Postup : 2012/2877(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0500/2012

Předložené texty :

RC-B7-0500/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0463

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 76k
21. 11. 2012
PE493.695v01-00}
PE493.696v01-00}
PE493.697v01-00}
PE493.700v01-00}
PE493.703v01-00}
PE493.705v01-00}
PE493.710v01-00} RC1
 
B7-0500/2012}
B7-0501/2012}
B7-0502/2012}
B7-0505/2012}
B7-0508/2012}
B7-0510/2012}
B7-0515/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑500/2012)

EFD (B7‑0501/2012)

S&D (B7‑0502/2012)

ECR (B7‑0505/2012)

PPE (B7‑0508/2012)

GUE/NGL (B7‑0510/2012)

ALDE (B7‑0505/2012)


o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Sattara Beheštího (2012/2877(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto za skupinu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška za skupinu EFD
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Sattara Beheštího (2012/2877(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o deseti nedávných popravách v Íránu ze dne 23. října 2012,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o úmrtí íránského blogera Sattara Beheštího ve vězení ze dne 11. listopadu 2012,

–    ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránu ze dne 13. září 2012,

–   s ohledem na propuštění duchovního Júsufa Nadarcháního z vězení v září 2012,

–   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007 a 63/168 ze dne 18. prosince 2008 o moratoriu na výkon trestu smrti,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se současná situace v oblasti lidských práv v Íránu vyznačuje neustálým a trvalým porušováním základních práv; vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv (zejména práv žen, dětí a menšin), novináři, blogeři, umělci, studentští vůdcové, právníci, odboráři a ochránci životního prostředí i nadále žijí pod silným tlakem a neustálou hrozbou zatčení;

B.  vzhledem k tomu, že bloger Sattar Beheští, který kritizoval íránský režim na internetu, byl dne 30. října 2012 zatčen specializovaným útvarem policie pro počítačovou kriminalitu zvanou Fata za údajnou počítačovou trestnou činnost a zemřel ve vyšetřovací vazbě; vzhledem k tomu, že přesné okolnosti jeho smrti nebyly dosud zjištěny, přičemž řada zpráv ukazuje, že zemřel v důsledku mučení v íránské vazební věznici;

C. vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům Sattara Beheštího žijícím v Íránu pohrozili zatčením, pokud budou hovořit o jeho smrti se sdělovacími prostředky nebo podají trestní oznámení proti údajným pachatelům mučení;

D. vzhledem k tomu, že smrt Sattara Beheštího je dalším tragickým příkladem systematického a pokračujícího mučení, špatného zacházení a upírání základních práv, k nimž v Iránu běžně dochází u vězňů svědomí, zatímco agenti bezpečnosti a zpravodajských služeb operují v ovzduší naprosté beztrestnosti;

E.  vzhledem k tomu, že po několika dnech mlčení o smrti Sattara Beheštího vyhlásila Rada íránského soudnictví pro lidská práva své odhodlání přehodnotit všechny stránky tohoto případu a s rozhodností stíhat všechny osoby zapojené do případu;

F.  vzhledem k tomu, že íránský místopředseda parlamentu Muhammad Hasan Abútorábí Fard dne 11. listopadu 2012 prohlásil, že se případem bude zabývat Výbor pro národní bezpečnost a zahraniční politiku íránského parlamentu;

G. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajové OSN o situaci v oblasti lidských práv v Iránu, o hromadných popravách, o mučení a o svobodě projevu uvítali rozhodnutí íránského parlamentu a soudnictví vyšetřit smrt pana Beheštího, a vzhledem k tomu, že existují zprávy o řadě případů, kdy v Íránu údajně došlo k úmrtí zadržovaných osob v důsledku zlého zacházení nebo mučení, nedostatečné lékařské péče či jejího zanedbání;

H. vzhledem k tomu, že dne 22. října 2012 byli Saíd Sedígí a devět dalších mužů popraveni na základě obvinění z drogových deliktů; vzhledem k tomu, že většině těchto mužů nebyl umožněn spravedlivý soudní proces a že v průběhu svého zadržování byli mučeni;

I.   vzhledem k tomu, že po popravě pana Sedígího úřední orgány varovaly jeho rodinné příslušníky, aby nehovořili s médii, a znemožnily jim po jeho pohřbu konat veřejný pohřební obřad;

J.   vzhledem k tomu, že v Íránu došlo v posledních letech k dramatickému nárůstu počtu poprav, včetně poprav mladistvých, přičemž jen v od začátku roku 2012 bylo zaznamenáno více než 300 poprav; vzhledem k tomu, že trest smrti se pravidelně uplatňuje v případech, kdy je obžalovaným odpíráno právo na řádné trestní řízení, a za trestné činy, které podle mezinárodních norem nespadají do kategorie „nejzávažnějších trestných činů“;

K. vzhledem k tomu, že íránské orgány pokračují ve svém úsilí o „halál internet“ (povolený, čistý), což v konečném důsledku znamená omezení přístupu Íránců k celosvětové internetové síti (www), a používají informační a komunikační technologie k surovému potlačování základních svobod, jako je svoboda projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že Írán omezuje svobodu internetu tím, že omezuje dostupnou šířku vlnového pásma vytvořením státem provozovaných serverů a zvláštních internetových protokolů (IP), poskytovatelů internetových služeb a vyhledávačů a zablokováním mezinárodních a tuzemských internetových stránek sociálních sítí;

L.  vzhledem k tomu, že Sacharovova cena za svobodu myšlení za rok 2012 byla udělena dvěma íránským aktivistům, právničce Nasrín Sotúdeové a filmovému režisérovi Džafaru Panáhímu; vzhledem k tomu, že jak Nasrín Sotúdeová, tak i Džafar Panáhí si odpykávají trest odnětí svobody za svou práci, kdy upozorňovali na případy porušování lidských práv v Íránu; vzhledem k tomu, že paní Sotúdeová zahájila poté, co jí nebyly umožněny návštěvy rodiny, hladovku;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Íránu, nad rostoucím počtem politických vězňů a vězňů svědomí, nad trvale vysokým počtem poprav, včetně poprav mladistvých, nad rozsáhlým mučením, nespravedlivými soudními procesy a nehoráznými peněžitými částkami požadovanými za propuštění na kauci a nad širokým omezováním svobody informací, projevu, shromažďování, náboženství, vzdělávání a pohybu;

2.  je velmi znepokojen úmrtím Sattara Beheštího ve vězení; naléhavě požaduje, aby íránské orgány důkladně tento případ prošetřily, aby bylo možné zjistit přesné okolnosti jeho smrtí;

3.  je hluboce znepokojen zprávami, podle nichž byl Sattar Beheští ve vězení mučen; naléhavě požaduje, aby íránské orgány zajistily, aby byl vyšetřen každý případ údajného mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího nacházení ve vězeňských zařízeních a aby se pachatelé těchto skutků za své činy zodpovídali; připomíná, že používání tělesných trestů, což se rovná mučení, je neslučitelné s článkem 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

4.  rozhodně odsuzuje používání trestu smrti v Iránu a vyzývá íránské orgány, aby v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/138 uvalily moratorium na výkon trestu smrti v očekávání jeho zrušení; žádá íránskou vládu, aby zakázala popravy mladistvých a zvážila možnost zmírnění všech trestů smrti uložených mladistvým, kteří čekají na jeho vykonání; naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby zveřejnila statistiky trestu smrti a informace o vykonání spravedlnosti v případech, kdy byl trest smrti uložen;

5.  hluboce lituje nedostatku spravedlnosti a transparentnosti soudních řízení a upírání práva na řádný proces v Íránu; vyzývá íránské orgány, aby v případě všech zadržených zajistily přísné dodržování práva na spravedlivé trestní řízení a řádný proces, jak je stanoveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

6.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby osvobodily všechny politické vězně a vězně svědomí, včetně držitelů Sacharovovy ceny Nasrín Sotúdeové a Džafara Panáhího, a aby jim umožnila dostavit se v prosinci 2012 do Evropského parlamentu k převzetí ceny; vyjadřuje znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem Nasrín Sotúdeové; vyzývá íránské soudnictví a vězeňské orgány, aby ukončily zlé zacházení s Nasrín Sotúdeovou; vyjadřuje své pochopení a neomezenou solidaritu s požadavky Nasrín Sotúdeové; vyzývá íránské orgány, aby umožnily všem vězňům přístup k právníkům podle svého výběru, nezbytnou lékařskou péči a rodinné návštěvy, na něž mají podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv nárok, a aby s nimi zacházely důstojně a s úctou;

7.  vyzývá íránské orgány, aby se smířily s pokojnými protesty a aby řešily bezpočet problémů, s nimiž se íránský národ potýká;

8.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech zaručily náboženskou svobodu;

9.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby prokázaly, že jsou plně odhodlány spolupracovat s mezinárodním společenstvím na zlepšování situace v oblasti lidských práv v Íránu, a vyzývá íránskou vládu, aby dostála svým povinnostem, a to jak podle mezinárodních práva, tak i podle mezinárodních úmluv, které podepsala;

10. domnívá se, že návštěva zvláštního zpravodaje OSN by mohla pomoci získat přehled o situaci v oblasti lidských práv v Íránu; se znepokojením konstatuje, že Írán od roku 2005 nepřijal žádnou návštěvu ze strany zvláštních zpravodajů OSN nebo vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vyzývá Írán, aby splnil svůj deklarovaný záměr umožnit v roce 2012 návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva, pana Ahmeda Šahída;

11. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s Parlamentem skutečně využila nový nástroj pro demokracii a lidská práva za účelem podpory demokracie a dodržování lidských práv v Íránu, včetně dodržování svobody projevu na internetu;

12. vyzývá zástupce EU a místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby doporučili íránským orgánům, aby se znovu zapojily do dialogu o lidských právech; znovu potvrzuje svou ochotu účastnit se dialogu o lidských právech s Íránem na všech úrovních na základě základních hodnot zakotvených v Chartě OSN a v mezinárodních úmluvách;

13. podporuje přístup EU k Íránu ve dvou rovinách (spojením sankcí s diplomacií), je však zároveň znepokojen negativními důsledky dalekosáhlých sankcí proti Íránu na íránský lid, včetně rostoucí inflace a nedostatku základních potřeb, zejména léků;

14. vyzývá Radu, aby zpřísnila cílená opatření vůči íránským osobám a subjektům, včetně státních institucí, které odpovídají za hrubé porušování lidských práv a za omezování základních svobod, zejména na základě zneužívání informačních a komunikačních technologií, internetu a cenzury sdělovacích prostředků, a jsou do tohoto porušování nebo omezování zapojeny; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily zabavení a zmrazení veškerého majetku Íránců, na něž jsou restriktivní opatření zaměřena, nacházejícího se v EU, a to včetně nemovitostí;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Výboru OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky a aby toto usnesení dal přeložit do perštiny.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí