Společný návrh usnesení - RC-B7-0498/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0498/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nadcházející Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT–2012) v rámci Mezinárodní telekomunikační unie a o případném rozšíření oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů

20. 11. 2012 - (2012/2881(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE, S&D (B7‑0498/2012)
ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)

Sabine Verheyen za skupinu PPE
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert za skupinu S&D
Marietje Schaake za skupinu ALDE
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE


Postup : 2012/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0498/2012
Předložené texty :
RC-B7-0498/2012
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o nadcházející Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT–2012) v rámci Mezinárodní telekomunikační unie a o případném rozšíření oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů

(2012/2881(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009[1], kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009[2], kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele,

–   s ohledem na směrnici Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002[3] o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o řízení internetu: další kroky[5],

 s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/20/L13,

–   s ohledem na Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích nebo v jejích přípravných orgánech (COM(2012)0430),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní telekomunikační předpisy byly přijaty na Světové konferenci o administrativní telegrafii a telefonii v Melbourne v roce 1988 a od té doby nedošlo k jejich revizi;

B.  vzhledem k tomu, že 27 členských států Evropské unie patří k signatářům těchto předpisů;

C. vzhledem k tomu, že Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) vyzvala k uspořádání konference, která se má konat od 3. do 14. prosince 2012 v Dubaji pod názvem Světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT) a jejímž cílem je dosáhnout dohody na novém znění těchto mezinárodních telekomunikačních předpisů;

1.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, aby veškeré změny mezinárodních telekomunikačních předpisů byly slučitelné s acquis EU a prosazovaly cíl a zájem Unie spočívající v propagaci internetu jakožto skutečně veřejného místa, kde jsou respektována lidská práva a základní svobody, zejména svoboda projevu a shromažďování, a které zaručuje dodržování zásad volného trhu, neutralitu sítí a možnosti k podnikání;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že jednání v rámci WCIT–12 nebyla dostatečně transparentní a inkluzivní, přestože by výsledky této konference mohly mít značný dopad na veřejné zájmy;

3.  domnívá se, že ITU či jakákoli jednotlivá a centralizovaná mezinárodní instituce není vhodným subjektem k uplatňování regulačních pravomocí v oblasti správy internetu nebo informačních toků;

4.  zdůrazňuje, že některé návrhy na reformu mezinárodních telekomunikačních předpisů, by měly nepříznivý dopad na internet, jeho strukturu, operace na něm probíhající, jeho obsah a bezpečnost, obchodní vztahy, jeho správu a na volný tok informací online;

5.  věří, že v důsledku některých předložených návrhů by se sama ITU mohla stát dominantní silou v různých oblastech internetu, což by mohlo zapříčinit ukončení současného modelu organizace fungující zdola nahoru, do níž je zapojena řada zainteresovaných stran; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že pokud budou tyto návrhy přijaty, mohou vážně zasáhnout rozvoj online služeb pro koncové uživatele a jejich přístup k těmto službám, jakož i digitální ekonomiku jako celek; domnívá se, že správa internetu a související regulační otázky by měly být i nadále definovány na komplexní úrovni za účasti řady zainteresovaných stran;

6.  obává se toho, že návrhy na reformu ITU zahrnují i vytvoření nových ziskových mechanismů, které by mohly vzhledem ke zvyšování cen, obtížnému zavádění inovací a omezenému přístupu vážně ohrozit otevřený a konkurenční charakter internetu; připomíná, že internet by měl zůstat nezávislý a otevřený;

7.  podporuje jakékoli návrhy na zachování stávající oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů a současného mandátu ITU; staví se proti všem návrhům, které by rozšířily oblast působnosti na místa, jako je internet, včetně doménového jména, přidělení IP adresy, směrování internetového provozu a záležitostí souvisejících s obsahem;

8.  vyzývá členské státy, aby zabránily jakýmkoli změnám mezinárodních telekomunikačních předpisů, které by měly negativní vliv na otevřenost internetu, neutralitu sítí, zásadu komunikace typu konec-konec, povinnost poskytovat univerzální službu a participativní správu svěřenou mnoha aktérům, jako např. vládám, nadnárodním institucím, nevládním organizacím, velkým i malým podnikům, technologickému společenství a všeobecně internetovým uživatelům a spotřebitelům;

9.  vyzývá Radu, aby jménem Evropské unie na základě souhrnných podnětů od celé škály zainteresovaných stran koordinovala jednání o revizi mezinárodních telekomunikačních předpisů, a to prostřednictvím strategie, jejímž prvořadým cílem bude zajistit a zachovat otevřený charakter internetu a chránit práva a svobody uživatelů internetu uplatňované online;

10. připomíná, že je důležité zajistit rozsáhlé služby typu „best-effort“, podporovat inovace a svobodu projevu, zaručit hospodářskou soutěž a vyhnout se vzniku nové digitální propasti;

11.  zdůrazňuje, že v mezinárodních telekomunikačních předpisech by mělo být uvedeno, že doporučení ITU jsou nezávazné dokumenty, které podporují osvědčené postupy;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.