Процедура : 2012/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0478/2012

Внесени текстове :

RC-B7-0478/2012

Разисквания :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0402

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 158kWORD 85k
24.10.2012
PE493.655v01-00}
PE493.660v01-00}
PE493.663v01-00}
PE493.665v01-00}
PE493.668v01-00}
PE493.671v01-00} RC1
 
B7-0478/2012}
B7-0483/2012}
B7-0486/2012}
B7-0488/2012}
B7-0491/2012}
B7-0494/2012} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B7‑0478/2012)

PPE (B7‑0483/2012)

ECR (B7‑0486/2012)

GUE/NGL (B7‑0488/2012)

Verts/ALE (B7‑0491/2012)

ALDE (B7‑0494/2012)


относно положението в Камбоджа (2012/2844(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Камбоджа (2012/2844(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН от 16 юли и 24 септември 2012 г. относно положението с правата на човека в Камбоджа,

–   като взе предвид заседанието на Съвета на ООН по правата на човека от 24 септември 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 1 октомври 2012 г. относно съдебните решения по дела срещу защитници на правата на човека в Камбоджа,

–   като взе предвид препоръките в доклада на мисията на ЕС за наблюдение на избори относно изборите за народно събрание от 27 юли 2008 г. в Камбоджа,

–   като взе предвид съвместното писмо на десет неправителствени организации до г-н Де Гухт, член на Комисията, отговарящ за търговията, от 1 октомври 2012 г.,

–   като взе предвид търговската схема на ЕС „Всичко освен оръжие“, чрез която на всички най-слабо развити страни, включително Камбоджа, се предоставя свободен достъп за износ на всякакви продукти за ЕС освен оръжия и въоръжение,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права, по които Камбоджа е страна,

–   като взе предвид Декларацията на ООН от 1998 г. относно защитниците на правата на човека,

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество, сключено през 1997 г. между Европейската общност и Кралство Камбоджа(1), по-специално член 1 (спазване на правата на човека) и член 19 (неизпълнение на споразумението) от него, както и приложение 1 относно член 19 (суспендиране на споразумението в случай на нарушение на член 1 от някоя от страните) към него,

–   като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население, приета на 13 септември 2007 г. на 62-то заседание на Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално резолюцията от 21 октомври 2010 г.(2),

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че в последния доклад на специалния докладчик на ООН относно правата на човека в Камбоджа се признава, че след две десетилетия на конфликт и след сключването на Парижкото споразумение за мир през 1991 г. Камбоджа отбеляза напредък в укрепването на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

Б.  като има предвид, че на 1 октомври 2012 г. Градският съд в Пном Пен произнесе осъдителни присъди срещу защитниците на правата на човека, обвинени в престъпление срещу държавата – Mom Sonando, ръководител на Сдружението на демократите в Камбоджа и директор на радио „Beehive“, и неговите съответници, Phorn Sreoun, Touch Ream и Kann Sovann;

В.  като има предвид, че силите за сигурност продължават да употребяват прекомерна сила срещу протестиращите; като има предвид, че на 26 април 2012 г. Chut Wutty, виден защитник на околната среда, който разследваше случаи на незаконна сеч, беше застрелян от полицията; като има предвид, че на 22 май 2012 г. тринадесет активистки от района на Boeung Kak бяха произволно арестувани и осъдени на дългогодишно лишаване от свобода след провеждането на мирна демонстрация на територията на строителен обект, който засяга тяхната общност; като има предвид, че вследствие на оказания международен натиск те бяха освободени, но присъдите им не бяха отменени; като има предвид, че на 16 май 2012 г. 14-годишно момиче, Heng Chantha, беше застреляно от силите за сигурност и по случая не се води разследване;

Г.  като има предвид, че вследствие на правителствената политика на концесии на земи за икономически цели през последните десет години най-малко 400 000 хора са били разселени и лишени от своята земя, дом и поминък от органите на властта и предприятия, което доведе до насилствени сблъсъци с общностите и задълбочи бедността;

Д. като има предвид, че от август 2012 г. насам правителството на Камбоджа е предоставило най-малко 2 157 744 хектара под формата на концесии на земи за икономически цели на над 200 дружества, често пъти в нарушение на разпоредбите на Закона за земята от 2001 г. и заобикаляйки правните защитни мерки като например задължението да не се предоставят концесии в защитени зони, осъществяването на оценка на социалното въздействие и получаването на доброволно, предварително и информирано съгласие от местните общности;

Е.  като има предвид, че министър-председателят Hun Sen издаде през май 2012 г. директива за въвеждането на мораториум върху новите концесии на земи за икономически цели, с която разпореди също така да се направи преглед на действащите концесии; като има предвид, че независимо от директивата са предоставени най-малко 12 нови концесии, тъй като пропуск в директивата допуска сключването на нови споразумения за концесии на земи, преговорите за които са били в напреднал стадий или за които е било постигнато принципно споразумение; като има предвид, че не е осъществен действителен преглед на действащите концесии на земи и никоя от проблемните концесии не е отменена;

Ж. като има предвид, че съгласно основните заключения в доклада на специалния докладчик на ООН в администрирането на изборите в Камбоджа има съществени недостатъци и са необходими спешни реформи, за да има народът на Камбоджа доверие в изборния процес, тъй като през юли 2013 г. предстои провеждането на общи избори в страната;

З.  като има предвид, че след последните национални избори в Камбоджа мисията на ЕС за наблюдение на избори в Камбоджа заключи, че изборите не отговарят на международните стандарти за демократични избори, и призова правителството на Камбоджа да предприеме някои основни реформи на избирателната система;

И. като има предвид, че ЕС е най-големият донор на Камбоджа;

1.  осъжда всички съдебни решения и присъди по политически причини срещу лица, критикуващи политиката, представители на парламентарната опозиция, като Sam Rainsy, защитници на правата на човека и активисти по въпросите на земята и изразява съжаление за смъртта на Chut Wutty и Heng Chantha, убити, докато са упражнявали своето право на мирен протест;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Mom Sonando и на други лица, отправяли критики към правителството и защитавали правата по отношение на земята, които са задържани единствено по политически причини;

3.  подчертава, че всички лица, извършили нарушения на правата на човека, следва да бъдат идентифицирани и подведени под отговорност за своите действия;

4.  подчертава значението на заключението на специалния докладчик на ООН, че тежките и широко разпространени нарушения на правата на човека във връзка с концесиите на земи трябва да бъдат разследвани и да се предприемат съответните мерки;

5.  настоятелно призовава правителството на Камбоджа да прекрати всички принудителни изселвания, да преразгледа директивата от май 2012 г. и да въведе и прилага мораториум върху изселванията в Камбоджа до установяването на прозрачна и отговорна правна рамка и съответни политики, които да гарантират, че бъдещите концесии на земи за икономически цели се предоставят в съответствие с международното право в областта на правата на човека и че на всички принудително изселени лица се осигурява адекватна компенсация и подходящо алтернативно настаняване;

6.  призовава Комисията да разследва зачестилите случаи на нарушения на правата на човека в Камбоджа вследствие на предоставянето на концесии на земи за икономически цели за аграрно-промишлено развитие във връзка с износа на селскостопански продукти за Европейския съюз и временно да преустанови прилагането на преференциите съобразно принципа „Всичко освен оръжие“ по отношение на селскостопански продукти от Камбоджа в случаите, за които са установени нарушения на правата на човека; отбелязва решението на министър-председателя на Камбоджа да прекрати сключването на споразумения за концесии на земи за икономически цели и неговия ангажимент да се преразгледат действащите концесии;

7.  настоятелно призовава правителството на Камбоджа, националната избирателна комисия и провинциалната избирателна комисия да изпълнят най-новите препоръки на ООН за укрепване на избирателната система, за да се гарантира нейното съответствие с международните стандарти преди, по време на и след подаването на гласовете; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на препоръките на ООН от страна на органите на Камбоджа;

8.  изразява загриженост предвид положението на Sam Rainsy, водач на едноименната партия, срещу който беше произнесена присъда по обвинения, които вероятно са политически мотивирани; настоятелно призовава правителството на Камбоджа и опозиционните партии да работят за помирение, с цел да се даде възможност на опозицията да участва пълноценно в политиката на Камбоджа и в предстоящите избори, за да се постигне доверие в избирателния процес;

9.  насърчава правителството на Камбоджа да укрепи демокрацията, правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи, в частност свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение и събрания, тъй като тези ценности са съществен елемент на Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа, както е посочено в член 1 от него;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и народното събрание на Кралство Камбоджа, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, правителствата на държавите – членки на АСЕАН, генералния секретар на ООН и върховния комисар на ООН по правата на човека.

(1)

ОВ L 269, 19.10.1999 г., стр. 18.

(2)

OВ C 70 E, 15.1.2011 г., стр. 90.

Правна информация - Политика за поверителност