Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0498/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0498/2012

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) kansainvälisen televiestinnän tulevasta maailmankonferenssista (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön (ITR) soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta

  20.11.2012 - (2012/2881(RSP))

  työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  PPE, S&D (B7‑0498/2012)
  ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)

  Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta
  Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta
  Amelia Andersdotter, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Menettely : 2012/2881(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0498/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0498/2012
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) kansainvälisen televiestinnän tulevasta maailmankonferenssista (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön (ITR) soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta

  (2012/2881(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/140/EY[1],

  –   ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja ‑palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY[2],

  –   ottaa huomioon kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla 16. syyskuuta 2002 annetun direktiivin 2002/77/EY[3],

  –   ottaa huomioon avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman[4],

  –   ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman internetin hallinnosta tästä eteenpäin[5],

   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/20/L13,

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi EU:n kannan vahvistamisesta kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssissa (WCIT) tai sen valmisteluissa toteutettavaa kansainvälisen televiestintäsäännöstön (ITR) tarkistamista varten (COM(2012)0430),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

  A. panee merkille, että Kansainvälinen televiestintäsäännöstö (International Telecommunication Regulations, ITR) hyväksyttiin Maailman lennätin- ja puhelinhallintojen konferenssissa (WATTC) Melbournessa vuonna 1988, eikä sitä ole sittemmin tarkistettu;

  B.  toteaa, että kaikki Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet ITR-säännöstön;

  C. panee merkille, että Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) on päättänyt järjestää Dubaissa 3.–14. joulukuuta 2012 kokouksen, joka on nimetty kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssiksi (World Conference on International Telecommunications, WCIT) ja jossa on määrä sopia ITR-säännöstön uudesta tekstistä;

  1.  kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että kansainväliseen tieviestintäsäännöstöön mahdollisesti tehtävät muutokset ovat yhteensopivia unionin säännöstön kanssa ja tukevat unionin tavoitetta ja kiinnostuksen kohdetta eli internetin kehittämistä julkiseksi tilaksi, jossa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti ilmaisu- ja kokoontumisvapautta, kunnioitetaan, ja varmistetaan vapaiden markkinoiden periaatteiden, verkon neutraaliuden ja yrittäjyyden periaatteiden noudattaminen;

  2.  pitää valitettavana, että WCIT 12 -kokousta koskevissa neuvotteluissa ilmenee avoimuuden ja osallisuuden puutetta, sillä kokouksen tulokset saattavat vaikuttaa konkreettisesti yleiseen etuun;

  3.  katsoo, että ITU tai mikään muu yksittäinen, keskitetty kansainvälinen instituutio ei sovellu toimimaan internetiä tai sen viestintäliikennettä hallinnoivana viranomaisena;

  4.  korostaa, että osa ITR:ää koskevista muutosehdotuksista vaikuttaisi negatiivisesti internetiin, sen rakenteeseen, toimintaan, sisältöön ja turvallisuuteen, liikesuhteisiin, internetin hallintoon ja verkossa olevan tiedon vapaaseen kulkuun;

  5.  katsoo, että esitettyjen ehdotusten seurauksena ITU:sta itsestään voisi tulla internetin hallinnoija, jolloin nykyisen alhaalta ylöspäin toimivan monen eturyhmän mallin soveltaminen päättyisi; on huolissaan siitä, että jos esitetyt ehdotukset hyväksytään, ne saattavat vaikeuttaa suuresti loppukäyttäjille tarkoitettujen verkkopalvelujen kehittämistä ja niiden saatavuutta sekä haitata koko digitaalitaloutta; katsoo, että internetin hallinnosta ja siihen liittyvistä sääntelykysymyksistä olisi jatkossakin käytävä laaja-alaisia ja monen sidosryhmän välisiä neuvotteluja;

  6.  pitää huolestuttavana, että ITU ehdottaa luotavaksi uusia voittoa tuottavia järjestelmiä, jotka voisivat uhata vakavasti internetin avointa ja kilpailuun perustuvaa luonnetta nostamalla hintoja ja vaikeuttamalla innovointia ja rajoittamalla internetiin pääsyä; muistuttaa, että internetin olisi pysyttävä vapaana ja avoimena;

  7.  kannattaa kaikkia ehdotuksia siitä, että säilytetään ITR-sääntöjen nykyinen soveltamisala ja ITU:n nykyinen toimeksianto; vastustaa ehdotuksia, jotka laajentaisivat soveltamisalaa internetin, verkkotunnuksen, IP-osoitteen jakamisen, internet-pohjaisen liikenteen reitittämisen ja sisältöön liittyvien kysymysten kaltaisille aloille;

  8.  kehottaa jäsenvaltioita estämään sellaiset muutokset ITR-säännöstöön, jotka vaikuttaisivat haitallisesti internetin avoimuuteen, verkon neutraliteettiin, end-to-end-periaatteeseen (käyttäjältä toiselle ‑periaate), yleispalveluvelvoitteisiin sekä osallistavaan hallintoon, jossa on mukana eri toimijoita, kuten hallituksia, ylikansallisia instituutioita, valtiosta riippumattomia järjestöjä ja suuria ja pieniä yrityksiä, teknologiayhteisöä, internetin käyttäjiä ja yleensäkin kuluttajia;

  9.  kehottaa neuvostoa koordinoimaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluja ITR-sääntöjen tarkistamisesta monilta eturyhmiltä yhteisesti kerättyjen lausuntojen pohjalta soveltamalla strategiaa, jolla pyritään etenkin varmistamaan ja säilyttämään internetin avoimuus ja suojelemaan internetin käyttäjien oikeuksia ja vapauksia verkossa;

  10. muistuttaa, että on tärkeää turvata kestävät ns. parhaansa yrittävät internet-palvelut, edistää innovointia ja ilmaisunvapautta, varmistaa kilpailu ja välttää uuden digitaalisen kuilun syntyminen;

  11.  korostaa, että ITR-säännöissä olisi ilmoitettava, että ITUn suositukset ovat parhaiden käytäntöjen soveltamista edistäviä ei-sitovia asiakirjoja;

  12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.