Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0476/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0476/2012

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för de mänskliga rättigheterna i Förenade Arabemiraten

  24.10.2012 - (2012/2842(RSP))

  i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
  S&D (B7‑0476/2012)
  PPE (B7‑0481/2012)
  GUE/NGL (B7‑0487/2012)
  Verts/ALE (B7‑0489/2012)
  ALDE (B7‑0492/2012)

  Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler för PPE-gruppen
  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen
  Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson för ALDE-gruppen
  Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen
  Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

  Förfarande : 2012/2842(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B7-0476/2012
  Ingivna texter :
  RC-B7-0476/2012
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Förenade Arabemiraten

  (2012/2842(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2011 om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd,

  –    med beaktande av att parlamentets delegation för förbindelserna med Arabiska halvön besökte Förenade Arabemiraten från den 29 april till den 3 maj 2012,

  –   med beaktande av artikel 30 i Förenade Arabemiratens statsförfattning,

  –   med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, i vilken Förenade Arabemiraten är part,

  –   med beaktande av sina årliga rapporter om de mänskliga rättigheterna,

  –   med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati,

  –   med beaktande av EU:s riktlinjer från 2004 om människorättsförsvarare, i deras uppdaterade lydelse från 2008,

  –   med beaktande av medordförandenas uttalanden från det 22:a gemensamma råds- och ministermötet i Luxemburg den 25 juni 2012 mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd,

  –   med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten efter det gemensamma råds- och ministermötet den 20 april 2011 mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd samt hennes påpekanden efter det 22:a gemensamma råds- och ministermötet den 25 juni 2012 mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd,

  –   med beaktande av samarbetsavtalet av den 20 februari 1989 mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd,

  –   med beaktande av det gemensamma handlingsprogrammet (2010–2013) för genomförandet av samarbetsavtalet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd från 1989,

     med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –   med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

  –   med beaktande av protokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (Palermoprotokollet) och FN:s konventioner om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Cedaw) och om barnets rättigheter,

  –   med beaktande av rekommendationerna av den 12 april 2012 från FN:s särskilde rapportör för människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn,

  –   med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Förenade Arabemiratens regering har under 2012 gått allt hårdare fram mot människorättsförsvarare och aktivister från det civila samhället, så att antalet frihetsberövade på politiska grunder kommit att uppgå till 64.

  B.  Flertalet av dem hålls helt isolerade från omvärlden, tortyr påstås ha förekommit och de nekas rättsligt bistånd.

  C.  Bland de frihetsberövade märks vice ordföranden för Förenade Arabemiratens studentförbund, Mansoor al-Ahmadi, en yrkesaktiv domare, Mohamed al-Abdouly, två f.d. domare, Khamis al-Zyoudiand och Ahmed al-Za’abi och två framstående människorättsadvokater, Mohamed al-Mansoori (juristförbundets f.d. ordförande) och Mohamed al-Roken.

  D. Anställda hos den emiratiske advokat som ger de frihetsberövade rättsligt bistånd påstås ha utsatts för en systematisk kampanj av trakasserier och hotelser, bland annat i form av att tre icke-emiratiska anställda utvisats ur landet av nationella säkerhetsskäl. Advokater som begett sig till Förenade Arabemiraten för att erbjuda rättsligt bistånd till de frihetsberövade har också trakasserats.

  E.  Människorättsförsvarare och förkämpar för demokrati har trakasserats, belagts med reseförbud, fått sin yttrandefrihet och mötesfrihet begränsad, godtyckligt frihetsberövats, fråntagits sitt medborgarskap, utvisats ur landet och satts i fängelse utan laga grund.

  F.  Förenade Arabemiratens myndigheter har hållit fast vid att deras tillvägagångssätt föranletts av en utlandsinspirerad islamisk sammansvärjning för att störta regeringen. Samtliga frihetsberövade har anknytning till al-Islah, som är en fredlig grupp av islamister som varit verksam i Förenade Arabemiraten sedan 1974. Det finns tecken som tyder på att nationell säkerhet tas som förevändning för ingripanden mot fredlig aktivism, för att tysta ned kraven på en reform av statsförfattningen och en reform i människorättsfrågor, såsom frågan om de statslösa.

  G. En framstående människorättsförsvarare och bloggare, Ahmed Mansoor, råkade två gånger ut för angrepp under de senaste veckorna och har utsatts för ständiga trakasserier och hot. Under 2011 satt han sju månader i fängelse till dess han i november dömdes för förtal av landets högsta ämbetsmän. Myndigheterna har tagit hans pass i beslag och godtyckligt belagt honom med reseförbud.

  H. Tillsammans med andra aktivister anklagades Mansoor för förtal av landets politiska personligheter efter det att han tagit initiativ till och undertecknat en framställning där det krävdes ökat politiskt deltagande via ett folkvalt parlament med fullständig befogenhet att lagstifta och utfärda andra författningar.

  I.   Den 15 juli 2012 tillkännagav allmänna åklagaren i ett uttalande att den frihetsberövade gruppen med politiska meningsmotståndare skulle rannsakas för att ”stämpla mot statens säkerhet”, ”motsätta sig Förenade Arabemiratens statsförfattning och styrelseskick” samt för att ha kopplingar till ”utländska organisationer och strävanden”.

  J.   Yttrandefriheten och tryckfriheten skyddas visserligen av Förenade Arabemiratens statsförfattning, men strafflagen medger dock att myndigheterna lagför personer för regeringskritiska uttalanden och minst ett diskussionsforum på internet har stängts, tillsammans med att tillträdet från Förenade Arabemiraten till ett flertal politiska webbplatser blockerats.

  K. Framstående och namnkunniga internationella icke-statliga organisationer för främjande av demokrati i regionen fick sin verksamhet stoppad 2012 av Förenade Arabemiratens myndigheter. Framför allt stängdes Nationella demokratiinstitutets (National Democratic Institute) kontor i Dubai och den tyska tankesmedjan för demokrati Konrad Adenauer-stiftelsens kontor i Abu Dhabi.

  L.  Invandrare utgör över 80 procent av arbetskraften och många av dem utnyttjas och utsätts för grova övergrepp. Lagarna om sponsring av invandrare ger arbetsgivarna en oerhörd makt över dessa arbetstagares liv. De får varken organisera sig eller kollektivförhandla och straffas om de strejkar. Många kvinnliga hushållsarbetare i Förenade Arabemiraten kan berätta om en hel rad övergrepp, bland annat att de får varken lön eller mat, påtvingas långa arbetsdagar och vistelse i isolering samt utsätts för fysiskt och sexuellt våld.

  M. Enligt rapporten från den särskilde rapportören för människohandel är det i Förenade Arabemiraten fortfarande vanligt att det drivs handel med människor för att utnyttja dem som arbetskraft och offren för denna handel förblir namnlösa.

  N. Statsmakterna har endast gjort små framsteg med att genomföra rekommendationen från Cedaw-kommittén i början av 2010.

  O. Fortfarande avkunnas det dödsdomar i Förenade Arabemiraten.

  1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att människorättsförsvarare, politiska aktivister och aktörer inom det civila samhället, vilka fredligt utövar sin grundläggande rätt till yttrande-, åsikts- och mötesfrihet, utsätts för angrepp, förtryck och hotelser i Förenade Arabemiraten. Parlamentet uppmanar Förenade Arabemiratens myndigheter att omedelbart sätta stopp för detta.

  2.  Europaparlamentet yrkar på att alla samvetsfångar och aktivister, bland dem också människorättsförsvarare, ovillkorligen ska försättas på fri fot och uppmanar Förenade Arabemiratens myndigheter att se till att frihetsberövade personer som anses ha brutit mot lagen ställs inför domare, brottsåtalas och får rättsligt bistånd enligt eget val.

  3.  Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiratens myndigheter att genomgående och opartiskt undersöka de angrepp och offentliga hotelser som Ahmed Mansoor råkat ut för, liksom alla andra fall av trakasserier och angrepp.

  4.  Europaparlamentet yrkar på respekt för alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, bland dem också yttrandefriheten, både på internet och utanför det, mötesfriheten, kvinnors rättigheter och jämställdhet, kampen mot diskriminering och rätten till en rättvis rättegång.

  5.  Europaparlamentet välkomnar att Förenade Arabemiraten den 19 juli 2012 biträtt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och uppmanar med kraft Förenade Arabemiratens myndigheter att bekräfta sitt ansvar för att fullgöra de skyldigheter landet påtagit sig enligt konventionen med hjälp av genomgripande, opartiska och oberoende utredningar av de påstådda fallen av tortyr och av påtvingade försvinnanden.

  6.  Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att bekräfta sin avsikt att upprätthålla de högsta standarderna för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna, såsom landet framhållit i sin ansökan om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2013–2015, genom att ratificera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, med tillhörande fakultativa protokoll, och genom att utfärda en stadigvarande besöksinbjudan till FN:s alla innehavare av mandat för särskilt förfarande.

  7.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över vilka eländiga förhållanden som tusentals migrerande arbetstagare och statslösa personer i Förenade Arabemiraten bor och arbetar i.

  8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Förenade Arabemiratens regering till en reform av landets lagar och andra författningar för att åtgärda övergreppen mot migrerande arbetstagare i landet, framför allt mot kvinnor, som allra mest utsätts för utnyttjande och könsrelaterat våld, och särskilt kafala-systemet med anställning som bygger på sponsorskap.

  9.  Europaparlamentet välkomnar att Förenade Arabemiraten 2012 antagit Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om anständigt arbete för hushållsarbetare och uppmanar med kraft Förenade Arabemiraten att bekräfta sin uttalade avsikt att följa konventionsbestämmelserna genom att låta vissa grundläggande inslag i skyddet av arbetstagare gälla också för hushållsarbetarna, såsom lediga dagar under veckan, en gräns för antalet arbetstimmar och en skälig lön.

  10. Europaparlamentet välkomnar vad Förenade Arabemiraten gjort för att reformera den federala lagen nr 51 från 2006 om bekämpning av brott i samband med människohandel och för att anta lagstiftning med uttryckligt omnämnande av utnyttjande av arbetskraft, slavarbete i hemmet samt andra former av människohandel samt förbättra lagföringen.

  11. Europaparlamentet fördömer all tillämpning av dödsstraff, oavsett omständigheterna.

  12. Europaparlamentet välkomnar att EU antagit sitt nya paket om mänskliga rättigheter och uppmanar med kraft de europeiska institutionerna att, tillsammans med EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, vidta konkreta åtgärder tillsammans med de 27 medlemsstaterna för att garantera att EU för en klar och principfast politik gentemot Förenade Arabemiraten där de aktuella grava kränkningarna av de mänskliga rättigheterna påtalas med hjälp av framställningar, offentliga uttalanden och initiativ inför rådet för mänskliga rättigheter.

  13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och de europeiska institutionerna att låta mänskliga rättigheter stå i centrum för sina förbindelser med alla tredjeländer, bland dem också de strategiska partnerna, varvid det kommande ministermötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd särskilt ska uppmärksammas.

  14. Europaparlamentet anser att arbetet för att utöka samarbetet och främja ömsesidig förståelse och ömsesidigt förtroende mellan EU och Gulfregionen ovillkorligen måste fortsätta och anser att det är viktigt med regelbundna interparlamentariska möten mellan parlamentet och dess partner i regionen, eftersom detta är ett viktigt forum för utvecklingen av en konstruktiv och öppenhjärtig dialog om frågor som berör vardera parten.

  15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Förenade Arabemiratens regering och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, samt regeringarna i medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd.