Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0500/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0500/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt massavrättningarna och bloggaren Sattar Beheshtis nyligen inträffade död

21.11.2012 - (2012/2877(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7‑0500/2012)
EFD (B7‑0501/2012)
S&D (B7‑0502/2012)
ECR (B7‑0505/2012)
PPE (B7‑0508/2012)
GUE/NGL (B7‑0510/2012)
ALDE (B7‑0515/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška för EFD-gruppen
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2012/2877(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0500/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0500/2012
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt massavrättningarna och bloggaren Sattar Beheshtis nyligen inträffade död

(2012/2877(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik den 23 oktober 2012 om tio avrättningar i Iran nyligen,

–   med beaktande av uttalandet av talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik den 11 november 2012 om att den iranska bloggaren Sattar Beheshti dött i fängsligt förvar,

–   med beaktande av FN:s särskilde rapportörs rapport av den 13 september 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran,

–   med beaktande av att pastor Youcef Nadarkhani frigetts från fängelse i september 2012,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 av den 18 december 2007 och 63/168 av den 18 december 2008 om ett moratorium för bruket av dödsstraff,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags rasdiskriminering samt konventionen om barnets rättigheter, i vilka Iran är fördragsslutande part,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den rådande människorättssituationen i Iran kännetecknas av ett pågående mönster av systematiska kränkningar av grundläggande rättigheter. Människorättsförsvarare (särskilt personer som kämpar för kvinnors, barns och minoriteters rättigheter), journalister, bloggare, konstnärer, studentledare, advokater, fackföreningsmedlemmar och miljöaktivister lever alltjämt under stort tryck och ett ständigt hot att bli gripna.

B.  Bloggaren Sattar Beheshti som kritiserat den iranska regeringen på internet greps den 30 oktober 2012 av den särskilda enhet inom polisen som kallas Fata och specialiserat sig på it-brottslighet. Han anklagades för it-brottslighet och dog i fängsligt förvar. Man vet ännu inte exakt hur det gick till i samband med hans död och i ett flertal rapporter antyds det att han dött till följd av tortyr i en iransk interneringsanstalt.

C.  Medlemmar av Sattar Beheshti familj som är bosatta i Iran har hotats med frihetsberövande om de uttalar sig till medierna om hans död eller väcker talan inför domstol mot dem som påståtts vara ansvariga för att han torterats.

D. Sattar Beheshtis död är ytterligare ett tragiskt exempel på att samvetsfångar i Iran rutinmässigt utsätts för systematisk och fortsatt tortyr samt misshandlas och förvägras sina grundläggande rättigheter, medan de som arbetar för säkerhetstjänsten och underrättelseväsendet ostraffat får göra precis vad som helst.

E.  Efter flera dagars tystnad om Sattar Beheshtis död förklarade sig rådet för de mänskliga rättigheterna inom Irans rättsväsen beredvilligt att utreda allt som förevarit i detta fall och med kraft lagföra alla som varit inblandade i det.

F.  Den 11 november 2012 förklarade vice talmannen för Irans parlament Mohammad Hasan Abutorabifard att Irans parlaments utskott för nationell säkerhet och utrikespolitik skulle undersöka fallet.

G. FN:s särskilda rapportörer om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, om summariska avrättningar, om tortyr och om yttrandefriheten, har välkomnat besluten från Irans parlament och rättsväsen om att undersöka Beheshtis död och samtidigt noterat att det rapporterats ett antal fall i Iran där personer som hållits i fängsligt förvar påstås ha dött under förvarstiden som ett resultat av misshandel eller tortyr, avsaknad av medicinsk vård eller genom att helt enkelt lämnas åt sitt öde.

H. Den 22 oktober 2012 avrättades Saeed Sedighi och nio andra män som dömts för narkotikabrott. Flertalet av dessa fick inte någon rättvis rättegång och torterades under den tid de hölls i förvar.

I.   Efter det att Sedighi avrättats sade myndigheterna åt hans familjemedlemmar att inte tala med medierna och förbjöd dem att hålla en offentlig begravningsceremoni efter det att han begravts.

J.   En dramatisk ökning av antalet avrättningar, inklusive av minderåriga, har registrerats i Iran under de senaste åren. Sedan början av 2012 har över 300 avrättningar förtecknats. Dödsstraff utdöms regelbundet i fall där den anklagade förvägras sin rätt till korrekt rättsförfarande och för brott som inte faller inom kategorin ”mest allvarliga brott” enligt internationella standarder.

K.  De iranska myndigheterna fortsätter arbetet med att bygga ett ”halal-internet”, där iranierna i själva verket förvägras tillträde till World Wide Web, samt med att använda informations- och kommunikationsteknik för att slå ned på grundläggande friheter, såsom yttrande- och mötesfriheten. Iran inskränker friheten på internet genom att ställa upp gränser för tillgänglig bandbredd genom att utveckla statskontrollerade servrar och särskilda internetprotokoll, internetleverantörer och sökmotorer och genom att stänga internationella och inhemska webbplatser för sociala nätverk.

L.  Sacharovpriset för tankefrihet 2012 gavs åt två iranska aktivister, nämligen advokaten Nasrin Sotoudeh och filmregissören Jafar Panahi. Både Nasrin Sotoudeh och Jafar Panahi sitter i fängelse för sitt arbete för att kasta ljus över brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran. Sotoudeh hungerstrejkar efter det att hon inte fått ta emot besök av sin familj.

1.  Europaparlamentet är mycket oroat över den konstant försämrade människorättssituationen i Iran, det växande antalet politiska fångar och samvetsfångar, det fortsatt stora antalet avrättningar, bl.a. av minderåriga, den utbredda tortyren, orättvisa rättegångar och orimliga borgensbelopp samt de kraftiga begränsningarna av informationsfriheten, yttrandefriheten, mötesfriheten, religionsfriheten, utbildningsfriheten och rörelsefriheten.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över Sattar Beheshtis död i fängelse. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att grundligt utreda fallet för att fastställa de exakta omständigheterna kring hans död.

3.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna som antyder att Sattar Beheshti torterats i fängelset. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att se till att varje påstått fall av tortyr utreds, liksom också alla fall av grym, omänsklig eller förnedrande behandling i interneringsanstalter, och att gärningsmännen ställts till svars för vad de gjort. Parlamentet påminner om att bruket av kroppsstraff – som är detsamma som tortyr – är oförenligt med artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt bruket av dödsstraffet i Iran och uppmanar de iranska myndigheterna att inrätta ett moratorium för avrättningar i avvaktan på att dödsstraffet ska avskaffas, i enlighet med FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 och 63/138. Parlamentet uppmanar med kraft Irans regering att förbjuda avrättningar av minderåriga och överväga att benåda alla i dag dödsdömda minderåriga. Parlamentet uppmanar med kraft Irans regering att offentliggöra statistik om dödsstraffet och fakta om rättsskipningen i fall som involverar dödsstraff.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att det saknas rättvisa och insyn i rättsskipningen och att rätten till korrekt rättsförfarande inte tillerkänns i Iran. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att garantera alla frihetsberövade att principerna om rättvis rättegång och korrekt rättsförfarande strikt ska respekteras, såsom det föreskrivs i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att frige alla politiska fångar och samvetsfångar, bland dem också Sacharovprisvinnarna Nasrin Sotoudeh och Jafar Panahi, och låta dem komma till Europaparlamentet i december 2012 för att ta emot sina pris. Parlamentet uttrycker oro över att Nasrin Sotoudehs hälsa blir allt sämre och uppmanar Irans rätts- och fångvårdsmyndigheter att sluta behandla Nasrin Sotoudeh illa och uttrycker sin sympati och sin fulla solidaritet med Nasrin Sotoudehs begäranden. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att låta alla fångar komma i kontakt med advokat efter eget val och få den medicinska vård de behöver och få ta emot besök av sina familjer, något som de har rätt till enligt internationell människorättslagstiftning, samt att behandla dem värdigt och med respekt.

7.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att acceptera fredliga protester och att ta itu med de många problem som det iranska folket brottas med.

8.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att garantera religionsfriheten, i enlighet med Irans statsförfattning och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att visa att de har för avsikt att helhjärtat samarbeta med det internationella samfundet för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, och uppmanar Irans regering att fullgöra alla sina skyldigheter enligt både internationell rätt och de internationella konventioner som landet har undertecknat.

10. Europaparlamentet anser att ett besök av en särskild FN-rapportör kan bidra till att ge en överblick av situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Parlamentet noterar med oro att Iran sedan 2005 inte tagit emot några besök vare sig av FN:s särskilda rapportörer eller av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar Iran att göra allvar av sin avsikt att under 2012 låta FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, dr Ahmed Shaheed, besöka landet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med parlamentet effektivt utnyttja det nya instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter för att stödja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Iran, inbegripet yttrandefrihet på internet.

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s företrädare och vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten att uppmuntra de iranska myndigheterna att på nytt gå med i en dialog om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet bekräftar på nytt sin beredvillighet att gå med i en dialog om de mänskliga rättigheterna med Iran på alla nivåer på grundval av de universella värden som är inskrivna i FN-stadgan och i internationella konventioner.

13. Europaparlamentet stöder EU:s dubbla tillvägagångssätt gentemot Iran (att förena sanktioner med diplomati) men oroar sig samtidigt över vilka skadeverkningar som långtgående sanktioner mot Iran kan få för det iranska folket, till exempel i form av att inflationen ökar och det blir brist på nödvändiga varor, framför allt läkemedel.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet att förstärka de målinriktade åtgärderna mot enskilda personer och enheter från Iran, bland dem också statliga institutioner, som bär ansvaret för eller medverkar vid allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och begränsningar av de grundläggande friheterna, framför allt genom missbruk av informations- och kommunikationsteknik samt genom censur av internet och medier. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla tillgångar som i EU ägs av de iranier som omfattas av restriktiva åtgärder, också fastigheter, beslagtas och fryses in.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Islamiska republiken Irans regering och parlament samt att låta översätta resolutionen till Farsi.