Eljárás : 2012/2843(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0477/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0477/2012

Viták :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Szavazatok :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0401

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 153kWORD 93k
24.10.2012
PE493.654v01-00}
PE493.657v01-00}
PE493.659v01-00}
PE493.662v01-00}
PE493.667v01-00}
PE493.670v01-00}
PE493.672v01-00} RC1
 
B7-0477/2012}
B7-0480/2012}
B7-0482/2012}
B7-0485/2012}
B7-0490/2012}
B7-0493/2012}
B7-0495/2012} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B7‑0477/2012)

EFD (B7‑0480/2012)

PPE (B7‑0482/2012)

ECR (B7‑0485/2012)

Verts/ALE (B7‑0490/2012)

ALDE (B7‑0493/2012)

GUE/NGL (B7‑0495/2012)


a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (2012/2843(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti az S&D képviselőcsoport nevében
Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein az ALDE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bastiaan Belder az EFD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (2012/2843(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a nők afganisztáni és pakisztáni helyzetéről szóló 2011. december 15-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az emberi jogok és a demokrácia pakisztáni helyzetéről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2011. január 20-i(2) és a 2010. május 20-i(3) állásfoglalására,

–   tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is” című, 2012. április 18-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a főképviselő szóvivőjének egy fiatal emberijogvédő Pakisztánban történt lelövéséről szóló 2012. október 10-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ nőügyi szervezete (UN Women) ügyvezető igazgatójának Malálá Júszafzaj megtámadását elítélő 2012. október 10-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a valláson vagy meggyőződésen alapuló intoleranciáról, megkülönböztetésről és erőszakról szóló, 2011. február 21-én elfogadott tanácsi következtetésekre,

–   tekintettel a 2012 márciusában elfogadott EU–Pakisztán ötéves együttműködési tervre, amely olyan prioritásokat tartalmaz, mint a jó kormányzás, a nők szerepének előmozdítása terén történő együttműködés és az emberi jogokról folytatott párbeszéd,

–   tekintettel a Tanács Pakisztánról szóló 2012. június 25-i következtetéseire, amelyekben megismétli az EU emberi jogok előmozdításával és tiszteletben tartásával kapcsolatos elvárásait,

–   tekintettel „ A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben” című bizottsági közleményre (COM(2008)0055),

–   tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 26. cikkére,

–   tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i ENSZ-egyezményre, valamint az Egyesült Nemzetek 1993. december 20-i, a nőkkel szembeni erőszak megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) és 1820. (2008) számú határozatára, valamint a nőkkel és gyermekekkel szemben fegyveres konfliktusok során elkövetett nemi erőszakról szóló 1888. (2009) számú határozatára, amely valamennyi állam felelősségét hangsúlyozza abban, hogy véget vessenek a büntetlenségnek és felelősségre vonják az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elkövetőit, beleértve a nők és lányok ellen elkövetett nemi erőszak és egyéb erőszakos bűncselekmények elkövetőit,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel 2012. október 9-én Malálá Júszafzajt, a Szvat-völgyből származó tizennégy éves lányt az iskolabuszon hazafelé a fején és a nyakán meglőtték és súlyosan megsebesítették, míg két másik lány szintén sebesüléseket szenvedett a támadásban;

B.  mivel Malálá Júszafzaj tizenegy éves kora óta vezetett blogjai révén – amelyekért 2011 decemberében megkapta a tiszteletére Nemzeti Malálá Békedíjra átkeresztelt Nemzeti Ifjúsági Békedíjat – a tálibok arra irányuló törekvéseivel szembeni ellenállás nemzeti szimbólumává vált, hogy megfosszák a lányokat az oktatásban való részvétel lehetőségétől;

C. mivel a Tehrík-i-Taliban Pakisztán (TTP) magára vállalta a támadást, és a támadásokat követően nyilatkozatot bocsátott ki, amelyben kimondják, hogy mindenkit meg kell ölni, aki az iszlám törvényei elleni kampányt vezet, valamint bejelentik, hogy a mozgalom újra meg fogja kísérelni Júszafzaj meggyilkolását, ha a lány felépül;

D. mivel Pakisztánban és sok más muszlim országban tüntetéseket szerveztek a Malálá Júszafzaj iránti csodálat és szolidaritás, illetve a brutális tálib támadás elítélésének kifejezésére;

E.  mivel a biztonsági erők válaszul a bűncselekmény számos gyanúsítottját letartóztatták, és mivel a pakisztáni parlament megvitatott egy támadást elítélő indítványt, amely azonban ellenállásba ütközött a fő ellenzéki párt, a Pakisztáni Muszlim Liga-N részéről;

F.  mivel a Malálá Júszafzajt ért támadást az elmúlt tizenkét hónapban Farídá Afrídi és Zartíf Afrídi emberijogvédők állítólag a nők jóléte és oktatása érdekében végzett munkája miatt történt meggyilkolása előzte meg;

G. mivel Pakisztánban az utóbbi hónapokban folytatódtak a tálibok és az al-Kaida által befolyásolt és/vagy hozzá kapcsolódó, terrormódszereket alkalmazó fegyveres csoportok – többek között a TTP – által elkövetett támadások, amelyek Khyber Pakhtunkhwa tartományban, a Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken (FATA) és a városi központokban gyakran kormányzati helyszíneket, iskolákat és civileket – köztük gyerekeket – érintettek;

H. mivel 2011-ben tizenegy olyan esetről érkezett jelentés, amikor fegyveres csoportok gyermekekkel követtettek el öngyilkos merényleteket; továbbra is vannak gyermek áldozatai a válogatás nélküli – többek között rögtönzött robbanószerkezetekkel és öngyilkos bombamerényletekkel elkövetett – támadásoknak; az érintett időszakban összesen 57 gyermek halt meg taposóaknák, háborús robbanóanyag-maradványok és rögtönzött robbanószerkezetek, bombarobbanás, bombázás és célzott támadás következtében; továbbá a TTP 2011. szeptember 13-án állítólag megtámadott egy iskolabuszt, négy gyermek halálát okozva;

I.   mivel kormányadatok szerint 2012-ben 246 iskolát (59 leányiskolát és 187 fiúiskolát) romboltak le, és további 763-at (244 leányiskolát és 519 fiúiskolát) rongáltak meg a tálibokkal való konfliktus eredményeképpen Khyber Pakhtunkhwa tartományban, gyermekek ezreit fosztva meg ezáltal az oktatáshoz való hozzáféréstől;

J.   mivel a leányiskolák 2009-től napjainkig folyamatosan a fegyveres csoportok által bombával és rögtönzött robbanószerkezettel elkövetett támadások közvetlen célpontjai voltak, aminek következtében 152 iskolai létesítmény semmisült meg teljesen vagy részlegesen 2011 során a FATA területén és Khyber Pakhtunkhwa tartományban; mivel a jelentések szerint a támadásokat a régióban folytatott katonai műveletek megtorlása céljából, valamint a világi oktatás és a lánygyermekek oktatása elleni tiltakozásul hajtották végre; mivel a legutóbbi, leányiskola elleni támadást 2012. szeptember 25-én követték el a Csárszadda körzetben;

K. mivel sok pakisztáni nő és lány helyzete továbbra is rendkívül válságos, és mivel Pakisztán a világ harmadik legveszélyesebb országa a nők számára a nemek közötti egyenlőtlenségre vonatkozó világindex tanúsága szerint;

L.  mivel az UNESCO 2012. október 16-i, az „Oktatást mindenkinek” programról szóló globális nyomon követési jelentése rámutatott, hogy Pakisztán az oktatásra fordított összeget a bruttó nemzeti termék kevesebb mint 2,3 százalékára csökkentette annak ellenére, hogy a világon itt a második legmagasabb az oktatásban nem részesülő lánygyermekek száma;

M. mivel a lánygyermekek továbbra is gyakran válnak családon belüli erőszak, emberkereskedelem és kényszerházasság áldozataivá, illetve vitás kérdések rendezése során csere tárgyát képezik;

N. mivel a nők és lányok elleni erőszak elkövetői a legtöbb esetben büntetlenül maradnak;

O. mivel habár számos olyan törvény van érvényben Pakisztánban, amely hátrányos megkülönböztetésben részesíti a nőket, 2011 és 2012 során Pakisztán kormánya új – többek között a kényszerházasság, a nők munkahelyi és családon belüli zaklatása, illetve a savval elkövetett támadások elleni – jogszabályokat vezetett be a nőkkel szembeni megkülönböztetés és erőszak elleni hatékonyabb fellépés érdekében; mivel ezeket a törvényeket még mindig nem alkalmazzák és nem juttatják érvényre;

P.  mivel a tálib uralom bizonyos területeken történő erősödése hátrányosan érinti a nőket és lányokat, gátolva őket jogaik gyakorlásában;

Q. mivel az EU a 2012 márciusában elfogadott ötéves együttműködési tervben ismét megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy erős, hosszú távú, a közös érdekeken és értékeken nyugvó partnerséget építsen fel Pakisztánnal, valamint hogy támogassa Pakisztán demokratikus intézményeit, polgári kormányát és civil társadalmát;

R.  mivel az EU kész folytatni az együttműködést, ám elvárja Pakisztántól, hogy tegyen eleget nemzetközi kötelezettségvállalásainak, elsősorban a biztonság és az emberi jogok, köztük a nők jogai terén;

S.  mivel az EU és Pakisztán 2012. június 5-én bejelentette, hogy terrorizmusellenes irányítóbizottságot állít fel a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott szorosabb együttműködés érdekében;

T.  mivel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy a demokrácia előmozdítása és az emberi jogok és polgári szabadságjogok tiszteletben tartása az Európai Unió alapelvei és alapvető céljai közé tartozik, és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak közös alapját képezi; mivel az uniós kereskedelmi és fejlesztési segítségnyújtás igénybevételének előfeltétele az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása;

1.  élesen elítéli a Malálá Júszafzaj elleni erőszakos támadást és két osztálytársának súlyos megsebesítését, megjegyezve, hogy a támadás a gyermekjogok súlyos megsértését jelenti, és az alapvető emberi jogokkal és az összes pakisztáni emberijogvédővel szembeni támadásnak minősül;

2.  csodálatát és elismerését fejezi ki azért a bátorságért és elkötelezettségért, amelyet Malálá Júszafzaj tanúsított egészen fiatal korától kezdve a lányok iskoláztatáshoz való jogáért folytatott küzdelem terén, és amellyel sok hasonló korú lány számára szerepmodellé vált; üdvözli a pakisztáni katonaorvosok és az egyesült királyságbeli egészségügyi szakemberek gyors orvosi beavatkozását, és erősen reméli, hogy Malálá Júszafzaj teljesen felépül súlyos sérüléseiből;

3.  üdvözli, hogy a pakisztáni társadalom jelentős része, iszlám tudósok és a legtöbb nagy politikai párt széles körben elítélték a támadást; felszólítja az összes politikai pártot, hogy egyértelműen ítéljék el a TTP-t mint a támadást magára vállaló szervezetet;

4.  támogatását fejezi ki mindazon pakisztáni családoknak, akik ösztönzik lányaik oktatását;

5.  felszólítja a pakisztáni kormányt, hogy biztosítsa Malálá Júszafzaj és családja biztonságát, és állítsa bíróság elé a támadás felelőseit; továbbá felhívja a pakisztáni kormányt, hogy biztosítsa a többi emberi jogi aktivista biztonságát, különös tekintettel a társadalomban és a politikában aktív szerepet vállaló nőkre és lányokra, akiket fenyegetések értek a Tálibán és más szélsőséges csoportok részéről;

6.  mélyen aggasztónak tartja a nők és a lányok helyzetét, valamint a gyermekek és a nők jogainak pakisztáni megsértéséről szóló ismétlődő jelentéseket, ideértve azokat, amelyek szerint fegyveres csoportok gyermekeket használnak fel öngyilkos merényletek elkövetésére; hangsúlyozza, hogy sürgősen fokozottabb nemzetközi figyelmet kell fordítani a Pakisztánban élő nők és lányok helyzetére;

7.  mélységesen aggódik az erőszakos szélsőségesség súlyosbodó tendenciája miatt, amely komoly veszélyt jelent a nőkre és a lányokra nézve, valamint a megfélemlítés és az erőszak alkalmazása miatt, amelynek nyomán már lányiskolákat gyújtottak fel és nőket korbácsoltak meg a Szövetségi Irányítású Törzsi Területek (FATA) és Khyber Pakhtunkhwa tartomány egyes részein;

8.  sürgeti a pakisztáni hatóságokat, hogy indítsanak eljárást az erőszakra uszító személyek és csoportok ellen, különös tekintettel azokra, akik a más véleményen lévő egyének és csoportok meggyilkolására szólítanak fel;

9.  kéri, hogy a pakisztáni kormány tegyen sokkal többet a pakisztáni erőszakos eltüntetések több száz – ha nem több ezer – áldozatának felkutatása érdekében, akik között mindössze kilenc–tízéves lányok is vannak; felszólít az e probléma kiterjedtségével foglalkozó kormányzati belső vizsgálatok eredményeinek közzétételére;

10. üdvözli a Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken (FATA) 2012. január 10-én bevezetett gyermekvédelmi politikát, amelynek célja a védelmi szolgálatoknak és gyermekvédelmi egységeknek a FATA összes hivatalában történő felállítására irányuló terv végrehajtása;

11. üdvözli, hogy a Khyber Pakhtunkhwa tartományban már hatályban lévő 2010. évi gyermekvédelmi törvényt most azonnali hatállyal kiterjesztik a Tartományi Irányítású Törzsi Területekre (PATA), köztük a Szvat-völgyre; reméli, hogy a törvény eredményes alkalmazása elő fogja segíteni a PATA jogi szabályozás alá vonását;

12. sürgeti a pakisztáni kormányt, hogy használja ki a jelenlegi lendületet a nők és lányok jogai terén történő tényleges előrelépésre, felülvizsgálva és megreformálva a Hadúd-rendeletek egy részét és a bizonyítási eljárásról szóló törvényt, a gyermekházasság korlátozásáról szóló jogszabályt és más, a nők jogállását és jogait sértő és őket jogi szempontból alárendelt szerepbe kényszerítő jogszabályokat;

13. üdvözli a pakisztáni kormány által 2011-ben és 2012-ben a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés és erőszak elleni hatékonyabb fellépés érdekében bevezetett új jogszabályokat, és felhívja a kormányt, hogy biztosítsa ezen új jogszabályok tényleges alkalmazását és érvényre jutását;

14. sürgeti a pakisztáni kormányt, hogy szorosan működjön együtt az ENSZ-szel és az Európai Unióval a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében, különös tekintettel a 2. célkitűzésre, amely arra irányul, hogy „2015-re a gyermekek – fiúk és lányok egyaránt – a világon mindenhol kijárhassák az alapfokú iskolát”; felhívja a pakisztáni kormányt, hogy tekintse prioritásnak az iskolai oktatásban részesülő lányok számának növelését és az oktatásban való részvételük alatti biztonságuk szavatolását;

15. felhívja a pakisztáni kormányt, hogy fokozza az állami iskoláknak nyújtott támogatást, és tegyen hatékony intézkedéseket egy kötelező alaptanterv alapfokú oktatásban történő bevezetése, valamint az összes magán- vagy állami tulajdonú madraszára kiterjedő felügyeleti rendszer bevezetése érdekében, amely madraszák – különösen a vidéki térségekben – gyakran az egyetlen lehetőséget jelentik az oktatásban való részvételre;

16. felhívja a Bizottságot, hogy fejlesztési segélyezési politikája keretében a pakisztáni kormánnyal közösen dolgozzon ki a pakisztáni nők írni-olvasni tudásának és iskolázottságának javítására irányuló oktatási programokat;

17. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, valamint a nemzetközi közösséget, hogy jelentős mértékben növeljék a nők és lányok nemi erőszakkal, visszaélésekkel és családon belüli erőszakkal szembeni védelmét célzó erőfeszítéseknek juttatott finanszírozást, továbbá támogassák a nőkkel és gyermekekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen fellépő civil társadalmi mozgalmakat lehetővé tévő intézkedéseket;

18. felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse „A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben” című közleményében a gyermekekkel kapcsolatban tett ígéretét, és biztosítsa, hogy az Unió minden lehetőt megtesz a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme érdekében;

19. ragaszkodik hozzá, hogy valamennyi emberi jogi párbeszéd keretében kifejezetten foglalkozzanak a nők és a gyermekek jogaival, és különösen a nőkkel és lányokkal szembeni diszkrimináció és erőszak valamennyi formája – köztük a kényszerházasság, a családon belüli erőszak és az asszonygyilkosságok – elleni fellépés és azok felszámolása kérdésével, valamint kitart amellett, hogy el kell utasítani minden olyan érvelést, amely szokásokra, hagyományokra vagy vallási megfontolásokra hivatkozva próbál kitérni az ilyen brutális cselekmények felszámolásának kötelezettsége elől; úgy véli, hogy a gyermekházasságok megelőzése elengedhetetlen a pakisztáni serdülőkorú lányok alapvető jogainak biztosításához;

20. felszólítja az illetékes uniós intézményeket, hogy a Pakisztánnal folytatott politikai párbeszéd folyamán továbbra is kezeljék hangsúlyosan a társadalom vallási toleranciájának ügyét, mivel ez a kérdés központi jelentőségű az iszlamista szélsőségek elleni hosszú távú küzdelem szempontjából;

21. ösztönzi az illetékes uniós intézményeket, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy a pakisztáni kormány tartsa tiszteletben az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti együttműködési megállapodásba foglalt, a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó záradékot; ismételten felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot és különösen az Európai Unió emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjét, hogy rendszeresen tegyenek jelentést az együttműködési megállapodás, illetve a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó záradék végrehajtásáról, és azon belül a nők és a gyermekek jogainak gyakorlásáról;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ nőügyi szervezetének (UN Women), az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint Pakisztán kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek P7_TA(2011)0591.

(2)

HL C 136. E, 2012.5.11., 90. o.

(3)

HL C 161. E, 2011.5.31., 147. o.

(4)

Elfogadott szövegek P7_TA(2012)0126.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat