Společný návrh usnesení - RC-B7-0504/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0504/2012

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ situace migrantů v Libyi

  21. 11. 2012 - (2012/2879(RSP))

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  S&D (B7‑05004/2012)
  ECR (B7‑0507/2012)
  PPE (B7‑0516/2012)
  Verts/ALE (B7‑0518/2012)
  ALDE (B7‑0519)

  Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Jean Roatta za skupinu PPE
  Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
  Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE
  Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR

  Postup : 2012/2879(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0504/2012
  Předložené texty :
  RC-B7-0504/2012
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci migrantů v Libyi

  (2012/2680(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967,

  –   s ohledem na Úmluvu Africké unie, která upravuje zvláštní aspekty týkající se uprchlíků v Africe, kterou ratifikovala Libye dne 25. dubna 1981,

  –   s ohledem na Africkou chartu o ochraně lidských práv a práv národů a její protokol o zřízení Afrického soudu pro lidská práva a práva národů, které Libye ratifikovala dne 26. března a 19. listopadu 2003,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Ázerbájdžánu, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011[1],

  –   s ohledem na balíček evropské politiky sousedství, který se týká Libye ze dne 15. května 2012,

  –   s ohledem na své usnesení o lidských právech a bezpečnostní situaci v sahelském regionu ze dne 14. června 2012[2],

  –   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční záležitosti ze dne 23. července 2012,

  –  s ohledem na své usnesení o výroční zprávě Rady pro Evropská parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice[3],

  –   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 13 července 2012 a 3. listopadu 2012 o Libyi,

  –   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o podpůrné misi OSN, přijaté dne 30. srpna 2012,

  –   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Libye uskutečnila své první demokratické a svobodné volby v červenci 2012 pozoruhodně pokojným a náležitým způsobem; vzhledem k tomu, že tato země byla dne 9. srpna 2012 svědkem prvního pokojného přechodu moci ve svých dějinách z Přechodné národní rady na Všelidové národní shromáždění, pověřené přijetím ústavy a ostatních nejdůležitějších legislativních reforem;

  B.  vzhledem k tomu, že první libyjská vláda, která po více než padesáti letech vzešla z demokratických voleb, složila přísahu dne 14. listopadu 2012;

  C. vzhledem k tomu, že Libye čelí porevolučnímu období plnému úloh, které sahají od bezpečnosti (odzbrojení, demobilizace a reintegrace revolučních milicí a reforma národní armády, policie, pohraničních sil a ostatních sil státní bezpečnosti), národního smíření, soudnictví v přechodném období, prosazování zásad právního státu a dodržování lidských práv až po potřebu připravit mnohé další reformy, které mají zásadní význam při budování demokratických institucí a demokratického státu;

  D. vzhledem k tomu, že Libye se tradičně spoléhá na migranty pracující v odvětvích, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, poskytování stravovacích a ubytovacích služeb a úklidové služby; vzhledem k tomu, že Libye je stále velkým centrem žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří prchají před konflikty v Africe, Asii a Blízkém východě;

  E.  vzhledem k tomu, že schopnost úřadů kontrolovat přechod osob skrze 4 378 km pozemních hranic v Libyi je velmi omezená;

  F.  vzhledem k tomu, že během vlády plukovníka Kaddáfího pracovalo v Libyi 1,5 a 2,5 milionů cizinců; vzhledem k tomu, že od začátku osvobození dne 17. února 2011 bylo mnoho přistěhovalců přinuceno připojit se k žoldáckým skupinám za vlády Kaddáfího a velká část z nich je v současnosti zadržována bez soudu či opustila zemi; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci ke konci listopadu 2011 zhruba 800 000 migrantů už opustilo zemi směrem k sousedním státům, nicméně v mezidobí se jich mnoho vrátilo či dorazili nové osoby;

  G. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a páchání násilí proti migrantům, uchazečům o azyl a uprchlíkům je v Libyi na denním pořádku, a vzhledem k tomu, že cizinci bez dokladů jsou ve vazbě i nadále vystaveni riziku zneužívání, rasismu, svévolnému zadržování, bití a mučení;

  H. vzhledem k tomu, že cizinci v Libyi jsou stále zvláště vystaveni zneužívání kvůli bezpečnostnímu vakuu, šíření zbraní, neexistenci vnitrostátních právních předpisů pro oblast azylu a migrujících pracovníků, nedostačující soudnický systém a slabá správa věcí veřejných; vzhledem k tomu, že cizí státní příslušníci, včetně těhotných žen, žen s malými dětmi a dětmi bez doprovodu, které jsou zadržovány s dospělými, jsou zadržováni ve velkém množství detenčních zařízeních, které jsou zvláště zřizovány pro nelegální přistěhovalce, či jsou zadržování milicemi;

  I.   vzhledem k tomu, že nedávné zprávy zveřejněné Mezinárodní federací lig lidských práv, skupinou Migreurop, organizací Amnesty International a Spravedlnost bez hranic pro migranty, které vycházejí z řady šetření, které proběhly v Libyi v červnu 2012, zdůrazňují opakovávané špatné zacházení s migranty zadržovanými v detenčních centrech v Kufře, Tripoli, Benghazi a v oblasti Nafusa Mountain;

  J.   vzhledem k tomu, že Libye ještě neratifikovala Úmluvu OSN z roku 1951o právním postavení uprchlíků;

  K. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky stále ještě nemá právní status v Libyi, i když se v současné době v této zemi nachází;

  L.  vzhledem k tomu, že některé členské státy znovu zahájily rozhovory s Libyí na téma kontrola migrace;

  M. vzhledem k tomu, že existence plně fungující a demokratické vlády v Libyi je předpokladem pro jednání s EU, OSN a dalšími mezinárodními partnery při uzavírání jakýchkoli dohod o spolupráci s Libyí;

  1.  vítá uvedení libyjské vlády do úřadu, která odvozuje svou legitimitu od demokratických voleb a podporuje členy vlády v tom, aby jednali rozhodně s cílem vybudovat základy demokratické, odpovědné a fungujících státní struktury v Libyi; vyzývá mezinárodní subjekty a zejména EU, aby byly připraveny pomoci libyjské vládě a Všelidovému národnímu shromáždění v jeho náročném úkolu;

  2.  vyzývá Libyi, aby přijala a schválila legislativu v souladu se svými mezinárodními závazky zejména s ohledem na zajištění dodržování všeobecných lidských práv; uznává však, že takové úsilí bude vyžadovat čas vzhledem i tomu, že nově zvolená vláda právě složila přísahu; uznává, že překonání ničivého dědictví tyranského režimu Kaddáfího bude vyžadovat rozhodné kroky a řádné vzdělávání než vstoupí v platnost plně odpovědný právní, soudní a bezpečnostní systém, které bude založen na právech;

  3.  zdůrazňuje své znepokojení nad tím nad citlivou situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv cizinců pracujících v Libyi, zejména těch, kteří pocházejí ze subsaharské Afriky a východní Afriky, kteří přicházejí hledat práci či žádají o politický azyl a nad situací osob, které se stále nacházejí ve vězení; zejména je znepokojen životními podmínkami a zacházením se zadržovanými migranty v detenčních centrech a to zejména v Kufře, Tripoli, Benghazi a v oblasti Nafusa Mountain;

  4.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad špatnými podmínkami ve vazbě, kterým jsou vystavováni cizinci, včetně žen a dětí -– mnozí z nich jsou oběťmi sexuálního násilí či násilí založeného na pohlaví, a nad neexistujícím dostatečným právním rámce a ochranou, což způsobuje, že doba věznění může být neomezená a neexistuje možnost odvolání proti vyhoštění;

  5.  vyzývá libyjské úřady, aby chránily cizí státní příslušníky, a to bez ohledu na jejich přistěhovalecký status, před násilím, vykořisťováním, hrozbami, zastrašováním a zneužitím;

  6.  vyzývá libyjskou vládu a Všelidové národní shromáždění, aby poskytly všem vnitrostátním a místním orgánům odpovídající legislativu a instrukce s cílem zajistit spravedlivé zacházení, nediskriminování a nezbytnou ochranu pro všechny uprchlíky, uchazeče o azyl a migranty a zvláštní pozornost věnovaly bezpečnosti a právům žen a dětí;

  7.  očekává, že nová libyjská vláda ratifikuje bez odkladu Úmluvu OSN oprávním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967 a přijme právní předpisy pro oblast azylu, které budou v souladu s mezinárodními právními předpisy a normami;

  8.  vyzývá nové libyjské úřady, aby okamžitě poskytly právní status Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a usnadňovaly jeho práci; podporuje úzkou spolupráci mezi EU, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalšími agenturami OSN zapojenými do situace v době po konfliktu;

  9.  vyzývá nové libyjské úřady, aby usnadnily práci organizací, které mohou pomoci chránit a podporovat uchazeče o azyl, uprchlíky a migranty;

  10. vyzývá Libyi, aby schválila právní předpisy, která umožní regulovat vstup a pobyt cizích státních příslušníků v této zemi, a to včetně funkčního azylového systému; vyzývá EU, aby Libyi jako svému sousedovi poskytla technickou a politickou pomoc pro provádění tohoto úkolu, včetně zavedení opatření na zlepšení podmínek stávajících detenčních zařízení;

  11. vyzývá Libyi, aby schválila právní status pro migrující pracovníky v Libyi, které jim poskytnou plnou ochranu v oblasti dodržování jejich lidských práv, a to včetně pracovních práv, v souladu s příslušnými normami MOP;

  12. vyzývá EU a její členské státy, aby jednaly taktně při sjednávání budoucích dohod o spolupráci a dohod o kontrole migrace snovými libyjskými úřady a zajistily, že tyto dohodu obsahují účinné monitorovací mechanismy pro ochranu lidských práv migrantů, uprchlíků a uchazečů o azyl;

  13. vyzývá zahraniční podniky, které pracují v Libyi, a zejména evropské podniky, aby zajistily plné dodržování podnikové sociální odpovědnosti jako zásadní politiky v rámci svých činností, a zaručili přijetí podnikové sociální odpovědnost zejména s ohledem na migrující pracovníky;

  14. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a Všelidovému národnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.