Предложение за обща резолюция - RC-B7-0522/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0522/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Газа

21.11.2012 - (2012/2883(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0522/2012)
S&D (B7‑0524/2012)
Verts/ALE (B7‑0526/2012)
ECR (B7‑0527/2012)
ALDE (B7‑0528/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Rodi Kratsa‑Tsagaropoulou от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Boris Zala от името на групата S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Jill Evans от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR


Процедура : 2012/2883(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0522/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0522/2012
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Газа

(2012/2883(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 19 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията за печата на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 18 и 19 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г., 18 юли и 23 май 2011 г. и 8 декември 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 12 ноември 2012 г. относно последната ескалация на насилието между Газа и Израел и от 16 ноември 2012 г. относно по-нататъшната ескалация на насилието между Израел и Газа,

–   като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 1949 г.,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–   като взе предвид „Декларацията на принципите на споразумението за временно самоуправление“ (Споразумения от Осло) от 13 септември 1993 г.,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че текущият конфликт води до човешки жертви и неприемливо страдание на гражданското население и за двете страни, участващи в него;

Б.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал подкрепата си за решение, основано върху съществуването на две държави, като Държавата Израел и независима, демократична и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват една до друга в мир и сигурност, и е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между страните;

В.  като има предвид, че блокадата и хуманитарната криза в ивицата Газа продължават въпреки многобройните призиви от страна на международната общност за отваряне на контролните пунктове за потока от хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от Газа, както беше посочено отново в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г.;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент е изразявал нееднократно своя ангажимент за сигурността на Държавата Израел; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. също се заявява отново основополагащият ангажимент, поет от ЕС и неговите държави членки, за сигурността на Израел, като има предвид, че в тях беше осъдено по най-решителен начин насилието, насочено срещу цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа, и беше отправен призив за действителното предотвратяване на контрабандата на оръжие в Газа;

1.  изразява сериозната си загриженост относно положението в Газа и Израел и приема с дълбоко съжаление загубата на човешки живот, включително на жени и деца; подчертава, че трябва незабавно да бъдат прекратени всички нападения, тъй като те причиняват несправедливи страдания на мирни граждани, и призовава незабавно да се намали напрежението и да се прекратят враждебните действия; подкрепя посредническите усилия на Египет и други заинтересовани страни за бързо и устойчиво прекратяване на огъня и приветства мисията на генералния секретар на ООН в региона;

2.  решително осъжда ракетните нападения от Ивицата Газа към Израел, които трябва да бъдат прекратени незабавно от Хамас и от другите въоръжени групировки в Газа; подчертава, че Израел има право да защитава своето население от подобни атаки, като същевременно подчертава, че докато извършва това, Израел трябва да действа съразмерно и да гарантира защитата на цивилни лица във всеки един момент; подчертава, че е необходимо всички страни да спазват безусловно международното хуманитарно право и че не може да има оправдание за целенасочената стрелба по мирни граждани;

3.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави и на базата на границите от 1967 г., с град Ерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност;

4.  подчертава отново, че постигането на справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнато единствено с мирни и ненасилствени средства; призовава отново за създаването на условия за възобновяване на преките мирни преговори между двете страни;

5.  в този контекст подкрепя искането на Палестина за получаване на статут на наблюдател, който не е член на Общото събрание на ООН, и счита, че това е важна стъпка за придаването на по-голяма видимост, решителност и ефективност на палестинските искания; във връзка с това призовава държавите – членки на ЕС, и международната общност да постигнат споразумение в тази посока;

6.  отново призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки да играят по-активна политическа роля в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; подкрепя върховния представител в нейните усилия да създаде будеща доверие перспектива за подновяване на мирния процес;

7.  повтаря своя призив за вдигане на блокадата на ивицата Газа, обвързано с условия за ефективен международен механизъм за контрол, който да не позволява незаконното внасяне на оръжия в Газа, като така се отчитат легитимните нужди на Израел в сферата на сигурността; призовава също да се предприемат стъпки, за да се даде възможност за реконструкция и икономическо възстановяване на Газа;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.