Eljárás : 2012/2844(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0478/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0478/2012

Viták :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Szavazatok :

PV 26/10/2012 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0402

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 74k
24.10.2012
PE493.655v01-00}
PE493.660v01-00}
PE493.663v01-00}
PE493.665v01-00}
PE493.668v01-00}
PE493.671v01-00} RC1
 
B7-0478/2012}
B7-0483/2012}
B7-0486/2012}
B7-0488/2012}
B7-0491/2012}
B7-0494/2012} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B7‑0478/2012)

PPE (B7‑0483/2012)

ECR (B7‑0486/2012)

GUE/NGL (B7‑0488/2012)

Verts/ALE (B7‑0491/2012)

ALDE (B7‑0494/2012)


a kambodzsai helyzetről (2012/2844(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a kambodzsai helyzetről (2012/2844(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogok kambodzsai helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-előadó 2012. július 16-i és szeptember 24-i jelentéseire,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsának 2012. szeptember 24-én tartott 21. ülésére,

–   tekintettel Catherine Ashton, az EU főképviselőjének szóvivője által a kambodzsai emberijogvédők elítéléséről 2012. október 1-jén kiadott nyilatkozatára,

–   tekintettel az EU választási megfigyelési missziójának a 2008. július 27-i kambodzsai országgyűlési választásokról szóló jelentésében foglalt javaslatokra,

–   tekintettel tíz nem kormányzati szervezet De Gucht kereskedelmi biztoshoz intézett 2012. október 1-jei közös levelére,

–   tekintettel az EU „fegyver kivételével mindent” kereskedelmi rendszerére, amely az összes legkevésbé fejlett ország (többek között Kambodzsa) esetében a fegyvereken kívül akadálytalan hozzáférést biztosít az Unióba exportált valamennyi termékük számára,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyeket Kambodzsa is aláírt,

–   tekintettel az ENSZ emberijogvédőkről szóló 1998. évi nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megállapodásra(1), és különösen annak 1. (emberi jogok) és 19. cikkére (a megállapodás nem teljesítése), valamint a 19. cikkhez kapcsolódó 1. mellékletére (a megállapodás felfüggesztése abban az esetben, ha valamelyik fél megsérti az 1. cikket),

–   tekintettel az ENSZ-közgyűlés 62. ülésszaka során 2007. szeptember 13-án elfogadott, az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatra,

–   tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2010. október 21-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel az emberi jogok kambodzsai helyzetéről szóló legutóbbi jelentés elismeri, hogy Kambodzsa két évtizeden át tartó konfliktust követően és az 1991-es párizsi békemegállapodások óta előrelépést mutat a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság megerősítése terén;

B.  mivel négy emberijogvédőt – Mom Sonandót, a Kambodzsai Demokrata Szövetség elnökét és a Beehive rádió elnökét és alperes társait: Phorn Sreount, Touch Reamt és Kann Sovannt – államellenes bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, és 2012. október 1-jén Phnom Penh városi bírósága valamennyiüket el is ítélte;

C. mivel a biztonsági erők továbbra is túlzott erőt alkalmaznak a tüntetőkkel szemben; mivel 2012. április 26-án a rendőrség agyonlőtte Chut Wuttyt, az illegális fakitermeléseket kivizsgáló vezető környezetvédelmi aktivistát; mivel 2012. május 22-én tizenhárom, Boeung Kak régióból származó női aktivistát önkényesen letartóztattak és hosszú börtönbüntetésre ítéltek amiatt, hogy békés tüntetést tartottak azon a területen, amelynek hasznosítása közösségüket érinti; mivel a nemzetközi nyomás hatására szabadon engedték őket, de bűnösségüket fenntartották; mivel 2012. május 16-án a biztonsági erők agyonlőttek egy 14 éves lányt, Heng Chanthát, és a halál okának felderítésére nem indult vizsgálat;

D  mivel az elmúlt évtized során a kormány gazdasági célú új földkoncessziós politikája következtében legalább 400 000 ember kényszerült lakóhelye elhagyására, illetve a hatóságok és a vállalatok megfosztották őket földjüktől, házuktól és megélhetésüktől, ami a közösségekkel való durva összecsapásokhoz és a szegénység súlyosbodásához vezetett;

E   mivel 2012 augusztusában a kambodzsai kormány legalább 2 157 744 hektárnyi gazdasági célú földkoncessziót hagyott jóvá több mint 200 vállalat számára, gyakran megsértve a 2001. évi földtörvény rendelkezéseit és megkerülve az olyan jogi biztosítékokat, mint például a koncessziók védett területek esetében való megakadályozásával, a társadalmi hatásvizsgálatok elvégzésével, valamint az azzal kapcsolatos kötelezettség, hogy meg kell szerezni az őslakos közösségek befolyástól mentes, előzetes és tájékozottságon alapuló beleegyezését;

F.  mivel Hun Szen miniszterelnök 2012 májusában kiadott egy direktívát, amely moratóriumot rendel el a gazdasági célú új földkoncessziókra, és előírja a fennálló koncessziók felülvizsgálatát; mivel a direktíva ellenére legalább 12 új koncessziót hagytak jóvá, mert a direktívában található egy jogi kiskapu, amely engedélyezi azokat az új koncessziókat, amelyek esetében már előrehaladott fázisban tartanak a tárgyalások, illetve amelyekkel kapcsolatban elvi megállapodás született; mivel nem került sor a már fennálló földkoncessziók igazi felülvizsgálatára, és egyetlen problémás esetet sem számoltak fel;

G. mivel az ENSZ különleges előadója jelentésének legfontosabb megállapításai szerint alapvető hibák vannak a kambodzsai választások lebonyolításában, és sürgős reformokra van szükség ahhoz, hogy a kambodzsaiak bízzanak a választási folyamatban, hiszen közelegnek a 2013. júliusi általános választások;

H. mivel Kambodzsa legutóbbi országos választásait követően az EU kambodzsai választási megfigyelő missziója megállapította, hogy a választások nem feleltek meg a demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi normáknak, valamint felszólította a kambodzsai kormányt számos alapvető választási reform végrehajtására;

I.   mivel az EU Kambodzsa legnagyobb adományozója,

1.  elutasít a politikai bírálatokat megfogalmazók, a parlamenti ellenzékhez tartozó politikusok, köztük Sam Rainsy, az emberijogvédők és a földdel kapcsolatos jogokért küzdő aktivisták elleni mindenfajta politikailag motivált ítéletet és büntetést, továbbá sajnálatát fejezi ki Chut Wutty és Heng Chantha halála miatt, akiket a békés tiltakozáshoz való joguk gyakorlása közben öltek meg;

2.  felszólít Mom Sonando, valamint a kormányt bíráló más személyek és a földdel kapcsolatos jogokért küzdő aktivisták, akiket kizárólag politikai okok miatt tartanak fogva, azonnali és feltétel nélküli szabad lábra helyezésére;

3.  hangsúlyozza, hogy mindenkit, aki felelős az emberi jogok megsértésért, azonosítani kell, és tetteiért felelősségre kell vonni;

4.  hangsúlyozza az ENSZ különleges előadójának megállapítását, miszerint foglalkozni kell a földkoncessziókkal kapcsolatos súlyos és széles körben elterjedt emberi jogi visszaélésekkel és orvosolni kell őket;

5.  sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy állítsa le az összes erőszakos kilakoltatást, vizsgálja felül a 2012. májusi direktívát, és vezessen be és hajtson végre moratóriumot a kambodzsai kilakoltatásokra addig, amíg nem lép érvénybe egy átlátható és az elszámoltatást lehetővé tevő jogi keret, valamint megfelelő politikák, amelyek biztosítják, hogy a gazdasági célú jövőbeli földkoncessziókat a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal összhangban hagyják jóvá, továbbá azt, hogy valamennyi erőszakkal kilakoltatott személy számára megfelelő ellentételezést és alkalmas lakóhelyet garantáljanak;

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki a mezőgazdasági termékek Európai Unióba történő kivitelével kapcsolatos agráripari fejlődést szolgáló gazdasági célú földkoncessziók eredményeként kialakult emberi jogi visszaélések elharapózását, továbbá hogy átmenetileg függessze fel a kambodzsai mezőgazdasági termékekre vonatkozó „fegyver kivételével mindent” preferenciákat olyan esetekben, amikor emberi jogi visszaélésekre derül fény; felhívja a figyelmet a kambodzsai miniszterelnök azon határozatára, miszerint le kell állítani a gazdasági célú új földkoncessziókat és azon ígéretére, hogy a fennálló koncessziókat felülvizsgálja;

7.  sürgeti, hogy a kambodzsai kormány, a nemzeti választási bizottság és a tartományi választási bizottság hajtsa végre a választási rendszer reformjára vonatkozó legutóbbi ENSZ-ajánlásokat, hogy e rendszer a szavazatok leadása előtt, alatt és után megfeleljen a nemzetközi normáknak; felszólítja a Bizottságot, hogy közelről kövesse nyomon az ENSZ-ajánlások kambodzsai hatóságok által történő végrehajtását;

8.  aggodalommal tölti el Sam Rainsy, a Sam Rainsy Párt elnökének helyzete, akit feltehetőleg politikai indíttatásból ítéltek el; sürgeti a kambodzsai kormányt és az ellenzéki pártokat, hogy törekedjenek a megbékélésre, hogy a választási folyamat hitelessége érdekében az ellenzék számára lehetővé váljon, hogy a kambodzsai politikai életben és a közelgő választásokon teljes mértékben részt vehessen;

9.  ösztönzi a kambodzsai kormányt, hogy erősítse meg a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok és alapvető szabadságok – elsősorban a sajtó-, a véleménynyilvánítás és a gyülekezési szabadság – tiszteletben tartását, mivel ezek az értékek alapvető elemei az EU–Kambodzsa Együttműködési Megállapodásnak, amint azt a megállapodás 1. cikke is meghatározza;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Kambodzsai Királyság kormányának és parlamentjének, a Bizottság alelnökének/ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ emberi jogi különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ASEAN tagállamok kormányainak, valamint az ENSZ főtitkárának és emberi jogi főbiztosának.

 

(1)

HL L 269., 1999.10.19., 18. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat