Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0500/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0500/2012

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Iranin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti joukkoteloituksista ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäisestä kuolemasta

  21.11.2012 - (2012/2877(RSP))

  työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B7‑0500/2012)
  EFD (B7‑0501/2012)
  S&D (B7‑0502/2012)
  ECR (B7‑0505/2012)
  PPE (B7‑0508/2012)
  GUE/NGL (B7‑0510/2012)
  ALDE (B7‑0515/2012)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto PPE-ryhmän puolesta
  Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta
  Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta
  Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2012/2877(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0500/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0500/2012
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti joukkoteloituksista ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäisestä kuolemasta

  (2012/2877(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti Iranin ihmisoikeustilanteesta,

  –   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 23. lokakuuta 2012 antaman julkilausuman Iranissa äskettäin tapahtuneista teloituksista,

  –   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 11. marraskuuta 2012 antaman lausunnon iranilaisen bloginpitäjän Sattar Beheshtin kuolemasta viranomaisten huostassa,

  –   ottaa huomioon Iranin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisedustajan 13. syyskuuta 2012 antaman kertomuksen,

  –   ottaa huomioon pastori Youcef Nadarkhanin vapautumisen vankilasta syyskuussa 2012,

  –   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149 ja 18. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 63/168 kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä,

  –   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimuspuolena Iran on,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

  A. ottaa huomioon Iranin nykyisen ihmisoikeustilanteen, jolle on ominaista järjestelmällinen perusoikeuksien loukkaaminen; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat (erityisesti naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajat), toimittajat, bloginpitäjät, taiteilijat, opiskelijajohtajat, juristit sekä ammattiyhdistys- ja ympäristöaktivistit elävät jatkuvasti suuren paineen ja jatkuvan pidätysuhan alaisina;

  B.  ottaa huomioon, että tietoverkkorikollisuuteen erikoistunut poliisin erikoisyksikkö Fata pidätti Iranin hallitusta internetissä arvostelleen bloginpitäjän Sattar Beheshtin väitetyistä tietoverkkorikoksista 30. lokakuuta 2012 ja että hän kuoli poliisin huostassa; ottaa huomioon, että Beheshtin kuoleman yksityiskohtia ei ole saatu selville ja että useiden tietojen mukaan hän kuoli kidutuksen uhrina iranilaisessa vankilassa;

  C. ottaa huomioon, että Iranissa asuvia Sattar Beheshtin omaisia on uhkailtu pidätyksellä, jos he kertoisivat tiedotusvälineille hänen kuolemastaan tai nostaisivat kanteen väitettyyn kidutukseen syyllistyneitä tahoja kohtaan;

  D. ottaa huomioon, että Sattar Beheshtin kuolema on jälleen uusi traaginen esimerkki iranilaisten mielipidevankien säännöllisesti kohtaamasta järjestelmällisestä ja jatkuvasta kidutuksesta ja perusoikeuksien epäämisestä samalla, kun turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen agentit toimivat täysimääräisen rankaisemattomuuden suojissa;

  E.  ottaa huomioon, että useita päiviä Sattar Beheshtin kuolemaa seuranneen hiljaisuuden jälkeen Iranin oikeuslaitoksen ihmisoikeusneuvosto ilmoitti sitoutuneensa tarkastelemaan uudelleen tapauksen kaikkia yksityiskohtia ja rankaisemaan ankarasti kaikkia asiaan sekaantuneita;

  F.  ottaa huomioon, että Iranin parlamentin varapuhemies Mohammed Hasan Abutorabifard ilmoitti 11. marraskuuta 2012, että Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan valiokunta tutkisi asian;

  G. ottaa huomioon, että Iranin ihmisoikeustilannetta, summittaisia teloituksia, kidutusta ja ilmaisunvapautta käsittelevät YK:n erityisedustajat ovat pitäneet myönteisenä Iranin parlamentin ja oikeuslaitoksen päätöksiä tutkia Beheshtin kuolemaa ja todenneet myös, että Iranissa on ilmoitettu lukuisista tapauksista, joissa pidätettyjen ihmisten oli väitetty kuolleen viranomaisten huostassa pahoinpitelyihin tai kidutukseen, sairaanhoidon puutteeseen tai laiminlyönteihin;

  H. ottaa huomioon, että Saeed Sedighi ja yhdeksän muuta miestä teloitettiin 22. lokakuuta 2012 huumausainerikoksista syytettynä; katsoo, että useimmat näistä miehistä eivät saaneet asianmukaista oikeudenkäyntiä ja että heitä kidutettiin pidätysaikanaan;

  I.   ottaa huomioon, että Sedeghin teloituksen jälkeen viranomaiset varoittivat hänen omaisiaan puhumasta tiedotusvälineille ja kielsivät heitä järjestämästä julkista hautajaisseremoniaa Sedeghin hautaamisen jälkeen;

  J.   ottaa huomioon, että viime vuosina teloitusten on havaittu lisääntyneen Iranissa huomattavasti myös nuorten kohdalla ja että tämän vuoden alusta lähtien maassa on rekisteröity jo yli 300 teloitusta; ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksia langetetaan säännöllisesti tapauksissa, joissa syytetyltä on evätty oikeudenkäyntiä koskevat asiaankuuluvat oikeudet, ja rikoksista, jotka eivät kansainvälisten normien mukaan kuulu "kaikkein vakavimpien rikosten" luokkaan;

  K. toteaa, että Iranin viranomaiset rakentavat edelleen "halal-internetiä", joka käytännössä katkaisisi Iranin verkkoyhteydet muuhun maailmaan; toteaa, että Iranin viranomaiset jatkavat tietotekniikan käyttämistä ilmaisu- ja kokoontumisvapauden kaltaisten perusvapauksien polkemiseen; ottaa huomioon, että Iran rajoittaa internetin vapautta asettamalla rajoituksia saatavilla olevalle kaistanleveydelle kehittäen valtiollisia palvelimia ja erityisiä internet-protokollia (IP), internet-palveluntarjoajia ja hakukoneita sekä estämällä kansainvälisten ja kansallisten some-palvelujen käytön;

  L.  ottaa huomioon, että vuoden 2012 Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin kahdelle iranilaiselle aktivistille, asianajaja Nasrin Sotoudehille ja elokuvaohjaaja Jafar Panahille; toteaa, että Nasrin Sotoudeh ja Jafar Panahi ovat molemmat vankilassa tuotuaan esiin Iranin ihmisoikeusrikkomuksia; ottaa huomioon, että Nasrin Sotoudeh on aloittanut nälkälakon sen jälkeen, kun häneltä kiellettiin perhevierailut;

  1.  on erittäin huolissaan Iranin jatkuvasti huononevasta ihmisoikeustilanteesta, poliittisten vankien ja mielipidevankien määrän kasvamisesta, teloitusten jatkuvasti suuresta määrästä ja myös nuorten teloitusten suuresta määrästä, kidutuksen yleisyydestä, epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä ja takuita vastaan vapauttamisesta vaadituista kohtuuttomista summista sekä tiedon-, sanan-, kokoontumis- ja uskonnonvapauden sekä koulutuksen ja liikkumisen vapauden pitkälle menevistä rajoituksista;

  2.  on syvästi huolestunut Sattar Beheshtin kuolemasta vankilassa; vaatii Iranin viranomaisia tekemään perinpohjaisen tutkimuksen tapauksesta, jotta hänen kuolemansa täsmälliset yksityiskohdat saadaan selville;

  3.  on syvästi huolestunut tiedoista, joiden mukaan Sattar Beheshtiä kidutettiin vankilassa; vaatii Iranin viranomaisia varmistamaan, että kaikki vankiloissa väitetyksi tapahtuneet kidutusta tai julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua sisältävät tapaukset tutkitaan ja syylliset asetetaan vastuuseen teoistaan; muistuttaa, että kidutukseen verrattavissa oleva ruumiillisen rangaistuksen käyttö on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan vastaista;

  4.  tuomitsee ankarasti kuolemanrangaistuksen käytön ja pyytää Iranin viranomaisia YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien 62/149 ja 63/138 mukaisesti keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon, kunnes kuolemanrangaistus poistetaan kokonaan; vaatii Iranin hallitusta kieltämään alaikäisten nuorten teloitukset ja harkitsemaan kaikkien kuolemanrangaistuksen saaneiden alaikäisten nuorten tuomioiden muuttamista; vaatii Iranin hallitusta julkaisemaan tilastoja kuolemanrangaistuksesta ja tietoja oikeudenkäytöstä kuolemanrangaistustapauksissa;

  5.  pitää erityisen valitettavana oikeusprosessin oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden puutetta sekä oikeudenkäyntejä koskevien asiaankuuluvien oikeuksien kieltämistä Iranissa; kehottaa Iranin viranomaisia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti huolehtimaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja siihen liittyvien oikeuksien noudattamisesta kaikkien pidätettyjen kohdalla;

  6.  kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit – mukaan lukien Saharov-palkinnon voittajat Nasrin Sotoudehin ja Jafar Panahin – ja antamaan heille tilaisuuden noutaa palkintonsa Euroopan parlamentista joulukuussa 2012; ilmaisee huolensa Nasrin Sotoudehin terveyden heikkenemisestä; kehottaa Iranin oikeus- ja vankilaviranomaisia lopettamaan Nasrin Sotoudehin kaltoin kohtelemisen; ilmaisee myötätuntonsa ja solidaarisuutensa Nasrin Sotoudehin pyyntöjä kohtaan; kehottaa Iranin viranomaisia antamaan kaikille vangeille mahdollisuuden haluamansa asianajajan palvelusten käyttämiseen, tarvittavaan terveydenhoitoon ja perhevierailuihin, joihin he ovat oikeutettuja kansainvälisten ihmisoikeussäädösten mukaan; kehottaa viranomaisia muistamaan vankien kohtelussa ihmisarvon ja kunnioituksen;

  7.  kehottaa Iranin viranomaisia hyväksymään rauhanomaisen protestoinnin ja ryhtymään ratkaisemaan Iranin kansan lukemattomia ongelmia;

  8.  kehottaa Iranin viranomaisia takaamaan uskonnonvapauden Iranin perustuslain ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti;

  9.  vaatii Iranin viranomaisia osoittamaan, että ne sitoutuvat täysin tekemään yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa Iranin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, ja kehottaa Iranin hallitusta täyttämään sekä kansainvälisen oikeuden että allekirjoittamiensa kansainvälisten sopimusten mukaiset velvoitteensa;

  10. katsoo, että YK:n erityisedustajan vierailulla voitaisiin saada aikaan yleiskuva Iranin ihmisoikeustilanteesta; toteaa huolestuneena, että Iran ei ole hyväksynyt YK:n erityisedustajia tai ihmisoikeusvaltuutettuja vierailulle vuoden 2005 jälkeen; kehottaa Irania noudattamaan ilmoittamaansa aikomusta sallia Iranin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n eritysedustajan Ahmed Shaheedin vierailu vuoden 2012 aikana;

  11. kehottaa komissiota läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa käyttämään tehokkaasti uutta demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa rahoitusvälinettä tukemaan Iranin demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja myös ilmaisunvapautta internetissä;

  12. kehottaa EU:n edustajia ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa kannustamaan Iranin viranomaisia sitoutumaan uudelleen ihmisoikeusvuoropuheluun; vahvistaa olevansa valmis ryhtymään ihmisoikeusvuoropuheluun Iranin kanssa kaikilla tasoilla YK:n peruskirjaan ja kansainvälisiin yleissopimuksiin kirjattujen universaalien arvojen pohjalta;

  13. tukee EU:n kaksiosaista lähestymistapaa Iranin suhteen (pakotteiden ja diplomatian yhdistäminen), mutta on samalla huolestunut laajamittaisten pakotteiden myötä Iranin kansaan kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, kuten inflaation kasvusta ja lääkkeiden kaltaisten tarvittavien tuotteiden pulasta;

  14. kehottaa neuvostoa lujittamaan toimia, joita kohdistetaan yksittäisiin Iranin kansalaisiin ja valtiollisten laitosten kaltaisiin elimiin, jotka ovat vastuussa törkeistä ihmisoikeusrikkomuksista ja perusvapauksien rajoituksista tai osallisina niihin etenkin tietotekniikan ja internetin väärinkäytön sekä tiedotusvälineiden sensuroinnin kautta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki rajoitustoimien kohteena oleville iranilaisille kuuluva omaisuus, mukaan luettuna kiinteistöt, takavarikoidaan ja jäädytetään;

  15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, sekä kääntämään tämän päätöslauselman farsiksi.