Eljárás : 2012/2785(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0428/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0428/2012

Viták :

PV 13/09/2012 - 17.3

Szavazatok :

PV 13/09/2012 - 18.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0356

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 80k
12.9.2012
PE493.589v01-00}
PE493.590v01-00}
PE493.593v01-00}
PE493.602v01-00}
PE493.603v01-00} RC1
 
B7-0428/2012}
B7-0429/2012}
B7-0432/2012}
B7-0441/2012}
B7-0442/2012} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B7‑0428/2012)

S&D (B7‑0429/2012)

GUE/NGL (B7‑0432/2012)

PPE (B7‑0441/2012)

Verts/ALE (B7‑0442/2012)


Azerbajdzsánról: a Ramil Safarov-ügy (2012/2785(RSP))


György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo az S&D képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunace, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Azerbajdzsánról: a Ramil Safarov-ügy (2012/2785(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az azerbajdzsáni helyzetről szóló, és különösen az emberi jogokra vonatkozó korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az elítélt személyek átszállítására vonatkozó, bevett nemzetközi jogi gyakorlatra, nevezetesen az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezményre, amelynek értelmében a részes felek megállapodtak arról, hogy együttműködést alakítanak ki az igazság érvényesítése és az elítélt személyek társadalmi rehabilitációja előmozdítására azáltal, hogy megadják nekik a lehetőséget arra, hogy saját társadalmukban töltsék le büntetésüket,

–   tekintettel Martin Schulz elnök 2012. szeptember 5-i nyilatkozatára arról, hogy Ramil Safarov Azerbajdzsánban kegyelmet kapott,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton és Štefan Füle biztos Ramil Safarov szabadon bocsátásáról szóló, 2012. szeptember 3-i közös nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európa Tanács főtitkára, Thorbjørn Jagland 2012. szeptember 4-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Azerbajdzsán Köztársaság igazságügyminiszter-helyettese, Vilajat Zahirov által 2012. augusztus 15-én Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának írt hivatalos levelére,

–   tekintettel a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor 2012. szeptember 3-i nyilatkozatára, amelyben arról biztosított, hogy Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel összhangban járt el,

–   tekintettel az EU és Azerbajdzsán közötti, 1999-ben hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra, valamint a korábbit felváltó új társulási megállapodásról a két fél között jelenleg folyó tárgyalásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Ramil Safarov 2004 óta börtönbüntetését töltötte egy magyar börtönben, miután brutálisan meggyilkolta egy örmény kollégáját, akivel a NATO „Partnerség a békéért” programja által szponzorált kurzuson vettek részt Budapesten; mivel Safarov bűnösnek vallotta magát, és tetteit illetően nem tanúsított megbánást azon az alapon, hogy az áldozat örmény volt;

B.  mivel Ramil Safarovot, az azerbajdzsáni fegyveres erők gyilkosság miatt elítélt és Magyarországon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt főhadnagyát 2012. augusztus 31-én az azeri hatóságok régi kérésére átszállították Azerbajdzsánba;

C. mivel Ramil Safarov Azerbajdzsánba történő átszállítását követően az azeri elnök, Ilham Alijev azonnal kegyelmet adott neki az Azerbajdszán Köztárdsaság alkotmányával és az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény 12. cikkével összhangban; mivel a magyar hatóságoknak tudniuk kellett arról, hogy Ramil Safarovot nemzeti hősnek tekintik Azerbajdzsánban, mivel az általa elkövetett gyilkosság az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktushoz kapcsolódik;

D. mivel az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény – melynek mind Magyarország, mind Azerbajdzsán aláíró fele – 9. cikke kimondja, hogy amennyiben az egyezményben lefektetett feltételek teljesülnek, az egyik állam területén elítélt személy átszállítható egy másik állam területére, hogy kirótt büntetését ott töltse le;

E.  mivel az Azerbajdzsán Köztársaság igazságügyminiszter-helyettese, Vilajat Zahirov 2012. augusztus 15-én levelet küldött Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának, amelyben azt állította, hogy az idegen államok által az elítélt személyeknek a büntetésük hátralevő ideje letöltésének céljából történő átszállítása vonatkozásában hozott bírósági határozatait az Azerbajdzsán Köztársaságban az egyezmény 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, a bírósági ítélet módosítása nélkül hajtják végre; mivel továbbá biztosított arról, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság büntetőtörvénykönyve szerint az életfogytiglani börtönbüntetését töltő személy büntetését csak bíróság módosíthatja határozott idejű börtönbüntetésre, és hogy az elítélt csak legalább 25 év börtönbüntetés letöltése után helyezhető feltételesen szabadlábra; mivel az azeri hatóságok a későbbiekben tagadták, hogy diplomáciai biztosítékokat adtak volna a magyar hatóságoknak;

F.  mivel Safarov főhadnagyot Azerbajdzsánban ünnepélyes üdvözlés fogadta, és visszatérése után néhány órával elnöki kegyelemben részesült, továbbá nyilvános ünnepség keretében őrnaggyá léptették elő;

G. mivel Safarov szabadon bocsátását a helytelenítés és elítélés széleskörű nemzetközi reakciója fogadta;

H. mivel 2012. augusztus 31-én az örmény elnök, Szerzs Szargszján bejelentette, hogy Örményország felfüggeszti diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal;

I.   mivel Azerbajdzsán tevékenyen részt vesz az európai szomszédságpolitikában és a keleti partnerségben, alapító tagja az Euronestnek, továbbá elkötelezett a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság – e kezdeményezések központi elemét képező értékek – tiszteletben tartása mellett;

J.   mivel Azerbajdzsán a 2012–2013-as időszakra az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja lesz, és elkötelezte magát az ENSZ emberi jogi chartájában és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt értékek fenntartása mellett;

K. mivel Azerbajdzsán tagja az Európa Tanácsnak és részes fele az emberi jogok európai egyezményének (EJEE), valamint számos egyéb nemzetközi emberi jogi szerződésnek, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának;

1.  hangsúlyozza a jogállamiság és a kötelezettségvállalások tiszteletben tartásának jelentőségét;

2.  sajnálatát fejezi ki az azeri elnök azon döntése miatt, hogy kegyelmet ad Ramil Safarovnak, akit az Európai Unió egy tagállamának bíróságai ítéltek el gyilkosság miatt; ezt a döntést olyan gesztusnak tekinti, amely hozzájárulhat a két ország közötti feszültségek eszkalálódásához, erősíti az igazságtalanság érzését és elmélyíti az ellentéteket e két ország között, továbbá aggódik amiatt, hogy ez a tett veszélybe sodor az érintett társadalmakon belüli, békés kiegyezésre irányuló valamennyi folyamatot és alááshatja az emberek közötti régióbeli kapcsolatok békés fejlődésének további lehetőségeit;

3.  véleménye szerint, bár a Safarovnak adott elnöki kegyelem összhangban van az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény betűivel, ellentétes ennek a nemzetközi megállapodásnak a szellemével, amelyet azért tárgyaltak meg, hogy lehetővé váljon egy adott állam területén elítélt személy átszállítása egy másik állam területére büntetése fennmaradó idejének letöltése céljából;

4.  véleménye szerint a Safarovnak adott elnöki kegyelem megsérti az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény alapján tett azeri kérésben a magyar hatóságoknak adott diplomáciai biztosítékokat;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy visszaérkezésekor Azerbajdzsánban hősként üdvözölték Ramil Safarovot, továbbá őrnaggyá léptették elő, és visszamenőlegesen kifizették nyolc évi fizetését, továbbá aggódik amiatt, hogy ez milyen példával szolgál majd a későbbi generációk számára, és az azeri állam által adott előléptetés és elismerés miatt;

6.  véleménye szerint az Azerbajdzsán által a megszállt területek békefolyamata tekintetében való tényleges előrelépés hiánya miatt érzett jogos frusztráció nem indokolja sem a bosszút, sem a hiábavaló provokációt, amely csak tovább fokozza a már amúgy is feszült és törékeny helyzet súlyosságát;

7.  támogatásáról biztosítja az Európai Külügyi szolgálat (EKSZ), az EU dél-kaukázusi különleges képviselője és a tagállamok folyamatos arra irányuló erőfeszítéseit, hogy enyhítsék a feszültséget, és a régióbeli béke felé történő előrehaladás biztosításán munkálkodjanak;

8.  támogatja az EBESZ minszki csoportjának társelnökeit az arra irányuló erőfeszítésekben, hogy jelentősen előmozdítsák a békefolyamatot Hegyi-Karabah térségben annak érdekében, hogy a nemzetközi jognak megfelelő, tartós és átfogó rendezés szülessen;

9.  megismétli azon álláspontját, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló, az EU és Azerbajdzsán közötti társulási megállapodásnak az emberi jogok és a jogállamiság védelmére és előmozdítására vonatkozó záradékokat és követelményeket is tartalmaznia kellene;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az EKSZ-nek, az Európai Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, az Azerbajdzsán Köztársaság és az Örmény Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek és az ENSZ emberi jogi és terrorizmus elleni megbízottjának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat