Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0498/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0498/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-2012) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu

20.11.2012 - (2012/2881(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE, S&D (B7‑0498/2012)
ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)

Sabine Verheyen PPE grupas vārdā
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā
Marietje Schaake ALDE grupas vārdā
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā


Procedūra : 2012/2881(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0498/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0498/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-2012) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu

(2012/2881(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/140/EK[1], ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK[2], ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,

–   ņemot vērā 2002. gada 16. septembra Direktīvu 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū[3],

–   ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā[4],

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par Interneta pārvaldību — turpmāk veicamajiem pasākumiem[5],

 ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju A/HRC/20/L13,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paredz ES nostāju par starptautisko telesakaru noteikumu pārskatīšanu, kas paužama Pasaules konferencē par starptautiskajiem telesakariem vai tās sagatavošanas posmos (COM(2012)0430),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Starptautiskie telekomunikāciju noteikumi (STN) tika pieņemti Pasaules administratīvajā konferencē par telegrāfa un telefona sakariem Melburnā 1988. gadā un kopš tā laika tie nav pārskatīti;

B.  tā kā 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas šos STN;

C. tā kā Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (STS) ir aicinājusi 2012. gada 3.–14. decembrī Dubaijā rīkot Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT), lai vienotos par jaunu šo STN tekstu,

1.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos ir saderīgas ar ES acquis un uzlabo Savienības mērķa — veicināt interneta kā patiesi sabiedriskas vietas, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvība, brīvā tirgus principi, tīkla neitralitāte un uzņēmējdarbība — īstenošanu, kā arī atbilst tā interesēm;

2.  pauž nožēlu par pārredzamības un iekļautības trūkumu, kas aptver sarunas par WCIT–12, ņemot vērā to, ka šīs sanāksmes rezultāti varētu būtiski ietekmēt sabiedrības intereses;

3.  uzskata, ka STS vai kāda cita atsevišķa centralizēta starptautiska iestāde nav tā attiecīgā struktūra, kam varēt piešķirt tiesības reglamentēt interneta pārvaldību vai tā datu plūsmas;

4.  uzsver, ka daži STN reformas priekšlikumi negatīvi ietekmētu internetu, tā struktūru, darbību, saturu un drošību, darījumu attiecības, pārvaldību, kā arī brīvo informācijas plūsmu tiešsaistē;

5.  uzskata, ka dažu šo iesniegto priekšlikumu rezultātā STS pati varētu kļūt par galveno lēmumu pieņēmēju attiecībā uz internetu, kas varētu iznīcināt pastāvošo augšupējo, daudzas ieinteresētās personas iesaistošo modeli; pauž bažas, ka gadījumā, ja šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie var nopietni ietekmēt tiešsaites pakalpojumu attīstību un tiešo lietotāju piekļuvi šiem pakalpojumiem, kā arī digitālo ekonomiku kopumā; ir pārliecināts, ka interneta pārvaldība un ar to saistītie reglamentējošie jautājumi ir jānosaka visaptverošās apspriedēs, kurās būtu iesaistītas daudzas ieinteresētās personas;

6.  pauž bažas par to, ka šajos STN reformas priekšlikumos ir paredzēts izveidot jaunus peļņu radošus mehānismus, kas varētu nopietni apdraudēt interneta atvērtumu un spēju veicināt konkurenci, paaugstinot cenas, traucējot jauninājumu ieviešanu un ierobežojot piekļuvi; atgādina, ka internetam jāpaliek brīvam un atvērtam;

7.  atbalsta visus priekšlikumus saglabāt pašreizējo STN darbības jomu un STS pašreizējās pilnvaras; iebilst pret visiem priekšlikumiem paplašināt šo noteikumu darbības jomas, iekļaujot, piemēram, internetu, tostarp domēna nosaukumvietas, IP adreses piešķiršanu, internetā balstītas datplūsmas maršrutēšanu un ar saturu saistītus jautājumus;

8.  aicina dalībvalstis novērst jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos, kas varētu kaitēt interneta atvērtumam, tīkla neitralitātei, galasistēmas principam, universālā pakalpojuma saistībām un tiešsaistē un līdzdalībā balstītai pārvaldībai, kas uzticēta daudziem dalībniekiem, piemēram, valdībām, pārvalstiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un lieliem un maziem uzņēmumiem, ar tehnoloģijām saistītajām aprindām, kā arī interneta lietotājiem un patērētājiem kopumā;

9.  aicina Padomi Eiropas Savienības vārdā koordinēt sarunas par STN pārskatīšanu, pamatojoties uz dažādo ieinteresēto personu sniegto ieguldījumu un izmantojot stratēģiju, kas galvenokārt vērsta uz to, lai nodrošinātu un saglabātu interneta atvērtumu un tiešsaistē aizsargātu interneta lietotāju tiesības un brīvības;

10. atgādina, cik svarīgi ir nosargāt spēcīgu „labāko centienu” principa internetu, veicināt novatorismu un vārda brīvību, nodrošināt konkurenci un novērst jaunu digitālo plaisu;

11.  uzsver, ka STN ir jānorāda, ka STS ieteikumi ir nesaistoši dokumenti, kas veicina paraugpraksi;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.