Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0478/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0478/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kambodja

24.10.2012 - (2012/2844(RSP))

i enlighet med artikel 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7‑0478/2012)
PPE (B7‑0483/2012)
ECR (B7‑0486/2012)
GUE/NGL (B7‑0488/2012)
Verts/ALE (B7‑0491/2012)
ALDE (B7‑0494/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Adam Bielan för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2012/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0478/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0478/2012
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Kambodja

(2012/2844(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rapporterna av den 16 juli och den 24 september 2012 från FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i Kambodja,

–   med beaktande av den 21:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 24 september 2012,

–   med beaktande av uttalandet från talespersonen för EU:s höga representant, Catherine Aston, av den 1 oktober 2012 om domar mot människorättsförsvarare i Kambodja,

–   med beaktande av rekommendationerna i rapporten från EU:s valobservatörsuppdrag om valet till nationalförsamlingen i Kambodja den 27 juli 2008,

–   med beaktande av den gemensamma skrivelsen av den 1 oktober 2012 från tio frivilligorganisationer till EU:s kommissionsledamot med ansvar för handel, de Gucht,

–   med beaktande av EU:s handelsstrategi ”Allt utom vapen” som ger minst utvecklade länder, inklusive Kambodja, obehindrat tillträde till EU för landets alla exportprodukter, förutom vapen,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Kambodja anslutit sig till,

–   med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

–   med beaktande av samarbetsavtalet från 1997 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja[1], särskilt artikel 1 (respekt för mänskliga rättigheter), artikel 19 (underlåtenhet att verkställa avtalet) och bilaga 1 om artikel 19 (upphävande av avtalet om någon av parterna kränker artikel 1),

–   med beaktande av FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter som FN:s generalförsamling antog vid sin 62:a session den 13 september 2007,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja, särskilt resolutionen av den 21 oktober 2010,

–   med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I den senaste rapporten från FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i Kambodja konstateras det att Kambodja, efter två årtionden av konflikter och fredsavtalen i Paris 1991, gjort framsteg med att stärka demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

B.  Fyra människorättsförsvarare som anklagats för statsfientlig verksamhet, Mom Sonando, ledare för Association of Democrats of Cambodia och direktör för Beehive Radio, och hans medåtalade, Phorn Sreoun, Touch Ream och Kann Sovann, fick sin dom av en lokal domstol i Phnom Penh den 1 oktober 2012.

C.  Säkerhetsstyrkorna fortsätter att använda övervåld mot demonstranter. Den 26 april 2012 sköts Chut Wutty, en ledande miljöaktivist som undersökte olaglig avverkning, till döds av polisen. Den 22 maj 2012 arresterades 13 kvinnliga aktivister från Boeung Kak på godtyckliga grunder och dömdes till långa fängelsestraff för att ha anordnat en fredlig protest vid en byggplats i det samhälle där de bodde. De har nu frisläppts efter internationella påtryckningar, men deras domar har fastställts. Den 16 maj 2012 sköts en 14-årig flicka, Heng Chantha, till döds av säkerhetsstyrkorna, men ingen undersökning har gjorts om hennes död.

D. Till följd av regeringens politik för markkoncessioner av ekonomiska skäl har åtminstone 400 000 människor under de senaste tio åren fördrivits från och fråntagits sin mark, sina hem och sin försörjning av myndigheter och av företag, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med invånarna i samhällena och förvärrat fattigdomen.

E.  Fram till augusti 2012 har den kambodjanska regeringen beviljat markkoncessioner av ekonomiska skäl på åtminstone 2 157 744 hektar till över 200 företag, ofta i strid med bestämmelserna i 2001 års marklag och med åsidosättande av rättsliga garantier, såsom skyldigheterna att förhindra koncessioner i skyddade områden, att göra en social konsekvensbedömning samt att erhålla ett fritt och väl underbyggt förhandsgodkännande från den ursprungliga befolkningen.

F.  I maj 2012 utfärdade premiärminister Hun Sen ett direktiv om ett moratorium gällande nya markkoncessionerna av ekonomiska skäl och fastställde att de redan gjorda koncessionerna ska ses över. Trots direktivet har åtminstone tolv nya koncessioner tillåtits, eftersom ett kryphål i direktivet tillåter nya markkoncessioner där förhandlingarna redan nått ett framskridet stadium eller man redan i princip har kommit överens om koncessionen. Ingen verklig översyn har gjorts av de markkoncessioner som redan beviljats och ingen av de problematiska koncessionerna har upphävts.

G. Enligt de viktigaste resultaten i rapporten från FN:s särskilda rapportör finns det betydande brister i valförvaltningen i Kambodja, och snabba reformer krävs för att ge kambodjanerna förtroende för valprocessen eftersom landet kommer att ha allmänna val i juli 2013.

H. Efter Kambodjas senaste nationella val kom EU:s valobservatörsuppdrag i Kambodja fram till att valet inte uppfyllde internationella normer för demokratiska val och uppmanade den kambodjanska regeringen att genomdriva vissa grundläggande valreformer.

I.   EU är Kambodjas viktigaste enskilda givare.

1.  Europaparlamentet fördömer alla politiskt motiverade domar mot politiska kritiker och oppositionella i parlamentet, särskilt Sam Rainsy, människorättsförsvarare och markaktivister. Parlamentet beklagar Chut Wuttys och Heng Chanthas död, som båda dödades då de utövade sin rätt till en fredlig protest.

2.  Europaparlamentet kräver att Mom Sonando, andra regeringskritiker och markrättsaktivister omedelbart och villkorslöst ska försättas på fri fot eftersom de arresterats enbart av politiska skäl.

3.  Europaparlamentet understryker att alla de personer som bär ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna ska identifieras och ställas till svars för sina handlingar.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av FN:s särskilda rapportörs slutsats att allvarliga och omfattande människorättsbrott som hänger samman med markkoncessioner ska diskuteras och åtgärdas.

5.  Europaparlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att upphöra med alla tvångsfördrivningar, att se över direktivet från maj 2012 och att införa och genomföra ett moratorium om fördrivningar i Kambodja tills öppna och ansvarsfulla regelverk och politiska riktlinjer införs för att garantera att framtida markkoncessioner av ekonomiska skäl görs i enlighet med internationella människorättslagar och att alla de som tvångsfördrivits får skälig ersättning och en lämplig alternativ bostad.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka det ökade antalet människorättsbrott i Kambodja till följd av markkoncessioner av ekonomiska skäl som beviljats för jordbruksindustriell utveckling som hänger samman med export av jordbruksprodukter till EU och att tillfälligt upphäva den prioritet som Allt utom vapen-initiativet ger jordbruksprodukter från Kambodja om människorättsbrott kan konstateras. Parlamentet tar del av det beslut som Kambodjas premiärminister fattade om att stoppa nya markkoncessioner av ekonomiska skäl och hans vädjan om att se över de koncessioner som hittills gjorts.

7.  Europaparlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen, den nationella valkommittén och den regionala valkommittén att genomföra de nya FN-rekommendationerna om reform av valsystemet för att garantera att det är förenligt med internationella normer före, under och efter val. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant följa de kambodjanska myndigheternas genomförande av FN:s rekommendationer.

8.  Europaparlamentet är oroat över situationen för Sam Rainsy, ledaren för Sam Rainsy-partiet, som dömts på basis av anklagelser som påstås vara politiskt motiverade. Parlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen och oppositionspartierna att arbeta för en förlikning för att oppositionen ska kunna spela en fullvärdig roll inom den kambodjanska politiken och i framtida val så att valprocessen blir trovärdig.

9.  Europaparlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt medie-, yttrande- och mötesfrihet, eftersom dessa värden utgör en väsentlig del av samarbetsavtalet mellan EU och Kambodja, enligt definitionen i artikel 1 i avtalet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Kambodjas regering och nationalförsamling, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, Asean-medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.