Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0498/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0498/2012

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov

20.11.2012 - (2012/2881(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE, S&D (B7‑0498/2012)
ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)

Sabine Verheyen v mene poslaneckého klubu PPE
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D
Marietje Schaake v mene skupiny ALDE
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2012/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0498/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0498/2012
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov

(2012/2881(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009[1], ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009[2], ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na smernicu 2002/77/ES zo 16. septembra 2002[3] o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o správe internetu: ďalšie kroky[5],

 so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/20/L13,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje pozícia Európskej únie k preskúmaniu medzinárodných telekomunikačných predpisov, ktorú má zaujať na svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách a jej prípravných zasadnutiach, predložený Komisiou (COM(2012)0430),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže medzinárodné telekomunikačné predpisy (MTP) boli prijaté na Svetovej konferencii administratívnej telegrafie a telefónie v Melbourne v roku 1988 a odvtedy neboli revidované;

B.  keďže signatárom týchto MTP je 27 členských štátov Európskej únie;

C. keďže Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zvolala zasadnutie v Dubaji od 3. do 14. december 2012 pod názvom Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT) s cieľom dosiahnuť dohodu o novom znení týchto MTP;

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, aby všetky zmeny MTP boli zlučiteľné s acquis EÚ a presadzovali cieľ a záujem Únie pokračovať vo vývoji internetu ako verejného miesta, kde sa dodržiavajú ľudské práva a základné slobody, najmä sloboda prejavu a zhromažďovania, a ktoré zaručuje dodržiavanie zásad voľného trhu, neutrality sietí a podnikania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania WCIT–12 sprevádza nedostatočná transparentnosť a inkluzívnosť v súvislosti so skutočnosťou, že výsledky tejto konferencie by mohli mať výrazný vplyv na verejný záujem;

3.  domnieva sa, že ITU alebo akékoľvek iné jednotné a centralizované medzinárodné inštitúcie nepredstavujú vhodné inštitúcie na uplatňovanie regulačných právomocí v oblasti správy internetu ani internetových prevádzkových tokov;

4.  zdôrazňuje, že niektoré návrhy na reformu MTP, ktoré predkladajú členské štáty ITU, by mali nepriaznivý vplyv na internet, jeho štruktúru, operácie, obsah a bezpečnosť, obchodné vzťahy a správu, ako aj voľný tok on-line informácií;

5.  domnieva sa, že v dôsledku niektorých predložených návrhov by sa samotná ITU mohla stať organizáciou určujúcou pravidlá nad aspektmi internetu, čo môže znamenať ukončenie súčasného modelu organizácie viacerých zúčastnených strán fungujúcej zdola nahor; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v prípade prijatia môžu tieto návrhy vážnym spôsobom postihnúť rozvoj on-line služieb a prístup koncových užívateľov k nim, ako aj digitálnu ekonomiku ako celok; domnieva sa, že správa internetu a s ňou súvisiace regulačné otázky by mali byť aj naďalej vymedzované komplexne so zapojením viacerých príslušných subjektov;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrhy na reformu ITU zahŕňajú aj vytvorenie nových príjmových mechanizmov, ktoré by mohli vážnym spôsobom ohroziť otvorený a konkurenčný charakter internetu, spôsobiť zvýšenie cien, obmedzenie inovácií a prístupu; pripomína, že internet by mal zostať slobodný a otvorený;

7.  podporuje všetky návrhy na zachovanie súčasného rozsahu pôsobnosti MTP a súčasného mandátu ITU; stavia sa proti všetkým návrhom, ktoré by rozšírili tento rozsah pôsobnosti o oblasti, ako je internet vrátane priestoru doménového mena, prideľovania IP adresy, smerovania internetovej prevádzky a otázok súvisiacich s obsahom;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabránili akýmkoľvek zmenám MTP, ktoré by mali negatívny vplyv na otvorenosť internetu, neutralitu sietí, zásadu komunikácie typu end-to-end, povinnosti univerzálnej služby, participatívnu správu zverenú viacerým subjektom, napr. vládam, nadnárodným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a veľkým a malým súkromným podnikom, technologickému spoločenstvu a vo všeobecnosti užívateľom a spotrebiteľom;

9.  vyzýva Radu, aby v mene Európskej únie na základe inkluzívne zozbieraných podnetov od viacerých zúčastnených strán koordinovala rokovania o revízii MTP, a to prostredníctvom stratégie, ktorej prvoradým cieľom bude zabezpečiť a zachovať otvorený charakter internetu, chrániť práva a slobody on-line užívateľov internetu;

10. pripomína, že je dôležité zabezpečiť čo najlepšie rozsiahle internetové pripojenie, podporovať inovácie a slobodu prejavu, zabezpečiť hospodársku súťaž a vyhnúť sa vzniku novej technologickej bariéry;

11.  zdôrazňuje, že v MTP by sa malo uviesť, že odporúčania ITU sú nezáväzné dokumenty, ktoré podporujú osvedčené postupy;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.