Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0503/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0503/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Birmania/Myanmar, în special la persistența violențelor în statul Rakhine

21.11.2012 - (2012/2878(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7‑0503)
PPE (B7‑0509/2012)
ECR (B7‑0511/2012)
GUE/NGL (B7‑0512/2012)
Verts/ALE (B7‑0513/2012)
ALDE (B7‑0514/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella în numele Grupului S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2878(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0503/2012
Texte depuse :
RC-B7-0503/2012
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Birmania/Myanmar, în special la persistența violențelor în statul Rakhine

(2012/2878(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Birmania/Myanmar, în special Rezoluția din 20 aprilie 2012[1] și Rezoluția din 13 septembrie 2012[2],

–   având în vedere raportul prezentat la 24 august 2012 de raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar,

–   având în vedere Decizia 2012/225/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2012,

–   având în vedere declarația din 17 august 2012 a președintelui Thein Sein către Parlamentul birman privind situația din statul Rakhine,

–   având în vedere declarația din 25 octombrie 2012 a Secretarului General al Națiunilor Unite privind situația din statul Rakhine din Birmania/Myanmar,

–   având în vedere declarația din 26 octombrie 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant Catherine Ashton privind reînnoirea violențelor în statul Rakhine din Birmania/Myanmar;

–   având în vedere declarația comună semnată la 3 noiembrie 2012 de Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, și de Ministrul președinției Republicii Myanmar, dl U Aung Min, la Centrul pentru pace de la Yangon, Birmania/Myanmar,

–   având în vedere apelul din 9 noiembrie 2012 lansat de Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, guvernului Birmaniei/Myanmar, prin care i se cerea să ia măsurile necesare pentru acordarea cetățeniei și tratamentul egal minorității Rohingya,

–   având în vedere scrisoarea din 16 noiembrie 2012 a președintelui Thein Sein adresată Secretarului General Ban Ki-moon, în care președintele Birmaniei/Myanmar se angaja să examineze acordarea cetățeniei musulmanilor Rohingya apatrizi,

–   având în vedere convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și protocolul din 1967,

–   având în vedere articolele 18-21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere declarațiile diferiților reprezentanți ai guvernului birman și ai opoziției, inclusiv Aung San Suu Kyi, care neagă drepturile cetățenilor minorității etnice Rohingya și minimizează responsabilitatea autorităților de stat în recentele ciocniri violente;

–   având în vedere declarația Comisiei naționale pentru drepturile omului din Birmania/Myanmar din august 2012, care afirmă că persecuția minorității Rohingya și evenimentele din statul Rakhine nu țin de responsabilitatea sa;

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât de la începutul anului 2011, guvernul birman a adoptat măsuri importante pentru a restaura libertățile civile, dar că atrocitățile recente din statul Rakhine subliniază dificultățile enorme care trebuie depășite;

B.  întrucât situația din statul Rakhine a rămas încordată, cel puțin 110 000 de persoane fiind forțate să-și părăsească locuințele din iunie 2012 și, de la reînceperea violențelor în octombrie, 89 de persoane au fost ucise și mai mult de 5 300 de locuințe și de clădiri religioase au fost distruse;

C. întrucât majoritatea persoanelor strămutate sunt Rohingya, care trăiesc în tabere în condiții inacceptabile, cu suprapopulație gravă, un nivel alarmant de malnutriție a copiilor, acces la apă și infrastructură sanitară cu totul necorespunzător, absența aproape completă de școlarizare și acces insuficient la ajutor umanitar;

D. întrucât o stare de urgență, care permite introducerea legii marțiale, a fost aplicată în statul Rakhine de când ciocnirile intercomunitare au început în iunie 2012 și întrucât la sfârșitul lunii octombrie 2012 guvernul a declarat starea excepțională în zonele afectate și a mobilizat forțe de securitate suplimentare, măsuri care, până în prezent, nu au reușit să pun capăt violențelor;

E.  întrucât discriminarea împotriva minorității Rohingya persistă; întrucât autoritățile locale ar fi dat dovadă de complicitate în atacurile împotriva Rohingya și duc o politică activă de expulzare a acestora din țară; întrucât comunitatea internațională a îndemnat guvernul birman să revizuiască legea sa din 1982 privind cetățenia pentru a asigura că Rohingya nu mai sunt persoane apatride și pentru a combate originile discriminării de durată de care suferă populația Rohingya;

F.  întrucât Rakhine se află pe locul al doilea între statele cele mai sărace din Birmania/Myanmar, care este deja una din țările cele mai puțin dezvoltate din lume, iar sărăcia și represiunea au contribuit la alimentarea violențelor intercomunitare, la fel ca și amintirile istorice amare ale celor două comunități;

G. întrucât la 31 octombrie 2012, trei experți ai Națiunilor Unite și-au exprimat profunda preocupare față de violența intercomunitară constantă din statul Rakhine și au cerul guvernului să abordeze de urgență cauzele care stau la baza tensiunii și a conflictului dintre comunitatea budistă și cea musulmană din regiune;

H. întrucât guvernul Birmaniei/Myanmar a înființat o comisie de anchetă în august 2012, fără a include un reprezentant al comunității Rohingya, pentru a examina cauzele izbucnirii violenței sectare și pentru a formula propuneri în legătură cu modalitatea de a-i pune capăt, dar, până în prezent, acțiunile sale au fost ineficiente;

I.   întrucât, în fața violenței persistente, un milion de Rohingya, potrivit estimărilor, s-au refugiat în țările vecine de-a lungul anilor, dintre care aproximativ 300 000 în Bangladesh și 92 000 în Tailanda, la care se adaugă, potrivit estimărilor, 54 000 de solicitanți de azil neînscriși în nouă tabere de-a lungul frontierei dintre Tailanda și Myanmar;

J.   întrucât cel puțin 4 000 de persoane au fugit cu ajutorul bărcilor spre Sittwe, capitala statului Rakhine, unde guvernul a separat musulmanii, inclusiv Rohingya, de restul populației și i-a transferat în tabere; întrucât se crede că cel puțin 3 000 de Rohingya au fugit pe mare către frontiera dintre Birmania și Bangladesh, unde forțele de securitate din Bangladesh au primit ordinul, din iunie, de a respinge toate persoanele care se apropie de frontieră;

K. întrucât Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a oferit ajutor de dezvoltare UE în valoare de 78 de milioane EUR Birmaniei, în timpul vizitei sale în capitala birmană, Nay Pyi Taw, și a subliniat că UE este gata să mobilizeze 4 milioane EUR pentru ajutor umanitar imediat, cu condiția ca accesul la zonele afectate să îi fie garantat;

1.  este alarmat de resurgența violenței etnice din Rakhine, care a provocat moartea și rănirea a numeroase persoane, distrugerea de proprietăți și strămutarea populațiilor locale și își exprimă preocuparea cu privire la faptul că ciocnirile intercomunitare ar putea să compromită tranziția către democrație a țării și ar putea să aibă repercusiuni mai largi în ansamblul regiunii;

2.  ia act de continuarea reformelor politice și a reformelor drepturilor civile care au loc în Birmania, dar îndeamnă autoritățile să-și intensifice eforturile, inclusiv prin eliberarea prizonierilor politici, și să abordeze de urgență violența intercomunitară și consecințele acesteia;

3.  consideră că recrudescența actuală a violenței intercomunitare din statul Rakhine este o consecință a politicilor discriminatorii de care suferă de mult timp Rohingya; subliniază că, până în prezent, s-a făcut puțin pentru a preveni sau aborda cauzele profunde ale tensiunilor comunitare și ale discriminării etnice;

4.  ia act de afirmațiile guvernului potrivit cărora acesta va realiza o anchetă completă și independentă a evenimentelor și va lua măsuri împotriva instigatorilor la violență; invită guvernul Birmaniei/Myanmar să ia măsuri imediate pentru a pune capăt violenței și discriminării etnice și pentru a aduce în fața justiției pe autorii ciocnirilor violente și a altor abuzuri legate de acestea în statul Rakhine;

5.  invită toate părțile să găsească modalități durabile de soluționare a problemelor dintre comunități și cere din nou forțelor politice să ia clar poziție în favoarea unei societăți pluraliste, care să cuprindă un dialog integrant cu comunitățile locale;

6.  invită guvernul Birmaniei/Myanmar să pună capăt practicilor discriminatorii împotriva Rohingya; cere, așa cum a făcut-o deja, modificarea sau abrogarea legii din 1982 privind cetățenia pentru a permite accesul egal la cetățenia birmană pentru Rohingya;

7.  îndeamnă autoritățile birmane să ia măsuri mai viguroase privind aspectele legate de drepturile cetățenilor, mai ales accesul la educație, permisele de muncă și libera circulația pentru minoritatea Rohingya;

8.  invită guvernul Birmaniei/Myanmar să acorde agențiilor ONU și ONG-urilor umanitare, precum și jurnaliștilor și diplomaților, accesul neîngrădit la toate regiunile țării, inclusiv statul Rakhine, și să permită accesul nerestricționat al ajutorului umanitar pentru toate populațiile afectate; cere, de asemenea, autorităților birmane să îmbunătățească de urgență condițiile în taberele de persoane strămutate Rohingya;

9.  invită UE și statele membre să ofere asistență umanitară și să sprijine guvernul birman în eforturile sale de a stabiliza situația și de a implementa mai rapid programele de reformă în forme care consacră statul de drept, respectarea drepturilor omului și libertatea politică;

10. salută propunerile formulate de Comisia statului de drept al Parlamentului birman și îndeamnă guvernul să implementeze rapid reforme legislative, instituționale și politice pentru a pune capăt gravelor încălcări ale drepturilor omului în regiunile afectate de conflicte etnice și alte conflicte armate și pentru a combate impunitatea de care beneficiază în prezent abuzurile legate de drepturile omului, în special când acestea sunt comise de forțele de ordine;

11. salută eliberarea la 17 septembrie 2012 a 514 prizonieri, dintre care 90 de prizonieri politici, și eliberarea la 19 noiembrie 2012 a 66 de prizonieri, inclusiv cel puțin 44 de prizonieri politici, cu ocazia unei amnistii care a concis cu vizita Președintelui american Obama în Birmania/Myanmar; invită guvernul birman să elibereze toți prizonierii politici deținuți în continuare, să stabilească cu exactitate numărul celor care rămân în detenție și să ia măsuri pentru a asigura reintegrarea prizonierilor eliberați în societate;

12. salută concluziile Consiliului privind Birmania/Myanmar din 23 aprilie 2012, care includ suspendarea măsurilor restrictive impuse guvernului, cu excepția embargoului asupra armelor, precum și dorința UE de a menține sprijinul acordat pentru tranziția țării; subliniază că aspectele legate de drepturile omului se află în centrul preocupărilor UE: asistență pentru procesul de reformă, contribuție la dezvoltarea economică, politică și socială și stabilirea statului de drept și a libertăților fundamentale, în special a libertății de expresie și de întrunire; salută, în acest context, recenta vizită a Președintelui Comisiei Europene și mărirea imediată a finanțării Comisiei în 2012 pentru acordarea de ajutor umanitar populației din statul Rakhine;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și parlamentelor din Birmania/Myanmar, Înaltului Reprezentant al UE, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale a ASEAN privind drepturile omului, Secretarului General al Commonwealth, Reprezentantului Special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU.