Postopek : 2012/2785(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0428/2012

Predložena besedila :

RC-B7-0428/2012

Razprave :

PV 13/09/2012 - 17.3

Glasovanja :

PV 13/09/2012 - 18.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0356

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 89k
12.9.2012
PE493.589v01-00}
PE493.590v01-00}
PE493.593v01-00}
PE493.602v01-00}
PE493.603v01-00} RC1
 
B7-0428/2012}
B7-0429/2012}
B7-0432/2012}
B7-0441/2012}
B7-0442/2012} RC1

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B7‑0428/2012)

S&D (B7‑0429/2012)

GUE/NGL (B7‑0432/2012)

PPE (B7‑0441/2012)

Verts/ALE (B7‑0442/2012)


o Azerbajdžanu: primer Ramila Safarova (2012/2785(RSP))


György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo v imenu skupine S&D
Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o Azerbajdžanu: primer Ramila Safarova (2012/2785(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Azerbajdžanu, zlasti tistih o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju ustaljene prakse mednarodnega prava v zvezi s premestitvami, in sicer Konvencije o transferju obsojenih oseb, s katero je bilo dogovorjeno, da je treba razviti sodelovanje za okrepitev ciljev pravičnosti in družbene rehabilitacije obsojencev, tako da se jim omogoči prestajanje kazni v njihovi lastni družbi,

–   ob upoštevanju izjave svojega predsednika Martina Schulza z dne 5. septembra 2012 o pomilostitvi Ramila Safarova v Azerbajdžanu,

–   ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton in komisarja Štefana Füleja z dne 3. septembra 2012 o izpustitvi Ramila Safarova,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda z dne 4. septembra 2012,

–   ob upoštevanju uradnega pisma namestnika ministra za pravosodje Republike Azerbajdžan, Vilajata Zahirova, ki ga je madžarsko ministrstvo za javno upravo in pravosodje prejelo 15. avgusta 2012,

–   ob upoštevanju izjave madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána z dne 3. septembra 2012, v kateri je zagotovil, da je Madžarska ravnala v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Azerbajdžanom, ki je začel veljati leta 1999, in sedanjih pogajanj obeh strani o novem pridružitvenem sporazumu, ki bo nadomestil prejšnjega,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bil Ramil Safarov zaprt v madžarskem zaporu od leta 2004, ko je med tečajem pod okriljem programa zveze Nato Partnerstvo za mir v Budimpešti brutalno ubil armenskega kolega; ker je Safarov priznal krivdo, dejanja pa ni obžaloval in ga je zagovarjal z utemeljitvijo, da bila žrtev Armenec;

B.  ker je bil dne 31. avgusta 2012 Safarov, poročnik v azerbajdžanskih oboroženih silah, ki je bil spoznan za krivega zaradi umora in obsojen na dosmrtno ječo na Madžarskem, premeščen v Azerbajdžan na dolgotrajno zahtevo azerbajdžanskih oblasti;

C. ker je azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev Safarova takoj po njegovi premestitvi v Azerbajdžan pomilostil v skladu z ustavo Republike Azerbajdžan in s členom 12 Konvencije o transferju obsojenih oseb; ker madžarske oblasti niso mogle prezreti, da je Safarov v Azerbajdžanu obravnavan kot heroj, saj je umor, ki ga je storil, povezan s konfliktom med Armenijo in Azerbajdžanom;

D. ker člen 9 Konvencije o transferju obsojenih oseb, ki sta jo podpisali Madžarska in Azerbajdžan, določa, da se lahko osebo, obsojeno na ozemlju ene države, premesti na ozemlje druge države za prestajanje kazni, ki je bila izrečena tej osebi, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa konvencija;

E.  ker je namestnik pravosodnega ministra Republike Azerbajdžan, Vilajat Zahirov, madžarskemu ministrstvu za javno upravo in pravosodje 15. avgusta 2012 poslal uradno pismo, v katerem je navedel, da se izvrševanje sodb sodišč drugih držav v zvezi s premestitvami obsojenih oseb zaradi prestajanja preostanka zapornih kazni v Republiki Azerbajdžan izvaja v skladu s členom 9(1)(a) konvencije brez preoblikovanja njihovih sodb; ker je tudi zagotovil, da lahko po kazenskem zakoniku Republike Azerbajdžan sodišče kazen obsojenca, ki prestaja dosmrtno ječo, nadomesti le z zaporom za določen čas in da se lahko obsojenca pogojno izpusti šele potem, ko je odslužil vsaj 25 let zaporne kazni, ki mu je bila izrečena; in ker so azerbajdžanske oblasti kasneje zanikale, da bi madžarskim dale takšna diplomatska zagotovila;

F.  ker je bil poročnik Safarov v Azerbajdžanu deležen slavnostne dobrodošlice, nekaj ur po povratku pa predsedniške pomilostitve, bil izpuščen in na javni slovesnosti povišan v majorja;

G. ker je odločitev o izpustitvi Safarova sprožila širok mednarodni odziv nestrinjanja in obsojanja;

H. ker je armenski predsednik Serž Sargasjan 31. avgusta 2012 napovedal prekinitev diplomatskih odnosov Armenije z Madžarsko;

I.   ker Azerbajdžan dejavno sodeluje v evropski sosedski politiki in vzhodnem partnerstvu, je ustanovni član skupne parlamentarne skupščine Euronest ter se je zavezal, da bo spoštoval demokracijo, človekove pravice in pravno državo, ki so osrednje vrednote teh pobud;

J.   ker je Azerbajdžan zasedel mesto nestalne države članice varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2012–2013 in se je zavezal, da bo podprl vrednote, zapisane v Ustanovni listini Združenih narodov in Splošni deklaraciji o človekovih pravicah;

K. ker je Azerbajdžan član Sveta Evrope in podpisnik Evropske konvencije o človekovih pravicah ter številnih drugih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, med drugim Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

1.  poudarja pomen pravne države in spoštovanja sprejetih zavez;

2.  obžaluje odločitev predsednika Azerbajdžana o pomilostitvi Ramila Safarova, obsojenega morilca, ki ga je za krivega spoznalo sodišče v državi članici Evropske unije; to odločitev obravnava kot dejanje, ki bi lahko povzročilo nadaljnjo zaostritev napetosti in ki krepi občutek nepravičnosti ter poglablja vrzel med državama, in je tudi zaskrbljen, da to dejanje ogroža vse procese mirne sprave v prizadetih družbah in bi lahko škodoval morebitnemu prihodnjemu razvoju miroljubnih medčloveških stikov v tej regiji;

3.  meni, da je predsedniška pomilostitev Safarova kljub temu, da je skladna z besedilom Konvencije o transferju obsojenih oseb, v nasprotju z duhom mednarodnega sporazuma, o katerem je bil dosežen sporazum, da bi omogočili premestitev osebe, obsojene na ozemlju ene države, da bi odslužila preostanek svoje kazni na ozemlju druge države;

4.  meni, da je predsedniška pomilostitev Safarova kršitev diplomatskih zagotovil, danih madžarskim oblastem v zahtevi Azerbajdžana za premestitev na podlagi Konvencije o transferju obsojenih oseb;

5.  obžaluje dejstvo, da je Ramil Safarov v Azerbajdžanu doživel dobrodošlico kot heroj, in odločitev, da se ga poviša v majorja in se mu ob povratku povrne plača za osem preteklih let, ter je zaskrbljen zaradi zgled, ki ga to pomeni za prihodnje generacije, ter spodbude in priznanja, ki ju je prejel od države;

6.  meni, da upravičeno razočaranje v Azerbajdžanu zaradi pomanjkanja otipljivega napredka glede mirovnega procesa na zasedenih ozemljih ne opravičuje niti povračilnih dejanj niti jalovega izzivanja, ki še bolj krepi napetost v že tako napetih in krhkih razmerah,

7.  izraža svojo podporo prizadevanjem Evropske službe za zunanje delovanje, posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in držav članic pri umirjanju napetosti in zagotavljanju napredka na področju miru v tej regiji;

8.  podpira sopredsedujoče skupini OVSE iz Minska pri njihovih prizadevanjih za zagotovitev znatnega napredka v mirovnem procesu v Gorskem Karabahu z namenom doseči trajno celostno rešitev v skladu z mednarodnim pravom;

9.  ponavlja svoje stališče, da bi moral pridružitveni sporazum, o katerem trenutno potekajo pogajanja med EU in Azerbajdžanom, vključevati določbe in merila v povezavi z varstvom in spodbujanjem človekovih pravic in pravne države;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Evropskemu svetu, Komisiji, vladama in parlamentoma Republike Azerbajdžan in Republike Armenije, Svetu Evrope, organizaciji OVSE in posebnemu poročevalcu ZN za človekove pravice in boj proti terorizmu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov