Postup : 2012/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0425/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0425/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0351

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 157kWORD 112k
12.9.2012
PE493.586v01-00}
PE493.596v01-00}
PE493.599v01-00}
PE493.600v01-00} RC1
 
B7-0425/2012}
B7-0435/2012}
B7-0438/2012}
B7-0439/2012} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0425/2012)

PPE (B7‑0435/2012)

ECR (B7‑0438/2012)

ALDE (B7‑0439/2012)


o Sýrii (2012/2788(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE
Charles Tannock v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii (2012/2788(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. júla, 25. júna, 14. mája, 23. apríla a 23. marca 2012, so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 29. júna 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 15. marca, 14. a 27. apríla, 27. mája, 3. a 18. júna, 6., 8. a 20. júla, 3., 4., 8. a 18. augusta a 5. septembra 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia komisára pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o Sýrii zo 17. a 31. júla a 29. augusta 2012,

–   so zreteľom na trojdňovú návštevu predsedu Medzinárodného výboru Červeného kríža do Sýrie, ktorá sa konala 4. – 6. septembra 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Moona a generálneho tajomníka Ligy arabských štátov Nabil EL Arabyho o vymenovaní Lakhdara Brahimiho za nového spoločného osobitného zástupcu pre Sýriu zo 17. augusta 2012,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 509/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, a na následné rozhodnutia Rady o presadzovaní týchto opatrení,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 66/253 o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 3. augusta 2012,

–   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 19/1 z 1. marca 2012, rezolúciu S-19/1 z 1. júna 2012 a rezolúciu 20/L.22 zo 6. júla 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii z 15. augusta 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutie Organizácie islamskej spolupráce z 13. augusta 2012 o pozastavení členstva Sýrie,

–   so zreteľom na Národnú dohodu a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ktorá bola pripravená na základe konferencie sýrskej opozície konanej pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla v Káhire,

–   so zreteľom na výsledky schôdze akčnej skupiny konanej v Ženeve 30. júna 2012,

–   so zreteľom na Annanov plán a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2042, 2043 a 2059,

–   so zreteľom na závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), ktoré boli zverejnené v auguste 2012,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a jeho Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa OSN od začatia násilných zásahov voči pokojným demonštrantom v Sýrii v marci 2011 bolo zabitých takmer 20 000 ľudí, väčšinou civilistov, keďže sýrska armáda, bezpečnostné sily a milície Shabiha, ako aj rôzne opozičné sily sústavne zvyšujú hrubé násilie – napr. použitie ťažkého delostrelectva a bombardovanie obývaných oblastí – a pokračujú v strašnom zabíjaní; keďže došlo k viacerým masakrom a cielenému masovému zabíjaniu (z bezprostrednej blízkosti) mužov, žien a detí; keďže používanie mučenia, masového zatýkania a rozsiahleho ničenia obývaných oblastí sa v posledných mesiacoch dramaticky stupňuje; keďže mestá po celej Sýrii obliehajú a bombardujú vládne jednotky, okrem iného aj pomocou vrtuľníkov a bojových lietadiel; keďže v dôsledku zvýšenej militarizácie konfliktu situácia smeruje do občianskej vojny;

B.  keďže každá ďalšia militarizácia situácie v Sýrii by mala vážny dosah na jej civilné obyvateľstvo, ktoré už čelí rýchlo sa zhoršujúcej humanitárnej situácii, a naďalej by ovplyvňovala širší región, najmä Jordánsko a Libanon, pokiaľ ide o bezpečnosť a stabilitu, a to s nepredvídateľnými dôsledkami a účinkami;

C. keďže podľa odhadov OSN bolo v auguste zabitých približne 5 000 ľudí v dôsledku prebiehajúcich bojov, čo znamená, že od začiatku konfliktu zomrelo viac ako 20 000 ľudí; keďže v dôsledku zosilnenia násilia a neistých bezpečnostných a humanitárnych podmienok v Sýrii susediace krajiny pomáhajú najmä v posledných týždňoch výrazne narastajúcemu počtu sýrskych občanov, ktorí hľadajú útočisko, a to najmä v Turecku, Jordánsku a Libanone; keďže v rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov bolo zaregistrovaných alebo na registráciu stále čaká 235 000 utečencov zo Sýrie; keďže viac ako 75 % týchto utečencov sú ženy a deti; keďže ďalšie desaťtisíce utečencov nie sú zaregistrované; keďže sa usudzuje, že viac ako 100 000 utečencov utieklo zo Sýrie cez hranice Jordánska, Libanonu, Iraku a Turecka, v priemere 500 až 2000 osôb denne v priebehu augusta; keďže podľa odhadov OSN bolo v rámci Sýrie presídlených viac ako 1,2 milióna osôb a približne 3 milióny ľudí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc; keďže sýrsky režim zámerne bráni celým spoločenstvám v prístupe k potravinám, vode, elektrine a liekom, napríklad spoločenstvám v Homse a nedávno v Halabe; keďže Turecko požiadalo Bezpečnostnú radu OSN, aby zvážila zriadenie bezpečnostnej zóny pre civilné obyvateľstvo, ktorú by strážili susedné krajiny;

D. keďže Kofi Annan 2. augusta 2012 oznámil, že odstupuje z funkcie spoločného osobitného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu v dôsledku neústupnosti sýrskeho režimu, rastu ozbrojeného násilia a skutočnosti, že rozdelená Bezpečnostná rada pevne nestojí za jeho úsilím plniť šesťbodový mierový plán; keďže bývalý alžírsky minister zahraničných vecí Lakhdar Brahimi bol nedávno vymenovaný za nového spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu;

E.  keďže sýrsky režim stratil všetku dôveryhodnosť a legitimitu ako zástupca sýrskeho ľudu;

F.  keďže veto zo strany Ruska a Číny zabránilo tomu, aby Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu schvaľujúcu výsledky úsilia akčnej skupiny pre Sýriu, a zabránilo aj zavedeniu navrhovaných opatrení na presadenie dodržiavania šesťbodového plánu Kofiho Annana na základe článku 41 Charty OSN; keďže medzinárodnému spoločenstvu sa tak zatiaľ nepodarilo zjednotiť a dať adekvátnu odpoveď na krízu v Sýrii;

G. keďže prezident Baššár al-Asad a jeho autoritársky režim nemá v budúcnosti Sýrie žiadne miesto; keďže prezident musí odstúpiť, aby sa zabránilo ďalšiemu vyostreniu krízy a aby sa mohla uskutočniť mierová a demokratická transformácia v krajine; keďže niekoľko bývalých politických a vojenských vodcov režimu, ako aj veľvyslancov utieklo do susedných a vzdialenejších krajín;

H. keďže je potrebná dôveryhodná alternatíva súčasného režimu; keďže táto alternatíva by mala byť inkluzívna, mala by reprezentovať rôznorodosť sýrskej spoločnosti a v plnej miere rešpektovať univerzálne hodnoty demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, s osobitným zreteľom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín, ako aj žien; keďže ustanovenie inkluzívnej a reprezentatívnej dočasnej vlády opozičnými silami môže prispieť k naplneniu tejto alternatívy;

I.   keďže EÚ uvalila na Sýriu už niekoľko sérií cielených sankcií a ďalej sprísnila svoje embargo na vývoz zbraní do Sýrie; keďže napriek platnému embargu EÚ na zbrane, muníciu a iné vojenské vybavenie, ako aj zákazu vývozu monitorovacích zariadení boli zaznamenané prípady dodávok zbraní cez vody EÚ a únik podrobnejších informácií o obchodných transakciách medzi spoločnosťami z EÚ a rôznymi sýrskymi subjektmi, skupinami a osobami, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, naznačuje vnútornú neschopnosť EÚ v plnej miere plniť vlastné rozhodnutia a nariadenia;

J.   keďže rôzni vonkajší aktéri a krajiny, priamo či prostredníctvom regionálnych kanálov a susedných krajín naďalej aktívne podporujú všetky strany konfliktu prostredníctvom finančnej, operačnej, logistickej a taktickej podpory a pomoci vrátane dodávok zbraní, munície a všetkých ostatných druhov vojenského materiálu, poskytovania logistickej podpory, poskytovania komunikačných nástrojov a všetkých druhov pomoci, ktoré môžu byť použité na vojenské účely, čo zdôrazňuje celoregionálny charakter konfliktu; keďže ďalšia militarizácia konfliktu môže priniesť sýrskemu ľudu a regiónu ako celku len väčšie utrpenie;

K. keďže Komisia 7. septembra 2012 oznámila , že bude uvoľnených ďalších 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľuďom, ktorí potrebujú takúto pomoc v rámci Sýrie, i tým, ktorí prekročili hranice; keďže podľa informácií ECHO EÚ už poskytla 142 miliónov eur a celková pomoc EÚ vrátane podpory od členských štátov má hodnotu približne 224 miliónov eur;

L.  keďže zástupcovia sýrskej opozície uskutočnili v posledných mesiacoch niekoľko stretnutí s cieľom prekonať vnútorné nezhody a vytvoriť jednotný front, pričom vydali Národný pakt a Spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ako aj závery a odporúčania  projektu nazvaného „Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; keďže napriek všetkému úsiliu pretrvávajú vnútri opozície spory a napätie;

M. keďže na schôdzi akčnej skupiny pre Sýriu 1. júla 2012 v Ženeve boli schválené zásady a usmernenia týkajúce sa odovzdania moci v Sýrii, čo zahŕňa ustanovenie prechodnej vlády, ktorá bude mať úplné výkonné právomoci;

1.  opakovane čo najdôraznejšie odsudzuje stále sa zvyšujúce bezmedzné násilie, ktoré režim prezidenta Asada pácha na sýrskom civilnom obyvateľstve, najmä cielené zabíjanie detí a žien a masové popravy v dedinách; vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv a prípadnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré schvaľujú alebo ktorých sa dopúšťajú sýrske orgány, sýrska armáda, bezpečnostné sily a pridružené milície; odsudzuje urýchlené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú skupiny a sily oponujúce Asadovmu režimu;

2.  vyjadruje uznanie snahám susedných krajín poskytovať útočisko a humanitárnu pomoc utečencom zo Sýrie a vyzýva na zvýšenie medzinárodnej podpory a pomoci v tejto oblasti; zdôrazňuje zásadný význam nájdenia trvalého riešenia humanitárnej krízy v Sýrii, ako aj medzi utečencami zo Sýrie v susedných krajinách; naliehavo vyzýva susedné krajiny, aby naďalej poskytovali ochranu utečencom zo Sýrie a vysídleným osobám a aby sa v súlade s ich medzinárodnými záväzkami neuchýlili k vyhosteniu alebo vráteniu kohokoľvek do Sýrie; vyzýva EÚ, aby prijala náležité zodpovedné opatrenia pre prípadný prílev utečencov do jej členských štátov; zdôrazňuje, že treba nadviazať spoluprácu s Červeným krížom; víta pripravenosť EÚ poskytnúť ďalšiu podporu vrátane finančnej pomoci susediacim krajinám vrátane Turecka, Libanonu a Jordánska na poskytovanie útočiska zvyšujúcemu sa počtu utečencov zo Sýrie a naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie alternatívnych spôsobov dodania humanitárnej pomoci obyvateľom Sýrie aj napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam;

3.  vyzýva sýrsky režim, aby umožnil okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci a úplný prístup pre humanitárne organizácie a medzinárodné médiá do Sýrie a uľahčil vykonávanie humanitárnych prestávok s cieľom umožniť bezpečnú dodávku humanitárnej pomoci; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo musia v plnej miere rešpektovať všetci, ktorých sa kríza dotýka; zdôrazňuje, že za žiadnych okolností by sa nemalo odoprieť lekárske ošetrenie zraneným osobám alebo osobám, ktoré potrebujú pomoc, a vyzýva všetky zapojené strany, aby chránili civilistov, umožnili úplný a neobmedzený prístup k potravinám, vode a elektrine a upustili od použitia všetkých foriem zastrašovania a násilia voči pacientom, lekárom, zdravotníkom a humanitárnym pracovníkom;

4.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí; znovu opakuje svoju solidárnosť s bojom sýrskeho ľudu za slobodu, dôstojnosť a demokraciu a vyjadruje uznanie jeho odvahe a odhodlaniu, s osobitným zreteľom na ženy;

5.  vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; vyzýva sýrsku vládu, aby okamžite stiahla sýrsku armádu z obkľúčených miest a prepustila všetkých zadržiavaných demonštrantov, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN nepodnikla žiadne kroky a nevedela sa dohodnúť na rezolúcii s cieľom vyvinúť ešte silnejší a účinnejší tlak na ukončenie násilia v Sýrii; opakuje svoju výzvu členom Bezpečnostnej rady OSN, predovšetkým Rusku a Číne, aby sa ujali svojej zodpovednosti a ukončili násilie a útlak sýrskeho ľudu; a to vrátane podpory vynúteného plnenia rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 2042 a 2043; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko pre to, aby zabezpečila prijatie rezolúcie, vrátane vyvinutia diplomatického tlaku na Rusko a Čínu;

7.  zdôrazňuje, že EÚ by mala byť pripravená prijať ďalšie opatrenia a naďalej skúmať v BR OSN všetky možnosti v rámci zodpovednosti poskytovať ochranu, a to v úzkej spolupráci s USA, Tureckom a Ligou arabských štátov, s cieľom pomáhať sýrskemu ľudu a zastaviť krviprelievanie;

8.  podporuje výzvy niekoľkých opozičných skupín a tureckej vlády, aby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne na území Sýrie útočisko a humanitárne koridory; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby zintenzívnila rozhovory s Tureckom, Ligou arabských štátov a so sýrskou opozíciou o vytvorení útočiska s cieľom prijať sýrskych utečencov a poskytnúť osobám prenasledovaným režimom nájsť útočisko a ochranu;

9.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Asadovi a jeho režimu na okamžité odstúpenie s cieľom umožniť čo najskôr pokojnú, inkluzívnu a demokratickú transformáciu, ktorej sa ujme samotná Sýria;

10. vyzýva všetky strany, aby sa čo najskôr dohodli na (miestnom) nastolení prímeria, aby sa dalo rokovať o zmysluplnom prímerí v širšom kontexte;

11. vyjadruje znepokojenie nad rastúcou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím; berie na vedomie úlohu rôznych regionálnych aktérov vrátane dodávok zbraní a vyjadruje znepokojenie nad vedľajším účinkom sýrskeho konfliktu v susediacich krajinách; vyzýva Radu, aby zvážila prijatie ďalších reštriktívnych opatrení proti vonkajším aktérom a skupinám zapojeným do operácií s cieľom aktívne podporovať režim Baššára al-Asada;

12. odsudzuje deklarovanú pripravenosť sýrskeho režimu použiť chemické zbrane proti „vonkajším teroristickým hrozbám“, pripomína prezidentovi Asadovi záväzky jeho vlády vyplývajúce zo Ženevského protokolu o nepoužívaní chemických zbraní a vyzýva sýrske orgány, aby striktne plnili prijaté medzinárodné záväzky;

13. podporuje pretrvávajúce úsilie EÚ o zintenzívnenie tlaku na režim prezidenta Asada prostredníctvom reštriktívnych opatrení a vyzýva EÚ, aby zvážila rozšírenie zamerania jej reštriktívnych opatrení na vonkajšie subjekty alebo skupiny, ktoré nepochybne poskytujú alebo uľahčujú kľúčovú finančnú a operačnú podporu sýrskym orgánom;

14. víta rozhodnutie prijaté na islamskej vrcholnej konferencii, ktorá sa konala 14. – 15. augusta 2012, pozastaviť Sýrskej arabskej republike členstvo v Organizácii islamskej spolupráce a vo všetkých jej pomocných orgánoch a špecializovaných a pridružených inštitúciách;

15. víta úsilie zástupcov sýrskej opozície o vytvorenie jednotného frontu opozičných síl, ako aj nedávno vydaný národný pakt a spoločnú politické víziu transformácie Sýrie, ako aj závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; nabáda sýrsku opozíciu, aby pokračovala v tejto ceste, ktorej cieľom je vytvoriť dôveryhodnú alternatívu režimu, a naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie o zjednotenie sýrskej opozície; víta silnú podporu, ktorú sýrskemu ľudu vyjadrilo Turecko, Libanon a Jordánsko; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby vynaložila maximálne úsilie o začatie diskusií s orgánmi Turecka, Libanonu a Jordánska, Ligou arabských štátov a sýrskou opozíciou o príprave pokojnej transformácie Sýrie po Asadovi;

16. opakuje svoju dôraznú podporu požiadavke vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby BR OSN predložila otázku situácie v Sýrii na formálne vyšetrenie Medzinárodnému trestnému súdu; pevne sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného práva boli identifikované a niesli za svoje činy zodpovednosť; v plnej miere podporuje prácu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu, ktorej cieľom je vyšetriť všetky porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorým došlo v Sýrii, s cieľom zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za tieto porušenia boli brané na zodpovednosť, a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas 21. schôdze Rady OSN pre ľudské práva zaručili, aby komisia mohla pokračovať vo svojej práci s primeranou posilou, ak je potrebná;

17. žiada pokojný a skutočný prechod k demokracii, ktorý uskutoční sama Sýria a ktorý bude spĺňať legitímne požiadavky sýrskeho ľudu a bude založený na inkluzívnom dialógu, do ktorého budú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý zohľadní potrebu zabezpečiť národné zmierenie a bude zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd menšín vrátane etnických, náboženských, kultúrnych a iných menšín;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Tureckej republiky, vláde a poradnému zhromaždeniu Katarského štátu, vláde a snemovni reprezentantov Spojených štátov amerických, vláde Saudskoarabského kráľovstva, vláde a parlamentu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, vláde a parlamentu Libanonskej republiky, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia