Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0427/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0427/2012

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

  12.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  S&D (B7‑0427/2012)
  Verts/ALE (B7‑0430/2012)
  PPE (B7‑0431/2012)
  ECR (B7‑0436/2012)
  ALDE (B7‑0437/2012)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky for PPE-Gruppen
  Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo for S&D-Gruppen
  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen
  Werner Schulz, Tarja Cronberg for Verts/ALE-Gruppen
  Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle for ECR-Gruppen

  Procedure : 2012/2789(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0427/2012
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0427/2012
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

  (2012/2789(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  1.  der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig beslutningerne af 15. marts 2012[1] om resultatet af præsidentvalget i Rusland, af 16. februar 2012[2] 1om det forestående præsidentvalg i Rusland, af 14. december 2011[3] om resultatet af valget til Dumaen og af 7. juli 2011[4] om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december 2011,

  2.  der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

  3.  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ifølge hvilke alle har ret til en retfærdig og offentlig rettergang for en kompetent, uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov,

  4.  der henviser til Ruslands forfatning, navnlig artikel 118, ifølge hvilken retsplejen i Den Russiske Føderation alene varetages af domstolene, og artikel 120, der fastslår, at dommerne er uafhængige og kun underlagt forfatningen og de føderale love,

  5.  der henviser til den højtstående repræsentant Catherine Ashtons erklæring af 17. august 2012 om domsafsigelsen i Rusland over medlemmer af punk-bandet "Pussy Riot",

  6.  der henviser til den russiske anklagemyndigheds anmodning af 12. september 2012 om at stemme om tidlig afskedigelse af Gennadij Gudkov, medlem af Dumaen for partiet Retfærdigt Rusland,

  7.  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

  A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende menneskerettigheder; der henviser til, at der på grund af en række alvorlige krænkelser af retsstatsprincipperne og vedtagelsen af restriktive love i løbet af de seneste måneder er stigende bekymring med hensyn til Ruslands overholdelse af internationale og nationale forpligtelser;

  B.  der henviser til, at EU fortsat er engageret i at uddybe og videreudvikle forbindelserne mellem EU og Rusland, hvilket EU har vist ved at forpligte sig til seriøse forhandlinger om en ny rammeaftale med henblik på en videreudvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland, og der henviser til, at EU og Rusland har etableret indgående og omfattende forbindelser, især inden for sektorerne energi, økonomi og erhvervsliv, og er blevet gensidigt afhængige inden for rammerne af den globale økonomi;

  C.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Rusland er blevet forværret drastisk i de seneste måneder, og at de russiske myndigheder for nylig har vedtaget en række love, som indeholder tvetydige bestemmelser, og som kunne blive brugt til yderligere at pålægge oppositionen og civilsamfundets aktører begrænsninger samt hindre ytrings- og forsamlingsfriheden; der henviser til, at disse emner bør tages op rettidigt som et prioriteret spørgsmål, især i forbindelse med bilaterale møder og forhandlinger mellem EU og Rusland;

  D.  der henviser til, at omstændighederne bag Anna Politkovskaja, Natalia Estemirova, Anastasija Barburova, Stanislav Markelov og Sergej Magnitskijs død fortsat er uopklarede;

  E.  der henviser til, at Mikhail Khodorkovskij og hans forretningspartner Platon Lebedev den 30. december 2010 blev dømt skyldige i underslæb ved Khamovnitjeskij-distriktsdomstolen i Moskva; der henviser til, at såvel anklagemyndigheden som processen og dommen internationalt blev betegnet som politisk motiverede;

  F.  der henviser til, at sagen om Sergej Magnitskij kun er én af flere sager om russiske retshåndhævende myndigheders magtmisbrug, og at dette udgør en voldsom krænkelse af retsstaten, der har som følge, at gerningsmændene bag hans død stadig er ustraffede; der henviser til, at der er en lang række andre retssager, hvor politisk konstruerede grunde anvendes til at fjerne politiske konkurrenter og true civilsamfundet;

  G.  der henviser til, at dommen på 2 års fængsel til medlemmerne af den russiske punkgruppe ”Pussy Riot” for deres protestoptræden mod præsident Vladimir Putin i Moskvas ortodokse domkirke ikke står i forhold til forseelsen;

  H.  der henviser til, at Dumaen uden at følge de nødvendige demokratiske procedurer den 12. september 2012 stemmer om at fratage Gennadij Gudkov hans mandat med henvisning til hans forretningsaktiviteter i løbet af mandatperioden; der henviser til, at de parlamentariske bestemmelser af hensyn til retsstatsprincippet bør finde samme uvildige anvendelse for alle medlemmer af Dumaen; der henviser til, at der er rejst tilsvarende anklager mod andre medlemmer af Retfærdigt Rusland såsom Dmitrij Gudkov og Ilja Ponomarev;

  I.  der henviser til, at den nye lovgivning om ikke-statslige organisationer og om forsamlingsfriheden vil kunne bruges til at undertrykke civilsamfundet, kvæle afvigende politiske synspunkter og chikanere ikke-statslige organisationer, den demokratiske opposition og medierne; der henviser til, at det russiske parlament i juli 2012 vedtog en lov, som tildeler russiske ikke-statslige organisationer, der er politisk aktive og finansieres fra udlandet, status af ”udenlandske agenter”;

  J.  der henviser til, at de russiske borgeres politiske friheder, i modstrid med udtalelser og løfter fra præsident Putin og premierminister Medvedev, er under et stigende pres; der henviser til, at præsident Putin har erkendt det presserende behov for at håndtere den omfattende korruption i Rusland og har givet offentlige tilsagn om at styrke retsstatsprincippet i Rusland samt givet udtryk for sin bekymring for uafhængigheden af Ruslands retsvæsen og retssystem;

  1.  understreger, at en meningsfuld og konstruktiv udvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland vil afhænge af indsatsen for at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder; understreger, at den politiske og økonomiske stabilitet samt udvikling i Rusland på mellemlang og lang sigt afhænger af, at retsstatsprincippet holdes i hævd, og at der eksisterer et virkeligt demokratisk valg;

  2.  er af den opfattelse, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa bør opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig; påpeger, at den seneste udvikling har bevæget sig i den modsatte retning af de reformer, der er nødvendige for at forbedre de demokratiske normer, retsstaten og retsvæsenets uafhængighed i Rusland;

  3.  glæder sig over højesterets afgørelse af 25. juli 2012 om at gennemgå både Khoderkovskij- og Lebedevsagen i overensstemmelse med henstillingen fra præsidentrådet for menneskerettigheder fra december 2011; noterer sig, at Lebedevs dom er blevet afkortet med tre år; opfordrer til fortsættelse af en omfattende gennemgang af disse sager på basis af Ruslands internationale forpligtelser til retfærdige og gennemsigtige retssager og til fuldt ud at respektere og gennemføre de af præsidentrådet for menneskerettigheder opnåede resultater og henstillinger med hensyn til sagen om Khodorkovskij;

  4.  opfordrer de russiske myndigheder til at bringe gerningsmændene for mordene på Anna Politkovskaja og Natalja Jestemirova for en domstol og opfordrer dem til at foretage en troværdig og uafhængig undersøgelse af Magnistkij-sagen og andre sager samt at sætte en stopper for den allestedsnærværende straffrihed og omsiggribende korruption i landet;

  5.  er stærkt bekymret over andre politisk motiverede retssager, navnlig den strafferetlige forfølgelse af forskere anklaget for spionage og samarbejde med udenlandske videnskabelige institutioner, straffedommen over oppositionsaktivist Taisiya Osipova til otte års koloni i et retssagsforløb, som betegnes som politisk motiveret under anvendelse af tvivlsomme og muligvis opdigtede beviser, og som ikke opfylder standarderne for retfærdig rettergang, tilbageholdelsen af og de politisk motiverede anklager imod mere end et dusin deltagere i protestdemonstrationen i Moskva den 6. maj, der fejlagtigt blev anklaget i forbindelse med de påståede ”masseoptøjer”, samt den strafferetlige efterforskning imod oppositionsaktivister, såsom Aleksej Navalnij, Boris Niemcov og Sergej Udelcov;

  6.  udtrykker dyb skuffelse over dommen og den uforholdsmæssigt hårde straf, som Khamovnitjeskij-distriktsdomstolen i Moskva idømte Nadesjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Ekaterina Samutsevitj, medlemmer af punkbandet "Pussy Riot"; bemærker med bekymring, at denne sag bidrager til den seneste tids kraftige stigning i politisk motiveret intimidering og forfølgelse af oppositionsaktivister i Den Russiske Føderation, en tendens, som giver Den Europæiske Union anledning til stadig stigende bekymring; bekræfter sin overbevisning om, at denne dom vil blive revideret og omstødt i overensstemmelse med Ruslands internationale forpligtelser;

  7.  noterer sig anklagemyndighedens anmodning om en afstemning om førtidig fratagelse af Duma-medlemmet Gennadij Gudkovs mandat på grund af forretningsaktiviteter i løbet af hans parlamentsperiode i strid med artikel 289 i den russiske straffelov; understreger, at indledningen af den parlamentariske politiske procedure til at fratage Gennadij Gudkov, medlem af Dumaen for oppositionspartiet Retfærdigt Rusland, hans mandat i parlamentet i vidt omfang opfattes som en intimidering rettet mod et oppositionspartis legitime politiske aktiviteter til støtte for protestbevægelsens krav; opfordrer Rusland til at afstå fra at bruge love vilkårligt med det formål at slå ned på medlemmer af oppositionen;

  8.  udtrykker imidlertid bekymring over det forværrede klima for udviklingen af civilsamfundet i Rusland, navnlig med hensyn til den nylige vedtagelse af en række love om demonstrationer, ngo'er, bagvaskelse og internettet, der indeholder tvetydige bestemmelser og kan føre til vilkårlig håndhævelse; minder de russiske myndigheder om, at et moderne og velstående samfund er nødt til at anerkende og beskytte de individuelle og kollektive rettigheder for alle landets borgere; opfordrer i den forbindelse de kompetente russiske myndigheder til at ændre de nye love om ngo'er med henblik på at beskytte borgersammenslutninger, der modtager finansiel støtte fra velrenommerede udenlandske kilder, mod politisk forfølgelse;

  9.  udtrykker også bekymring over loven om ekstremisme med hensyn til det vide skøn i fortolkningen af dens grundlæggende begreber om "ekstremistiske handlinger" og "ekstremistiske organisationer", som ifølge Europarådets Venedigkommission kunne føre til vilkårlighed og begrænsning af forenings-, ytrings- og trosfriheden; opfordrer de russiske myndigheder til at imødegå disse bekymringer ved at ændre loven;

  10.  minder om, at tidligere præsident Medvedev nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på reform af valgsystemet, forbedring af retsstaten og respekt for de grundlæggende rettigheder i Rusland; minder om, at Europa-Parlamentet har opfordret de russiske myndigheder til at forfølge disse reformer og konstant har tilbudt EU-støtte bl.a. inden for rammerne af partnerskabet for modernisering;

  11.  fordømmer de nylige beslutninger om at kriminalisere offentlig information om seksuel orientering og kønsidentitet i flere russiske regioner og tilsvarende planer på føderalt niveau; minder de russiske myndigheder om deres forpligtelse til at opretholde ytringsfriheden og lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle personers rettigheder;

  12.  opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og Kommissionen til at yde en væsentlig og dybtgående støtte til civilsamfundsaktivister og repræsentanter for nye sociale græsrodsbevægelser; opfordrer EU til at lægge konstant pres på de russiske myndigheder for at få dem til at leve op til OSCE's standarder for menneskerettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed;

  13.  understreger betydningen af de løbende drøftelser om menneskerettigheder med Rusland inden for rammerne af menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland som en måde til at konsolidere interoperabiliteten inden for alle samarbejdsområder, og kræver, at disse møders form forbedres med henblik på at øge deres effektivitet, navnlig med hensyn til den fælles indsats mod racisme og fremmedhad, og at denne proces åbnes for et effektivt bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer samt skiftevis finder sted i Rusland og i en af EU’s medlemsstater;

  14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.