Предложение за обща резолюция - RC-B7-0503/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0503/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Бирма/Мианмар, по-специално продължаващото насилие в щата Ракхайн

21.11.2012 - (2012/2878(RSP))

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7‑0503)
PPE (B7‑0509/2012)
ECR (B7‑0511/2012)
GUE/NGL (B7‑0512/2012)
Verts/ALE (B7‑0513/2012)
ALDE (B7‑0514/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella от името на групата S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan от името на групата ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2878(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0503/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0503/2012
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бирма/Мианмар, по-специално продължаващото насилие в щата Ракхайн

(2012/2878(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Бирма/Мианмар, по-специално резолюциите от 20 април 2012 г.[1] и 13 септември 2010 г.[2],

–   като взе предвид доклада от 24 август 2012 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид Решение 2012/225/ОВППС на Съвета от 26 април 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на президента Теин Сеин пред парламента на Бирма от 17 август 2012 г. относно положението в щата Ракхайн,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 25 октомври 2012 г. относно положението в щата Ракхайн в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 26 октомври 2012 г. относно подновяването на насилието в щата Ракхайн в Бирма/Мианмар,

–    като взе предвид съвместната декларация, подписана на 3 ноември 2012 г. от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и министъра на канцеларията на президента на Мианмар, г-н У Аун Мин, в Центъра за мир на Бирма/Мианмар в Янгон,

–   като взе предвид призива, отправен от върховния комисар на ООН по правата на човека Нави Пилай към правителството на Бирма/Мианмар на 9 ноември 2012 г., за предприемане на необходимите стъпки за предоставяне на права на граждани и за равно третиране на общността рохингия,

–   като взе предвид писмото на президента Теин Сеин до генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 16 ноември 2012 г., в което президентът на Бирма/Мианмар обеща да разгледа предоставянето на гражданство на непритежаващите гражданство мюсюлмани от общността рохингия,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

–   като взе предвид членове 18–21 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) от 1948 г.,

–   като взе предвид член 25 от Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–   като взе предвид декларациите на различни представители на правителството и опозицията на Бирма, включително Аун Сан Су Чи, с които на етническото малцинство рохингия се отказват граждански права и отговорността на държавните органи за неотдавнашните насилствени сблъсъци се свежда до минимум,

–   като взе предвид декларацията на Националната комисия по правата на човека на Бирма/Мианмар от август 2012 г., в която се заявява, че преследването на общността рохингия и събитията в щата Ракхайн не са в областта на тяхната отговорност,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че от началото на 2011 г. правителството на Бирма е предприело значителни стъпки за възстановяване на гражданските свободи, но случилите се неотдавна жестокости в щата Ракхайн показват огромните трудности, които все още предстои да бъдат преодолени,

Б.  като има предвид, че положението в щата Ракхайн продължава да бъде напрегнато, като от юни 2012 г. досега най-малко 110 000 души бяха принудени да напуснат домовете си, а 89 души бяха убити и над 5 300 домове и религиозни сгради бяха разрушени от повторното избухване на насилието през октомври,

В.  като има предвид, че мнозинството от разселените лица принадлежат към общността рохингия и живеят в неприемливи условия в лагери, които са твърде пренаселени, при тревожни нива на недохранване на децата, напълно неадекватни водоснабдяване и канализация, почти никакви достъпни възможности за образование и без подходящ достъп за хуманитарна помощ;

Г.  като има предвид, че извънредното положение, което позволява въвеждането на военно положение, бе наложено в щата Ракхайн след началото на междуобщностните сблъсъци през юни 2012 г. и че в края на октомври правителството обяви комендантски час в засегнатите райони и разположи в тях допълнителни сили за сигурност – мерки, които не успяха досега да спрат насилието;

Д. като има предвид, че дискриминацията срещу малцинството рохингия продължава; като има предвид, че съгласно сведенията местните органи са били съучастници в нападенията срещу общността рохингия и следват активна политика на прогонване на тази общност от страната; като има предвид, че международната общност настоятелно призова правителството на Бирма да преразгледа закона за гражданството от 1982 г., за да гарантира възможността за придобиване на гражданство за общността рохингия и премахването на първопричините за трайната дискриминация срещу населението от тази общност;

Е.  като има предвид, че Ракхайн е вторият по бедност щат на Бирма/Мианмар, която от своя страна е една от най-слабо развитите страни в света, и че бедността и репресиите са изиграли своята роля в подклаждането на междуобщностното насилие, както и тежките исторически спомени на двете общности;

Ж. като има предвид, че на 31 октомври 2012 г. трима експерти на ООН изразиха своето дълбоко безпокойство относно продължаващото междуобщностно насилие в щата Ракхайн и призоваха правителството спешно да предприеме мерки за преодоляване на причините, пораждащи напрежението и конфликта между будистката и мюсюлманската общности в региона;

З.  като има предвид, че правителството на Бирма/Мианмар създаде през август 2012 г. комисия за разследване, без да включи в нея представител на общността рохингия, с цел разследване на причините за избухването на сектантско насилие и изготвяне на предложения за прекратяването му, но досега работата на тази комисия беше неефективна;

И. като има предвид, че с оглед на продължаващото насилие приблизително един милион души от общността рохингия са избягали през изтеклите години в съседните страни, като около 300 000 търсят убежище в Бангладеш и 92 000 – в Тайланд, а приблизително 54 000 нерегистрирани лица, търсещи убежище, се намират в лагери по границата между Тайланд и Мианмар;

Й. като има предвид, че най-малко 4 000 души са избягали с лодки в Ситуе, столицата на щата Ракхайн, където правителството е отделило мюсюлманите, включително хората от общността рохингия, от останалото население и ги е преместило в лагери; и като има предвид, че се счита, че най-малко 3 000 души от общността рохингия са избягали по море до границата между Бирма и Бангладеш, където на силите за сигурност на Бангладеш от юни насам е наредено да изтласкват обратно всички лица, приближаващи границата;

K. като има предвид, че по време на своето посещение в столицата на Бирма, Найпидо, председателят на Европейската комисия Жозе Барозу предложи на Бирма помощ за развитие в размер на 78 милиона евро и подчерта, че ЕС е готов да мобилизира 4 милиона евро за незабавна хуманитарна помощ при условие че се гарантира достъп до засегнатите райони;

1.  изразява безпокойство от възобновяването на етническо насилие в Ракхайн, което доведе до голям брой загинали и ранени, до разрушаване на имущество и разселване на местното население, и изразява своята загриженост, че междуобщностните сблъсъци могат да изложат на риск прехода към демокрация на страната и биха могли да имат по-широко отражение в целия регион;

2.  признава продължаващото осъществяване на политически реформи и реформи в областта на гражданските права в Бирма, но призовава настоятелно властите да увеличат своите усилия, включително чрез освобождаването на останалите политически затворници, и спешно да предприемат мерки за преодоляване на междуобщностното насилие и неговите последствия;

3.  изразява убеждението си, че настоящото нарастване на междуобщностното насилие в щата Ракхайн е следствие от продължителните политики на дискриминация срещу общността рохингия; подчертава, че досега е направено малко за предотвратяване или справяне с първопричините на междуобщностното напрежение и етническата дискриминация;

4.  отбелязва уверенията на правителството, че ще проведе пълно и независимо разследване на събитията и ще предприеме действия срещу подстрекателите на насилието; призовава правителството на Бирма/Мианмар да предприеме незабавни мерки за прекратяване на етническото насилие и дискриминация и да изправи пред съда виновниците за насилствените сблъсъци и други свързани с тях нарушения в щата Ракхайн;

5.  призовава всички страни да намерят трайни начини за решаване на споровете между общностите и отново отправя своя призив към политическите сили да заемат ясна позиция в полза на едно плуралистично общество с приобщаващ диалог с местните общности;

6.  призовава правителството на Бирма/Мианмар да прекрати дискриминационните практики срещу общността рохингия; отново отправя своите призиви за изменение или отмяна на закона за гражданството от 1982 г., за да се гарантира равният достъп на общността рохингия до бирманско гражданство;

7.  призовава властите на Бирма да предприемат по-енергични действия по въпросите на гражданските права, по-специално достъпа до образование, разрешението за работа и свободата на движение за малцинството рохингия;

8.  призовава правителството на Бирма/Мианмар да предостави на агенциите на ООН и на хуманитарните НПО, както и на журналистите и дипломатите безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ за всички засегнати групи от населението; освен това призовава властите на Бирма спешно да подобрят условията в лагерите за разселване на общността рохингия;

9.  призовава ЕС и държавите членки да предоставят хуманитарна помощ и да подкрепят правителството на Бирма в усилията му да стабилизира положението и да изпълни по-бързо програмите за реформи по начини, които укрепват принципите на правовата държава и зачитат правата на човека и политическата свобода;

10. приветства предложението, направено от комисията по правовата държава на парламента на Бирма, и настоятелно призовава правителството незабавно да осъществи законодателните, институционалните и политическите реформи, необходими за прекратяване на сериозните нарушения на правата на човека в областите, засегнати от етнически и други въоръжени конфликти, и да предприеме действия срещу настоящата безнаказаност на продължаващите нарушения на правата на човека, особено там, където те се извършват от държавните сили;

11. приветства освобождаването на 17 септември 2012 г. на 514 затворници, включително 66 политически затворници, и освобождаването на 19 ноември 2012 г. на 66 затворници, включително най-малко 44 политически затворници, в рамките на амнистия, която съвпадна с посещението на президента на САЩ Барак Обама в Бирма/Мианмар; призовава правителството на Бирма да освободи всички задържани поради техните убеждения, да изясни колко души все още са задържани и да предприеме стъпки за гарантиране на реинтегрирането на освободените затворници в обществото;

12. приветства заключенията на Съвета относно Бирма/Мианмар от 23 април 2012 г., които включват временно прекратяване на ограничителните мерки, наложени на правителството, с изключение на оръжейното ембарго, както и желанието на ЕС да продължава своята подкрепа за прехода на страната; като се има предвид, че въпросите за правата на човека са от ключово значение за проблемите, предизвикващи загрижеността на ЕС: подкрепата за процеса на реформи, приноса за икономическото, политическото и социалното развитие и установяването на принципите на правовата държава и основните свободи, по-специално свободата на изразяване и на събирания, приветства във връзка с това неотдавнашното посещение на председателя на Европейската комисия и незабавното увеличаване на финансовите средства за хуманитарна помощ за 2012 г. с цел да се помогне на населението от щата Ракхайн;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Бирма/Мианмар, на върховния представител на ЕС, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на АСЕАН, на междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на генералния секретар на Британската общност на нациите, на специалния представител на ООН по правата на човека за Бирма/Мианмар, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.