Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0427/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0427/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

12.9.2012 - (2012/2789(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7‑0427/2012)
Verts/ALE (B7‑0430/2012)
PPE (B7‑0431/2012)
ECR (B7‑0436/2012)
ALDE (B7‑0437/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin för ALDE-gruppen
Werner Schulz, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle för ECR-gruppen

Förfarande : 2012/2789(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0427/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0427/2012
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

(2012/2789(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 15 mars 2012[1] om resultatet av presidentvalet i Ryssland, av den 16 februari 2012[2] om det förestående presidentvalet i Ryssland, av den14 december 2011[3] om valet till duman och av den 7 juli 2011[4] om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska skapa en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland, och av partnerskapet för modernisering som lanserades 2010,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det står att var och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inför en behörig, oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag,

–   med beaktande av Rysslands författning – särskilt artikel 118, enligt vilken rättskipning i Ryssland endast får utövas av domstolar, och artikel 120, enligt vilken domare är oberoende och endast lyder under den ryska statsförfattningen och den federala lagstiftningen,

–   med beaktande av uttalandet av den 17 augusti 2012 från EU:s höga representant Catherine Ashton, om domen mot medlemmar i punkbandet Pussy Riot i Ryssland,

–   med beaktande av den ryske allmänne åklagarens begäran om att det den 12 september 2012 ska hållas en omröstning om att häva mandatet för dumaledamoten Gennadij Gudkov, som tillhör partiet Rättvisa Ryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed förbundit sig att respektera principerna om demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Till följd av de upprepade fallen av allvarliga kränkningar av rättsstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar de senaste månaderna, ökar oron över huruvida Ryssland lever upp till sina internationella och nationella åtaganden.

B.  EU är fortsatt inställt på att ytterligare fördjupa och utveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland, vilket framgår av unionens vilja att inleda seriösa förhandlingar om ett nytt ramavtal om vidareutveckling av förbindelserna mellan EU och Ryssland. De båda parterna har upprättat djupa och omfattande förbindelser, särskilt inom energi, ekonomi och näringsliv, och har blivit ömsesidigt beroende av varandra i den globala ekonomin.

C. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har drastiskt försämrats under de senaste månaderna och de ryska myndigheterna har nyligen antagit en rad lagar som innehåller oklara bestämmelser och som skulle kunna användas för att ytterligare begränsa oppositionen och de civila samhällsaktörerna och för att lägga hinder i vägen för yttrande- och mötesfriheten. Sådana frågor bör tas upp i vederbörlig ordning och med prioritet, framför allt vid bilaterala möten och förhandlingar mellan EU och Ryssland.

D. Omständigheterna kring Anna Politkovskajas, Natalja Estemirovas, Anastasija Baburovas, Stanislav Markelovs och Sergej Magnitskijs död är alltjämt ouppklarade.

E.  Michail Chodorkovskij och hans affärskompanjon Platon Lebedev fälldes den 30 december 2010 av distriktsdomstolen i Chamovniki i Moskva för förskingring. Åtalet, rättegången och domen beskrevs internationellt som politiskt motiverade.

F.  Fallet med Sergej Magnitskij är bara ett av flera fall av maktmissbruk från de ryska brottsbekämpande myndigheternas sida. Hanteringen av fallet bryter allvarligt mot rättsstatsprincipen och de personer som är ansvariga för Magnitskijs död är ännu ostraffade. Det finns en uppsjö av andra rättsfall där politiskt formulerade skäl används för att undanröja politisk konkurrens och hota det civila samhället.

G. Att medlemmarna av det ryska medlemmar i punkbandet Pussy Riot dömts till två års fängelse för att de i en ortodox katedral i Moskva ordnat ett uppträdande för att protestera mot president Vladimir Putin är oskäligt.

H. Duman ska den 12 september 2012 hålla en omröstning om att häva mandatet för Gennadij Gudkov för att han under sin mandatperiod bedrivit affärsverksamhet utan att följa de demokratiska förfaranden som krävs. Med hänvisning till rättsstatsprincipen bör parlamentets bestämmelser gälla opartiskt och på lika villkor för alla dumaledamöter. Andra medlemmar av partiet Rättvisa Ryssland, som Dimitrij Gudkov och Ilija Ponomarev, står inför liknande anklagelser.

I.   Den nya lagstiftningen om icke-statliga organisationer och om rätten till mötesfrihet skulle kunna användas för att undertrycka det civila samhället, kväva politiska meningsmotståndare och trakassera icke-statliga organisationer, den demokratiska oppositionen och medierna. Det ryska parlamentet antog ett lagförslag i juli 2012, enligt vilket ryska icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med politiska frågor och finansieras från utlandet klassas som ”utländska agenter”.

J.   Trots president Putins och premiärminister Medvedevs uttalanden och löften blir trycket på de ryska medborgarnas politiska friheter allt hårdare. President Putin har förklarat att det finns ett akut behov av att komma till rätta med den enorma korruptionen i Ryssland och har gjort offentliga åtaganden om att stärka rättsstatsprincipen och uttalat oro över oberoendet i Rysslands domstols- och rättsväsen.

1.  Europaparlamentet framhåller att meningsfulla och konstruktiva förbindelser mellan EU och Ryssland beror av vilka ansträngningar som görs för att stärka demokratin, rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna i Ryssland. Parlamentet betonar också att den politiska och ekonomiska stabiliteten och utvecklingen i Ryssland på medellång och lång sikt beror av att rättsstatsprincipen tillämpas och att landet på allvar går in för demokrati.

2.  Europaparlamentet anser att Ryssland såsom medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa bör fullgöra sina ingångna åtaganden. Parlamentet konstaterar att den senaste tidens utveckling går stick i stäv mot de reformer som behövs för att förbättra demokratin, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Ryssland.

3.  Europaparlamentet välkomnar högsta domstolens beslut av den 25 juli 2012 att se över fallen Chodorkovskij- och Lebedev, i linje med de rekommendationer som antogs av presidentens råd för de mänskliga rättigheterna i december 2011. Parlamentet konstaterar att Lebedevs straff förkortats med tre år. Parlamentet efterlyser en fortsatt omfattande översyn av de här fallen, med hänsyn till Rysslands internationella åtaganden för rättvisa och öppna rättegångar, och förespråkar att resultaten och rekommendationerna från presidentens råd för de mänskliga rättigheterna ska respekteras till fullo och genomföras i fallet Chodorkovskij.

4.  Europaparlamentet uppmanar Rysslands myndigheter att ställa inför rätta dem som var inblandade i morden på Anna Politkovskaja och Natalja Estemirova, samt uppmanar dem med kraft att trovärdigt och opartiskt undersöka fallet Magnitskij och andra fall och göra slut på den allestädes närvarande straffriheten och den allt genomsyrande korruptionen i landet.

5.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över andra politiskt motiverade rättegångar, särskilt brottmålen mot vetenskapsmän som anklagas för spionage för att ha samarbetat med utländska forskningsinstitutioner, domen på 8 års straffarbete mot oppositionsaktivisten Taisija Osipova efter en rättegång som anses vara politiskt motiverad och där tvivelaktigt och möjligen förfalskat bevismaterial använts och som inte uppfyller normerna för en rättvis rättegång, tillsammans med att ett drygt tiotal deltagare i protestdemonstrationerna i Moskva den 6 maj gripits och av politiska skäl straffrättsligt åtalats på falska grunder för påstådda ”massupplopp”, och brottsutredningar mot oppositionsaktivister såsom Alexej Navalnij, Boris Nemtsov och Sergej Udaltsov.

6.  Europaparlamentet är djupt besviket över den dom och det oproportionerliga fängelsestraff som distriktsdomstolen i Chamovniki i Ryssland har ådömt i fallet med Nadezjda Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj, medlemmar i punkbandet “Pussy Riot”. Parlamentet konstaterar med oro att detta fall är ytterligare ett exempel på att de politiskt motiverade trakasserierna och åtalen mot oppositionella i Ryssland ökar, en utveckling som för EU väcker allt större oro. Parlamentet är fortfarande övertygat om att denna dom kommer att prövas och upphävas i överensstämmelse med Rysslands internationella åtaganden.

7.  Europaparlamentet konstaterar att den allmänne åklagaren lämnat in en begäran om att dumaledamoten Gennadij Gudkov ska skiljas från sitt mandat på grund av att han bedrivit affärsverksamhet under sin tid i parlamentet, i strid med artikel 289 i den ryska strafflagen. Parlamentet betonar att initiativet till en parlamentarisk politisk aktion för att frånta Gennadij Gudkov, medlem av det ryska oppostionspartiet ”Rättvisa Ryssland”, hans politiska mandat allmänt betraktas som trakasserier riktade mot den legitima politiska verksamheten i ett oppositionsparti som stödde krav från proteströrelsen. Parlamentet uppmanar Ryssland att inte godtyckligt tillämpa lagar i syfte att slå ner på medlemmar av oppositionen.

8.  Europaparlamentet är emellertid oroat över det allt sämre klimatet för utveckling av det civila samhället i Ryssland, särskilt med hänvisning till de lagar som nyligen antagits avseende demonstrationer, icke-statliga organisationer, förtal och internet, vilka innehåller oklara bestämmelser och skulle kunna leda till godtyckligt genomförande. Parlamentet påminner de ryska myndigheterna om att ett modernt och välmående samhälle måste erkänna och skydda samtliga medborgares individuella och kollektiva rättigheter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang de ryska behöriga myndigheterna att ändra de nya lagarna om icke-statliga organisationer, så att medborgarsammanslutningar kan fortsätta att ta emot ekonomiskt stöd från utländska källor som har gott anseende och arbetar mot politisk förföljelse.

9.  Europaparlamentet är också oroat över det stora tolkningsutrymmet i de grundläggande begreppen ”extremisthandlingar” och ”extremistorganisationer” i lagen mot extremism, vilket enligt Europarådets Venedigkommission skulle kunna leda till godtycke och inskränkningar i förenings-, yttrande- och trosfriheten. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att tillmötesgå denna oro genom att anta en lagändring.

10. Europaparlamentet påminner om att förre presidenten Medvedev inrättade en arbetsgrupp för åtgärder för att reformera valsystemet och förbättra rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter i Ryssland. Parlamentet erinrar om sin uppmaning till de ryska myndigheterna att gå vidare med dessa reformer och om sitt upprepade erbjudande om EU‑stöd, bl.a. inom ramen för partnerskapet för modernisering.

11. Europaparlamentet fördömer de beslut att kriminalisera information till allmänheten om sexuell läggning och könsidentitet som fattats i flera ryska regioner på senare tid, liksom liknande initiativ på nationell nivå. Parlamentet påminner de ryska myndigheterna om deras skyldigheter att upprätthålla yttrandefriheten och hbt-personers rättigheter.

12. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och kommissionen att erbjuda ett konsekvent och djupgående stöd till aktivister inom det civila samhället och företrädare för den nya sociala rörelsen på gräsrotsnivå. Parlamentet uppmanar EU att utöva ständiga påtryckningar mot de ryska myndigheterna att respektera OSSE:s normer i fråga om mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende.

13. Europaparlamentet understryker vikten av fortsatta diskussioner om mänskliga rättigheter med Ryssland, inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Ryssland, för att befästa vår samverkan på alla samarbetsområden, samt begär att formen för dessa möten förbättras så att de blir verkningsfullare. Särskild tonvikt ska läggas på gemensamma insatser mot rasism och främlingsfientlighet, och Europaparlamentet, duman och människorättsorganisationer bör ges möjlighet att delta aktivt i denna process, och förväntar sig att dialogen ska hållas växelvis i Ryssland och i en EU-medlemsstat.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.