Menetlus : 2012/2789(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0427/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0427/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0352

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 140kWORD 79k
12.9.2012
PE493.588v01-00}
PE493.591v01-00}
PE493.592v01-00}
PE493.597v01-00}
PE493.598v01-00} RC1
 
B7-0427/2012}
B7-0430/2012}
B7-0431/2012}
B7-0436/2012}
B7-0437/2012} RC1

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

S&D (B7‑0427/2012)

Verts/ALE (B7‑0430/2012)

PPE (B7‑0431/2012)

ECR (B7‑0436/2012)

ALDE (B7‑0437/2012)


Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel
Werner Schulz, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamise kohta Venemaal (2012/2789(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Venemaa presidendivalimiste tulemuse kohta(1), 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni eelseisvate presidendivalimiste kohta Venemaal(2), 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni riigiduuma valimiste kohta(3) ning 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni detsembris 2011 toimuvate Venemaa riigiduuma valimiste ettevalmistuste kohta(4),

–   võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi uue lepingu üle, mis annab ELi ja Venemaa suhetele uue tervikraamistiku, ning 2010. aastal algatatud moderniseerimispartnerlust,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, milles sätestatakse, et igaühel on õigus õiglasele ja avalikule istungile seaduse kohaselt moodustatud pädevas, sõltumatus ja erapooletus kohtus,

–    võttes arvesse Venemaa põhiseadust, eriti selle artiklit 118, milles on sätestatud, et õigust mõistavad Venemaa Föderatsioonis ainult kohtud, ning artiklit 120, milles on sätestatud, et kohtunikud on erapooletud ja alluvad ainult Venemaa põhiseadusele ning föderaalseadusele,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni 17. augusti 2012. aasta avaldust punkansambli Pussy Riot liikmete süüdimõistmise kohta Venemaal,

–   võttes arvesse Venemaa peaprokuröri taotlust hääletada 12. septembril 2012 duumaliikme Gennadi Gudkovi (Õiglane Venemaa) enneaegse tagandamise poolt,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni täisliikmena võtnud endale kohustuse järgida demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austada inimõigusi; arvestades, et õigusriigi põhimõtete mitmete tõsiste rikkumiste ning piiravate õigusaktide vastuvõtmise tõttu viimastel kuudel väljendatakse üha enam muret seoses sellega, kuidas Venemaa peab kinni oma rahvusvahelistest ja riiklikest kohustustest;

B.  arvestades, et Euroopa Liit on jätkuvalt pühendunud ELi ja Venemaa suhete süvendamisele ja arendamisele, mida näitab ka liidu võetud kohustus panustada tõsiselt läbirääkimistesse uue raamlepingu üle, mille eesmärk on ELi ja Venemaa suhteid edasi arendada, ning arvestades, et Euroopa Liit ja Venemaa on loonud tihedad ja ulatuslikud suhted, eelkõige energia-, majandus- ja ettevõtlussektoris, ning on maailmamajanduses teineteisest sõltuvad;

C. arvestades, et inimõiguste olukord on Venemaal viimastel kuudel drastiliselt halvenenud ning Venemaa ametivõimud võtsid hiljuti vastu terve rea seadusi, mis sisaldavad mitmeti mõistetavaid sätteid ning mida võib kasutada opositsiooni ja kodanikuühiskonna aktivistide edasiseks allasurumiseks, samuti sõna- ja kogunemisvabaduse piiramiseks; arvestades, et nende teemadega tuleks tegeleda õigeaegselt kui prioriteetsete küsimustega, eelkõige ELi ja Venemaa vahelistel kahepoolsetel kohtumistel ning läbirääkimistel;

D. arvestades, et Anna Politkovskaja, Natalja Estemirova, Anastassia Baburova, Stanislav Markelovi ja Sergei Magnitski surma põhjustajad on endiselt välja selgitamata;

E.  arvestades, et Mihhail Hodorkovski ja tema äripartner Platon Lebedev mõisteti 30. detsembril 2010. aastal Moskva Hamovniki ringkonnakohtus süüdi vara omastamises; arvestades, et süüdistuse esitamist, kohtupidamist ja kohtuotsust peetakse rahvusvahelises plaanis poliitiliselt motiveerituks;

F.  arvestades, et Sergei Magnitski juhtum on vaid üks paljudest Venemaa õiguskaitseasutuste võimu kuritarvitamise juhtudest, mis rikub tõsiselt õigusriigi põhimõtteid ning jätab tema surma põhjustamises süüdi olevad isikud endiselt karistamata; arvestades, et on veel mitmeid teisi kohtuasju, kus poliitilise konkurentsi kõrvaldamiseks ja kodanikuühiskonna ähvardamiseks kasutatakse poliitiliselt konstrueeritud põhjendusi;

G. arvestades, et Venemaa punkansambli Pussy Rioti liikmete kaheks aastaks vangimõistmine president Vladimir Putini vastase protestiavalduse eest Moskva õigeusu katedraalis on ebaproportsionaalne;

H. arvestades, et riigiduumal on kavas 12. septembril 2012 hääletada duumaliikme Gennadi Gudkovi mandaadi äravõtmise üle, järgimata vajalikke demokraatlikke menetlusi; arvestades, et õigusriigi põhimõtete nimel peaksid parlamendi eeskirjad kehtima võrdselt ja erapooletult kõigi duumaliikmete suhtes; arvestades, et samasugused süüdistused on esitatud Õiglase Venemaa saadikurühma teistelegi liikmetele, nt Dmitri Gudkovile ja Ilja Ponomarjovile;

I.   arvestades, et valitsusväliseid organisatsioone ja kogunemisvabaduse õigust käsitlevaid uusi õigusakte saab kasutada kodanikuühiskonna allasurumiseks, opositsiooniliste poliitiliste vaadete lämmatamiseks ning valitsusväliste organisatsioonide, demokraatliku opositsiooni ja ajakirjanduse ahistamiseks; arvestades, et Venemaa parlament võttis 2012. aasta juulis vastu seaduseelnõu, millega antakse „välisriigi agendi” staatus nendele Venemaa mittetulunduslikele organisatsioonidele, mis on seotud poliitilise tegevusega ja mida rahastatakse väljastpoolt Venemaad;

J.   arvestades, et vastupidiselt president Putini ja peaminister Medvedevi avaldustele ja kinnitustele on surve Venemaa kodanike poliitilistele vabadustele suurenemas; arvestades, et president Putin on teatanud, et Venemaal on vaja kiiresti lahendada ulatusliku korruptsiooni probleem, ning on avalikult lubanud tugevdada Venemaal õigusriigi põhimõtteid ja väljendanud muret Venemaa kohtu- ja õigussüsteemi sõltumatuse pärast;

1.  märgib, et ELi ja Venemaa sisulised ja konstruktiivsed suhted sõltuvad sellest, kas Venemaa teeb jõupingutusi demokraatia ja õigusriigi tugevdamiseks ning kas Venemaal hakatakse austama põhiõigusi; rõhutab asjaolu, et keskpika perspektiiviga ja pikaajaline poliitiline ja majanduslik stabiilsus ning areng Venemaal sõltuvad õigusriigi põhimõtete järgimisest ja tõelise demokraatliku valikuvabaduse tekkest;

2.  on seisukohal, et Venemaa kui Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni liige peaks täitma kohustusi, millele ta on alla kirjutanud; juhib tähelepanu asjaolule, et hiljutised sündmused on viinud veelgi kaugemale reformidest, mida oleks vaja demokraatlike standardite ja õigusriigi põhimõtete ning kohtunike sõltumatuse parandamiseks Venemaal;

3.  tervitab ülemkohtu 25. juuli 2012. aasta otsust vaadata läbi nii Hodorkovski kui ka Lebedevi kohtuasjad vastavalt Venemaa presidendi juures tegutseva inimõiguste nõukogu 2011. aasta detsembri soovitustele; võtab teadmiseks Lebedevi karistuse lühendamise kolme aasta võrra; nõuab, et jätkuks nende kohtuasjade põhjalik läbivaatamine vastavalt Venemaa rahvusvahelistele kohustustele korraldada kohtuprotsesse õiglaselt ja läbipaistvalt ning nõuab presidendi inimõiguste nõukogu esimehe (Hodorkovski juhtumit käsitlevate) järelduste ja soovituste täielikku järgimist ja rakendamist;

4.  kutsub Venemaa ametivõime tooma Anna Politkovskaja ja Natalja Jestemirova mõrvas süüdi olevad isikud kohtu ette ning nõuab, et Venemaa ametivõimud viiksid läbi Magnitski juhtumi ning teiste juhtumite usaldusväärse ja sõltumatu uurimise ning teeksid lõpu lokkavale karistamatusele ja laiaulatuslikule korruptsioonile riigis;

5.  peab väga murettekitavaks teisi poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsesse, eelkõige kriminaalsüüdistuse esitamist teadlastele, keda süüdistatakse spionaažis, kuna nad tegid koostööd välismaiste teadusasutustega, opositsiooniaktivisti Taissija Ossipova kriminaalkorras süüdimõistmist kaheksaks aastaks vangi kohtuprotsessil, mida peetakse poliitiliselt motiveerituks ja kus kasutati kahtlasi ja arvatavasti fabritseeritud asitõendeid ega täidetud õiglase kohtuliku arutamise nõudeid, Moskvas 6. mail toimunud protestimeeleavaldustel osalenud rohkem kui tosinkonna inimese kinnipidamist ja neile poliitiliselt motiveeritud kriminaalsüüdistuste esitamist (meeleavaldajaid süüdistatakse alusetult väidetavates „massirahutustes” osalemises) ning opositsiooniaktivistide, nt Aleksei Navalnõi, Boriss Nemtsovi ja Sergei Udaltsovi vastu algatatud kriminaaluurimisi;

6.  väljendab sügavat pettumust kohtuotsuse ja ebaproportsionaalse karistuse üle, mis määrati Venemaa Hamovniki ringkonnakohtu poolt punkansambli Pussy Riot liikmetele Maria Aljohhinale ja Jekaterina Samutsevitšile; märgib murega, et see juhtum lisandub hiljuti toimunud poliitiliselt motiveeritud hirmutamiste ja opositsiooniaktivistide süüdimõistmiste nimekirja Venemaa Föderatsioonis, ning selle suundumuse süvenemine tekitab Euroopa Liidus üha suurenevat muret; kinnitab veel kord oma veendumust, et see karistus vaadatakse läbi ja seda muudetakse kooskõlas Venemaa rahvusvaheliste kohustustega;

7.  võtab teadmiseks peaprokuröri taotluse hääletada duumaliikme Gennadi Gudkovi mandaadi ennetähtaegse lõpetamise üle seoses tema äritegevusega riigiduuma liikmeks oleku ajal, mis on vastuolus Venemaa kriminaalseadustiku artikliga 289; rõhutab, et poliitilise menetluse algatamist parlamendis selleks, et võtta opositsioonipartei Õiglane Venemaa liikmelt Gennadi Gudkovilt ära tema parlamendiliikme mandaat, peetakse üldiselt opositsioonipartei hirmutamiseks ja see on suunatud opositsioonipartei õiguspärase poliitilise tegevuse vastu, mis toetab protestiliikumise nõudmisi; kutsub Venemaad üles hoiduma seaduste meelevaldsest kasutamisest opositsiooniliikmete tegevuse piiramise eesmärgil;

8.  väljendab muret seoses kodanikuühiskonna arenemiseks vajaliku õhkkonna halvenemisega Venemaal, eelkõige seoses terve rea seaduste hiljutise vastuvõtmisega, mis puudutavad meeleavaldusi, VVOsid, laimu ja internetti ning sisaldavad mitmeti mõistetavaid sätteid ja võivad tuua kaasa nende meelevaldse jõustamise; tuletab Venemaa ametivõimudele meelde, et tänapäevane ja jõukas ühiskond peab kaitsma ja tunnustama kõigi oma kodanike individuaalseid ja kollektiivseid õigusi; kutsub seoses sellega Venemaa pädevaid asutusi üles muutma VVOsid puudutavaid uusi seadusi, et kaitsta poliitilise tagakiusamise eest kodanikeühendusi, kes saavad rahalist toetust laitmatu reputatsiooniga välismaistest fondidest;

9.  väljendab sügavat muret ka ekstremismi käsitleva seaduse pärast selle peamiste mõistete ,,äärmuslik tegevus” ja ,,äärmuslikud organisatsioonid” tõlgendamise laia valikuvõimaluse tõttu, mis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni hinnangul võib tuua kaasa nende meelevaldse kasutamise ning ühinemis-, sõna- ja usuvabaduse piiramise; kutsub Venemaa ametivõime üles lahendama nimetatud probleeme seaduse muutmisega;

10. tuletab meelde, et endine president Medvedev kutsus kokku töörühma, et tegeleda valimissüsteemi reformiga ning õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamise parandamisega Venemaal; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on tungivalt nõudnud Venemaa ametivõimudelt nende reformide elluviimist ning pakkunud korduvalt ELi toetust, sh moderniseerimispartnerluse raamistiku kaudu;

11. mõistab hukka mitmetes Venemaa piirkondades hiljuti vastu võetud õigusaktid kriminaalkaristuse kehtestamiseks seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti puudutava teabe avalikustamise eest ning sarnased kavatsused föderaaltasandil; tuletab Venemaa ametivõimudele meelde nende kohustust austada sõnavabadust ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigusi;

12. kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti ning komisjoni üles väljendama järjepidevat ja tugevat toetust kodanikuühiskonna aktivistidele ja uue sotsiaalse liikumise esindajatele; kutsub ELi üles avaldama pidevat survet Venemaa ametivõimudele, et nad täidaksid OSCE standardeid inimõiguste, demokraatia, õigusriikluse ja kohtusüsteemi sõltumatuse vallas;

13. rõhutab, kui tähtis on Venemaaga inimõiguste teemal ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide raames toimuv pidev arvamuste vahetus vahendina, mis aitab kõikides koostöövaldkondades tugevdada omavahelist koostoimimisvõimet, ning nõuab kõnealuste kohtumiste vormi täiustamist, et muuta need tulemuslikumaks, pöörates erilist tähelepanu rassismi- ja ksenofoobiavastastele ühismeetmetele, ja seda, et kõnealuses protsessis saaksid osaleda Euroopa Parlament, riigiduuma ja inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid, ning eeldab, et dialoog toimub vaheldumisi Venemaal ja mõnes ELi liikmesriigis;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0088.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0054.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0575.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0335.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika