Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0478/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0478/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kambodžan tilanteesta

24.10.2012 - (2012/2844(RSP))

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0478/2012)
PPE (B7‑0483/2012)
ECR (B7‑0486/2012)
GUE/NGL (B7‑0488/2012)
Veres/ALE (B7‑0491/2012)
ALDE (B7‑0494/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Veres/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0478/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0478/2012
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžan tilanteesta

(2012/2844(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 16. heinäkuuta ja 24. syyskuuta 2012 annetut Kambodžan ihmisoikeustilannetta seuraavan Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan raportit,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 21. istunnon, joka järjestettiin 24. syyskuuta 2012,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 1. lokakuuta 2012 antaman julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajille Kambodžassa annetuista tuomioista,

–   ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2008 Kambodžassa järjestettyjen kansalliskokousvaalien johdosta annetut EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset,

–   ottaa huomioon EU:n kauppapolitiikasta vastaavalle komission jäsenelle De Guchtille osoitetun 1. lokakuuta 2012 päivätyn kymmenen kansalaisjärjestön yhteisen kirjeen,

–   ottaa huomioon EU:n "kaikki paitsi aseet" -kauppajärjestelmän, jonka avulla mahdollistetaan kaikkien vähiten kehittyneiden maiden, myös Kambodžan, kaikille vientituotteille, aseita lukuun ottamatta, esteetön pääsy EU:hun,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka osapuoli Kambodža on,

–   ottaa huomioon YK:n vuonna 1998 antaman julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan yhteistyösopimuksen vuodelta 1997[1] ja erityisesti sen 1 artiklan (ihmisoikeuksien kunnioittaminen), 19 artiklan (sopimuksen täyttämättä jättäminen) ja 19 artiklaa koskevan liitteen I (sopimuksen keskeyttäminen, jos jompikumpi osapuolista rikkoo 1 artiklaa),

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen, joka hyväksyttiin YK:n 62. istunnossa 13. syyskuuta 2007,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta ja erityisesti 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kambodžan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan tuoreimmassa raportissa todetaan, että kaksi vuosikymmentä jatkuneiden konfliktien sekä vuonna 1991 tehdyn Pariisin rauhansopimusten jälkeen Kambodža on edistynyt demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen vahvistamisessa;

B.  ottaa huomioon, että Phnom Penhin aluetuomioistuin tuomitsi 1. lokakuuta 2012 ihmisoikeuksien puolustajat, Association of Democrats of Cambodia -liiton puheenjohtajan ja Beehive Radio -kanavan johtajan Mom Sonandon sekä kanssasyytetyt Phorn Sreounin, Touch Reamin ja Kann Sovannin valtion vastaisesta rikoksesta;

C. ottaa huomioon, että turvallisuusjoukkojen voimankäyttö mielenosoittajia vastaan on edelleen liiallista; ottaa huomioon, että poliisi ampui laitonta metsänhakkuuta tutkineen johtavan ympäristöaktivistin Chut Wuttyn 26. huhtikuuta 2012; ottaa huomioon, että kolmetoista naista Boeung Kakin alueelta pidätettiin mielivaltaisesti ja tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin 22. toukokuuta 2012 rauhanomaisen mielenosoituksen pitämisestä kehityshankealueella, joka vaikuttaa yhteisön elämään; toteaa, että naiset on vapautettu kansainvälisen painostuksen seurauksena mutta heidän tuomionsa ovat edelleen voimassa; ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot ampuivat 14-vuotiaan tytön Heng Chanthan 16. toukokuuta 2012 eikä kuolemantapauksesta olla toteuttamassa tutkintaa;

D  ottaa huomioon, että hallituksen taloudellisia maankäyttöoikeuksia koskevan linjauksen (Economic Land Concession (ELC)) vuoksi ainakin 400 000 ihmistä on joutunut siirtymään pois asuinalueiltaan ja viranomaiset sekä yritykset ovat riistäneet heiltä maat, kodin ja toimeentulon, mikä on johtanut viranomaisten ja yhteisöjen jäsenten välisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin ja pahentanut köyhyyttä;

E   ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus on myöntänyt elokuusta 2012 alkaen ainakin 2 157 744 hehtaarin edestä taloudellisia maankäyttöoikeuksia yli 200 000 yritykselle useissa tapauksessa rikkoen vuoden 2011 maankäyttölakia ja sivuuttaen oikeussuojan, johon sisältyy muun muassa velvollisuus estää maankäyttöoikeuksien myöntäminen suojelluilla alueilla, toteuttaa sosiaalisten vaikutusten arviointi ja saada alkuperäisyhteisöiltä heidän vapaaehtoisesti ja tietoisesti ennalta antamansa suostumus;

F.  ottaa huomioon, että pääministeri Hun Sen julkisti toukokuussa 2012 ohjeen, jolla keskeytetään uusien taloudellisten maankäyttöoikeuksien myöntäminen ja jossa vaaditaan jo voimaan saatettujen maankäyttöoikeuksien uudelleen tarkastelua; ottaa huomioon, että 12 uutta maankäyttöoikeutta on tästä huolimatta myönnetty, sillä ohjeessa oleva porsaanreikä mahdollistaa uusien maankäyttöoikeuksien myöntämisen, jos niitä koskevissa neuvotteluissa on jo edetty pitkälle tai jos niistä on jo periaatteellisella tasolla sovittu; toteaa, että voimaan saatettujen maankäyttöoikeuksien uudelleen tarkastelua ei ole tosiasiassa toteutettu eikä ongelmallisten tapausten peruuttamiseen ole myöskään ryhdytty;

G. ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoijan raportin merkittävimpien tulosten mukaan Kambodžan vaalihallinnossa on huomattavia epäkohtia, minkä lisäksi on toteutettava kiireesti uudistuksia, joiden avulla kambodžalaisten luottamusta vaaliprosessiin saataisiin vahvistettua heinäkuussa 2013 pidettäviä parlamenttivaaleja lähestyttäessä;

H. ottaa huomioon Kambodžan edelliset valtiolliset vaalit ja EU:n Kambodžan vaalitarkkailuvaltuuskunnan niitä koskevat päätelmät, joiden mukaan vaalit eivät täyttäneet kansainvälisiä vaatimuksia demokraattisista vaaleista; ottaa huomioon, että tämän seurauksena vaalitarkkailuvaltuuskunta kehotti Kambodžan hallitusta toteuttamaan lukuisia perustavanlaatuisia vaaliuudistuksia;

I.   ottaa huomioon, että EU on Kambodžan suurin yksittäinen tuen antaja;

1.  tuomitsee kaikki rangaistukset ja tuomiot, joita on määrätty poliittisista syistä poliittisille vastustajille, parlamentaarista oppositiota edustaville poliitikoille ja erityisesti Sam Rainsylle, ihmisoikeuksien puolustajille ja maankäytön alalla kunnostautuneille aktivisteille, ja pitää valitettavana Chut Wuttyn ja Heng Chanthan kuolemaa, sillä he saivat surmansa käyttäessään oikeuttaan rauhanomaiseen mielenilmaisuun;

2.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Mom Sonandon ja muut hallitusta arvostelleet henkilöt sekä maaoikeusaktivistit, jotka ovat pidätettyinä yksinomaan poliittisista syistä;

3.  painottaa, että kaikki ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat henkilöt olisi tunnistettava ja saatettava vastuuseen teoistaan;

4.  korostaa YK:n erityisraportoijan päätelmien merkitystä ja painottaa, että niiden mukaan maankäyttöoikeuksien myöntämiseen liittyviin vakaviin ja yleistyneisiin ihmisoikeusloukkauksiin on puututtava ja ne on oikaistava;

5.  kehottaa Kambodžan hallitusta tekemään lopun kaikista pakkohäädöistä, tarkistamaan toukokuussa 2012 annettua ohjetta sekä ottamaan käyttöön ja panemaan täytäntöön häätöjä koskevan moratorion Kambodžassa, kunnes on otettu käyttöön avoin ja luotettava oikeudellinen kehys ja asiaan kuuluvat linjaukset, jotta voidaan varmistaa, että taloudelliset maankäyttöoikeudet myönnetään tulevaisuudessa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä noudattaen ja että kaikille pakolla häädetyille taataan riittävä korvaus ja sopiva vaihtoehtoinen asumisjärjestely;

6.  kehottaa komissiota tutkimaan Kambodžan ihmisoikeusloukkausten kärjistymistä sen seurauksena, että taloudellisia maankäyttöoikeuksia on myönnetty unioniin suuntautuvien hyödykkeiden vientiin liittyville maatalousteollisille kehityshankkeille, ja keskeyttämään väliaikaisesti Kambodžasta tuotavia maataloustuotteita koskevan "kaikki paitsi aseet" ‑etuusmenettelyn tapauksissa, joissa ihmisoikeusloukkauksia havaitaan; panee merkille Kambodžan pääministerin päätöksen keskeyttää uusien taloudellisten maankäyttöoikeuksien myöntäminen ja tämän sitoumuksen tarkastella uudestaan jo voimaan saatettuja maankäyttöoikeuksia;

7.  kehottaa Kambodžan hallitusta, kansallista vaalilautakuntaa ja alueellista vaalilautakuntaa panemaan täytäntöön YK:n äskettäin antamat vaalijärjestelmän uudistusta koskevat suositukset, jotta voidaan varmistaa, että siinä noudatetaan kansainvälisiä vaatimuksia ennen äänestystä, sen aikana ja sen jälkeen; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti, että Kambodžan viranomaiset panevat täytäntöön YK:n suositukset;

8.  on huolissaan Sam Rainsy -puolueen puheenjohtajan Sam Rainsyn tilanteesta, sillä tämä on tuomittu syytteistä, joiden taustalla olevat syyt ovat väitteiden mukaan poliittiset; kehottaa Kambodžan hallitusta ja oppositiopuolueita toteuttamaan sovintoon tähtääviä toimia, jotta oppositio voisi toimia täysipainoisesti Kambodžan poliittisessa elämässä ja tulevissa vaaleissa vaaliprosessin uskottavuuden tukemiseksi;

9.  kehottaa Kambodžan hallitusta vahvistamaan demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja perusoikeuksia, erityisesti tiedotusvälineiden vapautta sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapautta, sillä nämä arvot ovat EU:n ja Kambodžan yhteistyösopimuksen keskeisiä osatekijöitä, kuten sopimuksen 1 artiklassa on määritelty;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Kambodžan kuningaskunnan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.