Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0476/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0476/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeustilanteesta

24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0476/2012)
PPE (B7‑0481/2012)
GUE/NGL (B7‑0487/2012)
Verts/ALE (B7‑0489/2012)
ALDE (B7‑0492/2012)

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0476/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0476/2012
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeustilanteesta

(2012/2842(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon,

–   ottaa huomioon parlamentin suhteista Arabian niemimaahan vastaavan valtuuskunnan 29. huhtikuuta – 3. toukokuuta 2012 tekemän vierailun Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden arabiemiirikuntien perustuslain 30 artiklan,

–   ottaa huomioon arabimaiden ihmisoikeuksien peruskirjan, jonka sopimuspuoli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on,

–   ottaa huomioon vuosittaiset ihmisoikeusraporttinsa,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategisen kehyksen ja toimintasuunnitelman,

–   ottaa huomioon vuonna 2004 laaditut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat, jotka on ajantasaistettu vuonna 2008,

–   ottaa huomioon Luxemburgissa 25. kesäkuuta 2012 pidetyn EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 22. yhteisneuvoston ja ministerikokouksen yhteispuheenjohtajien lausunnon,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 20. huhtikuuta 2011 pidetyn EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisneuvoston ja ministerikokouksen päätteeksi antaman lausunnon sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 25. kesäkuuta 2012 pidetyn EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 22. yhteisneuvoston ja ministerikokouksen jälkeen antamat lausunnot,

–   ottaa huomioon 20. helmikuuta 1989 tehdyn Euroopan yhteisön ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisen yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon yhteisen toimintaohjelman (2010–2013) EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vuonna 1989 tekemän yhteistyösopimuksen täytäntöön panemiseksi,

   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta (Palermon pöytäkirja) sekä YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ja yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevän YK:n erityisraportoijan 12. huhtikuuta 2012 antamat suositukset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus on tiukentanut ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisjärjestöaktivistien vastaisia toimiaan vuonna 2012, minkä seurauksena poliittisten vankien lukumäärä on noussut 64:ään;

B.  toteaa, että useimpia heistä pidetään vangittuina oloissa, joissa heihin ei saada yhteyttä, heitä väitetään kidutetun eikä heillä ole oikeusavustajaa;

C. ottaa huomioon, että vangittujen joukossa on muun muassa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien opiskelijaliiton puheenjohtaja Mansoor al-Ahmadi, virassa oleva tuomari Mohamed al-Abdouly, kaksi entistä tuomaria Khamis al-Zyoudiand ja Ahmed al-Za’abi sekä kaksi tunnettua ihmisoikeusasianajajaa Mohamed al-Mansoori – asianajajaliiton entinen puheenjohtaja – ja Mohamed al-Roken;

D. toteaa, että vangituille oikeusapua tarjoavan sikäläisen asianajajan työntekijöitä vastaan on käynnistetty eri väitteiden mukaan järjestelmällinen häirintä- ja pelottelukampanja, joka ilmeni muun muassa kolmen muunmaalaisen kansalaisen maastakarkotuksena kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä; toteaa, että myös asianajajia, jotka ovat matkustaneet Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin tarjotakseen vangituille oikeusapua, on häiritty;

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajia ja demokratia-aktivisteja on häiritty, heille on määrätty matkustuskieltoja ja ilmaisun- ja kokoontumisvapautta koskevia rajoituksia, heitä on pidätetty mielivaltaisesti, heiltä on riistetty kansalaisuus, heitä on karkotettu maasta ja heitä on pidetty laittomasti vangittuina;

F.  ottaa huomioon Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten väittävän, että rajoitusten kiristäminen on vastatoimi ulkomailta ohjatulle islamistien salajuonelle, jolla pyritään kaatamaan hallitus; toteaa, että kaikilla vangituilla on yhteyksiä al-Islahiin, rauhanomaiseen islamistiryhmään, joka on toiminut maassa vuodesta 1974; katsoo olevan näyttöä siitä, että kansallista turvallisuutta käytetään verukkeena rauhanomaiseen aktivismiin kohdistetuille rajoituksille, joilla pyritään tukahduttamaan perustuslaillisia uudistuksia ja kansalaisuudettomuuden kaltaisia ihmisoikeuskysymyksiä koskevat vaatimukset;

G. toteaa, että tunnettu ihmisoikeuksien puolustaja ja bloggaaja Ahmed Mansoor on pahoinpidelty kahdesti viimeisten viikkojen aikana ja että häntä pelotellaan ja uhkaillaan jatkuvasti; toteaa, että häntä pidettiin vangittuna seitsemän kuukautta vuonna 2011 ennen kuin hänet tuomittiin marraskuussa maan korkea-arvoisten virkamiesten loukkaamisesta; toteaa, että viranomaiset ovat ottaneet häneltä passin pois ja mielivaltaisesti kieltäneet häntä matkustamasta;

H. toteaa, että muiden aktivistien tapaan Mansooria syytettiin maan poliittisten johtajien loukkaamisesta sen jälkeen kun hän oli järjestänyt ja allekirjoittanut vetoomuksen, jolla vaadittiin poliittisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä vaaleilla valitun ja täydet lainsäädäntö- ja sääntelyoikeudet omaavan parlamentin kautta;

I.   ottaa huomioon, että valtionsyyttäjä antoi 15. heinäkuuta 2012 lausunnon, jossa hän ilmoitti, että pidätettyjen poliittisten vastustajien ryhmää tutkittaisiin valtion turvallisuuden vastaisesta rikosjuonesta, toimimisesta maan perustuslaillista ja hallintojärjestelmää vastaan sekä yhteydenpidosta ulkomaisiin järjestöihin ja ulkomaisia etuja ajaviin tahoihin;

J.   ottaa huomioon, että vaikka Yhdistyneiden arabiemiirikuntien perustuslaki suojelee sananvapautta ja lehdistön vapautta, maan rikoslain mukaan viranomaiset voivat nostaa syytteitä hallitusta arvostelleita henkilöitä vastaan; ottaa huomioon, että ainakin yksi internet-keskustelufoorumi on suljettu ja että maan sisäiset yhteydet lukuisiin poliittisiin verkkosivustoihin on estetty;

K. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaiset ovat lopettaneet vuonna 2012 demokratiaa alueella edistäviä merkittäviä kansainvälisesti tunnettuja kansalaisjärjestöjä ja että he ovat erityisesti sulkeneet kansallisen demokratiainstituutin Dubain toimiston sekä saksalaisen demokratiaa edistävän ajatushautomon Konrad Adenauer -säätiön toimiston Abu Dhabissa;

L.  ottaa huomioon, että useita siirtotyöläisiä, joiden osuus maan työvoimasta on yli 80 prosenttia, käytetään hyväksi ja he ovat vakavien väärinkäytösten uhreja; ottaa huomioon, että työnantajilla on maahanmuuttoa tukevien säädösten nojalla poikkeuksellisen laajat oikeudet vaikuttaa kyseisten työntekijöiden elinolosuhteisiin; ottaa huomioon, että näillä työntekijöillä ei ole oikeutta järjestäytyä tai tehdä yhteisiä työehtosopimuksia ja että lakot on kielletty rangaistusten uhalla; toteaa, että lukuisat naispuoliset kotitaloustyöntekijät ovat kertoneet kärsimistään monenlaisista väärinkäytöksistä kuten maksamattomista palkoista, nälässä pitämisestä, pitkistä työajoista, vapaudenriistosta ja fyysisistä rangaistuksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä;

M. ottaa huomioon, että ihmiskauppaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan kertomuksen mukaan työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa harjoitetaan edelleen laajalti Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kyseisen kaupan uhrien jäädessä tuntemattomiksi;

N. ottaa huomioon, että hallitus ei juurikaan ole edistynyt naisten syrjintää käsittelevän CEDAW-komitean vuoden 2010 alkupuolella antamien suositusten täytäntöönpanossa;

O. ottaa huomioon, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa langetetaan edelleen kuolemantuomioita;

1.  pitää erittäin huolestuttavina Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa niihin ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin aktivisteihin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistettua väkivaltaa, sortoa ja pelottelua, jotka käyttävät rauhanomaisesti ilmaisun-, mielipiteen- ja kokoontumisvapautta koskevia perusoikeuksiaan; vaatii Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia lopettamaan viipymättä meneillään olevat sortotoimet;

2.  vaatii vapauttamaan ehdoitta kaikki mielipidevangit ja aktivistit sekä ihmisoikeuksien puolustajat ja kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia varmistamaan, että pidätetyt, joiden katsotaan rikkoneen lakia, tuodaan oikeuteen ja asetetaan syytteeseen rikoksesta ja että heille tarjotaan mahdollisuus saada oikeusavustaja, jonka he voivat itse valita;

3.  kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia tutkimaan perusteellisesti ja puolueettomasti niin Ahmed Mansoorin pahoinpitelyn ja häntä vastaan julkisesti esitetyt uhkaukset kuin kaikki muutkin häirintä- ja pahoinpitelytapaukset;

4.  vaatii noudattamaan kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ilmaisunvapaus niin verkossa kuin sen ulkopuolella, kokoontumisvapaus, naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo, syrjinnän torjuminen ja oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin mukaan luettuina;

5.  suhtautuu myönteisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien liittymiseen kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen 19. heinäkuuta 2012 ja kehottaa maan viranomaisia todistamaan sitoutumisensa hyväksymänsä yleissopimuksen velvoitteisiin tutkimalla perusteellisesti, puolueettomasti ja riippumattomasti väitteet kidutuksista ja väitteet, jotka koskevat tahdonvastaisesti kadonneita henkilöitä;

6.  kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia vahvistamaan aikomuksensa noudattaa korkeimpia mahdollisia ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen liittyviä normeja YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä vuosina 2013–2015 koskevan hakemuksensa mukaisesti ratifioimalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisine pöytäkirjoineen sekä esittämällä kaikille YK:n erityismenettelyn mukaisesti valtuutetuille pysyvän kutsun vierailla maassa;

7.  on erittäin huolestunut tuhansien Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa työskentelevien maahanmuuttajien ja kansalaisuudettomien ihmisten äärimmäisen heikoista elin- ja työskentelyoloista;

8.  kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitusta ryhtymään uudistamaan oikeudellista ja sääntelykehystään puuttuakseen siirtotyöläisten hyväksikäyttöön, joka koskee erityisesti naisia, jotka ovat haavoittuvaisimpia hyväksikäytölle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, ja erityisesti avustuksiin perustuvaa työllisyyttä tukevassa kafala-järjestelmässä esiintyvään hyväksikäyttöön;

9.  pitää myönteisenä, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat hyväksyi vuonna 2012 Kansainvälisen työjärjestön kotityöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen; kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia todistamaan sitoumuksensa noudattaa sen määräyksiä ulottamalla viikoittaisten vapaapäivien, enimmäistyöaikojen ja kohtuullisen palkan kaltaisten keskeisten työntekijöiden suojelua koskevien määräysten soveltaminen kotityöntekijöihin;

10. pitää tervetulleina Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ponnisteluja vuonna 2006 annetun ihmiskauppaan liittyvien rikosten torjumista koskevan liittovaltion lain nro 51 uudistamiseksi ja sellaisen lainsäädännön hyväksymiseksi, joka koskee nimenomaisesti työntekijöiden hyväksikäyttöä, kotiorjuutta sekä muita ihmiskaupan muotoja, ja kehottaa parantamaan syyttäjien toimintaa;

11. tuomitsee kuolemanrangaistuksen soveltamisen kaikissa oloissa;

12. pitää myönteisenä EU:n uuden ihmisoikeuspaketin hyväksymistä ja kehottaa unionin toimielimiä, ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja mukaan luettuna, ryhtymään yhdessä 27 jäsenvaltion kanssa konkreettisiin toimiin varmistaakseen, että EU noudattaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia kohtaan selkeää ja periaatteellista politiikkaa, jossa otetaan huomioon jatkuvat ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset maassa toteuttamalla toimia, antamalla julkilausumia ja käynnistämällä aloitteita ihmisoikeusneuvostossa;

13. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin korkeaa edustajaa ja unionin toimielimiä pitämään ihmisoikeudet kaikkien kolmansien maiden kanssa ylläpitämiensä suhteiden ytimessä, strategiset kumppanit mukaan luettuina, ja korostamaan tätä näkökohtaa erityisesti EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston seuraavassa kokouksessa;

14. pitää olennaisen tärkeänä jatkaa ponnisteluja, jotta voidaan lisätä EU:n ja Persianlahden alueen välistä yhteistyötä ja edistää keskinäistä ymmärtämystä ja luottamusta; katsoo, että Euroopan parlamentin ja sen alueen kumppaneiden säännölliset parlamenttienväliset kokoukset tarjoavat merkittävän foorumin rakentavan ja rehellisen vuoropuhelun kehittämiseksi yhteistä huolta aiheuttavista kysymyksistä;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille.