Postup : 2012/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0476/2012

Předložené texty :

RC-B7-0476/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.1

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0400

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 76k
24. 10. 2012
PE493.653v01-00}
PE493.658v01-00}
PE493.664v01-00}
PE493.666v01-00}
PE493.669v01-00} RC1
 
B7-0476/2012}
B7-0481/2012}
B7-0487/2012}
B7-0489/2012}
B7-0492/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7-0476/2012)

PPE (B7-0481/2012)

GUE/NGL (B7-0487/2012)

Verts/ALE (B7-0489/2012/0492/2012)

ALDE (B7-0492/2012)


o stavu lidských práv ve Spojených arabských emirátech (2012/2842(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o stavu lidských práv ve Spojených arabských emirátech (2012/2842(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011 o vztazích EU s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC),

–   s ohledem na návštěvu delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Arabským poloostrovem ve Spojených arabských emirátech ve dnech 29. dubna až 3. května 2012,

–   s ohledem na článek 30 ústavy Spojených arabských emirátů,

–   s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jejíž smluvní stranou Spojené arabské emiráty jsou,

–   s ohledem na své výroční zprávy o dodržování lidských práv,

–   s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–   s ohledem na prohlášení spolupředsedů 22. zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC v Lucemburku dne 25. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky v návaznosti na zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC dne 20. dubna 2011 a její komentáře týkající se 22. zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC dne 25. června 2012,

–   s ohledem na dohodu o spolupráci ze dne 20. února 1989 mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

–   s ohledem na společný akční program (2010–2013) pro provádění dohody o spolupráci EU–GCC z roku 1989,

   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–   s ohledem na Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi (Palermský protokol) a na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a o právech dítěte (CRC),

–   s ohledem na doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro otázky obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, ze dne 12. dubna 2012,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vláda Spojných arabských emirátů zintenzivnila v roce 2012 své tvrdé zásahy proti obhájcům lidských práv a aktivistům občanské společnosti a počet politických vězňů se zvýšil na 64;

B.  vzhledem k tomu, že mnoho z nich je drženo v izolaci, že se objevily případy údajného mučení a že zadrženým je odepírána právní pomoc;

C. vzhledem k tomu, že k zadrženým patří místopředseda studentské asociace Spojených arabských emirátů Mansúr al-Ahmadí, jeden úřadující soudce Muhammad al-Abdulí, dva bývalí soudci Chamís az-Zijúdí a Ahmad az-Za’ábí a dva přední obhájci lidských práv Muhammad al-Mansúrí (bývalý předseda sdružení právníků) a Muhammad ar-Roken;

D. vzhledem k tomu, že zaměstnanci právníka ze SAE, který nabízí zadrženým právní pomoc, jsou údajně vystaveni systematickému obtěžování a zastrašování, včetně vypovězení tří zaměstnanců, kteří nejsou občany SAE, z důvodu národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že obtěžováni byli i právníci, kteří přicestovali do Spojených arabských emirátů, aby nabídli právní pomoc zadrženým;

E.  vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv a demokratičtí aktivisté jsou vystaveni pronásledování, zákazu cestování, omezování svobody projevu a svobody shromažďování, svévolnému zadržování, odnímání státního občanství, vypovězení a nezákonnému věznění;

F.  vzhledem k tomu, že orgány Spojených arabských emirátů trvají na tom, že jejich zásah je reakcí na islamistické spiknutí podnícené ze zahraničí s cílem svrhnout vládu; vzhledem k tomu, že všichni zadržení mají vazby na al-Isláh, nenásilnou islamistickou skupinu, která ve Spojených arabských emirátech působí od roku 1974; vzhledem k tomu, že důkazy nasvědčují tomu, že národní bezpečnost je záminkou pro zásah proti pokojným aktivistům s cílem umlčet výzvy na ústavní reformu a reformu otázek týkajících se lidských práv, jako je například absence státní příslušnosti;

G. vzhledem k tomu, že přední obhájce lidských práv a blogger Ahmad Mansúr byl v posledních týdnech dvakrát napaden a je vystaven neustálému zastrašování a hrozbám; vzhledem k tomu, že v roce 2011 strávil sedem měsíců ve vězení, než byl odsouzen za urážku vedoucích představitelů země; vzhledem k tomu, že orgány mu zabavily cestovní pas a svévolně mu zakázaly cestovat;

H. vzhledem k tomu, že Mansúr byl společně s dalšími aktivisty obviněn z urážky politických činitelů v zemí poté, co zorganizoval a podepsal petici, která vyzývala k větší politické účasti prostřednictvím zvoleného parlamentu s plnými legislativními a regulačními pravomocemi;

I.   vzhledem k tomu, že 15. července 2012 státní zástupce oznámil, že zadržovaná skupina politických oponentů bude vyšetřována kvůli plánování „trestných činů proti státní bezpečnosti“, „napadání ústavy a vládního systému SAE“ a vazbám na „zahraniční organizace a agendy“;

J.   vzhledem k tomu, že i když jsou svoboda projevu a svobodu tisku ve Spojených arabských emirátech chráněny ústavou, trestní zákoník umožňuje orgánům stíhat osoby za projevy, které jsou kritické vůči vládě; vzhledem k tomu, že nejméně jedno internetové diskusní fórum bylo uzavřeno a že na několik politických internetových stránek byl přístup ze SAE zablokován;

K. vzhledem k tomu, že v roce 2012 orgány SAE uzavřely kanceláře známých nevládních organizací mezinárodního významu podporujících demokracii v regionu, zejména kancelář Národního demokratického institutu v Dubaji a kancelář německé prodemokratické Nadace Konrada Adenauera v Abú Dabí;

L.  vzhledem k tomu, že mnoho migrujících pracovníků, kteří tvoří více než 80 % pracovní sily, je vystaveno vykořisťování a zlému zacházení; vzhledem k tomu, že zákony týkající se sponzorské podpory přistěhovalectví dávají zaměstnavatelům mimořádnou moc nad životy těchto pracovníků; vzhledem k tomu, že tito pracovníci nemají žádné právo se organizovat nebo kolektivně vyjednávat a čelí postihům za účast ve stávce; vzhledem k tomu, že mnoho ženských pracovnic v domácnostech ve Spojených arabských emirátech uvádí různé druhy zlého zacházení včetně nevyplácení mzdy, nedostatku jídla, dlouhé pracovní doby, násilného omezení volného pohybu a fyzického a sexuálního zneužívání;

M. vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje pro otázky obchodování s lidmi je obchodování s lidmi ve Spojených arabských emirátech za účelem jejich vykořisťování jako pracovní síly i nadále rozšířeno a oběti takového obchodu zůstávají neznámé;

N. vzhledem k tomu, že vláda příliš nepokročila v provádění doporučení výboru pro Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen předložených začátkem roku 2010;

O. vzhledem k tomu, že ve Spojených arabských emirátech je trest smrti nadále uplatňován;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad útoky, represemi a zastrašováním obhájců lidských práv, politických aktivistů a představitelů občanské společnosti ve Spojených arabských emirátech, kteří nadále pokojně uplatňují svá základní práva na svobodu projevu, myšlení a shromažďování; vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby okamžitě zastavily dále probíhající zásahy;

2.  vyzývá k bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí a aktivistů včetně obhájců lidských práv a žádá orgány Spojených arabských emirátů, aby zajistily, aby zadržení, kteří údajně porušili zákon, byli předvedeni před soudce, obviněni z trestného činu a byla jim poskytnutá právní pomoc podle jejich volby;

3.  vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby provedly důkladné a nestranné vyšetření útoků a veřejných výhrůžek vůči Ahmadu Mansúrovi a všech dalších případů obtěžování a útoků;

4.  požaduje dodržování všech lidských práv a základních svobod včetně svobody projevu, jak na internetu, tak mimo něj, svobody shromažďování, práv žen a rovnosti pohlaví, jakož i boj proti diskriminaci a právo na spravedlivý proces;

5.  vítá přistoupení Spojených arabských emirátů dne 19. července 2012 k Úmluvě Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a naléhavě žádá orgány SAE, aby potvrdily svůj závazek k převzatým smluvním povinnostem tím, že důkladně, nestranně a nezávisle prošetří případy údajného mučení a jiné případy obvinění z násilného zmizení osob;

6.  vyzývá Spojené arabské emiráty, aby potvrdily svůj úmysl „dodržovat nejvyšší standardy při prosazování a ochraně lidských práv“ v souladu s jejich kandidaturou na členství v Radě OSN pro lidská práva v letech 2013 až 2015 tím, že ratifikují ICCPR a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR) a jejich opční protokoly a vydají trvalé pozvání k návštěvě pro všechny osoby zmocněné ke zvláštním postupům OSN;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad žalostnými pracovními a životními podmínkami tisíců migrujících pracovníků a osob bez státní příslušnosti ve Spojených arabských emirátech;

8.  naléhavě vyzývá vládu Spojených arabských emirátů, aby provedla reformy právního a regulačního rámce s cílem řešit zneužívání migrujících pracovníků v zemi, zejména žen, které jsou vůči vykořisťování a sexuálnímu násilí nejzranitelnější, a konkrétně systému zaměstnávání na základě sponzorství (kafala);

9.  vítá, že Spojené arabské emiráty přijaly v roce 2012 Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti; naléhavě vyzývá Spojené arabské emiráty, aby potvrdily svůj závazek dodržovat její ustanovení tím, že na pracovníky v cizí domácnosti rozšíří nejdůležitější ochranná ustanovení, jako jsou týdenní doba odpočinku, omezení pracovní doby a důstojná mzda;

10. vítá úsilí Spojených arabských emirátů o reformu federálního zákonu č. 51 z roku 2006 o boji proti trestným činům obchodování s lidmi a o přijetí právních předpisů, které výslovně uvádějí vykořisťování pracovní síly, domácí nevolnictví a jiné formy obchodování s lidmi, a o zlepšení stíhání těchto trestných činů;

11. odsuzuje uplatňování trestu smrti za jakýchkoli okolností;

12. vítá přijetí nového souboru opatření EU v oblasti lidských práv a naléhavě žádá evropské instituce, včetně zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby společně se 27 členskými státy podnikly konkrétní kroky k zabezpečení jasné a zásadové politiky EU vůči Spojeným arabským emirátům, která se bude zabývat pokračujícím vážným porušováním lidských práv, a to prostřednictvím demarší, veřejných prohlášení a iniciativ v Radě pro lidská práva;

13. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a evropské orgány, aby lidská práva zařadily na přední místo ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi včetně strategických partnerů, se zvláštním důrazem na nejbližší schůzku ministrů EU–GCC;

14. je přesvědčen, že je velmi důležité pokračovat v úsilí o zvýšení spolupráce mezi EU a oblastí Perského zálivu a podporovat vzájemné porozumění a důvěru; domnívá se, že pravidelná meziparlamentní setkání mezi Parlamentem a jeho partnery v regionu jsou důležitým fórem pro rozvíjení konstruktivního a upřímného dialogu o otázkách společného zájmu;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Spojených arabských emirátů, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, parlamentům a vládám členských států, vysoké komisařce Organizace spojených národů pro lidská práva a vládám členských států Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí