Postup : 2012/2785(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0428/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0428/2012

Rozpravy :

PV 13/09/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0356

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 127kWORD 90k
12.9.2012
PE493.589v01-00}
PE493.590v01-00}
PE493.593v01-00}
PE493.602v01-00}
PE493.603v01-00} RC1
 
B7-0428/2012}
B7-0429/2012}
B7-0432/2012}
B7-0441/2012}
B7-0442/2012} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B7‑0428/2012)

S&D (B7‑0429/2012)

GUE/NGL (B7‑0432/2012)

PPE (B7‑0441/2012)

Verts/ALE (B7‑0442/2012)


o Azerbajdžane: prípad Ramila Safarova (2012/2785(RSP))


György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo v mene skupiny S&D
Ulrike Lunace, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Azerbajdžane: prípad Ramila Safarova (2012/2785(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Azerbajdžane, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv,

–   so zreteľom na ustálenú prax medzinárodného práva, pokiaľ ide o odovzdávanie osôb, konkrétne na Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorým sa dohodlo, že treba rozvinúť spoluprácu s cieľom pomôcť dosiahnuť spravodlivosť a sociálnu rehabilitáciu odsúdeným osobám tým, že sa im umožní vykonávať trest v ich vlastnej spoločnosti;

–   so zreteľom na vyhlásenie svojho predsedu Martina Schulza z 5. septembra 2012 o omilostení Ramila Safarova v Azerbajdžane,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho z 3. septembra 2012 o prepustení Ramila Safarova,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda zo 4. septembra 2012,

–   so zreteľom na oficiálny list zástupcu ministra spravodlivosti Azerbajdžanskej republiky Vilayata Zahirova maďarskému ministerstvu pre verejnú správu a spravodlivosť z 15. augusta 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána z 3. septembra 2012, v ktorom ubezpečil, že Maďarsko konalo v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999, a na prebiehajúce rokovania medzi týmito dvoma stranami o novej dohode o pridružení, ktorou sa má nahradiť predchádzajúca dohoda,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ramil Safarov bol od roku 2004 väznený v Maďarsku po tom, čo v priebehu kurzu konaného v Budapešti pod záštitou programu NATO Partnerstvo pre mier brutálne zavraždil arménskeho kolegu; keďže Ramil Safarov sa k svojmu činu priznal bez vyjadrenia ľútosti a odôvodnil ho tým, že zavraždený bol Armén;

B.  keďže 31. augusta 2012 bol Ramil Safarov, poručík azerbajdžanskej armády, odsúdený v Maďarsku za vraždu na doživotný trest odňatia slobody, bol odovzdaný Azerbajdžanu na základe dávnej žiadosti azerbajdžanských orgánov;

C. keďže bezprostredne po prevoze Ramila Safarova do Azerbajdžanu mu azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev udelil milosť v súlade s ústavou Azerbajdžanskej republiky a článkom 12 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb; keďže maďarské orgány nemohli nevedieť, že Ramil Safarov je v Azerbajdžane považovaný za hrdinu, pretože vražda sa spája s konfliktom medzi Arménskom a Azerbajdžanom;

D. keďže podľa článku 9 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorého signatármi sú Maďarsko i Azerbajdžan, môže byť osoba odsúdená na území jedného štátu odovzdaná na územie druhého štátu na výkon uloženého trestu, ak sú splnené podmienky stanovené dohovorom;

E.  keďže zástupca ministra spravodlivosti Azerbajdžanskej republiky Vilayat Zahirov poslal 15. augusta 2012 maďarskému ministerstvu pre verejnú správu a spravodlivosť oficiálny list, v ktorom uviedol, že súdne rozhodnutia cudzích štátov o odovzdávaní odsúdených osôb na účel výkonu zvyšku trestu odňatia slobody v Azerbajdžanskej republike sú vykonávané v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) dohovoru bez toho, aby bolo zmenené rozhodnutie súdu; keďže ďalej ubezpečil, že podľa trestného zákona Azerbajdžanskej republiky môže súd rozhodnúť o zmene doživotného trestu odňatia slobody na časovo ohraničený trest a že odsúdený môže byť podmienečne prepustený až po uplynutí najmenej 25 rokov trestu; a keďže azerbajdžanské orgány následne popreli, že poskytli maďarským orgánom akékoľvek diplomatické záruky;

F.  keďže poručík Safarov bol v Azerbajdžane veľkolepo privítaný a už niekoľko hodín po návrate mu bola udelená prezidentská milosť, bol prepustený a slávnostne povýšený na majora;

G. keďže rozhodnutie o prepustení Ramila Safarova vyvolalo početné medzinárodné reakcie odmietajúce a odsudzujúce tento krok;

H. keďže arménsky prezident Serzh Sargsyan 31. augusta 2012 oznámil, že Arménsko prerušilo svoje diplomatické vzťahy s Maďarskom;

I.   keďže Azerbajdžan sa aktívne zúčastňuje na iniciatíve európskej susedskej politiky a Východného partnerstva, je zakladajúcim členom Euronestu a zaviazal sa k dodržiavaniu zásad demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú kľúčovými hodnotami týchto dvoch iniciatív,

J.   keďže Azerbajdžan sa stal nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2012 – 2013 a zaviazal sa ctiť hodnoty vyjadrené v Charte ľudských práv OSN a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

K. keďže Azerbajdžan je členom Rady Európy a zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a radu ďalších medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach;

1.  zdôrazňuje dôležitosť právneho štátu a rešpektovania prijatých záväzkov;

2.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím azerbajdžanského prezidenta udeliť milosť Ramilovi Safarovovi, odsúdenému za vraždu súdom v členskom štáte Európskej únie; chápe toto rozhodnutie ako symbolický krok, ktorý by mohol prispieť k ďalšej eskalácii napätia a prehĺbiť napätie medzi oboma krajinami, čo posilní pocit bezprávia a zväčší priepasť medzi nimi, a je znepokojený tým, že tento krok narušuje celý proces zmierenia v týchto spoločnostiach a mohol by ohroziť potenciál rozvoja mierových medziľudských kontaktov v regióne v budúcnosti;

3.  domnieva sa, že hoci je prezidentská milosť udelená Safarovovi v súlade s literou Európskeho dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, je v rozpore s duchom medzinárodnej dohody, ktorá bola uzatvorená s cieľom umožniť odovzdávanie osôb odsúdených na území jedného štátu do iného štátu, kde si vykonajú zvyšok trestu;

4.  považuje prezidentskú milosť udelenú Safarovovi za porušenie diplomatických záruk poskytnutých maďarským orgánom v žiadosti Azerbajdžanu o odovzdanie v súlade s Európskym dohovorom o odovzdávaní odsúdených osôb;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Ramil Safarov bol v Azerbajdžane privítaný ako hrdina, hneď po príchode povýšený na majora a bol mu spätne vyplatený plat za osem rokov, a je znepokojený tým, že táto skutočnosť by sa mohla stať príkladom pre budúce generácie, a tiež podporou a uznaním azerbajdžanského štátu;

6.  zastáva názor, že legitímny pocit frustrácie, ktorý v Azerbajdžane panuje v súvislosti s nedostatočným pokrokom v mierovom procese na okupovaných územiach, nemôže ospravedlniť akty pomsty ani zbytočné provokácie, ktoré len zvyšujú napätie v už tak napätej a krehkej situácii;

7.  vyjadruje svoju podporu súčasným snahám ESVČ, osobitného zástupcu EÚ pre južný Kaukaz a členských štátov o zmiernenie napätia a o to, aby v mierovom procese v regióne došlo k pokroku;

8.  podporuje predsedníctvo Minskej skupiny OBSE v jeho úsilí o dosiahnutie výrazného pokroku v mierovom procese v oblasti Náhorného Karabachu s cieľom nájsť trvalé a komplexné riešenie v rámci medzinárodného práva;

9.  pripomína svoj postoj, že dohoda o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní, by mala obsahovať ustanovenia o ochrane a podpore ľudských práv a právneho štátu a kritériá pre hodnotenie ich dodržiavania;

10. poveruje svojho predsedu, aby predložil toto uznesenie ESVČ, Európskej rade, Komisii, vládam a parlamentom Azerbajdžanskej republiky a Arménskej republiky, Rade Európy, OBSE a osobitnému spravodajcovi OSN pre ľudské práva a boj proti terorizmu.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia