Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0427/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0427/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

12.9.2012 - (2012/2789(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0427/2012)
Verts/ALE (B7‑0430/2012)
PPE (B7‑0431/2012)
ECR (B7‑0436/2012)
ALDE (B7‑0437/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta
Werner Schulz, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2789(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0427/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0427/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

(2012/2789(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 15. maaliskuuta 2012 Venäjän presidentinvaalien tuloksista[1], 16. helmikuuta 2012 Venäjän tulevista presidentinvaaleista[2], 14. joulukuuta 2011 duuman vaaleista[3] sekä 7. heinäkuuta 2011 joulukuussa 2011 järjestettävien Venäjän duuman vaalien valmisteluista[4] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut uudesta sopimuksesta, joka tarjoaa uudet kattavat puitteet EU:n ja Venäjän välisille suhteille, sekä vuonna 2010 käynnistetyn "nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden",

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, joiden mukaan jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa toimivaltaisessa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa,

–    ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 pykälän, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 pykälän, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 17. elokuuta 2012 antaman julkilausuman punk-yhtye Pussy Riotin jäsenten tuomitsemisesta vankeuteen Venäjällä,

–   ottaa huomioon Venäjän yleisen syyttäjän pyynnön järjestää äänestys Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmään kuuluvan duuman jäsenen Gennadi Gudkovin erottamisesta 12. syyskuuta 2012,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdat,

A. toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; toteaa, että koska viime kuukausina oikeusvaltioperiaatetta on rikottu vakavasti useita kertoja ja on hyväksytty rajoittavia lakeja, on yhä enemmän syytä olla huolissaan siitä, miten Venäjä noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

B.  ottaa huomioon, että EU on yhä sitoutunut syventämään ja kehittämään entisestään EU:n ja Venäjän suhteita, mistä on osoituksena EU:n määrätietoinen sitoutuminen neuvotteluihin uudesta puitesopimuksesta EU:n ja Venäjän suhteiden kehittämiseksi, ja että EU ja Venäjä ovat solmineet tiiviit ja kattavat suhteet varsinkin energia-asioissa, taloudessa ja liiketoiminnassa ja niiden välille on muodostunut keskinäinen riippuvuus globaalissa taloudessa;

C. toteaa, että Venäjän ihmisoikeustilanne on huonontunut merkittävästi viime kuukausina ja Venäjän viranomaiset ovat äskettäin hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joita voidaan käyttää opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rajoittamiseen sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapauden käytön estämiseen; katsoo, että tätä tilannetta olisi käsiteltävä aikanaan ensisijaisena asiana etenkin EU:n ja Venäjän kahdenvälisten kokousten ja neuvottelujen yhteydessä;

D. toteaa, että syyllisiä Anna Politkovskajan, Natalia Estemirovan, Anastasia Barburovan, Stanislav Markelovin sekä Sergei Magnitskin kuolemaan ei edelleenkään ole löydetty;

E.  toteaa, että Mihail Hodorkovskille ja hänen liikekumppanilleen Platon Lebedeville annettiin langettava tuomio kavalluksesta Moskovan Hamovnikin piirioikeudessa 30. joulukuuta 2010; huomauttaa, että syytteeseenpanon, oikeudenkäynnin ja tuomion takana on kansainvälisesti nähty olleen poliittisia perusteita;

F.  toteaa, että Sergei Magnitskin tapaus on vain yksi monista tapauksista, joissa Venäjän lainvalvontaviranomaiset ovat käyttäneet valtaa väärin ja loukanneet räikeästi oikeusvaltioperiaatetta, ja että Magnitskin kuolemaan syyllisiä ei vieläkään ole rankaistu; toteaa, että on lukuisia muitakin oikeustapauksia, joissa poliittisesti motivoituneita syitä käytetään poliittisten kilpailijoiden eliminoimiseen ja kansalaisyhteiskunnan uhkaamiseen;

G. katsoo, että venäläisen punk-yhtyeen Pussy Riotin jäsenten tuomitseminen kahden vuoden vankeuteen heidän järjestettyään presidentti Vladimir Putinin vastaisen protestiesityksen moskovalaisessa ortodoksisessa katedraalissa on kohtuuton rangaistus;

H. toteaa, että duuman on määrä äänestää 12. syyskuuta 2012 duuman jäsenen Gennadi Gudkovin koskemattomuuden pidättämisestä hänen edustajantoimen aikana harjoittamansa liiketoiminnan vuoksi ja että tarvittavia demokraattisia menettelyjä ei ole noudatettu; toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti parlamentaarisia sääntöjä olisi sovellettava samalla tavoin ja puolueettomasti duuman kaikkiin jäseniin; huomauttaa, että muut Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmän jäsenet, kuten Dimitri Gudkov ja Ilja Ponomarev, ovat saaneet samanlaisia syytteitä;

I.   toteaa, että uutta kansalaisjärjestöjä koskevaa lainsäädäntöä ja kokoontumisvapautta koskevaa lainsäädäntöä saatettaisiin käyttää kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseen, opposition poliittisten näkemysten vaientamiseen sekä kansalaisjärjestöjen, demokraattisen opposition ja tiedotusvälineiden ahdisteluun; panee merkille, että Venäjän parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2012 lakiehdotuksen, jonka mukaan venäläiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka osallistuvat poliittiseen toimintaan ja saavat rahoitusta ulkomailta, katsotaan "ulkomaisiksi agenteiksi";

J.   toteaa, että Venäjän kansalaisten poliittisiin vapauksiin kohdistuu yhä enemmän paineita vastoin presidentti Putinin ja pääministeri Medvedevin julkilausumia ja lupauksia; ottaa huomioon, että presidentti Putin on julistanut, että Venäjän on päästävä nopeasti eroon laajamittaisesta korruptiosta ja että presidentti on sitoutunut julkisesti vahvistamaan oikeusvaltion periaatteita Venäjällä ja ilmaissut huolensa Venäjän oikeuslaitoksen ja oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta;

1.  toteaa, että EU:n ja Venäjän tarkoituksenmukaiset ja rakentavat suhteet riippuvat demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja perusoikeuksien kunnioittamiseksi tehtävästä työstä; korostaa, että Venäjän keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittinen ja taloudellinen vakaus ja kehitys riippuvat oikeusvaltion turvaamisesta ja aidosti demokraattisten valintojen mahdollistamisesta;

2.  katsoo, että Venäjän pitäisi Euroopan neuvoston ja Etyj:n jäsenenä täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut; huomauttaa, että viimeaikainen kehitys Venäjällä on ollut niiden uudistusten vastaista, joita tarvitaan maan demokraattisten normien ja oikeusvaltion sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden kehittämiseksi;

3.  pitää myönteisenä korkeimman oikeuden 25. heinäkuuta 2012 tekemää päätöstä, jonka mukaan sekä Hodorkovskin että Lebedevin tapauksia käsitellään uudelleen presidentin asettaman ihmisoikeusneuvoston joulukuussa 2011 antaman suosituksen mukaisesti; panee merkille, että Lebedevin tuomiota lyhennettiin kolmella vuodella; kehottaa jatkamaan näiden tapausten perinpohjaista uudelleentarkastelua ja noudattamaan Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia, jotka liittyvät oikeudenmukaisiin ja avoimiin oikeudenkäynteihin, ja kehottaa myös ottamaan täysipainoisesti huomioon presidentin asettaman ihmisoikeusneuvoston havainnot ja suositukset Hodorkovskin tapauksessa ja panemaan ne täytäntöön;

4.  kehottaa Venäjän viranomaisia saattamaan Anna Politkovskajan ja Natalia Estemirovan murhiin syyllistyneet oikeuden eteen vastaamaan teoistaan ja vaatii niitä suorittamaan uskottavan ja riippumattoman tutkinnan Magnitskin ja muista tapauksista ja lopettamaan maassa kaikkialle levinneen rankaisemattomuuden;

5.  on vakavasti huolestunut muista poliittisin perustein vireille pannuista oikeudenkäynneistä, erityisesti rikossyytteistä niitä tiedemiehiä vastaan, joita epäillään vakoilusta ja yhteistyöstä ulkomaisten tiedeinstituutioiden kanssa ja opposition aktivisti Taisija Osipovan tuomitsemisesta kahdeksaksi vuodeksi rangaistussiirtolaan oikeudenkäynnissä, jota on pidetty poliittisesti tarkoitushakuisena ja epäilyttäviin ja mahdollisesti tekaistuihin todisteisiin perustuvana ja joka ei ole täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, ja on myös vakavasti huolestunut yli tusinan Moskovassa 6. toukokuuta pidettyyn mielenosoitukseen osallistuneen henkilön pidättämisestä ja perusteettomien syytteiden nostamisesta heitä vastaan väitettyihin "joukkomellakoihin" osallistumisesta sekä opposition aktivisteja, kuten Alexei Navalnya, Boris Niemcovia ja Sergei Udelcovia vastaan käynnistetyistä rikostutkinnoista;

6.  on hyvin pettynyt kohtuuttomaan tuomioon, jonka venäläinen Hamovnikin piirioikeus antoi punk-yhtye Pussy Riotin jäsenten Nadežda Tolokonnikovan, Marija Aljohinan ja Jekaterina Samutsevitšin tapauksessa; panee huolestuneena merkille, että tämä tapaus on osa viime aikoina yleistynyttä poliittisesti motivoitua Venäjän federaation oppositioaktivistien uhkailua ja syytteeseen asettamista, ja toteaa, että EU on yhä enemmän huolissaan tästä suuntauksesta; uskoo, että tuomiota tarkastellaan uudelleen ja se kumotaan Venäjän kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

7.  panee merkille yleisen syyttäjän pyynnön äänestää duuman jäsenen Gennadi Gudkovin parlamentaarisen edustajantoimen ennenaikaisesta päättämisestä hänen Venäjän rikoslain 289 artiklan vastaisesti edustajantoimen aikana harjoittamansa liiketoiminnan johdosta; korostaa, että parlamentaarisen poliittisen prosessin käynnistäminen Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen jäsenen Gennadi Gudkovin erottamiseksi duumasta katsotaan laajalti uhkailuksi, joka kohdistuu protestiliikkeen esittämiä vaatimuksia tukeneen oppositiopuolueen oikeutettuun poliittiseen toimintaan; kehottaa Venäjää pidättäytymään lakien mielivaltaisesta käytöstä opposition jäseniä vastaan;

8.  on kuitenkin huolissaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehittymisen yhä huonommista edellytyksistä ja tuntee erityistä huolta siitä, että viime aikoina on hyväksytty useita lakeja, jotka koskevat mielenosoituksia, kansalaisjärjestöjä, kunnianloukkausta sekä Internetiä ja joiden tulkinnanvaraiset säännökset voivat johtaa mielivaltaiseen lainkäyttöön; muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että nykyaikaisessa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa on tunnustettava kaikkien kansalaisten yksilölliset ja kollektiiviset oikeudet ja suojeltava niitä; kehottaa siksi Venäjän toimivaltaisia elimiä muuttamaan kansalaisjärjestöjä koskevia uusia lakeja niin, että suojataan poliittiselta vainolta kansalaisten järjestöt, jotka saavat rahallista tukea hyvämaineisilta ulkomaisilta tukijoilta;

9.  on myös huolissaan ääriliikkeitä koskevasta laista, joka tarjoaa laajan harkinnanvaran "ääriliikkeiden toiminnan" ja "ääriliikkeiden järjestöjen" kaltaisten lain peruskäsitteiden tulkinnassa, mikä voi Euroopan neuvoston Venetsian komission mukaan johtaa mielivaltaisuuteen sekä järjestäytymis-, ilmaisun- ja uskonvapauden rajoittamiseen; kehottaa Venäjän viranomaisia puuttumaan näihin ongelmiin muuttamalla lainsäädäntöä;

10. muistuttaa, että edellinen presidentti Medvedev perusti työryhmän tarkastelemaan Venäjän vaalijärjestelmän uudistamista sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen parantamista; muistuttaa kehottaneensa Venäjän viranomaisia jatkamaan näitä uudistuksia ja tarjonneensa jatkuvasti EU:n tukea myös nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden kautta;

11. tuomitsee äskettäin annetun lainsäädännön, jolla kriminalisoidaan julkinen tiedottaminen seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevista asioista Venäjän eri alueilla, sekä vastaavat suunnitelmat federaation tasolla; muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että niillä on velvollisuus huolehtia ilmaisunvapauden ja homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten oikeuksien toteutumisesta;

12. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa sekä komissiota tukemaan johdonmukaisesti ja vakaasti kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja uusien ruohonjuuritasolla toimivien sosiaalisten liikkeiden edustajia; kehottaa EU:ta painostamaan jatkuvasti Venäjän viranomaisia, jotta nämä noudattaisivat Etyjin määrittämiä ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevia vaatimuksia;

13. korostaa, että on tärkeää käydä jatkuvaa ihmisoikeuskeskustelua Venäjän kanssa EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelujen yhteydessä yhteistoimintakykymme vahvistamiseksi kaikilla yhteistyön aloilla, ja kehottaa parantamaan kyseisten kokousten menettelytapoja niiden tehokkuuden lisäämiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan tähtääviin yhteisiin toimiin sekä mahdollistamaan Euroopan parlamentin, Venäjän duuman ja ihmisoikeusjärjestöjen tehokkaan osallistumisen tähän prosessiin; odottaa, että vuoropuhelua käydään vuoroin Venäjällä ja jossakin EU:n jäsenvaltiossa;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.