Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0500/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0500/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomos mirties bausmės ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirties

21.11.2012 - (2012/2877(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7‑0500/2012)
EFD (B7‑0501/2012)
S&D (B7‑0502/2012)
ECR (B7‑0505/2012)
PPE (B7‑0508/2012)
GUE/NGL (B7‑0510/2012)
ALDE (B7‑0515/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2877(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0500/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0500/2012
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomos mirties bausmės ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirties

(2012/2877(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 2012 m. spalio 23 d. pareiškimą dėl Irane neseniai įvykdytų dešimties mirties bausmės nuosprendžių,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai 2012 m. lapkričio 11 d. pareiškimą dėl kalinamo Irano tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirties,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Irane,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. rugsėjo mėnesį iš kalėjimo išlaisvintas pastorius Youcef Nadarkhani,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 62/149 ir 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 63/168 dėl mirties bausmės moratoriumo,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (angl. ICCPR), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (angl. ICESCR), Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (angl. CERD) ir Vaiko teisių konvenciją (angl. CRC), kuriuose dalyvauja Iranas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi dabartinei žmogaus teisių padėčiai Irane būdingas nuolatinis sistemingas pagrindinių teisių pažeidinėjimas; kadangi žmogaus teisių gynėjai (ypač moterų, vaikų ir mažumų teisių aktyvistai), žurnalistai, tinklaraščių autoriai, menininkai, studentų lyderiai, teisininkai, profesinių sąjungų atstovai ir gamtosaugininkai ir toliau gyvena patirdami didelę įtampą ir nuolatinę suėmimo grėsmę;

B.  kadangi įkalinimo vietoje mirė tinklaraštininkas Sattar Beheshti, kuris kritikavo Irano režimą internete, kurį 2012 m. spalio 30 d. suėmė specializuotas elektroninių nusikaltimų policijos būrys, vadinamas Fata, ir kuriam buvo pateikti kaltinimai dėl elektroninių nusikaltimų; kadangi tikslios jo mirties aplinkybės dar nenustatytos ir kadangi kai kuriose ataskaitose teigiama, kad jis mirė nuo kankinimų, patirtų Irano įkalinimo įstaigoje;

C. kadangi Irane gyvenantiems Sattaro Beheshti šeimos nariams buvo grasinama suėmimu, jeigu jie kalbėtų su žiniasklaida apie jo mirtį arba jį kankinus įtariamiems asmenims iškeltų bylą;

D. kadangi Sattaro Beheshti mirtis yra dar vienas tragiškas nuolat taikomų, sisteminių ir nesibaigiančių sąžinės kalinių kankinimų, netinkamo elgesio su jais ir atsisakymo užtikrinti pagrindines jų teises, pavyzdys, o saugumo ir žvalgybos agentai veikia visiško nebaudžiamumo aplinkoje;

E.  kadangi po kelių dienų tylos apie Sattaro Beheshti mirtį Irano teisminė žmogaus teisių taryba paskelbė įsipareigojimą apsvarstyti visus šio atvejo aspektus ir nedvejojant pradėti visų susijusių asmenų baudžiamąjį persekiojimą;

F.  kadangi Irano parlamento pirmininko pavaduotojas Mohammad Hasan Abutorabifard 2012 m. lapkričio 11 d. paskelbė, kad Irano parlamento Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komitetas tirs šį atvejį;

G. kadangi JT specialieji pranešėjai dėl žmogaus teisių padėties Irane, dėl neatidėliotinas mirties bausmės vykdymo, dėl kankinimų ir dėl žodžio laisvės palankiai įvertino Irano parlamento ir teismų sprendimus ištirti Sattaro Beheshti mirtį ir pažymėjo, kad yra nemažai atvejų, kai buvo pranešta, jog Irane sulaikytieji asmenys mirė įkalinimo įstaigose dėl netinkamo elgesio su jais, kankinimų, nepakankamos medicinos priežiūros ar aplaidumo;

H. kadangi 2012 m. spalio 22 d. Saeedui Sedighi ir devyniems kitiems vyrams įvykdyta mirties bausmė dėl nusikaltimų, susijusių su narkotikais; kadangi daugumai šių vyrų neužtikrinta teisė teisingą bylos nagrinėjimą ir kalinimo metu jie patyrė kankinimus;

I.   kadangi po to, kai Saeedui Sedighi buvo įvykdyta mirties bausmė, valdžios institucijos perspėjo jo šeimos narius, kad šie nekalbėtų su žiniasklaida, ir uždraudė jiems jį palaidojus atlikti viešas laidotuvių apeigas;

J.   kadangi pastaraisiais metais labai padaugėjo mirties bausmės atvejų, kuri taip pat vykdoma nepilnamečiams, ir nuo 2012 m. pradžios užregistruota daugiau nei 300 mirties bausmės įvykdymo atvejų; kadangi mirties bausme asmenys nuolat nuteisiami bylose, kuriose kaltinamiesiems neleidžiama pasinaudoti teise į tinkamą teismo procesą, ir ja baudžiama už nusikaltimus, kurie pagal tarptautinius standartus nepriskiriami sunkiausių nusikaltimų kategorijai;

K. kadangi Irano valdžios institucijos ir toliau deda pastangas kurdamos, vadinamąjį, leistiną (halal) internetą ir griežtai draudžia Irano piliečiams prisijungti prie žiniatinklio ir naudoti informacijos bei ryšių priemones, taip pažeisdamos pagrindines laisves, pavyzdžiui, žodžio ir susirinkimų laisves; kadangi Iranas riboja interneto laisvę ir nustato dažnių juostos pločio ribas kurdamas valstybės valdomus serverius ir konkrečius IP adresus, interneto paslaugų teikėjus ir paieškos sistemas, taip pat blokuodamas tarptautines ir vietos socialinių tinklų svetaines;

L.  kadangi 2012 m. A. Sacharovo premija už minties laisvę suteikta dviems Irano aktyvistams – teisininkei Nasrin Sotoudeh ir kino režisieriui Jafarui Panahi; kadangi Nasrin Sotoudeh ir Jafar Panahi buvo kalinami už savo veiklą, kurioje pabrėžė žmogaus teisių pažeidimus Irane; kadangi po to, kai buvo atsisakyta Nasrin Sotoudeh leisti šeimos narių apsilankymus, ji pradėjo bado streiką;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane, didėjančio politinių kalinių ir sąžinės kalinių skaičiaus, nuolat didelio įvykdytų mirties bausmių skaičiaus (taip pat nepilnamečių), paplitusių kankinimų, nesąžiningų teismų ir milžiniškų sumų reikalavo paleidžiant už užstatą, didelių informacijos, žodžio, susirinkimų, tikėjimo, švietimo ir judėjimo laisvių apribojimų;

2.  yra labai susirūpinęs dėl įkalinto Sattaro Beheshti mirties; ragina Irano valdžios institucijas atlikti nuodugnų šio atvejo tyrimą, kad būtų nustatytos tikslios jo mirties aplinkybės;

3.  yra labai susirūpinęs dėl ataskaitų, kuriose teigiama, kad Sattar Beheshti kalėjime buvo kankinamas; ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad kiekvienu atveju, kai yra kaltinimų dėl kankinimų ir žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio įkalinimo įstaigose, būtų atliktas tyrimas ir kaltininkai atsakytų už savo veiksmus; primena, kad fizinių bausmių naudojimas, kuris prilygsta kankinimui, nesuderinamas su Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsniu;

4.  griežtai smerkia mirties bausmių vykdymą Irane ir ragina Irano valdžios institucijas pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas Nr. 62/149 ir 63/138 paskelbti mirties nuosprendžio vykdymo moratoriumą, kol mirties bausmė galiausiai bus panaikinta; ragina Irano valdžios institucijas uždrausti mirties bausmės vykdymą nepilnamečiams ir apsvarstyti galimybę nepilnamečiams, nuteistiems mirties bausme, pakeisti ją švelnesne; ragina Irano vyriausybę paskelbti mirties bausmės statistiką ir teisingumo vykdymo mirties bausmės atvejais faktus;

5.  labai apgailestauja dėl to, kad teismo procesas nepakankamai teisingas ir skaidrus ir kad Irane neužtikrinama teisė į tinkamą teismo procesą; ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad bus griežtai laikomasi teisingo teismo ir tinkamo teismo proceso teisių, numatytų Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte;

6.  ragina Irano valdžios institucijas paleisti visu politinius ir sąžinės kalinius, įskaitant A. Sacharovo premijos laimėtojus Nasrin Sotoudeh ir Jafarą Panahi, ir sudaryti jiems galimybę 2012 m. gruodžio mėnesį atvykti į Europos Parlamentą atsiimti premijų; reiškia susirūpinimą dėl vis blogėjančios Nasrin Sotoudeh sveikatos; ragina Irano teismus ir kalėjimo vadovybę pradėti tinkamai elgtis su Nasrin Sotoudeh; reiškia užuojautą Nasrin Sotoudeh visiškai pritaria jos reikalavimams; ragina Irano valdžios institucijas leisti visiems įkalintiems asmenims susisiekti su jų pasirinktais teisininkais, teikti būtiną medicinos priežiūrą ir leisti šeimos narių apsilankymus, į kuriuos jie turi teisę pagal tarptautinius žmogaus teisių teisės aktus, taip pat ragina užtikrinti jų garbę ir orumą;

7.  ragina Irano valdžios institucijas leisti gyventojams taikiai protestuoti ir spręsti gausybę problemų, su kuriomis susiduria Irano žmonės;

8.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti tikėjimo laisvę pagal Irano konstituciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

9.  primygtinai ragina Irano valdžios institucijas įrodyti, kad jos yra visapusiškai įsipareigojusios bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, kad būtų pagerinta žmogaus teisių padėtis Irane, ir ragina Irano vyriausybę vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir pagal tarptautines konvencijas, kurias ji yra pasirašiusi;

10. mano, kad JT pranešėjo vizitas gali padėti apžvelgti žmogaus teisių padėtį Irane; susirūpinęs pastebi, kad Iranas nuo 2005 m. neįsileidžia JT specialiųjų pranešėjų ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro; ragina Iraną laikytis nuostatų, kurias jis skelbia, ir 2012 m. leisti atvykti JT specialiajam pranešėjui dėl žmogaus teisių padėties Irane dr. Ahmedui Shaheedui;

11. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu veiksmingai naudotis naująja Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone ir remti demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant žodžio laisvę internete, Irane;

12. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją paraginti Irano valdžios institucijas atnaujinti žmogaus teisių dialogą; dar kartą patvirtina, kad yra pasirengęs vykdyti dialogą visais lygmenimis su Iranu žmogaus teisių tema remiantis bendromis vertybėmis, įtvirtintomis JT chartijoje ir tarptautinėse konvencijose;

13. remia ES dvejopą požiūrį į Iraną (sankcijos ir diplomatija), tačiau tuo pačiu yra susirūpinęs dėl to, kad griežtos sankcijos daro neigiamą poveikį Irano žmonėms, įskaitant augančią infliaciją, didėjantį reikalingų prekių, ypač medicinos prekių, trūkumą;

14. ragina Tarybą sugriežtinti tikslines priemones Irano fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant valdžios institucijas, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir pagrindinių laisvių, ypač susijusius su netinkamu IRT, interneto naudojimu ir žiniasklaidos cenzūra, suvaržymus ir dalyvavusiems vykdant šiuos veiksmus; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visas ES esantis Irano asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, turtas, įskaitant nekilnojamąjį turtą, būtų areštuotas ir įšaldytas;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat išversti šią rezoliuciją į persų kalbą.