Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0476/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0476/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Jungtiniuose Arabų Emyratuose

24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0476/2012)
PPE (B7‑0481/2012)
GUE/NGL (B7‑0487/2012)
Verts/ALE (B7‑0489/2012)
ALDE (B7‑0492/2012)

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0476/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0476/2012
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Jungtiniuose Arabų Emyratuose

(2012/2842(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių,

–   atsižvelgdamas į savo Delegacijos ryšiams su Arabijos pusiasaliu 2012 m. balandžio 29 d.–gegužės 3 d. vykusį vizitą į Jungtinius Arabų Emyratus;

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Arabų Emyratų Konstitucijos 30 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Arabų lygos žmogaus teisių chartiją, prie kurios yra prisijungę Jungtiniai Arabų Emyratai;

–   atsižvelgdamas į savo metines ataskaitas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

–   atsižvelgdamas į 2004 m. patvirtintas ir 2008 m. atnaujintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Liuksemburge vykusiame 22-ame Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir ES jungtinės tarybos ir ministrų susitikime pirmininkų padarytą pareiškimą;

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą po 2011 m. balandžio 20 d. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir ES jungtinės tarybos ir ministrų susitikimo ir į jos pastabas, pateiktas pasibaigus 2012 m. birželio 25 d. Liuksemburge vykusiam 22-am Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir ES jungtinės tarybos ir ministrų susitikimui;

–   atsižvelgdamas į 1989 m. vasario 25 d. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos susitarimą dėl bendradarbiavimo,

–   atsižvelgdamas į bendrą veiksmų programą (2010–2013 m.), skirtą 1989 m. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos susitarimui dėl bendradarbiavimo įgyvendinti,

   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

–   atsižvelgdamas į Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja (Palermo protokolą), JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir JT vaiko teisių konvenciją;

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 12 d. JT specialiojo pranešėjo prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, klausimais rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2012 m. Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybė suaktyvino represijas prieš žmogaus teisių gynėjus ir pilietinės visuomenės veikėjus, kad politinių kalinių skaičius išaugo iki 64,

B.  kadangi daugelis iš jų laikomi slaptai, įtariama, kad jie kankinami ir jiems nesuteikiama jokia teisinė pagalba;

C. kadangi tarp kalinių yra Jungtinių Arabų Emyratų studentų asociacijos pirmininko pavaduotojas Mansoor al-Ahmadi, teisėjas Mohamed al-Abdouly, du buvę teisėjai Khamis al-Zyoudiand ir Ahmed al-Za’abi ir du žymūs žmogaus teisių advokatai Mohamed al-Mansoori (buvęs Teisininkų asociacijos pirmininkas) ir Mohamed al-Roken;

D. kadangi Jungtinių Arabų Emyratų advokato, kuris teikia kaliniams teisinę pagalbą, darbuotojai, kaip įtariama, nuolat persekiojami ir bauginami, įskaitant trijų ne Jungtinių Arabų Emyratų piliečių išsiuntimą nacionalinio saugumo sumetimais; kadangi advokatai, kurie vykdavo į Jungtinius Arabų Emyratus suteikti teisinę pagalbą kaliniams, taip pat buvo persekiojami,

E.  kadangi persekiojami žmogaus teisių gynėjai ir kovotojai už demokratiją, jiems draudžiama keliauti, ribojama jų žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, jie savavališkai suimami, atimama jų pilietybė, jie išsiunčiami iš šalies ir neteisėtai kalinami,

F.  kadangi Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijos pabrėžė, jog jų taikomos represinės priemonės – tai atsakas į užsienio valstybių kurstomą islamistų sąmokslą, kurio tikslas – nuversti vyriausybę; kadangi visi kaliniai susiję su al-Islah, taikia islamistų grupe, veikiančia Jungtiniuose Arabų Emyratuose nuo 1974 m.; kadangi esama įrodymų, kad nacionalinis saugumas – yra dingstis represinėms priemonėms kovotojų už taiką atžvilgiu taikyti, raginimams vykdyti konstitucinę reformą ir žmogaus teisių politikos reformą, pvz., dėl pilietybės neturinčių asmenų, užgniaužti,

G. kadangi per pastarąsias savaites buvo tris kartus užpultas žymus žmogaus teisių gynėjas ir tinklaraštininkas Ahmed Mansoor, jis nuolat yra bauginamas ir jam grasinama; kadangi 2011 m. jis praleido septynis mėnesius kalėjime, o paskui lapkričio mėn. buvo nuteistas už aukštų šalies pareigūnų įžeidimą; kadangi valdžios institucijos konfiskavo jo pasą ir savavališkai neleido jam keliauti,

H. kadangi drauge su kitais kovotojais A. Mansoor buvo apkaltintas šalies politikų įžeidimu po to, kai parengė ir pasirašė peticiją, kuria raginama, kad aktyvesnis politinis dalyvavimas vyktų išrinktame parlamente, kuris turėtų visas įstatymų leidėjo galias,

I.   kadangi savo 2012 m. liepos 15 d. savo pareiškime prokuroras pareiškė, kad dėl sulaikytos politinių oponentų grupės bus atliekamas tyrimas dėl kurstymo „vykdyti nusikaltimus valstybės saugumui“, dėl „priešinimosi Jungtinių Arabų Emyratų Konstitucijai ir teismų sistemai“ ir dėl ryšių su „užsienio organizacijomis ir agentūromis “ palaikymo,

J.   kadangi, nors Jungtiniuose Arabų Emyratuose žodžio laisvė ir spaudos laivė yra saugoma Konstitucijos, pagal šios šalies Baudžiamąjį kodeksą valdžios institucijoms leidžiama persekioti asmenis už kalbas, kuriomis kritikuojama vyriausybė; kadangi bet vienas internetinis diskusijų forumas buvo uždarytas ir iš Jungtinių Arabų Emyratų užblokuota prieiga prie kai kurių politinių tinklalapių;

K. kadangi Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijos 2012 m. uždarė žymias ir tarptautiniu mastu garsias nevyriausybines organizacijas, propaguojančias demokratiją šiame regione, t. y. Nacionalinio demokratijos instituto Dubajaus biurą ir Vokietijos Konrado Adenauerio demokratijos propagavimo fondo Abu Dabio biurą;

L.  kadangi daug migrantų darbininkų, kurie sudaro daugiau kaip 80 proc. darbo jėgos, išnaudojami ir jų atžvilgiu vykdomi šiukštūs pažeidimai; kadangi pagal imigracijos rėmimą reglamentuojančius teisės aktus darbdaviams suteikta išimtinių galių dėl šių darbuotojų gyvenimo; kadangi jie neturi teisės organizuoti arba vesti kolektyvines derybas ir baudžiami už streikus; kadangi Jungtiniuose Arabų Emyratuose su daugeliu moterų, kurios yra namų darbuotojos, elgiamasi neteisėtai: joms nemokami atlyginimai, jos negauna maisto, joms tenka dirbti ilgas darbo valandas, jos per prievartą izoliuojamos ir fiziškai bei seksualiai išnaudojamos;

M. kadangi pagal Specialiojo pranešėjo prekyba žmonėmis klausimais ataskaitą Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir toliau yra plačiai paplitusi prekyba žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais, o tokios prekybos aukos ir toliau lieka nenustatytos;

N. kadangi vyriausybė mažai atsižvelgė į Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto 2010 m. pradžioje parengtas rekomendacijas;

O. kadangi Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir toliau vykdoma mirties bausmė;

1.  yra itin susirūpinęs dėl Jungtiniuose Arabų Emyratuose vykdomų išpuolių ir represijų prieš žmogaus teisių gynėjus, politinius aktyvistus ir pilietinės visuomenės veikėjus, kurie taikiai naudojasi savo pagrindinėmis teisėmis: žodžio, nuomonės ir susirinkimų, ir dėl šių asmenų bauginimo; ragina Jungtinius Arabų Emyratus nedelsiant sustabdyti dabar taikomas represines priemones;

2.  ragina be jokių sąlygų paleisti visus politinius kalinius ir kovotojus, tarp jų žmogaus teisių gynėjus, ir kviečia Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijas užtikrinti, kad kaliniai, kurie, manoma, pažeidė įstatymus, būtų atvesdinti į teismą, jiems būtų pareikšti kaltinimai dėl padarytų nusikaltimų ir suteikta jų pasirinkta teisinė pagalba;

3.  ragina Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijas atlikti kruopščius ir nešališkus tyrimus dėl išpuolių prieš Ahmedą Mansoorą ir viešo grasinimo jam ir visais kitais persekiojimo ir išpuolių atvejais;

4.  ragina paisyti visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant žodžio laisvę (internete ir kitoje aplinkoje), susirinkimų laisvę, moterų teises ir lyčių lygybę, kovą su diskriminacija ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą;

5.  palankiai vertina tai, kad 2012 m. liepos 19 d. Jungtiniai Arabų Emyratai prisijungė prie Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, ir primygtinai ragina Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijas įrodyti savo ketinimą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus – atlikti kruopščius, nešališkus ir nepriklausomus tyrimus dėl įtariamo asmenų kankinimo ir priverstinio jų dingimo;

6.  ragina Jungtinius Arabų Emyratus įrodyti savo ketinimą laikytis aukščiausių standartų propaguojant ir apsaugant žmogaus teises pagal savo paraišką 2013–2015 m. tapti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos nare: ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir jų fakultatyvinius protokolus ir visiems Jungtinių Tautų specialiųjų procedūrų įgaliojimų turėtojams išduoti nuolatinį kvietimą apsilankyti šalyje;

7.  yra itin susirūpinęs dėl apgailėtinų gyvenimo ir darbo sąlygų, kurios sudarytos tūkstančiams migrantų darbininkų ir asmenų, neturinčių pilietybės, Jungtiniuose Arabų Emyratuose;

8.  primygtinai ragina Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybę reformuoti savo teisinę ir reguliavimo sistemą, kad šalyje nebebūtų neteisėtai elgiamasi su migrantais darbininkais, visų pirma moterimis, kurios yra labiausiai išnaudojamos ir patiria daugiausia smurto dėl lyties, ypač reformuoti užimtumo sistemą kafala, grindžiamą rėmimo sutartimis;

9.  palankiai vertina tai, kad 2012 m. Jungtiniai Arabų Emyratai patvirtino Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl orumo nežeidžiančio darbo namų darbininkams; primygtinai ragina Jungtinius Arabų Emyratus vykdyti savo įsipareigojimus tvirtai laikytis minėtosios konvencijos ir pagrindines darbo apsaugos nuostatas taikyti taip pat ir namų darbininkams, t. y. suteikti laisvadienius kas savaitę, riboti darbo laiką ir užtikrinti deramą darbo užmokestį;

10. palankiai vertina Jungtinių Arabų Emyratų pastangas patobulinti 2006 m. federalinį įstatymą Nr. 51 dėl kovos su prekybos žmonėmis nusikaltimais ir priimti teisės aktus, kuriuose būtų aiškiai draudžiamas išnaudojimas darbo tikslais, buitinė vergovė ir kitų formų prekyba žmonėmis, ir sustiprinti baudžiamąjį persekiojimą;

11. smerkia mirties bausmės vykdymą visomis aplinkybėmis;

12. palankiai vertina tai, kad priimtas naujas ES žmogaus teisės aktų paketas, ir primygtinai ragina ES institucijas, įskaitant ES specialųjį įgaliotinė žmogaus teisių klausimais, imtis drauge su 27 valstybėmis narėmis konkrečių veiksmų, užtikrinti, kad būtų vykdoma aiški ir principinga ES politika Jungtinių Arabų Emyratų atžvilgiu, kuri padėtų spręsti dabar vykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus, imantis veiksmų ir iniciatyvų ir darant pareiškimus Žmogaus teisių taryboje;

13. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir ES institucijas santykiuose su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant strateginius partnerius, pagrindinį dėmesį skirti žmogaus teisėms, ypač turint mintyje būsimą Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir ES ministrų susitikimą;

14. mano, kad nepaprastai svarbu ir toliau stengtis suaktyvinti ES ir Persijos įlankos regiono bendradarbiavimą ir skatinti abipusį supratimą ir pasitikėjimą; mano, kad reguliarūs tarpparlamentiniai Parlamento ir jo partnerių šiame regione susitikimai yra svarbus forumas, kuriame būtų galima plėtoti konstruktyvų ir atvirą dialogą visoms šalims rūpimais klausimais;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių vyriausybėms.