Společný návrh usnesení - RC-B7-0503/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0503/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Barmě/Myanmaru, zejména o pokračujícím násilí ve státě Rachin

21. 11. 2012 - (2012/2878(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0503/2012)
PPE (B7‑0509/2012)
ECR (B7‑0511/2012)
GUE/NGL (B7‑0512/2012)
Verts/ALE (B7‑0513/2012)
ALDE (B7‑0514/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella za skupinu S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan za skupinu ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Postup : 2012/2878(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0503/2012
Předložené texty :
RC-B7-0503/2012
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Barmě/Myanmaru, zejména o pokračujícím násilí ve státě Rachin

(2012/2878(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012[1] a ze dne 13. září 2012[2],

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 24. srpna 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/225/SZBP ze dne 26. dubna 2012,

–   s ohledem na prohlášení prezidenta Theina Seina o situaci ve státě Rachin, které dne 17. srpna 2012 učinil před barmským parlamentem,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 25. října 2012 o situaci ve státě Rachin v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 26. října 2012 o novém výbuchu násilí ve státě Rachin v Barmě/Myanmaru,

–    s ohledem na společné prohlášení, které dne 3. listopadu 2012 podepsali v barmském/myanmarském mírovém centru v Yangonu předseda Evropské komise José Manuel Barroso a vedoucí kanceláře myanmarského prezidenta U Aung Min,

–   s ohledem na výzvu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 9. listopadu 2012, v němž vládu Barmy/Myanmaru naléhavě vybízí k přijetí nezbytných opatření, která rohingyjským občanům zajistí dodržování občanských práv a rovné zacházení,

–   s ohledem na dopis prezidenta Theina Seina ze dne 16. listopadu 2012 adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi, v němž se oficiálně zavázal, že zváží udělení občanství rohingyjským muslimům, kteří jsou dosud bez jakékoli státní příslušnosti,

–   s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–   s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na prohlášení různých barmských vládních činitelů a představitelů opozice, včetně Aun Schan Su Ťij, v nichž upírají občanům rohingyjské etnické menšiny občanská práva a bagatelizují odpovědnost státních orgánů za nedávné násilné střety,

–   s ohledem na prohlášení Barmské/Myanmarské státní komise pro lidská práva ze srpna 2012, v němž se uvádí, že pronásledování Rohingyů a události ve státě Rachin nespadají do její působnosti,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od začátku roku 2011 přijímá barmská vláda významná opatření k obnově občanských svobod, avšak že nedávná zvěrstva spáchaná ve státě Rachin upozorňují na mimořádně obtížné problémy, které je ještě třeba překonat;

B.  vzhledem k tomu, že situace ve státě Rachin zůstává napjatá, neboť od června 2012 muselo 110 000 osob prchnout ze svých domovů a v říjnu opět vzplálo násilí, během nějž bylo zabito 89 osob a zničeno více než 5 300 obytných domů a náboženských budov;

C. vzhledem, k tomu že mezi vysídlenými osobami převažují Rohingyové, kteří žijí v táborech v nepřijatelných podmínkách: tábory jsou velmi přelidněné, s naprosto nedostatečným zásobováním vodou a zcela nevyhovujícím sanitárním zařízením, alarmující počet dětí trpí podvýživou a většinou nemá možnost chodit do školy a do táborů není zajištěn náležitý přísun humanitární pomoci;

D. vzhledem k tomu, že od prvních střetů mezi komunitami žijícími ve státě Rachin, které vypukly v červnu 2012, je vyhlášen mimořádný stav, který umožňuje zavést válečné právo; vzhledem k tomu, že ačkoli vláda v postižených oblastech na konci října 2012 vyhlásila zákaz vycházení a rozmístila v nich bezpečnostní posily, nepodařilo se jí dosud násilí zastavit;

E.  vzhledem k tomu, že rohingyjská menšina stále čelí diskriminaci; vzhledem k tomu, že na útocích proti této menšině se údajně podílejí místní orgány, které se aktivně snaží Rohingye vypudit ze země; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství barmskou vládu důrazně vybízí k revizi zákona o státním občanství z roku 1982, aby jej bylo možno udělit Rohingyům a aby byly odstraněny hlavní důvody jejich dlouhodobé diskriminace;

F.  vzhledem k tomu, že Rachin je druhým nejchudším státem Barmy/Myanmaru, tj. jedné z nejméně rozvinutých zemí na světě, a že chudoba a represe přiživují– stejně jako hořké historické reminiscence – násilí mezi oběma komunitami;

G. vzhledem k tomu, že dne 31. října 2012 vyjádřili tři odborníci OSN hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím mezi komunitami ve státě Rachin a vyzvali vládu, aby bezodkladně začala řešit původní příčiny napětí a konfliktu mezi buddhisty a muslimy v tomto regionu;

H. vzhledem k tomu, že vláda Barmy/Myanmaru ustavila v srpnu 2012 vyšetřovací komisi – v níž však Rohingyové nejsou zastoupeni–, aby prozkoumala příčiny výbuchu nábožensky motivovaného násilí a navrhla, jak by jej bylo možné ukončit, avšak zatím její práce nepřináší žádné výsledky;

I.   vzhledem k tomu, že tváří v tvář přetrvávajícímu násilí uprchl do sousedních zemí v průběhu let odhadem jeden milion Rohingyů, přičemž přibližně 300 000 uprchlíků hledalo útočiště v Bangladéši a 92 000 v Thajsku a kolem 54 000 neregistrovaných žadatelů o azyl se uchýlilo do devíti táborů ležících podél thajsko-myanmarské hranice;

J.   vzhledem k tomu, že nejméně 4 000 osob uprchlo lodí do Sittwe, hlavního města státu Rachin, kde vláda oddělila muslimy, včetně Rohingyů, od zbytku populace, a přemístila je do táborů; a vzhledem k tomu, že podle odhadu nejméně 3 000 Rohingyů uprchlo po moři k barmsko-bangladéšské hranici, kde bangladéšské bezpečnostní síly dostaly v červnu rozkaz vytlačovat všechny osoby blížící se k hranici zase zpět;

K. vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise José Manuel Barroso nabídl Barmě při své návštěvě v barmském hlavním městě Neipyijto částku 78 milionů EUR jako rozvojovou pomoc EU a zdůraznil, že EU je připravena uvolnit 4 miliony EUR na okamžitou humanitární pomoc za předpokladu, že bude zaručen přístup k postiženým oblastem;

1.  je velmi znepokojen obnovením etnického násilí ve státě Rachin, které vedlo k četným případům úmrtí a zranění osob, k ničení majetku a k vysídlení místního obyvatelstva, a vyjadřuje obavu, že tyto střety mezi komunitami mohou ohrozit přechod země k demokracii a mohly by mít širší dopad na celý region;

2.  bere na vědomí pokračující politické reformy a reformy v oblasti občanských práv v Barmě, ale naléhá na úřady, aby zvýšily své úsilí, a to i včetně propuštění zbývajících politických vězňů, a aby naléhavě hledaly možnosti řešení násilí mezi komunitami a jeho důsledků;

3.  domnívá se, že současný nárůst násilí mezi komunitami ve státě Rachin je důsledkem dlouhotrvajících diskriminačních politik proti Rohingyům; zdůrazňuje, že prozatím bylo učiněno jen málo, aby se zabránilo vzniku hlavních příčin napětí mezi komunitami a etnické diskriminaci, nebo aby se tyto otázky řešily;

4.  bere na vědomí ujištění vlády, že zahájí úplné a nezávislé vyšetřování uvedených událostí a přijme opatření proti těm, kdo podněcují násilí; vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby přijala okamžitá opatření k ukončení etnického násilí a diskriminace a aby postavila před soud ty, kteří se účastnili násilných střetů a dalšího s tím souvisejícího porušování zákonů ve státě Rachin;

5.  vyzývá všechny strany, aby nalezly způsob, jak trvale vyřešit problémy mezi komunitami, a znovu vyzývá politické síly, aby zaujaly jasné stanovisko k podpoře pluralitní společnosti na základě dialogu s místními komunitami, který by zahrnoval všechny zúčastněné strany;

6.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby ukončila diskriminační praktiky uplatňované proti Rohingyům; znovu opakuje své dřívější výzvy, aby byl změněn nebo zrušen zákon o občanství z roku 1982 s cílem zajistit Rohingyům rovný přístup k barmskému občanství;

7.  naléhavě žádá barmské orgány, aby přijaly ráznější opatření, pokud jde o otázky občanských práv, zejména přístup ke vzdělání, získání pracovních povolení a svobodu pohybu pro rohingyjskou menšinu;

8.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby umožnila agenturám OSN a humanitárním nevládním organizacím, novinářům a diplomatům bezproblémový přístup do všech oblastí země, včetně státu Rachin, a aby všem postiženým lidem poskytla neomezený přístup k humanitární pomoci; dále vyzývá barmské orgány, aby co nejrychleji zlepšily podmínky v táborech pro vysídlené Rohingye;

9.  vyzývá EU a členské státy, aby poskytly barmské vládě humanitární pomoc a podporu v jejím úsilí o stabilizaci situace a rychlejší provádění reformních programů způsobem, který je založen na právním státě, dodržování lidských práv a politických svobod;

10. vítá návrhy předložené výborem pro právní stát barmského parlamentu a naléhá na vládu, aby urychleně provedla legislativní, institucionální a politické reformy k ukončení závažného porušování lidských práv v oblastech postižených etnickými a jinými ozbrojenými konflikty a aby vyřešila otázku trvající beztrestnosti při porušování lidských práv, a to zejména tam, kde bylo násilí spácháno ozbrojenými složkami státu;

11. vítá propuštění 514 vězňů, z toho 90 politických vězňů, dne 17. září 2012 a propuštění 66 vězňů, z toho nejméně 44 politických vězňů, dne 19. listopadu 2012 při amnestii, která se časově shodovala s návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy v Barmě/Myanmaru; vyzývá barmskou vládu, aby propustila všechny zbývající vězně svědomí, přesně uvedla, kolik jich ještě zůstává ve vazbě, a aby učinila kroky nezbytné k zajištění reintegrace propuštěných vězňů do společnosti;

12. vítá závěry Rady o Barmě/Myanmaru ze dne 23. dubna 2012, které zahrnují pozastavení restriktivních opatření, jež byla uvalena na vládu, s výjimkou zbrojního embarga, a odhodlání EU nadále podporovat fázi přechodu této země; vzhledem k tomu, že otázky lidských práv, jsou pro EU klíčové: je nutno napomáhat reformnímu procesu, který přispívá k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji a zavádění zásad právního státu a základních svobod, zejména svobody projevu a shromažďování; pozitivně hodnotí v této souvislosti nedávnou návštěvu předsedy Evropské komise a okamžité zvýšení financování humanitární pomoci Komisí pro rok 2012 s cílem pomoci obyvatelům státu Rachin;

13. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, vysoké představitelce EU, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Barmě/Myanmaru, vysoké komisařce OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.