Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0428/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0428/2012

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov

  12.9.2012 - (2012/2785(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ECR (B7‑0428/2012)
  S&D (B7‑0429/2012)
  GUE/NGL (B7‑0432/2012)
  PPE (B7‑0441/2012)
  Verts/ALE (B7‑0442/2012)

  György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


  Διαδικασία : 2012/2785(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0428/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0428/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν: η υπόθεση Ramil Safarov

  (2012/2785(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,

  –   έχοντας υπόψη την καθιερωμένη πρακτική του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη μεταφορά, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία με σκοπό τη διεύρυνση των στόχων δικαιοσύνης και κοινωνικής αποκατάστασης καταδικασθέντων ατόμων, δίδοντάς τους την ευκαιρία να εκτίσουν τις ποινές τους στη χώρα τους,

  –   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, της 5ης Σεπτεμβρίου 2012, για τη χορήγηση χάρης στον Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν,

  –   έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Catherine Ashton και τον Επίτροπο Štefan Füle για την απελευθέρωση του Ramil Safarov,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjørn Jagland, της 4ης Σεπτεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη την επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Δημόσιας Διαχείρισης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Vilayat Zahirov, που παρελήφθη στις 15 Αυγούστου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Viktor Orbán, της 3ης Σεπτεμβρίου 2012, στην οποία διαβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία έπραξε σύμφωνα με τις διεθνείς της υποχρεώσεις,

  –   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν, η οποία ετέθη σε ισχύ το 1999 και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών για μια νέα συμφωνία σύνδεσης που θα αντικαταστήσει την προηγούμενη,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ramil Safarov είχε φυλακισθεί σε φυλακή της Ουγγαρίας από το 2004 αφού δολοφόνησε με βίαιο τρόπο έναν αρμένιο συνάδελφο κατά τη διάρκεια αγώνα που τελούσε υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη στη Βουδαπέστη· δεδομένου ότι ο Safarov δήλωσε ένοχος και δεν εξέφρασε κανένα αίσθημα ενοχής υπερασπίζοντας τις πράξεις του με βάση ότι το θύμα ήταν αρμένιος,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Αυγούστου 2012 ο Ramil Safarov, υπολοχαγός των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν ο οποίος είχε κριθεί ένοχος ανθρωποκτονίας και καταδικασθεί σε ισόβια στην Ουγγαρία, μεταφέρθηκε στο Αζερμπαϊτζάν κατόπιν μακροχρόνιου αιτήματος εκ μέρους των αρχών της εν λόγω χώρας,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά τη μεταφορά του Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν, ο Πρόεδρός του, Ilham Aliyev, του χορήγησε χάρη σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και το άρθρο 12 της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων· έχοντας υπόψη ότι οι ουγγρικές αρχές δεν θα μπορούσαν να αγνοούν το γεγονός ότι ο Ramil Safarov θεωρείται ήρωας στο Αζερμπαϊτζάν, δεδομένου ότι η δολοφονία που διέπραξε συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, της οποίας συμβαλλόμενα μέρη είναι τόσο η Ουγγαρία όσο και το Αζερμπαϊτζάν, αναφέρει στο άρθρο 9 ότι ένα άτομο που έχει καταδικασθεί στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μπορεί να μεταφερθεί στην επικράτεια ενός άλλου με σκοπό να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που καθορίζονται από τη Σύμβαση,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Vilayat Zahirov, απέστειλε επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας στις 15 Αυγούστου 2012, στην οποία αναφέρει ότι η εκτέλεση των αποφάσεων δικαστηρίων αλλοδαπών κρατών σχετικά με τη μεταφορά καταδικασθέντων ατόμων για να εκτίσουν το υπόλοιπο τμήμα της ποινής φυλάκισής τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 εδάφιο α) της Σύμβασης και χωρίς καμία μετατροπή των ποινών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι προέβη σε διαβεβαιώσεις ότι, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η ποινή ενός καταδίκου ο οποίος εκτίει ισόβια μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από δικαστήριο με ποινή φυλάκισης για καθορισμένη χρονική περίοδο και ότι το εν λόγω άτομο θα μπορεί να απολυθεί υπό όρους μόνο αφού εκτίσει το λιγότερο 25 έτη της φυλάκισής του· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν αρνήθηκαν, στη συνέχεια, ότι έχουν δώσει οιεσδήποτε διπλωματικές διαβεβαιώσεις στις ουγγρικές αρχές,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολοχαγός Safarov έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στο Αζερμπαϊτζάν και ότι, μερικές ώρες μετά την επιστροφή του, του χορηγήθηκε προεδρική χάρη, ελευθερώθηκε και προήχθη, κατά τη διάρκεια δημόσιας τελετής, σε ταγματάρχη,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση να ελευθερωθεί ο Safarov είχε ως αποτέλεσμα ευρύτατες διεθνείς αντιδράσεις αποδοκιμασίας και καταδίκης του εν λόγω γεγονότος,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Αυγούστου 2012, ο Πρόεδρος της Αρμενίας, Serzh Sargsyan, ανακοίνωσε ότι η Αρμενία διακόπτει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Ουγγαρία,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Εταιρική Σχέση για την Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Euronest και έχει δεσμευθεί να σεβασθεί τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες των εν λόγω πρωτοβουλιών,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει καταλάβει μια μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) για την περίοδο 2012 - 2013, και έχει δεσμευθεί να στηρίξει τις αξίες όπως αυτές εκφράζονται στην Χάρτα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και την Παγκόσμια Δήλωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR) καθώς και διαφόρων άλλων διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

  1.  υπογραμμίζει τη σημασία του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί·

  2.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν να χορηγήσει χάρη στον Ramil Safarov, έναν δολοφόνο καταδικασμένο από τα δικαστήρια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι η εν λόγω απόφαση θεωρείται ως μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ δύο χωρών, και η οποία επιδεινώνει το αίσθημα αδικίας και εμβαθύνει το ρήγμα μεταξύ αυτών των χωρών και εκφράζει, περαιτέρω, την ανησυχία του ότι αυτή η πράξη θέτει σε κίνδυνο κάθε διαδικασία ειρηνικής επανασυμφιλίωσης εντός των ενεχόμενων κοινωνιών και μπορεί να υπονομεύσει την πιθανή μελλοντική ανάπτυξη των ειρηνικών επαφών μεταξύ των λαών στην εν λόγω περιφέρεια·

  3.  θεωρεί ότι, ενώ η προεδρική χάρη που δόθηκε στον Safarov είναι σύμφωνη με το γράμμα του νόμου της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων, έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων για να επιτρέψει τη μεταφορά ενός ατόμου, που έχει καταδικασθεί στην επικράτεια ενός κράτους, να εκτίσει του υπόλοιπο της ποινής του στην επικράτεια ενός άλλου κράτους·

  4.  θεωρεί ότι η προεδρικά χάρη που έχει δοθεί στον Safarov αποτελεί παραβίαση των διπλωματικών διαβεβαιώσεων που είχαν δοθεί στις ουγγρικές αρχές στο αίτημα του Αζερμπαϊτζάν για μεταφορά με βάση τη Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων·

  5.  εκφράζει τη λύπη του για την υποδοχή ήρωα του Ramil Safarov στο Αζερμπαϊτζάν και την απόφαση να προαχθεί στο βαθμό του ταγματάρχη καθώς και να του καταβληθούν μισθοί οκτώ ετών μετά την άφιξή του, και εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωσή της ως παράδειγμα για τις μελλοντικές γενεές καθώς και για την προαγωγή και αναγνώριση που έτυχε αυτός από το κράτος του Αζερμπαϊτζάν·

  6.  εκφράζει την άποψη ότι η νόμιμη απογοήτευση στο Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την έλλειψη οιασδήποτε σημαντικής προόδου όσον αφορά τη διαδικασία ειρήνης στα κατεχόμενα εδάφη, δεν δικαιολογεί ούτε πράξεις εκδίκησης ούτε άσκοπες προκλήσεις που αυξάνουν περαιτέρω την ένταση σε μια κατάσταση η οποία είναι ήδη τεταμένη και εύθραυστη·

  7.  εκφράζει την υποστήριξή του για τις τρέχουσες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και τα κράτη μέλη, να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να διασφαλίσουν ότι πραγματοποιούνται πρόοδοι προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην εν λόγω περιφέρεια·

  8.  υποστηρίζει τους συμπροέδρους της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν σημαντική πρόοδο στη διαδικασία ειρήνης στο Nagorno Karabakh με σκοπό να εξεύρουν μια μόνιμη και συνολική λύση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

  9.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Συμφωνία Σύνδεσης που ευρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ρήτρες και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

  10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΕΥΕΔ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και κοινοβούλια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ και τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.