Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0476/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0476/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēktiesību stāvokli Apvienotajos Arābu Emirātos

24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7‑0476/2012)
PPE (B7‑0482/2012)
GUE/NGL (B7‑0487/2012)
Verts/ALE (B7‑0489/2012)
ALDE (B7‑0492/2012)

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0476/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0476/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Apvienotajos Arābu Emirātos

(2012/2842(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2010. gada 24. marta rezolūciju par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi (GCC),

–   ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Arābijas pussalu vizīti Apvienotajos Arābu Emirātos no 2012. gada 29. aprīļa līdz 3. maijam,

–   ņemot vērā Apvienoto Arābu Emirātu konstitūcijas 30. pantu,

–   ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartu, kurai Apvienotie Arābu Emirāti ir pievienojušies,

–   ņemot vērā gada ziņojumus par cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju,

–   ņemot vērā 2004. gadā pieņemtās un 2008. gadā atjauninātās ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā līdzpriekšsēdētāju paziņojumu ES un GCC Apvienotās padomes un ministru 22. sanāksmē, kas notika Luksemburgā 2012. gada 25. jūnijā,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / augstās pārstāves paziņojumu pēc 2011. gada 20. aprīlī notikušās ES un GCC Apvienotās padomes un ministru sanāksmes un viņas piezīmes pēc 2012. gada 25. jūnijā notikušās ES un GCC Apvienotās padomes un ministru 22. sanāksmes,

–   ņemot vērā 1989. gada 20. februāra sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Persijas līča Sadarbības padomi,

–   ņemot vērā kopīgo rīcības programmu (2010–2013) ES un Persijas līča Sadarbības padomes 1988. gada sadarbības nolīguma īstenošanai,

   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–   ņemot vērā Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to (Palermo protokolu), ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un ANO Konvenciju par bērna tiesībām (CRC),

–   ņemot vērā ANO īpašās referentes jautājumos par personu, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību 2012. gada 12. aprīļa ieteikumus,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā Apvienoto Arābu Emirātu valdība 2012. gadā ir pastiprinājusi cilvēktiesību aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu apspiešanu un savas politiskās pārliecības dēļ ir aizturētas jau 64 personas;

B.  tā kā lielākā daļa no šīm personām apcietinājumā tiek turētas bez tiesībām sazināties, ir aizdomas par spīdzināšanu un viņām tiek liegta juridiskā palīdzība;

C. tā kā aizturēto vidū ir Apvienoto Arābu Emirātu Studentu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Mansoor al-Ahmadi, viens praktizējošs tiesnesis Mohamed al-Abdouly, divi bijušie tiesneši Khamis al-Zyoudiand un Ahmed al-Za’abi un divi sabiedrībā labi pazīstami juristi cilvēktiesību jomā — bijušais Juristu asociācijas priekšsēdētājs Mohamed al-Mansoori un Mohamed al-Roken;

D. tā kā ir aizdomas, ka pret tā Emirātu advokāta, kas aizturētajiem sniedz juridisku palīdzību, biroja darbiniekiem ir vērsta sistemātiska vajāšanas un iebiedēšanas kampaņa, tostarp valsts drošības apsvērumu dēļ izraidot trīs darbiniekus, kuri nav Emirātu valstspiederīgie; tā kā tiek vajāti arī tie advokāti, kas ir ieradušies Apvienotajos Arābu Emirātos, lai aizturētajiem sniegtu juridisku palīdzību;

E.  tā kā pret cilvēktiesību aizstāvjiem un demokrātijas aktīvistiem vēršas, viņus vajājot, nosakot ceļošanas aizliegumus un vārda brīvības un pulcēšanās brīvības ierobežojumus, patvaļīgi aizturot, atņemot pilsonību, deportējot un nelikumīgi turot apcietinājumā;

F.  tā kā Apvienoto Arābu Emirātu iestādes apgalvo, ka šo personu apspiešana ir atbilde uz ārvalstu atbalstītu islāmistu plānu, kura mērķis ir gāzt valdību; tā kā visas aizturētās personas ir saistītas ar miermīlīgu islāmistu grupējumu Al-Islah, kas Apvienotajos Arābu Emirātos ir darbojies kopš 1974. gada; tā kā pierādījumi liecina, ka valsts drošība ir aizsegs, lai apspiestu miermīlīgos aktīvistus, tādējādi slāpējot viņu prasības pēc konstitucionālas reformas un reformas attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, bezvalstniecību;

G. tā kā pēdējo nedēļu laikā pret labi zināmo cilvēktiesību aizstāvi un blogeri Ahmed Mansoor tika vērsti divi uzbrukumi, viņš regulāri tiek iebiedēts un viņam tiek izteikti draudi; tā kā 2011. gadā viņš septiņus mēnešus pavadīja cietumā un pēc tam, novembrī, tika notiesāts par valsts galveno amatpersonu apvainošanu; tā kā iestādes viņam ir atņēmušas pasi un patvaļīgi aizliegušas ceļot;

H. tā kā Ahmed Mansoor un citi aktīvisti tika apsūdzēti par valsts politiķu apvainošanu pēc tam, kad viņi bija sagatavojuši un parakstījuši petīciju, pieprasot nodrošināt lielāku politisko līdzdalību ar vēlēta parlamenta palīdzību, kam būtu plašas likumdošanas un regulatīvās pilnvaras;

I.   tā kā 2012. gada 15. jūlijā valsts apsūdzības uzturētājs paziņoja, ka aizturēto politisko oponentu grupas lietā notiks izmeklēšana saistībā ar „noziegumu pret valsts drošību” plānošanu, iebildumiem pret „Apvienoto Arābu Emirātu konstitūciju un valdošo kārtību” un saiknes uzturēšanu ar „ārvalstu organizācijām un kustībām”;

J.   tā kā kriminālkodekss ļauj iestādēm apsūdzēt cilvēkus par valdību kritizējoša viedokļa paušanu, lai gan Apvienotajos Arābu Emirātos vārda un preses brīvībai ir nodrošināta konstitucionālā aizsardzība; tā kā ir slēgts vismaz viens interneta diskusiju forums un Apvienotajos Arābu Emirātos ir bloķēta piekļuve vairākām tīmekļa vietnēm, kurās tiek iztirzāti politiski jautājumi;

K. tā kā Apvienoto Arābu Emirātu iestādes 2012. gadā pārtrauca labi zināmu un starptautiski atpazīstamu nevalstisko organizāciju darbību, kuras šajā reģionā veicināja demokrātiju, proti, slēdzot Nacionālā demokrātijas institūta biroju Dubaijā un demokrātijas atbalstam izveidotās Vācijas ideju laboratorijas „Konrad-Adenauer-Stiftung” biroju Abū Dabī;

L.  tā kā daudzi migrējošie darba ņēmēji, kas veido vairāk nekā 80 % no darbaspēka, ir pakļauti ekspluatācijai un ļaunprātīgai izmantošanai; tā kā imigrācijas atbalsta likumi piešķir darba devējiem ārkārtīgi lielu varu noteikt šo darba ņēmēju dzīvi; tā kā šiem darba ņēmējiem nav nekādu tiesību veidot organizācijas vai risināt sarunas par darba koplīguma slēgšanu un viņi tiek sodīti par piedalīšanos streikā; tā kā daudzas sievietes, kas Apvienotajos Arābu Emirātos strādā par mājkalpotājām, ziņo par viņu ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp algu neizmaksāšanu, nepietiekamu uzturu, garām darba stundām, piespiedu ieslodzījumu, fizisku aizskārumu un seksuālo vardarbību;

M. tā kā saskaņā ar ziņojumu, ko sagatavojusi īpašā referente jautājumos par personu tirdzniecību, Apvienotajos Arābu Emirātos cilvēku tirdzniecība nolūkā izmantot viņus par darbaspēku joprojām ir plaši izplatīta parādība un šādas tirdzniecības upuri netiek identificēti;

N. tā kā valdība 2010. gada sākumā sasniedza nelielu progresu, īstenojot CEDAW komitejas ieteikumu;

O. tā kā Apvienoto Arābu Emirātos joprojām tiek piespriesti nāvessodi,

1.  pauž lielas bažas par uzbrukumiem, represijām un iebaidīšanu, kas vērsta pret cilvēktiesību aizstāvjiem, politiskajiem aktīvistiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas miermīlīgi īsteno savas pamattiesības uz vārda, uzskatu un pulcēšanās brīvību; aicina Apvienoto Arābu Emirātu iestādes nekavējoties pārtraukt notiekošo apspiešanu;

2.  prasa bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot visas personas, kas ieslodzītas savas pārliecības dēļ, un aktīvistus, tostarp cilvēktiesību aizstāvjus, un aicina Apvienoto Arābu Emirātu iestādes nodrošināt, lai personas, kuras aizturētas uz aizdomu pamata par likumpārkāpumu, tiktu tiesātas, viņām tiktu uzrādīta apsūdzība un sniegta juridiskā palīdzība pēc izvēles;

3.  aicina Apvienoto Arābu Emirātu iestādes veikt rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu saistībā ar uzbrukumiem un publiski izteiktajiem draudiem Ahmed Mansoor, kā arī izmeklēt visus pārējos vajāšanas un uzbrukumu gadījumus;

4.  prasa ievērot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda brīvību gan tiešsaistē, gan nesaistē, pulcēšanās brīvību, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību, diskriminācijas novēršanu un tiesības uz taisnīgu tiesu;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Apvienotie Arābu Emirāti 2012. gada 19. jūlijā pievienojās ANO Konvencijai pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, un mudina Apvienoto Arābu Emirātu iestādes apstiprināt apņemšanos pildīt nolīgumos paredzētās saistības, veicot rūpīgu, objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem spīdzināšanas un cilvēku piespiedu pazušanas gadījumiem;

6.  aicina Apvienotos Arābu Emirātus apstiprināt nodomu „ievērot visaugstākos cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības standartus” atbilstoši to lūgumam par dalību ANO Cilvēktiesību padomē laikā no 2013. līdz 2015. gadam, ratificējot ICCPR, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālām un kultūras tiesībām (ICESCR) un šo dokumentu fakultatīvos protokolus un izdodot visiem ANO īpašo procedūru pilnvaru turētājiem pastāvīgu uzaicinājumu apmeklējumam;

7.  pauž dziļas bažas par nožēlojamiem apstākļiem, kādos dzīvo un strādā tūkstošiem migrējošu darba ņēmēju un bezvalstnieku Apvienotajos Arābu Emirātos;

8.  mudina Apvienoto Arābu Emirātu valdību veikt tiesiskās un regulatīvās sistēmas reformas, lai risinātu jautājumu par migrējošo darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu valstī, jo īpaši par sieviešu ļaunprātīgu izmantošanu, kuras ir visneaizsargātākās ekspluatācijas un ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumos, kā arī jautājumu par kafalas sistēmu, kas pamatojas uz sponsorētu nodarbinātību;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Apvienotie Arābu Emirāti 2012. gadā pieņēma Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību mājsaimniecības pakalpojumu jomā; mudina Apvienotos Arābu Emirātus apstiprināt apņemšanos ievērot šīs konvencijas noteikumus, paplašinot galvenos darba aizsardzības pasākumus un attiecinot tos uz mājkalpotājiem, piemēram, nosakot nedēļas brīvās dienas, darba laiku un pienācīgu atalgojumu;

10. atzinīgi vērtē Apvienoto Arābu Emirātu centienus reformēt 2006. gada Federālo likumu Nr. 51 par tādu noziegumu apkarošanu, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, un pieņemt tiesību aktu, paredzot tajā atbildību par cilvēku tirdzniecību nolūkā izmantot viņus par darbaspēku un mājkalpotājiem, kā arī atbildību par cita veida nelegālo tirdzniecību, un uzlabot saukšanu pie atbildības;

11. kategoriski nosoda nāvessoda piemērošanu;

12. atzinīgi vērtē jaunā ES tiesību aktu kopuma cilvēktiesību jomā pieņemšanu un mudina Eiropas iestādes, tostarp ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos, kopīgi ar 27 dalībvalstīm veikt konkrētus pasākumus, lai ar demaršiem, publiskiem paziņojumiem un iniciatīvām Cilvēktiesību padomē attiecībās ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem nodrošinātu skaidru un principiālu politiku, kas pievēršas vēl aizvien notiekošajiem smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

13. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi un Eiropas iestādes attiecībās ar visām trešām valstīm, tostarp stratēģiskajiem partneriem, uzmanības centrā izvirzīt cilvēktiesības, liekot īpašu uzsvaru uz nākamo ES un GCC ministru sanāksmi;

14. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt centienus pastiprināt sadarbību starp ES un Persijas līča reģiona valstīm un veicināt savstarpēju sapratni un uzticēšanos; uzskata, ka regulāras parlamentu sanāksmes starp Parlamentu un tā partneriem šajā reģionā ir nozīmīgs forums, lai veidotu konstruktīvu un atklātu dialogu par visām pusēm svarīgiem jautājumiem;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Apvienoto Arābu Emirātu valdībai un parlamentam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes dalībvalstu valdībām.