Menetlus : 2012/2877(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0500/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0500/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0463

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 133kWORD 65k
21.11.2012
PE493.695v01-00}
PE493.696v01-00}
PE493.697v01-00}
PE493.700v01-00}
PE493.703v01-00}
PE493.705v01-00}
PE493.710v01-00} RC1
 
B7-0500/2012}
B7-0501/2012}
B7-0502/2012}
B7-0505/2012}
B7-0508/2012}
B7-0510/2012}
B7-0515/2012} RC1

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B7‑0500/2012)

EFD (B7‑0501/2012)

S&D (B7‑0502/2012)

ECR (B7‑0505/2012)

PPE (B7‑0508/2012)

GUE/NGL (B7‑0510/2012)

ALDE (B7‑0515/2012)


Inimõiguste olukord, eelkõige masshukkamised ja blogija Sattar Behesthi hiljutine surm Iraanis (2012/2877(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra, eelkõige masshukkamiste ja blogija Sattar Behesthi hiljutise surma kohta Iraanis (2012/2877(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eelkõige neid, mis puudutavad inimõigusi,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 23. oktoobri 2012. aasta avaldust 10 hiljutise hukkamise kohta Iraanis,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kõneisiku 11. novembri 2012. aasta avaldust vahistatud Iraani blogija Sattar Beheshti surma kohta,

–   võttes arvesse ÜRO eriraportööri 13. septembri 2012. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Iraanis,

–   võttes arvesse kirikuõpetaja Youcef Nadarkhani vanglast vabastamist 2012. aasta septembris,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149 ja 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 63/168 surmanuhtluse kasutamisele moratooriumi kehtestamise kohta,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja lapse õiguste konventsiooni, mille kõigiga Iraan on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et praegust inimõiguste olukorda Iraanis iseloomustab jätkuv ja süstemaatiline põhiõiguste rikkumine; arvestades, et inimõiguslased (eelkõige naiste, laste ja vähemuste õiguste eest seisjad), ajakirjanikud, blogijad, kunstnikud, üliõpilasliidrid, juristid, ametiühinguaktivistid ja keskkonnakaitsjad elavad jätkuvalt tõsise surve all ja pidevas vahistamisohus;

B.  arvestades, et küberpolitsei eriüksus Fata vahistas 30. oktoobril 2012 väidetavate küberkuritegude eest Iraani režiimi internetis kritiseerinud blogija Sattar Beheshti, kes suri vangistuses; arvestades, et tema surma täpsed asjaolud ei ole veel teada ning et mitmed aruanded viitavad, et tema surma põhjustas piinamine Iraani kinnipidamisasutuses;

C. arvestades, et Sattar Beheshti Iraanis elavaid perekonnaliikmeid ähvardati vahistada, kui nad peaksid meedias tema surmast rääkima või väidetavad piinajad kohtusse andma;

D. arvestades, et Sattar Beheshti surm on järjekordne traagiline näide meelsusvangidele Iraanis pidevalt osaks saavast süstemaatilisest ja jätkuvast piinamisest, väärkohtlemisest ja nende põhiõiguste eiramisest, samas kui luure- ja julgeolekuagendid tegutsevad täieliku karistamatuse õhkkonnas;

E.  arvestades, et olles Sattar Beheshti surma küsimuses mitu päeva vaikinud, teatas Iraani kohtusüsteemi inimõiguste nõukogu oma otsusest juhtumi kõiki aspekte uurida ja kõik juhtumiga seotud isikud rangelt vastutusele võtta;

F.  arvestades, et 11. novembril 2012 teatas Iraani parlamendi asespiiker Mohammad Hasan Abutorabifard, et parlamendi riikliku julgeoleku ja välispoliitika komisjon hakkab seda küsimust uurima;

G. arvestades, et ÜRO eriraportöörid Iraani inimõiguste olukorra, kohtuväliste hukkamiste, piinamise ja sõnavabaduse küsimustes tervitasid Iraani parlamendi ja kohtusüsteemi otsust hr Beheshti surma uurida, märkides samas, et Iraanis on teatatud mitmetest juhtumitest, kus vahialused väidetavalt surid vangistuses väärkohtlemise või piinamise, arstiabi puudumise või hoolimatuse tagajärjel;

H. arvestades, et 22. oktoobril 2012 hukati Saeed Sedighi ja veel üheksa meest süüdistatuna narkokuritegudes; arvestades, et enamikule neist ei saanud osaks õiglast kohtupidamist ning neid piinati vangistuse ajal;

I.   arvestades, et hr Sedeghi hukkamise järel keelasid ametivõimud ta perekonnaliikmetel meediaga suhelda ega lasknud neil korraldada pärast tema matmist avalikku matusetalitust;

J.   arvestades, et viimasel ajal on Iraanis täheldatud hukkamiste, sealhulgas alaealiste hukkamiste järsku sagenemisest ning 2012. aasta algusest saadik on registreeritud üle 300 inimese hukkamine; arvestades, et korrapäraselt kohaldatakse surmanuhtlust juhtudel, kus süüdistatavaile ei võimaldata nõuetekohast kohtumenetlust, ning kuritegude eest, mis ei kuulu rahvusvaheliste normide kohaselt kõige raskemate kuritegude kategooriasse;

K. arvestades, et Iraani ametivõimud jätkavad nn halal-interneti rajamist, mis sisuliselt lõikab iraanlased ära ülemaailmsest veebivõrgust, ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist põhivabaduste, näiteks sõna- ja kogunemisvabaduse mahasurumiseks; arvestades, et Iraan piirab internetivabadust seeläbi, et seab piirangud kasutatavatele ribalaiustele, loob riigi käitatavaid servereid, spetsiaalseid internetiprotokolle, internetiteenuste pakkujaid ja otsingumootoreid ning blokeerib rahvusvaheliste ja kodumaiste sotsiaalvõrgustike veebisaite;

L.  arvestades, et 2012. aasta Sahharovi auhind mõttevabaduse eest anti kahele Iraani aktivistile – jurist Nasrin Sotoudehile ja filmirežissöör Jafar Panahile; arvestades, et Nasrin Sotoudeh ja Jafar Panahi kannavad mõlemad vanglakaristust tegevuse eest Iraanis toimuvate inimõiguste rikkumiste paljastamisel; arvestades, et pr Sotoudeh alustas näljastreiki pärast seda, kui perekonnal keelati teda külastada;

1.  väljendab sügavat muret selle pärast, et inimõiguste olukord Iraanis üha halveneb, poliitvangide ja meelsusvangide arv suureneb, jätkuvalt toimub palju hukkamisi, sealhulgas ka alaealiste hukkamisi, piinamine on laialt levinud, kohtuprotsessid on ebaõiglased ja kautsjoniks nõutakse tohutuid summasid ning rangelt piiratakse teabe-, sõna-, kogunemis-, usu-, õppimis-, ja liikumisvabadust;

2.  on sügavalt mures Sattar Beheshti surma pärast vanglas; nõuab tungivalt Iraani ametivõimudelt selle juhtumi põhjalikku uurimist tema surma täpsete asjaolude väljaselgitamiseks;

3.  on tõsiselt mures teadete pärast, mille kohaselt Sattar Beheshtit vanglas piinati; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud tagaksid kõigi kinnipidamisasutustes väidetavalt toimunud piinamise ning julma, alandava või ebainimliku kohtlemise juhtude uurimise ja neis süüdi olevate isikute vastutuselevõtmise; tuletab meelde, et ihunuhtluse kasutamine, mis sisuliselt tähendab piinamist, on vastuolus kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 7;

4.  mõistab kindlalt hukka surmanuhtluse kasutamise Iraanis ning palub Iraani ametivõimudel vastavalt ÜRO Peaassamblee resolutsioonidele 62/149 ja 63/138 kehtestada hukkamistele moratoorium kuni surmanuhtluse lõpliku kaotamiseni; nõuab tungivalt, et Iraani valitsus keelaks alaealiste hukkamise ja kaaluks kõigi alaealistele määratud veel täideviimata surmanuhtluste äramuutmist; nõuab tungivalt, et Iraani valitsus avaldaks surmanuhtluste statistika ja surmanuhtluse määramisega lõppenud kohtumenetluste üksikasjad;

5.  taunib otsustavalt asjaolu, et Iraani kohtuprotsessid ei ole õiglased ja läbipaistvad ning süüdistatavatele ei võimaldata korrakohast kohtumenetlust; kutsub Iraani ametivõime üles tagama kõigile kinnipeetavatele kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga ette nähtud õiglast kohut ja nõuetekohast kohtumenetlust;

6.  nõuab tungivalt Iraani ametivõimudelt kõigi poliit- ja meelsusvangide, sealhulgas Sahharovi auhinna saanud Nasrin Sotoudehi ja Jafar Panahi vabastamist ja neile loa andmist tulla 2012. aasta detsembris Euroopa Parlamenti auhinda vastu võtma; väljendab muret Nasrin Sotoudehi halveneva tervisliku seisundi pärast; palub Iraani kohtu- ja vanglavõimudel lõpetada Nasrin Sotoudehi väärkohtlemine; väljendab oma toetust Nasrin Sotoudehi nõudmistele ja on nendega täielikult solidaarne; palub Iraani ametivõimudel lubada kõigil vangidel kasutada nende enda valitud advokaate, võimaldada neile vajalikku arstiabi ja pereliikmete külastusi, milleks neil on õigus rahvusvaheliste inimõigusalaste õigusaktide kohaselt, ning kohelda vange väärikalt ja lugupidavalt;

7.  kutsub Iraani ametivõime üles tunnistama vastuvõetavaks rahumeelse protesti ning tegelema Iraani rahva ees seisvate arvukate probleemidega;

8.  kutsub Iraani ametivõime üles tagama usuvabadust vastavalt Iraani põhiseadusele ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile;

9.  nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud näitaksid oma täielikku pühendmist koostööle rahvusvahelise kogukonnaga Iraani inimõiguste olukorda parandamiseks, ning kutsub Iraani valitsust üles täitma kõiki kohustusi tulenevalt nii rahvusvahelistest õigusaktidest kui ka rahvusvahelistest konventsioonidest, millega ta on ühinenud;

10. on seisukohal, et ÜRO eriraportööri visiit võib aidata saada ülevaadet inimõiguste olukorrast Iraanis; täheldab murega, et Iraan ei ole 2005. aastast saadik nõustunud ei ÜRO eriraportööride ega ka inimõiguste ülemvoliniku visiitidega; kutsub Iraani üles täitma oma deklareeritud kavatsust lubada Iraani inimõiguste eriraportööril dr Ahmed Shaheedil 2012. aasta jooksul riiki külastada;

11. kutsub komisjoni tihedas koostöös parlamendiga tulemuslikult kasutama uut demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, et toetada Iraanis demokraatiat ja inimõiguste, sealhulgas internetisõnavabaduse austamist;

12. kutsub ELi esindajaid ning asepresidenti ja kõrget esindajat üles õhutama Iraani ametivõime taasalustama inimõigustealast dialoogi; kinnitab taas oma valmisolekut asuda Iraaniga kõigil tasanditel ÜRO põhikirjas ja rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud universaalsetel põhiväärtustel põhinevasse inimõigustealasesse dialoogi;

13. toetab ELi kahetist, sanktsioonidel ja diplomaatial põhinevat lähenemisviisi Iraanile, kuid on seejuures mures ulatuslike Iraani-vastaste sanktsioonide negatiivse mõju (näiteks inflatsiooni kasv ning tarbekaupade, eriti ravimite puudus) pärast Iraani rahvale;

14. kutsub nõukogu üles tugevdama sihipäraseid meetmeid nende Iraani isikute ja asutuste, ka riigiasutuste vastu, kes on vastutavad ränkade inimõiguste rikkumiste ja põhivabaduste piiramise eest, eriti IKT väärkasutamise ning interneti ja meedia tsenseerimise kaudu, või on sellega seotud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kõigi ELis asuvate ning piirangumeetmete objektiks olevatele iraanlastele kuuluvate varade, ka kinnisvara konfiskeerimist ja külmutamist;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ja Iraagi Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile ning lasta see tõlkida farsi keelde.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika