Предложение за обща резолюция - RC-B7-0476/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0476/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на правата на човека в Обединените арабски емирства

24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7‑0476/2012)
PPE (B7‑0481/2012)
GUE/NGL (B7‑0487/2012)
Verts/ALE (B7‑0489/2012)
ALDE (B7‑0492/2012)

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari от името на групата S&D
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares от името на групата Verts/ALE
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0476/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0476/2012
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението на правата на човека в Обединените арабски емирства

(2012/2842(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г. относно отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–   като взе предвид посещението на своята делегация за връзки с Арабския полуостров в Обединените арабски емирства от 29 април до 3 май 2012 г.,

–   като взе предвид член 30 от Конституцията на Обединените арабски емирства,

–   като взе предвид Арабската харта за правата на човека, по която Обединените арабски емирства са страна,

–   като взе предвид годишните доклади на Европейския парламент относно правата на човека,

–   като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията,

–   като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–   като взе предвид изявлението на съпредседателите на 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС—СССПЗ в Люксембург на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител (ЗП/ВП) след Съвместния съвет и министерска среща ЕС—СССПЗ на 20 април 2011 г. и нейните забележки след 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС—СССПЗ на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 20 февруари 1989 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–   като взе предвид програмата за съвместно действие (2010-2013 г.) за прилагане на споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 1989 г.,

   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца (Протокол от Палермо) и конвенциите на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и за правата на детето,

–   като взе предвид препоръките на специалния докладчик на ООН относно трафика на хора, особено на жени и деца, от 12 април 2012 г.,

–   като взе предвид членове 122, параграф 5 и член, параграф 4, от своя правилник,

A. като има предвид, че през 2012 г. правителството на Обединените арабски емирства е засилило репресиите срещу защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество, което доведе броя на политическите затворници до 64 души;

Б.  като има предвид, че повечето от тях са задържани в изолация, че има твърдения за използването на изтезания и отказ на правна помощ;

В.  като има предвид, че сред задържаните са заместник-председателя на Асоциацията на студентите в Обединените арабски емирства, Mansoor al-Ahmadi, един действащ съдия, Mohamed al-Abdouly, двама бивши съдии, Khamis al-Zyoudiand и Ahmed al-Za’abi, и двама изтъкнати адвокати в областта на правата на човека, Mohamed al-Mansoori – бивш председател на Асоциацията на юристите – и Mohamed al-Roken;

Г.  като има предвид твърденията, че служители на адвоката от ОАЕ, който предоставя правна помощ на задържаните, са подложени на систематична кампания на тормоз и сплашване, като в т.ч. трима служители, които не са граждани на ОАЕ, са били депортирани от съображения за национална сигурност; като има предвид, че адвокати, които са пътували до Обединените арабски емирства, за да предоставят правна помощ на задържаните, също са били подложени на тормоз;

Д. като има предвид, че защитници на правата на човека и активисти за демокрация са били подлагани на тормоз, че им е била налагана забрана за пътуване, че е била ограничавана тяхната свобода на изразяване и на събиране, че са били произволно задържани, че им е било отнето гражданството, а също така и че са били депортирани и незаконно задържани;

Е.  като има предвид, че държавните органи в Обединените арабски емирства настояват, че репресиите са в отговор на вдъхновен от външни сили ислямистки заговор, който има за цел да свали правителството; като има предвид, че всички задържани поддържат връзка с al-Islah, която е мирна ислямистка група, която действа в Обединените арабски емирства от 1974 г.; като има предвид, че свидетелствата сочат, че националната сигурност е претекст за репресиите срещу мирните активисти, които са замислени, за да задушат призивите за конституционни реформи и реформиране на проблеми, свързани с правата на човека, като например липсата на гражданство;

Ж. като има предвид, че видният защитник на правата на човека и блогър Ahmed Mansoor е бил нападнат на два пъти през последните седмици и е подложен на постоянно сплашване и заплахи; като има предвид, че през 2011 г. той е прекарал седем месеца в затвора преди да бъде осъден през м. ноември за отправяне на обида на висши длъжностни лица в страната; като има предвид, че държавните органи са задържали паспорта му и произволно са му забранили да пътува;

З.  като има предвид, че заедно с други активисти Mansoor е бил обвинен за отправяне на обида към политически фигури в страната след организирането и подписването на петиция, в която се призовава за по-голямо политическо участие посредством избран парламент с пълни законодателни и регулаторни правомощия;

И. като има предвид, че на 15 юли 2012 г. в своето изявление прокурорът обяви, че задържаната група от политически опоненти ще бъде разследвана за заговор с цел извършване на „престъпления срещу държавната сигурност”, „противопоставяне на конституцията на ОАЕ и на системата на управление” и за поддържане на връзки с „чуждестранни организации и планове”;

Й. като има предвид, че въпреки че свободата на изразяване и свободата на печата са защитени от конституцията в Обединените арабски емирства, наказателният кодекс на страната позволява на държавните органи да преследват лица за изказвания, които са критични към правителството; като има предвид, че най-малко един форум за дискусии в интернет е бил затворен, а достъпът от Обединените арабски емирства до редица политически уебсайтове е бил блокиран;

К. като има предвид, че важни и с международна известност неправителствени организации, насърчаващи демокрацията в региона, бяха закрити през 2012 г. от държавните органи в Обединените арабски емирства, и в частност Дубайския клон на Националния демократически институт и клона в Абу Даби на германския про-демократичен мозъчен тръст „Konrad-Adenauer-Stiftung”;

Л. като има предвид, че мнозина работници мигранти, които съставляват повече от 80% от работната сила, са подложени на експлоатация и сериозни злоупотреби; като има предвид, че законите за осигуряването на средства предоставят на работодателите изключителни права върху живота на тези работници; като има предвид, че те нямат право да се организират или да се договарят колективно и са заплашени от санкции, в случай че стачкуват; като има предвид, че множество домашни работници от женски пол в Обединените арабски емирства съобщават за редица злоупотреби, в т.ч. неизплатени възнаграждения, лишаване от храна, продължителен работен ден, насилствено задържане и физически и сексуални злоупотреби;

М. като има предвид, че съгласно доклада на специалния докладчик относно трафика на хора, трафикът на хора с цел експлоатация на труда продължава да бъде широко разпространен в Обединените арабски емирства и жертвите на такъв трафик остават неидентифицирани;

 

Н. като има предвид, че правителството е постигнало слаб напредък при прилагането на препоръката от началото на 2010 г. на Комитета по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

О. като има предвид, че в Обединените арабски емирства продължават да бъдат налагани смъртни наказания;

1.  изразява силна загриженост относно нападенията, репресиите и сплашването на защитници на правата на човека, политически активисти и действащи лица от гражданското общество в Обединените арабски емирства, които мирно упражняват своите основни права на свобода на изразяване, на мнение и на събиране; призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да спрат незабавно продължаващите репресии;

2.  призовава за безусловното освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, и на всички активисти, включително защитници на правата на човека, и призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да гарантират, че задържаните, за които се твърди, че са нарушили закона, ще бъдат изправени пред съд, ще им бъде отправено обвинение за извършено престъпление и ще им бъде предоставена правна помощ по техен избор;

3.  призовава органите в Обединените арабски емирства да проведат всеобхватни и безпристрастни разследвания на нападенията и публичните заплахи, извършени срещу Ahmed Mansoor, и на всички други случаи на тормоз и нападения;

4.  призовава за спазването на всички права на човека и основни свободи, в т.ч. свободата на изразяване, както в интернет, така и извън него, свободата на събиране, правата на жените и равенството между половете, борбата срещу дискриминацията, както и правото на справедлив процес;

5.  приветства присъединяването на Обединените арабски емирства на 19 юли 2012 г. към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и призовава настоятелно органите в ОАЕ да потвърдят своя ангажимент към поетите по договора задължения чрез провеждането на всеобхватни, безпристрастни и независими разследвания на обвиненията за използване на мъчения, както и на обвиненията за това, че хора са насилствено изчезнали;

6.  призовава Обединените арабски емирства да потвърдят своето намерение да „поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека” в съответствие с кандидатурата им за членство в Съвета на ООН по правата на човека от 2013 до 2015 г., като ратифицират Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и техните факултативни протоколи, а също така и като издадат постоянна покана за посещение за всички представители на ООН, на които е определен мандат за специални процедури;

7.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с унизителните условия на живот и на труд на хиляди работници мигранти и бездомни лица в Обединените арабски емирства;

8.  призовава настоятелно правителството на Обединените арабски емирства да предприеме реформи на своята правна и нормативна рамка, за да се решат проблемите, свързани със злоупотребите с работници мигранти в страната, в частност от женски пол, които са най-уязвими на експлоатация и основано на пола насилие, и в частност на системата „кафала” за основана на осигуряването на средства трудова заетост;

9.  приветства приемането от Обединените арабски емирства през 2012 г. на Конвенцията на МОТ за достоен труд за домашните работници; призовава настоятелно Обединените арабски емирства да потвърдят своя ангажимент да се придържат към нейните разпоредби като разширят обхвата на прилагането на важни клаузи за трудова защита, като например почивни дни през седмицата, ограничаване на работното време и достойно заплащане, така че да бъдат обхванати и домашните работници;

10. приветства положените от Обединените арабски емирства усилия за реформиране на Федерален закон № 51 от 2006 г. за борба с престъпленията, свързани с трафика на хора, и за приемане на законодателство, което изрично включва експлоатацията на труда, принудителното подчинение в домашни условия, както и други форми на трафик, както и за засилване на наказателното преследване;

11. осъжда изпълнението на смъртни наказания при каквито и да било обстоятелства;

12. приветства приемането на новия пакет на ЕС за правата на човека и призовава настоятелно европейските институции, включително специалния представител на ЕС за правата на човека, да предприемат конкретни действия заедно с 27-те държави членки, за да осигурят ясна и принципна политика на ЕС спрямо Обединените арабски емирства, която да третира продължаващите сериозни нарушения на правата на човека чрез постъпки, публични изявления и инициативи в Съвета по правата на човека;

13. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза и европейските институции да поставят правата на човека в основата на своите отношения с всички трети държави, в т.ч. стратегическите партньори, като се постави специален акцент на следващата министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

14. счита, че е от изключителна важност да се продължат усилията за засилване на сътрудничество между ЕС и региона на Персийския залив и да се насърчат взаимното разбирателство и доверие; счита, че редовните междупарламентарни заседания между Парламента и партньорите му от региона са важен форум за развитието на конструктивен и откровен диалог по въпроси от общ интерес;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Обединените арабски емирства, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на парламентите и правителствата на държавите членки, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.