Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0498/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0498/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl būsimosios Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rengiamos 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo

20.11.2012 - (2012/2881(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE, S&D (B7‑0498/2012)
ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)

Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2881(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0498/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0498/2012
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimosios Tarptautinė telekomunikacijų sąjungos rengiamos 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo

(2012/2881(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/140/EB[1], iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo;

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB[2], iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 16 d. direktyvą 2002/77/EB[3] dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo etapų[5],,

 atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. A/HRC/20/L13,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma ES pozicija dėl Tarptautinių telekomunikacijų reglamento persvarstymo, kurios turi būti laikomasi Pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje arba jos parengiamuosiuose organuose (COM(2012) 0430),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi tarptautinius telekomunikacijų reglamentus (TTR) Pasaulinė administracinė telegrafijos ir telefonijos konferencija priėmė 1988 m. Melburne ir nuo tada jie nebuvo persvarstyti;

B.  kadangi šiuos tarptautinius telekomunikacijų reglamentus yra pasirašiusios 27 Europos Sąjungos valstybės narės;

C. kadangi Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) paragino 2012 m. gruodžio 3–14 d. Dubajuje surengti susitikimą (Pasaulinę tarptautinių telekomunikacijų konferenciją) siekiant susitarti dėl naujo šių tarptautinių telekomunikacijų reglamentų teksto;

1.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad bet kokie tarptautinių telekomunikacijų reglamentų pakeitimai būtų suderinami su ES teisynu ir prisidėtų siekiant Sąjungos tikslo ir siekio padaryti internetą tikrai vieša erdve, kurioje gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, ypač saviraiškos ir susirinkimų laisvės, ir laikomasi laisvos rinkos principų, užtikrinamas tinklo neutralumas ir verslumas;

2.  apgailestauja, kad stokojama skaidrumo ir įtraukties, susijusių su derybomis 2012 m. pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje, atsižvelgiant į tai, kad šio susitikimo rezultatai galėtų daryti poveikį visuomenės interesams;

3.  mano, kad Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga ar jokia kita viena centralizuota tarptautinė institucija nėra tinkama institucija interneto reguliavimo ar interneto duomenų srauto valdžiai įtvirtinti;

4.  pabrėžia, kad kai kurie tarptautinių telekomunikacijų reglamentų reformos pasiūlymai turėtų neigiamą poveikį internetui, jo architektūrai, veiklai, turiniui ir saugumui, verslo santykiams, interneto valdymui ir laisvam informacijos srautui internete;

5.  mano, kad galima kai kurių pateiktų pasiūlymų pasekmė – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga imtų valdyti kai kuriuos interneto aspektus, taip nebūtų daugiau taikomas vartotojų interesais ir daugiašališkumu grindžiamas modelis; reiškia susirūpinimą, kad, priėmus šiuos pasiūlymus, jie galėtų labai paveikti interneto paslaugų, skirtų galutiniams vartotojams, raidą ir prieigą prie šių paslaugų, taip pat visą skaitmeninę ekonomiką; mano, kad interneto valdymo ir susijusio reglamentavimo klausimai turėtų būti ir toliau išsamiai ir įvairiais lygmenimis apibrėžiami;

6.  yra susirūpinęs, kad į šiuos Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos reformos pasiūlymus įtrauktas naujų pelno nustatymo mechanizmų, kurie, didindami kainas ir kliudydami inovacijoms, galėtų kelti didžiulę grėsmę atviram ir konkurencingam interneto pobūdžiui, nustatymas; primena, kad internetas turi likti laisvas ir atviras;

7.  remia pasiūlymus išsaugoti dabartinę tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo sritį ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įgaliojimus; prieštarauja bet kokiems pasiūlymams, kuriais siekiama išplėsti taikymą tokioms sritims, kaip internetas, įskaitant domenų vardų sritį, IP adreso skyrimą, interneto srauto maršruto parinkimą ir su turiniu susijusius klausimus;

8.  ragina valstybes nares užkirsti kelią bet kokiems tarptautinių telekomunikacijų reglamentų pakeitimams, kurie gali pakenkti interneto atvirumui, tinklo neutralumui, principo „nuo pradžios iki galo“ taikymui, įpareigojimui teikti universaliąsias paslaugas ir dalyvaujamajam valdymui, patikėtam daugeliui veikėjų, kaip antai vyriausybės, viršnacionalinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, didelės ir mažos įmonės, technologinė bendruomenė ir interneto naudotojai bei vartotojai apskritai;

9.  ragina Tarybą Europos Sąjungos vardu koordinuoti derybas dėl tarptautinių telekomunikacijų reglamentų persvarstymo ir remtis tik iš daugelio subjektų surinkta informacija, vadovaujantis strategija, kurioje visų pirma siekiama užtikrinti ir išsaugoti interneto atvirumą, apsaugoti interneto naudotojų teises ir laisves;

10. primena spartaus visomis įmanomomis pastangomis užtikrinamo interneto, skatinančio inovacijas ir saviraiškos laisvę, užtikrinančio konkurenciją ir padedančio išvengti naujos skaitmeninės atskirties, svarbą;

11.  pabrėžia, kad tarptautinių telekomunikacijų reglamentuose reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijos nėra privalomos, jos skatina gerąją patirtį;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.