Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0425/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0425/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos

12.9.2012 - (2012/2788(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0425/2012)
PPE (B7‑0435/2012)
ECR (B7‑0438/2012)
ALDE (B7‑0439/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0425/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0425/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos

(2012/2788(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 23 d., birželio 25 d., gegužės 14 d., balandžio 23 d. ir kovo 23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Sirijos; atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 15 d., balandžio 14 ir 27 d., gegužės 27 d., birželio 3 ir 18 d., liepos 6, 8 ir 20 d., rugpjūčio 3, 4, 8 ir 18 d. ir rugsėjo 5 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 17 ir 31 d. ir rugpjūčio 29 d. Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininko trijų dienų vizitą Sirijoje 2012 m. rugsėjo 4−6 d.,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Bano Ki-moono ir Arabų Valstybių Lygos generalinio sekretoriaus Nabilo El Araby 2012 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą paskirti Lakhdarą Brahimi nauju bendru specialiuoju atstovu Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 509/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, ir į tolesnius Tarybos sprendimus, kuriais užtikrinamas šių priemonių taikymas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 66/253 dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2012 m. kovo 1 d. rezoliuciją 19/1, 2012 m. birželio 1 d. rezoliuciją S-19/1 ir 2012 m. liepos 6 d. rezoliuciją 20/L.22 dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į JT nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti 2012 m. rugpjūčio 15 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 13 d. Islamo bendradarbiavimo organizacijos priimtą sprendimą sustabdyti Sirijos narystę šioje organizacijoje,

–   atsižvelgdamas į nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, paskelbtus po Sirijos opozicijos konferencijos, vykusios liepos 2–3 d. Kaire remiant Arabų Valstybių Lygai,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 30 d. veiklos grupės susitikimo Ženevoje rezultatus,

–   atsižvelgdamas į K. Annano planą ir Jungtinių tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2042, 2043 ir 2059,

–   atsižvelgdamas į iniciatyvos „Projektas „Diena po. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas, paskelbtas 2012 m. rugpjūčio mėn.,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuriuos Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi, remiantis JT vertinimu, nuo smurtinio taikių protestų Sirijoje malšinimo pradžios 2011 m. kovo mėn. žuvo beveik 20 000 žmonių, dauguma kurių buvo civiliai; kadangi vis didėja žiauraus smurto mastai, pvz., naudojama sunkioji artilerija ir vyksta gyvenamų vietovių apšaudymai ir vis dažnėja Sirijos armijos, saugumo pajėgų ir šabichų kovotojų, taip pat įvairių opozicijos grupuočių vykdomi žudymai; kadangi jau vyko kelios masinės žudynės ir suplanuoti (iš arti) vyrų, moterų ir vaikų žudymai; kadangi per pastaruosius mėnesius smarkiai padaugėjo kankinimų, masinių areštų ir gyvenamų vietovių naikinimo atvejų; kadangi vyriausybinės pajėgos laiko apgulusios daugelį Sirijos miestų ir miestelių ir juos bombarduoja, inter alia, naudodami malūnsparnius ir naikintuvus; kadangi dėl didėjančio militarizavimo konfliktas virsta pilietiniu karu;

B.  kadangi bet koks tolesnis padėties Sirijoje militarizavimas darytų didelį poveikį jos civiliams gyventojams, kurie jau dabar susiduria su sparčiai blogėjančia humanitarine padėtimi, ir taip pat toliau kenktų visam regionui, ypač Jordanijai ir Libanui, saugumo ir stabilumo požiūriu, o eiga ir pasekmės būtų nenuspėjamos;

C. kadangi, JT duomenimis, rugpjūčio mėnesį apie 5 000 žmonių nužudyta per tebesitęsiančias kovas, taigi nuo konflikto pradžios jau žuvo daugiau kaip 20 000 žmonių; kadangi dėl intensyvėjančio smurto ir nesaugios saugumo ir humanitarinės padėties Sirijoje kaimyninės šalys ypač pastarosiomis savaitėmis prisideda prie to, kad labai auga Sirijos piliečių, ieškančių prieglobsčio, ypač Turkijoje, Jordanijoje ir Libane, skaičius; kadangi 235 000 pabėgėlių iš Sirijos įregistruota arba laukia, kol juos įregistruos JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras; kadangi 75 proc. šių pabėgėlių yra moterys ir vaikai; kadangi dar dešimtys tūkstančių pabėgėlių nesiregistruoja; kadangi manoma, jog daugiau kaip 100 000 pabėgėlių paliko Siriją kirsdami valstybines Jordanijos, Libano, Irako ir Turkijos sienas (vidutiniškai 500–2 000 žmonių per dieną rugpjūčio mėnesį); kadangi, remiantis JT skaičiavimais, daugiau kaip 1,2 mln. žmonių buvo perkelti į kitą vietą Sirijos viduje ir maždaug 3 mln. žmonių reikia skubios humanitarinės pagalbos; kadangi Sirijos režimas specialiai ištisoms bendruomenėms, pavyzdžiui, Homso miestui ir vėliau Alepui, sustabdė maisto tiekimą, atjungė vandenį, elektrą ir nutraukė vaistų tiekimą; kadangi Turkija paprašė JT Saugumo Tarybos apsvarstyti galimybę nustatyti saugią teritoriją, skirtą civiliams, kuriuos saugo kaimyninės šalys;

D. kadangi 2012 m. rugpjūčio 2 d. Kofi Annan pranešė apie savo atsistatydinimą iš JT ir Arabų Lygos specialiojo atstovo Sirijai pareigų dėl Sirijos režimo nesutaikomumo, vis didėjančio ginkluoto smurto ir dėl to, kad susiskaldžiusi Saugumo Taryba negalėjo tvirtai paremti jo pastangų įgyvendinti šešių punktų taikos planą; kadangi ankstesnysis Alžyro užsienio reikalų ministras Lakhdar Brahimi neseniai paskirtas naujuoju JT ir Arabų Valstybių Lygos bendru specialiuoju atstovu Sirijai;

E.  kadangi Sirijos režimas, kaip Sirijos žmonių atstovas, visiškai prarado pasitikėjimą ir teisėtumą;

F.  kadangi Rusijos ir Kinijos veto sukliudė JT Saugumo Tarybai priimti rezoliuciją, pritariančią veiklos grupės Sirijos klausimu veiklos rezultatams ir sukliudė taikyti pasiūlytas priemones, skirtas šešių dalių K. Annano plano laikymuisi užtikrinti pagal JT Chartijos 41 straipsnį; kadangi dėl šios priežasties tarptautinei bendruomenei iki šiol nepavyko susivienyti ir duoti tinkamą atsaką į krizę Sirijoje;

G. kadangi prezidentui Basharui al-Assadui ir jo autoritariniam režimui nėra vietos ateities Sirijoje; kadangi prezidentas turi atsistatydinti, kad būtų išvengtas tolesnis krizės eskalavimas ir sudarytos sąlygos demokratiniam ir taikiam pereinamajam procesui šalyje; kadangi keletas ankstesnių politinių ir karinių režimo lyderių bei ambasadorių dezertyravo į kaimynines ir tolesnes šalis;

H. kadangi reikia patikimos alternatyvos dabartiniam režimui; kadangi ši alternatyva turėtų būti įtrauki ir atspindinti Sirijos visuomenės įvairovę, ir pagal ją turėtų būti visapusiškai gerbiamos visuotinės demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių vertybės, ypatingą dėmesį skiriant etninėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms ir moterims; kadangi opozicijos pajėgų sukurta įtrauki atstovaujamoji laikinoji vyriausybė galėtų prisidėti prie šios alternatyvos;

I.   kadangi ES keliais etapais pradėjo taikyti Sirijai tikslingas sankcijas ir dar sugriežtino Sirijai taikomą ginklų embargą; kadangi nepaisant galiojančio ES ginklų, šaudmenų ir kitos karinės įrangos embargo, taip pat draudimo eksportuoti stebėjimo technologijas, pranešta apie ginklų gabenimo ES vandenimis atvejus, o iš nutekėjusios verslo sandorių tarp ES bendrovių ir įvairių Sirijos subjektų ir asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, informacijos matyti ES vidaus nekompetentingumas įgyvendinti savo sprendimus ir reglamentus;

J.   kadangi teikdami finansinę, veiklos, logistinę ir taktinę paramą ir pagalbą, įskaitant tiekiamus ginklus, šaudmenis ir visą kitą karinę įrangą, logistinę pagalbą, tiekiamas ryšių priemones ir visokio pobūdžio pagalbą, kurie gali būti naudojami kariniams tikslams, įvairūs išorės veikėjai tiesiogiai ar per regioninius kanalus ir kaimynines šalis toliau aktyviai remia visas konflikto šalis, o tai rodo, kad konfliktas išplitęs visame regione; kadangi tolesnis konflikto militarizavimas gali tik lemti didesnes Sirijos žmonių ir viso regiono kančias;

K. kadangi 2012 m. rugsėjo 7 d. Komisija paskelbė, kad humanitarinei pagalbai bus papildomai skirta 50 mln. EUR siekiant padėti Sirijos žmonėms, kuriems reikia tokios pagalbos, ir žmonėms, kertantiems sienas; kadangi, Humanitarinės pagalbos generalinis direktorato (ECHO) duomenimis, ES jau skyrė 142 mln. EUR, o visa ES pagalba, įskaitant valstybių narių pagalbą, sudaro maždaug 224 mln. EUR;

L.  kadangi Sirijos opozicijos atstovai per pastaruosius mėnesius surengė kelis susitikimus, siekdami įveikti vidinius skirtumus ir sukurti vieningą frontą, ir paskelbė nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, taip pat iniciatyvos „Projektas „Diena po“. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas; kadangi, nepaisant visų pastangų, ir toliau lieka vidinių šios opozicijos nesutarimų ir įtampos;

M. kadangi veiklos grupė Sirijos klausimu 2012 m. liepos 1 d. Ženevoje susitarė dėl Sirijos vadovaujamo pereinamojo proceso, kurį sudaro laikinosios vyriausybės, turinčios visus vykdomuosius įgaliojimus, suformavimas, principų ir gairių;

1.  dar kartą griežtai smerkia vis plačiau prezidento Assado režimo naudojamą prievartą prieš Sirijos civilius gyventojus, ypač suplanuotus vaikų ir moterų žudymus ir masines žudynes kaimuose; išreiškia itin didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų sunkumo ir galimų nusikaltimų prieš žmoniją, kuriems pritarė ir (arba) kuriuose dalyvavo Sirijos valdžios institucijos, Sirijos armija, saugumo pajėgos ir jiems pavaldi milicija; smerkia be teisminio nagrinėjimo įvykdytus mirties nuosprendžius ir visus kitus žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė grupuotės ir pajėgos, kovojančios prieš Basharo al Assado režimą;

2.  pritaria kaimyninių šalių pastangoms priglausti Sirijos pabėgėlius ir teikti jiems humanitarinę pagalbą ir šiomis aplinkybėmis prašo didesnės tarptautinės paramos ir pagalbos; pabrėžia, kad gyvybiškai svarbu rasti, kaip tvariai spręsti humanitarinę krizę pačioje Sirijoje ir patiriamą Sirijos pabėgėlių kaimyninėse šalyse; ragina kaimynines šalis toliau užtikrinti apsaugą Sirijos pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims ir vadovaujantis savo tarptautiniais įsipareigojimais susilaikyti nuo tokių asmenų išsiuntimo ir grąžinimo į Siriją; ragina ES imtis tinkamų atsakingų priemonių dėl galimo pabėgėlių srauto į ES valstybes nares; pabrėžia, kad būtina bendradarbiauti su Raudonuoju Kryžiumi; teigiamai vertina ES pasirengimą pasiūlyti papildomą paramą, įskaitant finansinę, siekiant padėti kaimyninėms šalims, įskaitant Turkiją, Libaną ir Jordaniją, priimti Sirijos pabėgėlius, kurių skaičius auga, ir ragina ES ir valstybes nares aktyviau ieškoti alternatyvių būdų nepaisant visų kliūčių ir sunkumų teikti humanitarinę pagalbą Sirijos gyventojams;

3.  ragina Sirijos režimą leisti skubiai teikti humanitarinę pagalbą ir nekliudomai patekti į Siriją humanitarinėms organizacijoms ir tarptautinės žiniasklaidos atstovams, taip pat sudaryti sąlygas humanitarinėms pertraukoms, kad būtų galima saugiai teikti humanitarinę pagalbą; dar kartą pabrėžia, kad visi konflikto dalyviai privalo visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės normų; pabrėžia, kad niekada negalima atsisakyti teikti medicinos pagalbą sužeistiems ir asmenims, kuriems šios pagalbos reikia, ir ragina visas dalyvaujančias šalis apsaugoti civilius gyventojus, užtikrinti nekliudomą prieigą prie maisto, vandens, elektros energijos ir susilaikyti nuo įvairiausių bauginimų ir smurto naudojimo prieš ligonius, gydytojus, medicinos darbuotojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus;

4.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems; dar kartą reiškia solidarumą su Sirijos žmonių kova už laisvę, orumą ir demokratiją ir giria jų, ypač moterų, drąsą ir ryžtą;

5.  ragina visus ginkluotus konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje; ragina Sirijos vyriausybę nedelsiant atitraukti Sirijos kariuomenę nuo apgultų miestų ir miestelių, išlaisvinti visus sulaikytus protestuotojus, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, tinklaraštininkus ir žurnalistus;

6.  apgailestauja, kad JT Saugumo Taryba negalėjo imtis veiksmų ir nesusitarė dėl rezoliucijos, kad būtų taikomas smarkesnis ir veiksmingesnis spaudimas siekiant sustabdyti smurtą Sirijoje; pakartoja savo raginimą JT Saugumo Tarybos nariams, ypač Rusijai ir Kinijai, laikytis savo įsipareigojimo nutraukti smurtą ir represijas prieš Sirijos žmones, įskaitant paramą priverstiniam JT Saugumo Tarybos rezoliucijų Nr. 2042 ir 2043 laikymuisi; toliau remia ES ir jos valstybių narių pastangas šioje srityje; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, kad taikant veiksmingą diplomatinį spaudimą Rusijai ir Kinijai būtų priimta JTST rezoliucija;

7.  pabrėžia, kad ES turėtų būti pasiruošusi priimti tolesnes priemones ir toliau JT Saugumo Taryboje nagrinėti visas galimybes atsižvelgdama į savo atsakomybę užtikrinti apsaugą (angl. Responsibility to Protect, RtoP) artimai bendradarbiaujant su JAV, Turkija ir Arabų Lyga padėti Sirijos gyventojams ir sustabdyti kraujo liejimą;

8.  pritaria kelių opozicijos grupuočių ir Turkijos vyriausybės raginimams įsteigti saugias zonas Turkijos ir Sirijos pasienyje ir galbūt Sirijos viduje, taip pat tarptautinei bendruomenei sukurti humanitarinės pagalbos koridorius; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę intensyvinti diskusijas su Turkija, Arabų Valstybių Lyga ir Sirijos opozicija dėl saugių zonų įsteigimo siekiant priimti Sirijos pabėgėlius ir sudaryti galimybę režimo persekiojamiems asmenims rasti prieglobstį ir apsaugą;

9.  pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al Assadui ir jo režimui nedelsiant atsistatydinti, kad kuo greičiau būtų sudarytos sąlygos taikiam, įtraukiam ir demokratiniam Sirijos vadovaujamam pereinamajam procesui;

10. ragina visas šalis kiek galima greičiau sutarti dėl (vietinių) paliaubų, kad derybose būtų galima susitarti dėl didesnės apimties ir reikšmingų paliaubų;

11. išreiškia susirūpinimą dėl tolesnio konflikto militarizavimo ir sektantiško smurto; atkreipia dėmesį į skirtingus regiono veikėjus, taip pat į ginklų gabenimą, ir yra susirūpinęs dėl Sirijos konflikto šalutinio poveikio kaimyninėms šalims; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę priimti papildomas ribojamąsias priemones išorės veikėjams ir grupėms, dalyvaujantiems operacijose vietoje ir aktyviai remiantiems Basharo al Assado režimą;

12. smerkia Sirijos režimo parodytą ketinimą naudoti cheminį ginklą prieš „išorės teroristų grėsmę“ ir primena prezidentui Basharui al Assadui jo vyriausybės įsipareigojimus pagal Ženevos protokolą dėl cheminio ginklo nenaudojimo, taip pat ragina Sirijos valdžios institucijas griežtai laikytis prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų;

13. remia ES nuolatines pastangas didinti spaudimą prezidento Basharo al Assado režimui taikant ribojamąsias priemones, ragina ES apsvarstyti galimybę plačiau taikyti savo ribojamąsias priemones, kad jos apimtų ir išorės subjektus ar grupuotes, kurios neabejotinai teikia svarbią finansinę ir veiklos paramą Sirijos valdžios institucijoms ar sudaro sąlygas ją teikti;

14. pritaria 2012 m. rugpjūčio 14 ir 15 d. vykusios Islamo aukščiausiojo lygio konferencijos sprendimui sustabdyti Sirijos Arabų Respublikos narystę Islamo bendradarbiavimo organizacijoje ir visuose jai pavaldžiuose organuose, specializuotose ir prijungtose institucijose;

15. teigiamai vertina Sirijos opozicijos atstovų pastangas sukurti vieningą opozicinių jėgų frontą, taip pat neseniai paskelbtus nacionalinį paktą, Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją ir iniciatyvos „Projektas „Diena po“. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas; ragina Sirijos opoziciją toliau tęsti šią veiklą siekiant sukurti patikimą alternatyvą dabartiniam režimui ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, kad Sirijos opozicija būtų suvienyta; palankiai vertina tvirtą Turkijos, Libano ir Jordanijos paramą Sirijos gyventojams; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, kad būtų pradėta diskusija su Turkijos, Libano ir Jordanijos valdžios institucijomis, Arabų Lyga ir Sirijos opozicija siekiant pasirengti taikiam Sirijos po B. al Assado režimo kūrimui;

16. primena savo pritarimą JT Žmogaus teisių komisaro raginimui, kad JT Saugumo Taryba praneštų TBT apie padėtį Sirijoje tam, kad būtų atliktas oficialus tyrimas; tvirtai įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinių žmogaus teisių normų pažeidimus, būtų nustatyti ir patraukti atsakomybėn; tvirtai remia nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti, kuri siekia išnagrinėti visus tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus šioje šalyje siekdama užtikrinti, kad kalti asmenys būtų patraukti atsakomybėn, veiklą ir ragina ES valstybes nares per 21-ąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją užtikrinti, jog Komisija prireikus galėtų toliau vykdyti savo veiksmus tinkamai įgyvendindama sprendimus;

17. ragina taikiai ir iš tiesų vykdyti Sirijos vadovaujamą politinį perėjimą prie demokratijos, kuri atitinka Sirijos gyventojų teisėtus lūkesčius ir yra pagrįsta visiem atviru dialogu, apimančiu visas demokratines jėgas ir Sirijos visuomenės dalis, siekiant pradėti gilių demokratinių reformų procesą, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti nacionalinį susitaikymą ir prisiimama atsakomybė užtikrinti pagarbą mažumų, įskaitant etnines, religines, kultūrines ir kitas mažumas, teisėms;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Turkijos vyriausybei ir parlamentui, Kataro Valstybės vyriausybei ir Konsultacinei Asamblėjai, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei ir atstovų rūmams, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei, Jordanijos Hašimitų Karalystės vyriausybei ir parlamentui, Libano Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.