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία της συριακής κοινωνίας και να σέβεται πλήρως τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με ειδική έμφαση στα δικαιώματα των εθνοτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και των γυναικών· ότι η συγκρότηση, από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μιας αντιπροσωπευτικής και χωρίς αποκλεισμούς μεταβατικής κυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στην εναλλακτική αυτή λύση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε στοχοθετημένες κυρώσεις στη Συρία σε διαδοχικές φάσεις και κατέστησε πιο αυστηρό το εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει στη Συρία· ότι, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η ΕΕ στις πωλήσεις όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και παρά την απαγόρευση της εξαγωγής τεχνολογιών παρακολούθησης, έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά μεταφοράς όπλων μέσω των υδάτων της ΕΕ, η δε διαρροή στοιχείων για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και διαφόρων συριακών εταιρειών, ομάδων και ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ αποδεικνύουν την εσωτερική αδυναμία της ΕΕ να εφαρμόσει τις αποφάσεις που η ίδια λαμβάνει και τους κανονισμούς που θεσπίζει·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες και κράτη, είτε απευθείας είτε μέσω περιφερειακών διαύλων και γειτονικών χωρών, συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενεργά όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, με οικονομική, επιχειρησιακή, υλικοτεχνική και τακτική υποστήριξη και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων, πυρομαχικών και κάθε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού, υλικοτεχνικής υποστήριξης, μέσων επικοινωνίας και κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο αποδεικνύει τον ευρύτερο περιφερειακό χαρακτήρα της σύγκρουσης· ότι η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύρραξης το μόνο που θα φέρει είναι περισσότερα δεινά στον συριακό λαό και στην περιοχή συνολικά·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 20012 ότι μια πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 50 εκατομμυρίων ευρώ θα ενεργοποιηθεί για την υποστήριξη εκείνων που τη χρειάζονται εντός της Συρίας αλλά και εκείνων που βγαίνουν από τα σύνορά της· ότι, σύμφωνα με την ECHO (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας), η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει 142 εκατομμύρια ευρώ, η δε συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια, μαζί με εκείνη από τα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 224 περίπου εκατομμύρια ευρώ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι της Συριακής αντιπολίτευσης έκαναν διάφορες συνεδριάσεις τους περασμένους μήνες με σκοπό την υπέρβαση των εσωτερικών αντιθέσεων και τη δημιουργία ενός ενωμένου μετώπου και ότι εξέδωσαν ένα «Εθνικό Σύμφωνο» και ένα «Κοινό Πολιτικό Όραμα» για τη μετάβαση στη Συρία, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας "The Day After project: Supporting a Democratic Transition in Syria"· ότι, παρ' όλες τις προσπάθειες, οι εσωτερικές διαιρέσεις και εντάσεις εντός της αντιπολίτευσης παραμένουν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Δράσης για τη Συρία ενέκρινε την 1η Ιουλίου 2012 στη Γενεύη αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για μια μετάβαση με πρωτοβουλία της Συρίας, η οποία περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός μεταβατικού κυβερνητικού σχήματος με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες·

1.  τονίζει εκ νέου ότι καταδικάζει απερίφραστα τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση αδιάκριτης βίας από το καθεστώς του Προέδρου Assad κατά του συριακού άμαχου πληθυσμού και ιδίως τις στοχευμένες δολοφονίες παιδιών και γυναικών και τις ομαδικές εκτελέσεις στα χωριά· εκφράζει τη βαθύτατη του ανησυχία για τη βαρύτητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα τυχόν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας που εγκρίνουν ή διαπράττουν οι συριακές αρχές, ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι συνεργαζόμενες παραστρατιωτικές ομάδες· καταδικάζει τις συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και όλες τις άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις ομάδες και τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς Assad·

2.  επικροτεί τις προσπάθειες των γειτονικών χωρών ως προς την φιλοξενία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες από τη Συρία και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη και βοήθεια· τονίζει ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία να βρεθεί μια βιώσιμη απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση τόσο εντός της Συρίας όσο και για τους Σύριους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες· καλεί τις γειτονικές χώρες να συνεχίσουν να προσφέρουν προστασία στους πρόσφυγες από τη Συρία και στους μετακινηθέντες και, δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεών τους, να μην απελαύνουν ούτε να επαναπατρίζουν στη Συρία κανέναν από τους ανωτέρω· καλεί την ΕΕ να λάβει τα δέοντα υπεύθυνα μέτρα στο θέμα της πιθανής συρροής προσφύγων στα κράτη μέλη της· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό· επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη, ακόμη και οικονομικών πόρων, για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, ώστε να φιλοξενήσουν το αυξανόμενο πλήθος των προσφύγων από τη Συρία, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον συριακό πληθυσμό, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες·

3.  ζητεί από το συριακό καθεστώς να επιτρέψει την ταχεία παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την πλήρη είσοδο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης στη Συρία, και να διευκολύνει την εφαρμογή ανθρωπιστικών εκεχειριών ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας· τονίζει και πάλι ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους όσοι εμπλέκονται στην κρίση· υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να στερούνται ιατρικής φροντίδας όσοι είναι τραυματίες και έχουν ανάγκη βοήθειας και απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενεχόμενα μέρη να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό, να επιτρέψουν την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε τροφή, νερό, ηλεκτρικό, και να απέχουν από τη χρήση κάθε μορφής εκφοβισμού και βίας εις βάρος ασθενών, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας·

4.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία, και εξαίρει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του και ειδικά των γυναικών·

5.  καλεί όλους τους ένοπλους εμπλεκόμενους να θέσουν άμεσα τέρμα στη βία στη Συρία· καλεί τη Συριακή Κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως το συριακό στρατό από τις πολιορκημένες κωμοπόλεις και πόλεις, να απελευθερώσει άμεσα όλους τους κρατούμενους διαδηλωτές, τους πολιτικούς κρατουμένους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους μπλόγκερς και δημοσιογράφους·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέλειψε να δράσει και να συμφωνήσει σε μια απόφαση προκειμένου να ασκηθεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη πίεση για τον τερματισμό της βίας στη Συρία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως προς τη Ρωσία και την Κίνα να αναλάβουν την ευθύνη που φέρουν και να θέσουν τέλος στη βία και την καταστολή εις βάρος του συριακού πληθυσμού, μεταξύ άλλων και προσφέροντας υποστήριξη στην αναγκαστική εφαρμογή των αποφάσεων 2042 και 2043; εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της στο θέμα αυτό· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει την έγκριση μιας απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ασκώντας αποτελεσματική διπλωματική πίεση τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει περαιτέρω μέτρα και να συνεχίσει να διερευνά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όλες τις εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο της "Ευθύνης Παροχής Προστασίας" (RtoP), σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, για να βοηθήσουμε το Συριακό λαό και να σταματήσουμε την αιματοχυσία·

8.  στηρίζει τις εκκλήσεις διαφόρων ομάδων της αντιπολίτευσης και της Τουρκικής Κυβέρνησης περί δημιουργίας ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως εντός της Συρίας, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία, το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και τη Συριακή αντιπολίτευση, σχετικά με τη δημιουργία αυτών των ασφαλών περιοχών που θα υποδέχονται τους Σύριους πρόσφυγες και θα προσφέρουν καταφύγιο και προστασία σε όσους διώκονται από το καθεστώς·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Πρόεδρο Bashar al-Assad και το καθεστώς του να εγκαταλείψουν αμέσως την εξουσία ώστε να καταστεί εφικτή το ταχύτερο δυνατόν μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση με πρωτοβουλία της ίδιας της Συρίας·

10. καλεί όλα τα μέρη να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατόν για (τοπικές) καταπαύσεις του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή μια συμπεφωνημένη και ουσιαστική εκεχειρία·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύγκρουσης και για τη σεκταριστική βία· επισημαίνει το ρόλο των διαφόρων περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων, και ανησυχεί για τις πιθανότητες επέκτασης της συριακής σύγκρουσης και στις γειτονικές χώρες· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά των εξωτερικών παραγόντων και ομάδων που εμπλέκονται στις επί τόπου επιχειρήσεις προς υποστήριξη του καθεστώτος του Bashar al-Assad·

12. καταδικάζει την εκπεφρασμένη βούληση του συριακού καθεστώτος να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά της «εξωτερικής τρομοκρατικής απειλής», υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Assad τις υποχρεώσεις της κυβέρνησής του βάσει του Πρωτοκόλλου της Γενεύης για την απαγόρευση της χρήσης χημικών όπλων, και καλεί τις συριακές αρχές να τηρήσουν στο ακέραιο τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

13. στηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΕ για να ενταθεί η πίεση πάνω στο καθεστώς του Προέδρου Assad μέσω περιοριστικών μέτρων· καλεί την ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου των περιοριστικών μέτρων της ώστε να καλύπτουν και εξωτερικές οντότητες ή ομάδες που ξεκάθαρα προσφέρουν ή διευκολύνουν την παροχή κρίσιμης οικονομικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στις συριακές αρχές·

14. χαιρετίζει την απόφαση της Ισλαμικής Διάσκεψης Κορυφής της 14ης-15ης Αυγούστου 2012, για την αναστολή της συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και όλα τα περιφερειακά του όργανα, τους εξειδικευμένους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς·

15. επικροτεί τις προσπάθειες των εκπροσώπων της συριακής αντιπολίτευσης για τη δημιουργία ενός ενωμένου μετώπου των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καθώς και τα πρόσφατα δημοσιευθέντα «Εθνικό Σύμφωνο» και «Κοινό Πολιτικό Όραμα» για τη μετάβαση στη Συρία, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Πρωτοβουλίας "The Day After project: Supporting a Democratic Transition in Syria" προτρέπει τη συριακή αντιπολίτευση να συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε να συγκροτήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική δυνατότητα απέναντι στο καθεστώς και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενώσουν τη συριακή αντιπολίτευση· χαιρετίζει τη θερμή υποστήριξη που πρόσφεραν η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία στο συριακό πληθυσμό· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με τις αρχές της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, με τον Αραβικό Σύνδεσμο και την αντιπολίτευση της Συρίας, για την προετοιμασία της ειρηνικής μετάβασης στην μετά Άσσαντ Συρία·

16. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την έκκληση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για προσφυγή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κατάσταση στη Συρία, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· αναλαμβάνει και το ίδιο θερμά τη δέσμευση να μεριμνήσει ώστε όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβάσεις του διεθνούς δικαίου να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους· υποστηρίζει θερμά το έργο της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία, που επιδιώκει τη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στη χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να φροντίσουν ώστε στην 21η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να μπορέσει η Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της, με την κατάλληλη ενίσχυση, εάν χρειαστεί·

17. ζητεί μια ειρηνική και γνήσια πολιτική διαδικασία εκδημοκρατισμού υπό συριακή ευθύνη, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού και να στηρίζεται σε ένα διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και συστατικών στοιχείων της συριακής κοινωνίας, με σκοπό την δρομολόγηση μιας διεργασίας ριζικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα συνυπολογίζει επίσης την ανάγκη επίτευξης μια εθνικής συμφιλίωσης και θα αναλάβει να επιτύχει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και λοιπών μειονοτήτων·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας, στην Κυβέρνηση και τη Συμβουλευτική Συνέλευση του Κράτους του Κατάρ, στην Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Λιβάνου, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.