Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0478/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0478/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Kambodžā

24.10.2012 - (2012/2844(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7‑0478/2012)
PPE (B7‑0483/2012)
ECR (B7‑0486/2012)
GUE/NGL (B7‑0488/2012)
Verts/ALE (B7‑0491/2012)
ALDE (B7‑0494/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels S&D grupas vārdā
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2844(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0478/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0478/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Kambodžā

(2012/2844(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Kambodžā 2012. gada 16. jūlija un 24. septembra ziņojumus,

–   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 21. sesiju 2012. gada 24. septembrī,

–   ņemot ES augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2012. gada 1. oktobra paziņojumu par cilvēktiesību aizstāvju notiesāšanu Kambodžā,

–   ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumu par Nacionālās asamblejas vēlēšanām 2008. gada 27. jūlijā Kambodžā,

–   ņemot vērā desmit NVO 2012. gada 1. oktobra kopīgo vēstuli ES tirdzniecības komisāram K. de Gucht,

–   ņemot vērā ES tirdzniecības režīmu „Viss, izņemot ieročus” (EBA), kas sniedz visām vismazāk attīstītajām valstīm, tostarp Kambodžai, bez šķēršļiem eksportēt uz ES jebkuras preces, izņemot ieročus,

–   ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuriem Kambodža ir pievienojusies,

–   ņemot vērā ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā 1997. gada sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti[1], jo īpaši tā 1. pantu (cilvēktiesību ievērošana), 19. pantu (nolīguma nepildīšana) un 1. pielikumu, kas attiecas uz 19. pantu (nolīguma darbības apturēšana, ja kāda no pusēm pārkāpj 1. pantu),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, ko 2007. gada 13. septembrī pieņēma Ģenerālās asamblejas 62. sesijā,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu, jo īpaši 2010. gada 21. oktobra rezolūciju[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā jaunākajā ziņojumā ANO īpašais referents par cilvēktiesību situāciju Kambodžā atzīst, ka pēc divus gadu desmitus ilgušā konflikta un kopš Parīzes miera līguma 1991. gadā Kambodža ir panākusi progresu attiecībā uz to, lai stiprinātu demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu;

B.  tā kā četri cilvēktiesību aizstāvji, kurus apsūdzēja par noziegumiem pret valsti — Kambodžas Demokrātu apvienības vadītājs un Beehive radio direktors Mom Sonando un kopā ar viņu apsūdzētie Phorn Sreoun, Touch Ream un Kann Sovann — Pnompeņas Municipālajā tiesā 2012. gada 1. oktobrī tika notiesāti;

C. tā kā drošības spēki turpina izmantot pārmērīgu spēku pret protestētājiem; tā kā vadošu vides kampaņu organizētāju Chuh Wutty, kas izmeklēja nelikumīgu mežizstrādi, 2012. gada 26. aprīlī nošāva policija; tā kā 2012. gada 22. maijā 13 sieviešu aktīvistes no Boeung Kak apgabala tika patvaļīgi arestētas un viņām piesprieda ilgstošus cietumsodus par miermīlīgu protestu pie būvdarbu teritorijas, kas ietekmē viņu kopienu; tā kā pēc starptautiska spiediena viņas tika atbrīvotas, tomēr tiesas spriedumi nav atcelti; tā kā 2012. gada 16. maijā 14 gadus vecu meiteni Heng Chantha nošāva drošības spēki un tā kā netiek veikta viņas nāves izmeklēšana;

D  tā kā valdības ekonomiskās zemes koncesijas politikas dēļ pēdējo desmit gadu laikā iestādes un uzņēmumi ir pārvietojuši vismaz 400 000 cilvēku un viņi ir palikuši bez savas zemes, mājām un iztikas, kas izraisījis asiņainas sadursmes ar kopienām un negatīvi ietekmējis situāciju attiecībā uz nabadzību;

E   tā kā līdz 2012. gada augustam Kambodžas valdība bija piešķīrusi vismaz 2 157 744 hektāru ekonomiski izmantojamās zemes koncesijās vairāk nekā 200 uzņēmumiem, bieži vien pārkāpjot 2001. gada Zemes likuma noteikumus un apejot juridiskās garantijas, piemēram, pienākumus nepieļaut koncesijas aizsargājamās teritorijās, veikt sociālās ietekmes novērtējumu un iegūt brīvprātīgu, iepriekšēju un informētu piekrišanu no pamatiedzīvotāju kopienām;

F.  tā kā premjerministrs Hun Sen 2012. gada maijā izdeva direktīvu, ar ko nosaka moratoriju attiecībā uz jaunām ekonomiskām zemes koncesijām un paredz pārskatīt esošās koncesijas; tā kā, neraugoties uz direktīvu, ir piešķirtas vismaz 12 jaunas koncesijas, jo nepilnība direktīvā pieļauj noslēgt jaunas zemes koncesijas, ja sarunas ir jau beigu posmā vai ir panākta principiāla vienošanās; tā kā nav veikta neviena īsta pašreizējo zemes koncesiju pārskatīšana un nav atcelta neviena no problemātiskajām koncesijām;

G. tā kā saskaņā ar ANO īpašā referenta ziņojumā minētajiem galvenajiem konstatējumiem Kambodžas vēlēšanu īstenošanā pastāv ievērojamas nepilnības un ir vajadzīgas steidzamas reformas, lai Kambodžas iedzīvotājiem nodrošinātu uzticību vēlēšanu procesam, ​​valstij tuvojoties vispārējām vēlēšanām 2013. gada jūlijā;

H. tā kā pēc Kambodžas pēdējām valsts mēroga vēlēšanām ES vēlēšanu novērošanas misija Kambodžā secināja, ka vēlēšanas neatbilda starptautiskajiem standartiem par demokrātiskām vēlēšanām, un aicināja Kambodžas valdību veikt vairākas būtiskas vēlēšanu reformas;

I.   tā kā ES ir lielākais atsevišķais līdzekļu devējs Kambodžai,

1.  nosoda visus politiski motivētos spriedumus un to, ka ir notiesāti politikas kritizētāji, parlamenta opozīcijas politiķi, jo īpaši Sam Rainsy, cilvēktiesību aizstāvji un zemes aktīvisti, un pauž nožēlu par Chuk Wutty un Heng Chantha nogalināšanu, kas notikusi, kad viņi īstenojuši savas tiesības uz miermīlīgu protestu;

2.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Mom Sonando un citus valdības kritizētājus un zemes tiesību aktīvistus, kas tiek turēti ieslodzījumā vienīgi politisku apsvērumu dēļ;

3.  uzsver, ka visi tie, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu jāidentificē un jāsauc pie atbildības par savu rīcību;

4.  uzsver, cik svarīgs ir ANO īpašā referenta secinājums, ka ir jārisina un jānovērš nopietnie un plašie cilvēktiesību pārkāpumi saistībā ar zemes koncesijām;

5.  mudina Kambodžas valdību pārtraukt jebkādas piespiedu pārvietošanas, pārskatīt 2012. gada maija direktīvu un ieviest un piemērot moratoriju iedzīvotāju pārvietošanai Kambodžā līdz pārredzama un atbildīga tiesiskā regulējuma un attiecīgas politikas ieviešanai, lai nodrošinātu, ka turpmāk ekonomiskās zemes koncesijas tiek piešķirtas saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesību normām, un lai visiem piespiedu kārtā pārvietotajiem garantētu atbilstošu kompensāciju un piemērotu mājvietu;

6.  aicina Komisiju izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumu izplatīšanos Kambodžā, ko izraisa ekonomiskās zemes koncesiju piešķiršana agrorūpnieciskai attīstībai saistībā ar lauksaimniecības preču eksportu uz Eiropas Savienību, un uz laiku apturēt EBA preferences lauksaimniecības produktiem no Kambodžas gadījumos, kad tiek konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi; pieņem zināšanai Kambodžas premjerministra lēmumu apturēt jaunas ekonomiskās zemes koncesijas un viņa apņemšanos pārskatīt esošās koncesijas;

7.  mudina Kambodžas valdību, Valsts vēlēšanu komiteju un pašvaldību vēlēšanu komiteju īstenot nesenos ANO ieteikumus reformēt vēlēšanu sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem pirms balsu nodošanas, tās laikā un pēc tās; aicina Komisiju cieši uzraudzīt to, kā Kambodžas iestādes īsteno ANO ieteikumus;

8.  pauž bažas par Sam Rainsy partijas līdera Sam Rainsy situāciju, kas notiesāts par apsūdzībām, kuras, iespējams, ir politiski motivētas; mudina Kambodžas valdību un opozīcijas partijas strādāt pie izlīguma, ļaujot opozīcijai pilnvērtīgi iesaistīties Kambodžas politikā un gaidāmajās vēlēšanās, lai nodrošinātu vēlēšanu procesa uzticamību;

9.  mudina Kambodžas valdību stiprināt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu — it īpaši plašsaziņas līdzekļu, vārda un pulcēšanās brīvību —, jo šīs vērtības ir būtiski elementi ES un Kambodžas sadarbības nolīgumā, kā noteikts šī nolīguma 1. pantā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Kambodžas Karalistes valdībai un Nacionālajai asamblejai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstu valdībām, ANO ģenerālsekretāram un ANO augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos.