Postup : 2012/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0478/2012

Předložené texty :

RC-B7-0478/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0402

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 73k
24. 10. 2012
PE493.655v01-00}
PE493.660v01-00}
PE493.663v01-00}
PE493.665v01-00}
PE493.668v01-00}
PE493.671v01-00} RC1
 
B7-0478/2012}
B7-0483/2012}
B7-0486/2012}
B7-0488/2012}
B7-0491/2012}
B7-0494/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0478/2012)

PPE (B7‑0483/2012)

ECR (B7‑0486/2012)

GUE/NGL (B7‑0488/2012)

Verts/ALE (B7‑0491/2012)

ALDE (B7‑0494/2012)


o situaci v Kambodži (2012/2844(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Kambodži (2012/2844(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 16. července a 24. září 2012,

–   s ohledem na 21. zasedání Rady OSN pro lidská práva konané dne 24. září 2012,

–   s ohledem na prohlášení o odsouzení zastánců lidských práv v Kambodži, jež dne 1. října 2012 učinil mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové,

–   s ohledem na doporučení uvedená ve zprávě volební pozorovatelské mise EU o sledování voleb do národního shromáždění, které se konaly dne 27. července 2008 v Kambodži,

–   s ohledem na společný dopis, který dne 1. října 2012 zaslalo deset nevládních organizací pro lidská práva komisaři pro obchod EU de Guchtovi,

–   s ohledem na obchodní režim EU řídící se zásadou „Vše kromě zbraní“, jenž nejméně rozvinutým zemím, včetně Kambodže, umožňuje neomezeně do EU vyvážet vše kromě zbraní,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jichž je Kambodža smluvní stranou,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z roku 1998,

–   s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím(1) z roku 1997, zejména pak na článek 1 (dodržování lidských práv), článek 19 (neplnění dohody) a přílohu 1 týkající se článku 19 (zrušení platnosti dohody v případě, že jedna ze stran poruší článek 1),

–   s ohledem na Deklaraci OSN o právech původního obyvatelstva, kterou Valné shromáždění OSN přijalo na svém zasedání dne 13. září 2007,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, a zejména na usnesení ze dne 21.října 2010(2),

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nejnovější zpráva zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži uznává, že po dvou desetiletích konfliktu a od podepsání mírových dohod v Paříži v roce 1991 Kambodža dosáhla pokroku v oblasti prosazování demokracie, lidských práv a posilování právního státu;

B.  vzhledem k tomu, že čtyři zastánci lidských práv – Mam Sonando, vedoucí představitel Kambodžského sdružení demokratů a ředitel rozhlasové stanice Beehive, a spolužalovaní Phorn Sreoun, Touch Ream a Kann Sovann – byli dne 1. října 2012 odsouzeni městským soudem v Phnompenhu na základě obvinění z páchání protistátní trestné činnosti;

C. vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky i nadále užívají nepřiměřeného násilí vůči protestujícím; vzhledem k tomu, že dne 26. dubna 2012 byl Chut Wutty, jeden z předních ekologických aktivistů, který prováděl šetření ve věci nezákonné těžby dřeva, zastřelen policií; vzhledem k tomu, že třináct ženských aktivistek z oblasti jezera Boeung Kak bylo dne 22. května 2012 svévolně zatčeno a odsouzeno k dlouhým trestům odnětí svobody na základě toho, že pokojně protestovaly proti stavebnímu projektu, jenž by se negativně odrazil na jejich společenství; vzhledem k tomu, že tyto ženy byly na základě mezinárodního nátlaku sice propuštěny, ale jejich odsouzení bylo ponecháno v platnosti; vzhledem k tomu, že dne 16. května 2012 byla bezpečnostními silami zastřelena čtrnáctiletá dívka Heng Chanthaová a v otázce jejího úmrtí nebylo dosud zahájeno žádné šetření;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vládní politiky v oblasti koncesí na hospodářské využívání půdy bylo za posledních deset let státními orgány a podniky vysídleno, zbaveno majetku a připraveno o domov a živobytí nejméně 400 000 místních obyvatel, což vede k násilným střetům s různými komunitami a umocňuje chudobu;

E.  vzhledem k tomu, že od srpna 2012 kambodžská vláda v rámci udělování koncesí na hospodářské využívání půdy rozdělila mezi více než 200 podniků přes 2 157 744 hektarů půdy, čímž často porušila ustanovení zákona o půdě z roku 2001 a právní záruky, jako je zákaz udělovat koncese v chráněných oblastech, provést posouzení dopadů v sociální oblasti a získat nevynucený předchozí souhlas komunit původních obyvatel, který bude založen na správných informacích;

F.  vzhledem k tomu, že předseda vlády Hun Sen v květnu 2012 vydal pokyn, kterým se stanoví moratorium na nové koncese na hospodářské využívání půdy, a stanovil, že je třeba provést přezkum stávajících koncesí; vzhledem k tomu, že navzdory tomuto pokynu bylo uděleno nejméně dvanáct nových koncesí, neboť nedostatky v tomto pokynu umožňují udělení nových pozemkových koncesí, které jsou již v pokročilém stádiu jednání nebo v zásadě schváleny; vzhledem k tomu, že však dosud nebyl proveden žádný skutečný přezkum stávajících pozemkových koncesí a koncese v problematických oblastech nebyly zrušeny;

G. vzhledem k tomu, že podle hlavních zjištění zprávy zvláštního zpravodaje OSN existují v organizaci voleb v Kambodži značné nedostatky a že je naléhavě třeba provést reformy, aby občané Kambodže získali důvěru v průběh volebního procesu, jelikož se blíží celostátní volby plánované na červenec 2013;

H. vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU po posledních celostátních volbách v Kambodži dospěla k názoru, že volby nesplňují mezinárodní standardy demokratických voleb, a vyzvala kambodžskou vládu, aby provedla v tomto ohledu řadu zásadních volebních reforem;

I.   vzhledem k tomu, že EU je pro Kambodžu největším dárcem;

1.  odsuzuje všechna politicky motivovaná odsouzení a obžaloby politických oponentů a parlamentních členů opozice, zejména zastánce lidských práv a aktivisty v oblasti půdy Sama Rainsyho, a vyjadřuje hluboké politování nad úmrtími Chuta Wuttyho a Heng Chanthaové, k nimž došlo při uplatňování jejich práva na pokojný protest;

2.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Mama Sonanda a ostatních kritiků vlády a aktivistů v oblasti pozemkového práva, kteří jsou zadržování čistě z politických důvodů;

3.  zdůrazňuje, že je třeba označit osoby odpovědné za porušování lidských práv, přičemž tyto osoby by se měly za své činy zodpovídat;

4.  zdůrazňuje, že ze závěrů zprávy zvláštního zpravodaj OSN vyplývá, že je naléhavě nutné zabývat se situací a řešit otázky závažného a rozsáhlého porušování lidských práv spojeného s koncesemi na využívání půdy;

5.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby zastavila veškeré nucené vysidlování obyvatelstva, provedla přezkum pokynu předsedy vlády z  května roku 2012 a zavedla a prosazovala v Kambodži moratorium na další vysidlování do té doby, než bude vytvořen transparentní a odpovídající právní rámec a příslušné politiky, které zajistí, že koncese na hospodářské využívání půdy budou v budoucnu udělovány v souladu s mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv a že všem násilně vystěhovaným obyvatelům bude zaručena odpovídající náhrada a vhodné náhradní bydlení;

6.  vyzývá Komisi, aby prošetřila nárůst případů porušování lidských práv v Kambodži v důsledku udělování koncesí na hospodářské využívání půdy pro účely zemědělského a průmyslového rozvoje, který je spojen s vyvážením zemědělských produktů do Evropské unie, a aby dočasně zrušila preference na zemědělské produkty z Kambodže poskytované v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“ v případech, kde bude zjištěno porušování lidských práv; bere na vědomí, že předseda kambodžské vlády rozhodl zastavit další udělování koncesí na hospodářské využívání půdy a přijal závazek, že přezkoumá stávající koncese;

7.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, státní volební komisi a volební komise v provinciích, aby uplatnily nedávná doporučení OSN ohledně reformy volebního systému s cílem zajistit, že v celém průběhu hlasování i před ním a po něm bude odpovídat mezinárodním standardům; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala uplatňování doporučení OSN ze strany kambodžských orgánů;

8.  je znepokojen situací, v níž se nalézá Sam Rainsy, vedoucí představitel „strany Sama Rainsyho“, který byl odsouzen na základě údajných politicky motivovaných obvinění; naléhavě vyzývá kambodžskou vládu a opoziční strany, aby se snažily dosáhnout smíru, což by opozici umožnilo hrát plnohodnotnou roli v kambodžské politice a v rámci nadcházejících voleb tak, aby průběh voleb byl věrohodný;

9.  vybízí kambodžskou vládu, aby posilovala demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, zejména svobodu sdělovacích prostředků a svobodu projevu a shromažďování, neboť tyto hodnoty tvoří podstatný prvek dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Kambodžou, jak je uvedeno v článku 1 této dohody;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a Národnímu shromáždění Kambodžského království, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu komisaři OSN pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států EU, vládám členských států sdružení ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.

 

(1)

Úř. věst. L 269, 19.10.1999, s. 18.

(2)

Úř. věst. C 70 E, 15.1.2011, s. 90.

Právní upozornění - Ochrana soukromí