Procedură : 2012/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0478/2012

Texte depuse :

RC-B7-0478/2012

Dezbateri :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0402

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 140kWORD 75k
24.10.2012
PE493.655v01-00}
PE493.660v01-00}
PE493.663v01-00}
PE493.665v01-00}
PE493.668v01-00}
PE493.671v01-00} RC1
 
B7-0478/2012}
B7-0483/2012}
B7-0486/2012}
B7-0488/2012}
B7-0491/2012}
B7-0494/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D (B7‑0478/2012)

PPE (B7‑0483/2012)

ECR (B7‑0486/2012)

GUE/NGL (B7‑0488/2012)

Verts/ALE (B7‑0491/2012)

ALDE (B7‑0494/2012)


referitoare la situația din Cambodgia (2012/2844(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Crețu, Marc Tarabella, Robert Goebbels în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Cambodgia (2012/2844(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele din 16 iulie și 24 septembrie 2012 ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite pentru situația drepturilor omului din Cambodgia,

–   având în vedere cea de a 21-a sesiune din 24 septembrie 2012 a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere declarația din 1 octombrie 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, privind condamnarea apărătorilor drepturilor omului în Cambodgia,

–   având în vedere recomandările din raportul misiunii UE de observare a alegerilor privind alegerile în Adunarea Națională organizate în Cambodgia la 27 iulie 2008,

–   având în vedere scrisoarea comună din 1 octombrie 2012 adresată de zece ONG-uri comisarului pentru comerț al UE, Karel de Gucht,

–   având în vedere mecanismul comercial al UE „totul în afară de arme” (EBA), care asigură accesul nelimitat în UE al exporturilor tuturor țărilor cel mai puțin dezvoltate, inclusiv ale Cambodgiei,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Cambodgia este parte,

–   având în vedere Declarația ONU din 1998 privind apărătorii drepturilor omului,

–   având în vedere Acordul de cooperare încheiat în 1997 între Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia(1), în special articolul 1 (respectarea drepturilor omului), articolul 19 (nerespectarea acordului) și anexa I referitoare la articolul 19 (suspendarea acordului în cazul în care una dintre părți încalcă articolul 1),

–   având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, adoptată la 13 septembrie 2007 în cadrul celei de a 62-a sesiuni a Adunării Generale a ONU,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia, în special rezoluția sa din 21 octombrie 2010(2),

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în ultimul raport al raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din Cambodgia, se constată că, după două decenii de conflict și în urma semnării acordurilor de pace de la Paris în 1991, Cambodgia a realizat progrese pe calea consolidării democrației, a drepturilor omului și a statului de drept;

B.  întrucât patru apărători ai drepturilor omului acuzați de crime împotriva statului - Mom Sonando, șeful Asociației Democraților din Cambodgia și directorul postului Beehive Radio, precum și ceilalți trei acuzați, Phorn Sreoun, Touch Ream și Kann Sovann - au fost condamnați de Tribunalul Municipal din Phnom Penh la 1 octombrie 2012;

C. întrucât forțele de securitate continuă să aplice o forță excesivă împotriva protestatarilor; întrucât, la 26 aprilie 2012, Chut Wutty, unul dintre principalii apărători ai mediului care a investigat tăierea ilegală de păduri, a fost împușcat mortal de poliție; întrucât, la 22 mai 2012, treisprezece activiste din regiunea Boeung Kak au fost arestate în mod arbitrar și condamnate la pedepse privative de libertate îndelungate pentru că au organizat un protest pașnic la șantierul de construcție care le afectează comunitatea; întrucât acestea au fost eliberate în urma presiunilor internaționale, deși sentințele lor au fost confirmate; întrucât, la 16 mai 2012, o fată de 14 ani, Heng Chantha, a fost împușcată de forțele de securitate, iar moartea ei nu este anchetată;

D  întrucât, din cauza politicii guvernului de concesionare a terenurilor în scop economic, în ultimul deceniu cel puțin 400 000 de persoane au fost strămutate și deposedate de terenurile, casele și sursele lor de venit de către autorități și întreprinderi, ceea ce a provocat ciocniri violente cu comunitățile și a avut ca efect agravarea sărăciei;

E   întrucât, potrivit situației din august 2012, guvernul Cambodgiei a acordat cel puțin 2 157 744 de hectare de concesiuni funciare în scopuri economice unui număr de peste 200 de întreprinderi, în multe cazuri încălcând dispozițiile Legii privind terenurile din 2001 și nerespectând garanțiile juridice precum obligația de a evita concesiunile în zonele protejate, de a efectua evaluări de impact social și de a obține consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al comunităților indigene;

F.  întrucât Prim-ministrul Hun Sen a emis în mai 2012 o directivă prin care se instituie un moratoriu asupra concesiunilor funciare noi și în care se prevede reexaminarea concesiunilor existente; întrucât, în pofida existenței acestei directive, au fost acordate cel puțin 12 concesiuni noi, deoarece o lacună prezentă în directivă permite încheierea de concesiuni funciare noi care se află într-un stadiu avansat de negociere sau care sunt convenite în principiu; întrucât nu a avut loc o reexaminare efectivă a concesiunilor funciare existente și nu a fost anulată niciuna dintre concesiunile problematice;

G. întrucât, potrivit principalelor constatări ale raportorului special al ONU, administrarea alegerilor din Cambodgia suferă de deficiențe importante și sunt necesare de urgență reforme care să confere cambodgienilor încredere în procesul electoral, având în vedere că se apropie data alegerilor generale din 2013;

H. întrucât, în urma ultimelor alegeri naționale din Cambodgia, misiunea UE de observare a alegerilor din Cambodgia a concluzionat că alegerile nu au respectat standardele internaționale pentru alegeri democratice și a invitat guvernul cambodgian să întreprindă o serie de reforme electorale fundamentale;

I.   întrucât UE este cel mai mare donator individual pentru Cambodgia,

1.  condamnă toate sentințele motivate politic și condamnările pronunțate împotriva criticilor regimului politic, a politicienilor de opoziție din Parlament, în special Sam Rainsy, a apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor care apără drepturile funciare și regretă moartea lui Chut Wutty și a lui Heng Chantha, ambii fiind uciși în timp ce își exercitau dreptul de a protesta pașnic;

2.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Mom Sonando și a altor critici ai guvernului și activiști care apără drepturile funciare și care sunt deținuți exclusiv din motive politice;

3.  subliniază că toate persoanele responsabile de încălcarea drepturilor omului ar trebui identificate și trase la răspundere pentru faptele lor;

4.  subliniază importanța concluziei raportorului special al ONU potrivit căreia încălcările grave și larg răspândite ale drepturilor omului legate de concesiunile funciare trebuie tratate și remediate;

5.  îndeamnă guvernul cambodgian să înceteze toate evacuările forțate, să revizuiască directiva din mai 2012 și să introducă un moratoriu asupra evacuărilor în Cambodgia și să asigure executarea acestuia până la adoptarea unui cadru juridic transparent și responsabil și a unor politici semnificative care să asigure acordarea viitoarelor concesiuni funciare în scopuri economice cu respectarea dreptului internațional din domeniul drepturilor omului și să garanteze tuturor persoanelor evacuate cu forța o compensație adecvată și o locuință alternativă corespunzătoare;

6.  solicită Comisiei să ancheteze escaladarea abuzurilor privind drepturile omului în Cambodgia ca rezultat al acordării de concesiuni funciare în scopuri economice pentru dezvoltarea agroindustrială legată de exporturile de bunuri agricole către Uniunea Europeană și să suspende temporar preferințele EBA acordate produselor agricole provenite din Cambodgia în cazurile în care sunt identificate abuzuri privind drepturilor omului; ia act de decizia Prim-ministrului cambodgian de a îngheța concesiunile funciare noi în scopuri economice și de promisiunea acestuia de a reexamina concesiunile existente;

7.  îndeamnă guvernul cambodgian, Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală Provincială să pună în aplicare recomandările recente ale ONU privind reformarea sistemului electoral în vederea asigurării conformității acestuia cu standardele internaționale înaintea și în timpul votului și după vot; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a recomandărilor ONU de către autoritățile cambodgiene;

8.  este îngrijorat de situația lui Sam Rainsy, liderul Partidului Sam Rainsy, care a fost condamnat în baza unor acuzații care par să fie motivate politic; îndeamnă guvernul cambodgian și partidele de opoziție să depună eforturi în vederea reconcilierii, pentru a permite opoziției să își joace pe deplin rolul în politica cambodgiană și în alegerile apropiate, astfel încât procesul electoral să dobândească credibilitate;

9.  încurajează guvernul cambodgian să întărească democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale - în special a libertății mass-mediei și a libertății de exprimare și de întrunire - deoarece aceste valori reprezintă un element esențial al Acordului de cooperare dintre UE și Cambodgia, definit la articolul 1 din acest acord;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului și Adunării Naționale ale Regatului Cambodgia, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, guvernelor statelor membre ale ASEAN, Secretarului General al ONU și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

JO L 269, 19.10.1999, p.18.

(2)

JO C 70 E, 15.1.2011, p. 90.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate