Предложение за обща резолюция - RC-B7-0500/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0500/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Иран, по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на иранския автор на блог Сатар Бехешти

21.11.2012 - (2012/2877(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0500/2012)
EFD (B7‑0501/2012)
S&D (B7‑0502/2012)
ECR (B7‑0505/2012)
PPE (B7‑0508/2012)
GUE/NGL (B7‑0510/2012)
ALDE (B7‑0515/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto от името на групата PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari от името на групата S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck от името на групата ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock от името на групата ECR
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška от името на групата EFD
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2877(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0500/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0500/2012
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Иран, по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на иранския автор на блог Сатар Бехешти

(2012/2877(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции за Иран, и по-конкретно тези относно правата на човека,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 23 октомври 2012 г. относно десет неотдавнашни екзекуции в Иран,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 11 ноември 2012 г. относно смъртта на задържания ирански автор на блог Сатар Бехешти,

–   като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Иран от 13 септември 2012 г.,

–   като взе предвид освобождаването на пастора Юсеф Надаркхани от затвора през септември 2012 г.,

–   като взе предвид резолюции 62/149 и 63/168 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2007 г. и 18 декември 2008 г. съответно относно мораториум върху използването на смъртното наказание,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация и Конвенцията за правата на човека, по които Иран е страна,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че сегашното положение с правата на човека в Иран се характеризира със съществуващ процес на системни нарушения на основните права; като има предвид, че защитниците на правата на човека (по-специално тези на жените, на децата и на активистите за правата на малцинствата), журналистите, авторите на интернет блогове, хората на изкуството, студентските лидери, юристите, синдикалистите и природозащитниците продължават да живеят под силен натиск и постоянна заплаха от арест;

Б.  като има предвид, че авторът на интернет блог, който отправи критики към иранския режим по интернет, беше арестуван на 30 октомври 2012 г. от специализираното полицейско подразделение по въпросите на киберпрестъпността, известно като FATA, за предполагаеми престъпления в кибернетичното пространство, и почина в ареста; като има предвид, че точните обстоятелства на смъртта му все още не са установени и като има предвид, че в няколко доклада се посочва, че той е починал в резултат на изтезания в ирански затвор;

В.  като има предвид, че членовете на семейството на Сатар Бехешти в Иран са били заплашени с арест, ако говорят пред медиите за смъртта му, или заведат съдебно дело срещу предполагаемите виновници за изтезанията;

Г.  като има предвид, че смъртта на Сатар Бехешти е друг трагична пример за системни и постоянни изтезания, малтретиране и отказ на основни права, на които лишените от свобода поради техните убеждения лица в Иран редовно са подложени, като същевременно агентите от службите по разузнаване и сигурност работят в атмосфера на пълна безнаказаност;

Д. като има предвид, че след няколко дни на мълчание относно смъртта на Сатар Бехешти, иранският съдебен съвет по правата на човека заяви ангажимента си да преразгледа всички аспекти на случая и решително да преследва всички лица, участващи в случая;

Е.  като има предвид, че заместник-председателя на иранския парламент Мохамед Хасан Абуторабифард обяви на 11 ноември 2012 г., че комисията за национална сигурност и външна политика на иранския парламент ще разследва случая;

Ж. като има предвид, че специалните докладчици на ООН относно положението с правата на човека в Иран, екзекуциите по бързата процедура, изтезанията и свободата на изразяване са приветствали решенията на иранския парламент и на съдебната власт да разследват смъртта на г-н Бехешти, като отбелязват същевременно, че са докладвани редица случаи в Иран, при според твърденията задържаните са починали в ареста в резултат на малтретиране или изтезания, липса на медицинска помощ или небрежност;

З.  като има предвид, че на 22 октомври 2012 г. Саед Седигхи и деветима други мъже бяха екзекутирани по обвинения за престъпления, свързани с наркотици; като има предвид, че повечето от тези хора не са получили справедлив съдебен процес и са били подложени на изтезания по време на задържането им;

И. като има предвид, че след екзекуцията на г-н Седигхи, органите на властта предупредиха членовете на семейството му да не говорят пред медиите и им попречиха да проведат обществена траурна церемония след погребението му;

Й. като има предвид, че през последните години в Иран е отбелязано драматично увеличаване на екзекуциите, включително на непълнолетни, с над 300 регистрирани екзекуции от началото на 2012 г.; като има предвид, че смъртното наказание редовно се налага в случаи, когато на обвинените се отказва правото на справедлив съдебен процес, както и за престъпления, които не попадат в категорията „най-тежки престъпления“ съгласно международните стандарти;

К. като има предвид, че иранските органи на властта продължават да полагат усилия за изграждане на „халал интернет“, ефективно лишаващ иранците от достъп до световната глобална мрежа, както и да използват информационни и комуникационни технологии, за да нарушават основни свободи, като например свободата на изразяване и свободата на събрания; като има предвид, че Иран ограничава свободата в интернет чрез ограничаване на наличната честотна лента, разработване на държавни сървъри, специфични интернет протоколи (IPS), доставчици на интернет услуги (ISP) и търсачки, и чрез блокиране на международни и местни сайтове за социални мрежи;

Л. като има предвид, че през 2012 г. наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта беше присъдена на двама ирански активисти, юристката Насрин Сотудех и филмовия режисьор Джафар Панахи; като има предвид, че Насрин Сотудех и Джафар Панахи излежават присъди в затвор заради работата им в изобличаването на нарушения на правата на човека в Иран; като има предвид, че г-жа Сотудех започна гладна стачка, след като й бяха отказани семейни посещения;

1.  изразява своята дълбока загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Иран, нарастващия брой на политическите затворници и лишените от свобода поради техните убеждения, постоянно високия брой на екзекуциите, включително на непълнолетни, широкото прилагане на изтезания, несправедливите процеси и баснословните суми, изисквани за освобождаване под гаранция, както и тежките ограничения върху свободата на информация, изразяване на мнение, събрания, религия, образование и движение;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка със смъртта на Сатар Бехешти в затвора; настоятелно призовава иранските органи да проведат задълбочено разследване на случая, за да се установят точните обстоятелства на смъртта му;

3.  изразява дълбока загриженост във връзка с докладите, в които се посочва, че Сатар Бехешти е бил изтезаван в затвора; настоятелно призовава иранските органи на властта да гарантират, че за всеки отделен случай на предполагаеми изтезания и форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение в местата за лишаване от свобода се провежда разследване и че извършителите са подведени под отговорност за своите действия; припомня, че използването на телесно наказание, което се равнява на изтезания, е несъвместимо с член 7 от Международния пакт за граждански и политически права;

4.  остро осъжда прилагането на смъртното наказание в Иран и призовава иранските органи, в съответствие с резолюциите на Общото събрание на ООН № 62/149 и 63/138, да въведат мораториум върху екзекуциите до премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава иранското правителство да забрани екзекуцията на непълнолетни лица и да обмисли замяна на всички смъртни присъди, които понастоящем са произнесени за непълнолетни лица; настоятелно призовава иранското правителство да оповести статистически данни относно смъртното наказание и факти за правораздаването в случаи на смъртно наказание;

5.  изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на справедливост и прозрачност на съдебния процес, както и отказа на правото на справедлив съдебен процес в Иран; призовава иранските органи на властта да гарантират строго спазване на справедлив съдебен процес на всички задържани, както е предвидено в МПГПП;

6.  настоятелно призовава иранските органи на властта да освободят всички политически затворници и лишени от свобода поради техните убеждения, включително носителите на наградата „Сахаров“ Насрин Сотудех и Джафар Панахи, за да могат да дойдат в Европейския парламент през декември 2012 г. да получат наградите си; изразява своята загриженост във връзка с влошаването на здравословното състояние на Насрин Сотудех; призовава органите на съдебната система и органите на затворите в Иран да сложат край на малтретирането на Насрин Сотудех; изразява своето съчувствие и пълна солидарност с исканията на Насрин Сотудех; призовава иранските органи на властта да позволят на всички затворници достъп до адвокати по техен избор, необходимото медицинско обслужване и семейни посещения, на които те имат право по силата на международното право в областта на правата на човека, както и да се отнасят с тях с достойнство и уважение;

7.  призовава иранските органи да приемат мирните протести и да предприемат мерки във връзка с многобройните проблеми, пред които е изправено иранското население,

8.  призовава иранските органи на властта да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и МПГПП;

9.  настоятелно призовава иранските органи да докажат, че са напълно решени да си сътрудничат с международната общност за подобряване на положението с правата на човека в Иран и призовава иранското правителство да изпълнява всички свои задължения, произтичащи както от международното право, така и по международните конвенции, които е подписало;

10. счита, че посещението на специален докладчик на ООН може да помогне да се изготви преглед на положението с правата на човека в Иран; отбелязва със загриженост, че Иран не е приел всички посещения на специалните докладчици или на Върховния комисар на ООН за правата на човека от 2005 г. насам; призовава Иран да изпълни заявеното си намерение да разреши посещение на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран, д-р Ахмед Шахед, през 2012 г.;

11. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с Парламента, да използва ефективно новия инструмент за демокрация и права на човека с цел подпомагане на демокрацията и спазването на правата на човека в Иран, включително свободата на изразяване онлайн;

12. призовава представителите на ЕС и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да насърчат иранските органи да се включат отново в диалог по въпросите на правата на човека; отново потвърждава своята готовност да участва в диалог за правата на човека с Иран на всички равнища въз основа на универсалните ценности, залегнали в Хартата на ООН и в международните конвенциите;

13. подкрепя двупосочния подход на ЕС към Иран (санкции в съчетание с дипломация), но същевременно изразява загриженост във връзка с отрицателното въздействие на широкомащабните санкции срещу Иран върху иранския народ, в това число увеличаване на инфлацията и недостиг на необходими стоки, по-специално лекарства;

14. призовава Съвета за засилване на целенасочените мерки срещу ирански физически и юридически лица, включително държавни институции, които са отговорни или участват в тежки нарушения на правата на човека и ограничения на основните свободи, по-специално чрез злоупотреба с ИКТ, интернет и медийна цензура; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички авоари в ЕС, включително недвижими имоти, принадлежащи на иранци, обект на ограничителните мерки, са иззети и замразени;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Ислямска република Иран, както и настоящата резолюция да бъде преведена на фарси.