Procedure : 2012/2877(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0500/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0500/2012

Forhandlinger :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0463

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 138kWORD 75k
21.11.2012
PE493.695v01-00}
PE493.696v01-00}
PE493.697v01-00}
PE493.700v01-00}
PE493.703v01-00}
PE493.705v01-00}
PE493.710v01-00} RC1
 
B7-0500/2012}
B7-0501/2012}
B7-0502/2012}
B7-0505/2012}
B7-0508/2012}
B7-0510/2012}
B7-0515/2012} RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

til erstatning af beslutningsforslag af:

Verts/ALE (B7‑0500/2012)

EFD (B7‑0501/2012)

S&D (B7‑0502/2012)

ECR (B7‑0505/2012)

PPE (B7‑0508/2012)

GUE/NGL (B7‑0510/2012)

ALDE (B7‑0515/2012)


om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (2012/2877(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (2012/2877(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, særlig beslutningerne om menneskerettigheder,

–   der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. oktober 2012 om ti nylige henrettelser i Iran,

–   der henviser til erklæringen af 11. november 2012 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den varetægtsfængsledes iranske blogger Sattar Beheshtis død,

–   der henviser til rapporten af 13. september 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Iran,

–   der henviser til løsladelsen af pastor Youcef Nadarkhani fra fængslet i september 2012,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 og 63/168 af 18. december 2008 om et moratorium for anvendelse af dødsstraf,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination og konventionen om barnets rettigheder – alle konventioner, som Iran har tiltrådt,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at den aktuelle menneskerettighedssituation i Iran er kendetegnet ved et vedvarende mønster af systematiske krænkelser af grundlæggende rettigheder; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere (især forkæmpere for kvinders, børns og mindretals rettigheder), journalister, bloggere, kunstnere, studenterledere, advokater, fagforeningsfolk og miljøforkæmpere fortsat lever under et alvorligt pres og i konstant fare at blive arresteret;

B.  der henviser til, at bloggeren Sattar Beheshti, som kritiserede det iranske styre på internettet, blev arresteret den 30. oktober 2012 af den specialiserede cyberpolitienhed kendt som FATA for påstået cyberkriminalitet og døde i varetægt; der henviser til, at de præcise omstændigheder omkring hans død endnu ikke er klarlagt, og at adskillige indberetninger peger på, at han døde som følge af tortur i en iransk tilbageholdelsesfacilitet;

C. der henviser til, at Sattar Beheshtis familiemedlemmer, der bor i Iran, er blevet truet med tilbageholdelse, hvis de udtalte sig til medierne om hans død eller indledte en proces mod de formodede gerningsmænd bag torturen;

D. der henviser til, at Sattar Beheshtis død er et andet tragisk eksempel på den systematiske og fortsatte tortur, mishandling og tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder, som samvittighedsfanger i Iran regelmæssigt udsættes for, mens sikkerheds- og efterretningsfolk handler under forhold med fuldstændig straffrihed;

E.  der henviser til, at det iranske retsvæsens menneskerettighedsråd efter adskillige dages tavshed om Sattar Beheshtis død erklærede sig villig til at gennemgå sagens samtlige aspekter og beslutsomt at retsforfølge alle personer, som er involveret i sagen;

F.  der henviser til, at næstformanden for det iranske parlament Mohammad Hasan Abutorabifard den 11. november 2012 erklærede, at det iranske parlaments udvalg om national sikkerhed og udenrigspolitik ville undersøge sagen;

G. der henviser til, at FN's særlige rapportører om menneskerettighedssituationen i Iran, summariske henrettelser, tortur og ytringsfrihed har hilst det iranske parlaments og retsvæsens beslutninger velkomne om at undersøge Beheshtis død, idet det også bemærker, at der er blevet rapporteret om en række sager i Iran, hvori de tilbageholdte angiveligt døde i varetægt som følge af mishandling eller tortur, mangel på lægebehandling eller omsorgssvigt;

H. der henviser til, at Saeed Sedighi og ni andre mænd den 22. oktober 2012 blev henrettet for anklager om narkotikakriminalitet; der henviser til, at de fleste af disse mænd ikke fik en retfærdig rettergang og var udsat for tortur i forbindelse med deres varetægtsfængsling;

I.   der henviser til, at myndighederne efter Sedighis henrettelse advarede hans familie mod at udtale sig til medierne og forhindrede dem i at afholde en offentlig begravelsesceremoni efter hans begravelse;

J.   der henviser til, at der i de seneste år er blevet rapporteret om en dramatisk stigning i henrettelser, herunder af unge, i Iran, og at der er registreret mere end 300 henrettelser siden begyndelsen af 2012; der henviser til, at dødsstraf regelmæssigt anvendes i sager, hvor retten til en retfærdig rettergang er blevet nægtet for tiltalte og for forbrydelser, som ikke falder ind under kategorien "alvorligste forbrydelser" i henhold til internationale normer;

K. der henviser til, at de iranske myndigheder fortsætter deres bestræbelser på at etablere et "halal-internet", som reelt afskærer iranere fra World Wide Web, og bruge informations- og kommunikationsteknologier til at slå ned på grundlæggende frihedsrettigheder som f.eks. ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; der henviser til, at Iran begrænser internetfriheden ved at fastsætte begrænsninger for disponibel båndbredde, udvikle statsstyrede servere, specifikke internetprotokoller (IP'er), internetudbydere (ISP'er) og søgemaskiner og ved at blokere internationale og nationale sociale netværkswebsteder;

L.  der henviser til, at Sakharovprisen for tankefrihed 2012 er blevet tildelt to iranske aktivister, advokaten Nasrin Sotoudeh og filminstruktøren Jafar Panahi; der henviser til, at Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi begge afsoner fængselsstraffe for deres arbejde med at fremhæve menneskerettighedskrænkelser i Iran; der henviser til, at Sotoudeh har indledt en sultestrejke efter at være blevet nægtet familiebesøg;

1.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den konstant forværrede menneskerettighedssituation i Iran, det stigende antal politiske fanger og samvittighedsfanger, det fortsat høje antal henrettelser, herunder af unge, udbredt tortur, tilfælde af uretfærdig rettergang, opkrævning af eksorbitante beløb for løsladelse mod kaution, samt strenge restriktioner for informations-, ytrings-, forsamlings-, tros-, uddannelses- og bevægelsesfrihed;

2.  er dybt bekymret over Sattar Beheshtis død i fængslet; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af sagen for at finde frem til de præcise omstændigheder omkring hans død;

3.  er dybt bekymret over indberetninger om, at Sattar Beheshti blev tortureret i fængslet; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre, at der foretages en undersøgelse af hvert tilfælde af påstået tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i tilbageholdelsesfaciliteter, og at gerningsmændene gøres ansvarlige for deres handlinger; minder om, at brugen af korporlig afstraffelse - som svarer til tortur - er uforenelig med artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

4.  fordømmer på det kraftigste brugen af dødsstraf i Iran og opfordrer de iranske myndigheder til at indføre et moratorium for henrettelser, indtil dødsstraffen helt kan afskaffes, i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 62/149 og 63/138; opfordrer indtrængende den iranske regering til at forbyde henrettelse af unge og overveje at ændre alle dødsstraffe for unge, som for øjeblikket risikerer dødsstraf; opfordrer indtrængende den iranske regering til at offentliggøre statistikker over dødsstraf og forhold om retsplejen i sager med dødsstraf;

5.  beklager dybt manglen på retfærdighed og gennemsigtighed i retsprocessen og nægtelsen af retten til retfærdig rettergang i Iran; opfordrer de iranske myndigheder til at sikre en stringent respekt af retfærdig rettergang og retfærdig procedure for alle tilbageholdte i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

6.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at løslade alle politiske fanger og samvittighedsfanger, herunder vinderne af Sakharovprisen Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi og give dem mulighed for at komme til Europa-Parlamentet i december 2012 for at hente deres priser; udtrykker sin bekymring over den forværrede sundhedstilstand for Nasrin Sotoudeh; opfordrer de iranske retlige myndigheder og fængselsmyndigheder til at bringe mishandlingen af Nasrin Sotoudeh til ophør; udtrykker sin sympati og fulde solidaritet med Nasrin Sotoudehs anmodninger; opfordrer de iranske myndigheder til at give alle fængslede adgang til advokater efter deres valg, den nødvendige lægehjælp og familiebesøg, som de har ret til henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning, og behandle dem med værdighed og respekt;

7.  opfordrer de iranske myndigheder til at acceptere fredelige protester og tage fat på de mange problemer, den iranske befolkning lider under;

8.  opfordrer de iranske myndigheder til at sikre religionsfrihed i overensstemmelse med den iranske forfatning og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

9.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at demonstrere, at de er fuldt indstillet på at samarbejde med det internationale samfund omkring en forbedring af menneskerettighedssituationen i Iran, og opfordrer den iranske regering til at opfylde alle sine forpligtelser, såvel i henhold til folkeretten som i henhold til de internationale konventioner, den har underskrevet;

10. mener, at et besøg af FN's særlige rapportør kan bidrage til at skabe et overblik over menneskerettighedssituationen i Iran; noterer sig med bekymring, at Iran siden 2005 ikke har accepteret besøg af FN's særlige rapportører eller af højkommissæren for menneskerettigheder; opfordrer Iran til at opfylde sin erklærede hensigt om at tillade et besøg i 2012 af FN's særlige rapportør om menneskerettigheder i Iran dr. Ahmed Shaheed;

11. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at gøre effektiv brug af det nye instrument for demokrati og menneskerettigheder for at støtte demokratiet og respekten for menneskerettigheder i Iran, herunder online-ytringsfrihed;

12. opfordrer EU-repræsentanterne og Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tilskynde de iranske myndigheder til igen at engagere sig i menneskerettighedsdialogen; bekræfter sin vilje til at indgå en menneskerettighedsdialog med Iran på alle niveauer på grundlag af universelle værdier, som er nedfældet i FN-pagten og internationale konventioner;

13. støtter EU's tosporstilgang over for Iran (kombinere sanktioner med diplomati), men er samtidig bekymret over de negative følger af vidtrækkende sanktioner mod Iran for den iranske befolkning, herunder en stigende inflation og mangel på nødvendige varer, navnlig lægemidler;

14. opfordrer Rådet til at styrke målrettede foranstaltninger mod iranske enkeltpersoner og enheder, herunder statslige institutioner, der er ansvarlige for eller involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og begrænsninger af grundlæggende frihedsrettigheder, herunder navnlig via misbrug af ikt, internettet og mediecensur; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle aktiver i EU, herunder fast ejendom, som tilhører iranere, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, beslaglægges og indefryses;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Islamiske Republik Irans regering og parlament og få denne beslutning oversat til farsi.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik