Postup : 2012/2883(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0522/2012

Předložené texty :

RC-B7-0522/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0454

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 61k
21. 11. 2012
PE493.717v01-00}
PE493.719v01-00}
PE493.721v01-00}
PE493.722v01-00}
PE493.723v01-00} RC1
 
B7-0522/2012}
B7-0524/2012}
B7-0526/2012}
B7-0527/2012}
B7-0528/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B7-0522/2012)

S&D (B7-0524/2012)

Verts/ALE (B7-0526/2012)

ECR (B7-0527/2012)

ALDE (B7-0528/2012)


o situaci v Gaze (2012/2883(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Rodi Kratsa‑Tsagaropoulou za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Boris Zala za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Jill Evans za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Gaze (2012/2883(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci konaného dne 19. listopadu 2012,

–   s ohledem na tisková prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 18. a 19. listopadu 2012,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 14. května 2012, 18. července a 23. května 2011 a 8. prosince 2009 o mírovém procesu na Blízkém východě,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 12. listopadu 2012 o nejnovější eskalaci násilí mezi Gazou a Izraelem a ze dne 16. listopadu 2012 o další eskalaci násilí v Izraeli a Gaze,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem na dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že probíhající konflikt zapříčiňuje ztráty lidských životů a nepřijatelné utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách konfliktu;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy izraelského státu a nezávislého demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a vyzval k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

C. vzhledem k tomu, že blokáda pásma Gazy a humanitární krize v tomto pásmu pokračuje navzdory mnohým výzvám mezinárodního společenství k otevření přechodů pro tok humanitární pomoci, obchodního zboží a pohyb osob z pásma Gazy i do něj, jak je opakovaně uvedeno v závěrech zasedání Rady ze dne 14. května 2012;

D. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze zasedání ze dne 14. května 2012 znovu připomněla základní závazek EU a jejích členských států týkající se bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudila násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvala k účinnému zabránění pašování zbraní do pásma Gazy;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v Gaze a Izraeli a považuje za hluboce politováníhodné, že si tato situace vyžádala oběti na životech civilistů, mezi nimiž byly i ženy a děti; zdůrazňuje, že veškeré útoky musí být okamžitě ukončeny, jelikož vedou k neomluvitelnému utrpení nevinného civilního obyvatelstva, a naléhavě vyzývá k uklidnění situace a k ukončení nepřátelských akcí; podporuje úsilí Egypta a dalších stran o zprostředkování rychlého a udržitelného příměří a vítá cestu generálního tajemníka OSN do regionu;

2.  důrazně odsuzuje raketové útoky na Izrael z pásma Gazy, které musí Hamás a jiné ozbrojené skupiny v Gaze okamžitě zastavit; zdůrazňuje, že Izrael má právo chránit své občany před tímto druhem útoků, ale současně upozorňuje, že v rámci této ochrany musí jednat přiměřeně a za každé situace zajistit ochranu civilního obyvatelstva; zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny strany zcela respektovaly mezinárodní humanitární právo, a že záměrné útoky na nevinné civilisty nelze žádným způsobem ospravedlnit;

3.  opakuje svou pevnou podporu řešení ve formě dvou států na základě hranic z roku 1967 a Jeruzalémem jako hlavním městem obou států, tedy izraelského státu a nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

4.  znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu vyzývá k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

5.  podporuje v této souvislosti snahu Palestiny stát se pozorovatelem OSN bez členství a domnívá se, že je to důležitý krok pro větší zviditelnění, posílení a zefektivnění palestinských požadavků; vyzývá v této souvislosti členské státy EU a mezinárodní společenství, aby v tomto směru dospěly k dohodě;

6.  opět naléhavě žádá EU a členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření důvěryhodné perspektivy pro obnovu mírového procesu;

7.  znovu opakuje svoji výzvu ke zrušení blokády pásma Gazy pod podmínkou zavedení účinného kontrolního mechanismu na předcházení pašování zbraní do Gazy a uznání legitimních bezpečnostních potřeb Izraele; vyzývá rovněž k tomu, aby byly přijaty další kroky, které umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu Gazy;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí