Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0478/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0478/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Kambodžoje

24.10.2012 - (2012/2844(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0478/2012)
PPE (B7‑0483/2012)
ECR (B7‑0486/2012)
GUE/NGL (B7‑0488/2012)
Verts/ALE (B7‑0491/2012)
ALDE (B7‑0494/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels S&D frakcijos vardu
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2844(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0478/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0478/2012
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kambodžoje

(2012/2844(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. ir rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo ataskaitas dėl žmogaus teisių padėties Kambodžoje,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 21-osios sesijos rezultatus,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. spalio 1 d. pareiškimą dėl žmogaus teisių gynėjų nuteisimo Kambodžoje,

–   atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl 2008 m. liepos 27 d. Kambodžoje įvykusių rinkimų į Nacionalinę asamblėją,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 1 d. dešimties NVO bendrą laišką už prekybą atsakingam ES Komisijos nariui K. de Guchtui,

–   atsižvelgdamas į ES prekybos sistemą „Viskas, išskyrus ginklus“, pagal kurią visoms mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant Kambodžą, suteikiama teisė eksportuoti visas prekes, išskyrus ginklus, į ES,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį pasirašiusi Kambodža,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. JT žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą[1], ypač šio susitarimo 1 straipsnį (pagarba žmogaus teisėms), 19 straipsnį (susitarimo nevykdymas) ir į I priedą, susijusį su 19 straipsniu (susitarimo taikymo sustabdymas, jei viena šalis pažeidžia 1 straipsnį),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Deklaraciją dėl vietos gyventojų teisių, kurią 2007 m. rugsėjo 13 d. savo 62-osios sesijos metu patvirtino JT Generalinė Asamblėja,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kambodžos, ypač į 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi naujausioje JT specialiojo pranešėjo ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties Kambodžoje pripažįstama, kad po du dešimtmečius vykusio konflikto ir po to, kai 1991 m. buvo pasirašytas Paryžiaus taikos susitarimas, Kambodža padarė pažangą demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės stiprinimo srityse;

B.  kadangi keturi žmogaus teisių gynėjai, kaltinami nusikaltimais prieš valstybę – Mom Sonado, Kambodžos demokratų asociacijos vadovas ir „Beehive“ radijo direktorius, ir jo bendraatsakoviai, Phorn Sreoun, Touch Ream ir Kann Sovann – 2012 m. spalio 1 d. buvo nuteisti Pnompenio municipaliniame teisme;

C. kadangi saugumo pajėgos ir toliau naudoja pernelyg didelę jėgą prieš protestuotojus; kadangi 2012 m. balandžio 26 d. Chut Wutty, pagrindinis kovotojas už aplinką, tyręs neteisėto miškų kirtimo atvejus, policijos buvo nušautas; kadangi 2012 m. gegužės 22 d. trylika moterų kovotojų iš Boeung Kak srities buvo savavališkai suimtos ir nuteistos ilgus metus kalėti už tai, kad rengė taikius protestus dėl jų bendruomenę veikiančios teritorijos plėtros; kadangi jos buvo paleistos dėl tarptautinio spaudimo, tačiau jų teistumas nepanaikintas; kadangi 2012 m. gegužės 16 d. keturiolikmetė mergina Heng Chantha saugumo pajėgų buvo nušauta, o jos mirties tyrimas nevykdomas;

D  kadangi dėl vyriausybės ekonominės žemės koncesijos politikos per pastaruosius dešimt metų mažiausiai 400 000 žmonių buvo perkelti, o jų žemę, namus ir pajamas nusavino valdžios institucijos ir verslo įmonės. Dėl to kilo smurtinių susirėmimų su bendruomenėmis ir pagilėjo skurdas;

E   kadangi 2012 m. rugpjūčio mėn. duomenimis Kambodžos vyriausybė yra suteikusi bent 2 157 744 hektarus ekonominių žemės koncesijų daugiau kaip 200 įmonių, dažnai pažeisdama 2001 m. Žemės įstatymą ir apeidama teisines apsaugos priemones, tokias kaip prievolė apsaugoti koncesijas saugomose teritorijose, atlikti socialinio poveikio vertinimą ir iš anksto gauti vietos bendruomenių, kurioms prieš tai buvo suteikta informacija, laisvą sutikimą;

F.  kadangi ministras pirmininkas Hun Sen 2012 m. gegužės mėn. priėmė direktyvą, kuria skelbiamas moratoriumas naujoms ekonominėms žemės koncesijoms ir pagal kurią bus atliekama esamų koncesijų peržiūra; kadangi nepaisant šios direktyvos buvo suteikta bent 12 naujų koncesijų, nes direktyvoje esanti spraga leidžia suteikti naujas žemės koncesijas, jei derybos toli pažengusios arba jei dėl jų iš principo susitarta; kadangi reali esamų žemės koncesijų peržiūra nebuvo atlikta ir nė viena iš abejotinų koncesijų nebuvo panaikinta;

G. kadangi, remiantis pagrindiniais JT specialiojo pranešėjo ataskaitoje nustatytais faktais, esama didelių Kambodžos rinkimų administravimo trūkumų, ir siekiant, kad Kambodžos gyventojai pasitikėtų rinkimų procesu, reikia skubiai vykdyti reformas, nes artėja bendrieji rinkimai, kurie bus rengiami 2013 m. liepos mėn.;

H. kadangi stebėdama pastaruosius Kambodžos nacionalinius rinkimus ES rinkimų stebėjimo misija padarė išvadą, kad rinkimai neatitiko tarptautinių demokratinių rinkimų standartų, ir paragino Kambodžos vyriausybę imtis įvairių esminių rinkimų reformų;

I.   kadangi ES teikia didžiausią pagalbą Kambodžai;

1.  smerkia visas politines laisvės atėmimo bausmes ir nuosprendžius už politinę kritiką parlamento opozicijos politikams, visų pirma Samui Ransy, taip pat žmogaus teisių gynėjams ir kovotojams už žemę; apgailestauja dėl Chuto Wutty ir Heng Chanthos mirties – jie abu žuvo dėl to, kad naudojosi teise dalyvauti taikiuose protestuose;

2.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Momą Sonando ir kitus vyriausybės kritikus bei kovotojus už teises į žemę, kurie suimti išskirtinai dėl politinių priežasčių;

3.  pabrėžia, kad reikia nustatyti visus už žmogaus teisių pažeidimus atsakingus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn už savo veiksmus;

4.  pabrėžia, kad labai svarbi JT specialiojo pranešėjo išvada, jog dideli ir plačiai paplitę su žemės koncesijomis susiję žmogaus teisių pažeidimai turi būti panaikinti ir pašalinti;

5.  ragina Kambodžos vyriausybę nutraukti priverstinius iškeldinimus, persvarstyti 2012 m. gegužės mėn. direktyvą ir paskelbti iškeldinimų moratoriumą Kambodžoje, kol bus parengta skaidri ir atskaitinga teisinė sistema ir nustatyta atitinkama politika, kad būtų galima užtikrinti, jog būsimos ekonominės žemės koncesijos būtų skiriamos laikantis tarptautinės žmogaus teisių teisės, taip pat kad visiems tiems, kurie buvo priverstinai iškeldinti, būtų garantuota atitinkama kompensacija ir tinkamas alternatyvus būstas;

6.  ragina Komisiją išnagrinėti padažnėjusius žmogaus teisių pažeidimus Kambodžoje, kilusius dėl ekonominių žemės koncesijų suteikimo žemės ūkio ir pramonės plėtrai, susijusiai su žemės ūkio produktų eksportu į Europos Sąjungą, ir laikinai sustabdyti pagal sistemą „Viskas, išskyrus ginklus“ taikomą pirmenybę Kambodžos produkcijai tais atvejais, kai nustatomi žmogaus teisių pažeidimai; atkreipia dėmesį į Kambodžos ministro pirmininko sprendimą neskirti naujų ekonominių žemės koncesijų ir į jo pažadą peržiūrėti esamas koncesijas;

7.  primygtinai ragina Kambodžos vyriausybę, nacionalinį rinkimų komitetą ir provincijų rinkimų komitetą įgyvendinti naujausias JT rekomendacijas dėl rinkimų sistemos reformos siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų tarptautinius standartus prieš balsavimą, per balsavimą ir po jo; ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip Kambodžos valdžios institucijos įgyvendina JT rekomendacijas;

8.  yra susirūpinęs dėl Samo Rainsy (Samo Rainsy partijos vadovo) padėties. Jis buvo nuteistas pateikus tariamai politinius kaltinimus; primygtinai ragina Kambodžos vyriausybę ir opozicines partijas imtis veiksmų siekiant susitaikymo, nes tai suteiktų galimybes opozicijai iki galo atlikti savo vaidmenį Kambodžos politikoje ir būsimuosiuose rinkimuose, o rinkimų procesui suteiktų patikimumo;

9.  ragina Kambodžos vyriausybę stiprinti demokratiją, teisinę valstybę, gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, visų pirma žiniasklaidos laisvę ir žodžio ir susirinkimų laisvę, nes šios vertybės yra svarbiausia ES ir Kambodžos bendradarbiavimo susitarimo sudedamoji dalis, kaip nurodyta to susitarimo 1 straipsnyje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Kambodžos Karalystės vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.