Предложение за обща резолюция - RC-B7-0534/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0534/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно препоръките на Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия във връзка с установяването на Близък изток, свободен от оръжия за масово унищожение

15.1.2013 - (2012/2890 (RSP).

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0534/2012)
S&D (B7‑0535/2012)
ECR (B7‑0538/2012)
GUE/NGL (B7‑0539/2012)
ALDE (B7‑0011/2013)
PPE (B7‑0012/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro, Joachim Zeller от името на групата PPE
Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Raimon Obiols от името на групата S&D
Ivo Vajgl, Robert Rochefort от името на групата ALDE
Tarja Cronberg от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski от името на групата ECR
Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2890(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0534/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0534/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно препоръките на Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия във връзка с установяването на Близък изток, свободен от оръжия за масово унищожение

(2012/2890 (RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид изявлението от 24 ноември 2012 г. на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, относно отлагането на Хелзинкската конференция относно установяването в Близкия изток на зона, свободна от оръжия за масово унищожение (ОМУ),

–   като взе предвид Шестмесечния доклад за напредъка във връзка с изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2012/C 237/01) от август 2012 г.,

–   като взе предвид трите семинара на ЕС относно сигурността в Близкия изток, неразпространението на ОМУ и разоръжаването, състояли се в Париж през юни 2008 г., първия семинар на Консорциума на ЕС за неразпространение относно Близкия изток, проведен в Брюксел на 6 и 7 юли 2011 г. и втория семинар на Консорциума на ЕС за неразпространение относно Близкия изток, проведен на 5 и 6 ноември 2012 г., които имаха за цел да подготвят конференцията на ООН за зона свободна от оръжия за масово унищожение в Близкия изток,

–   като взе предвид Стратегията на Европейския съюз против разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид Решение 2012/422/ОВППС на Съвета от 23 юли 2012 година в подкрепа на процес на създаване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение,

–   като взе предвид предишните си резолюции от 26 февруари 2004 г. [1], 10 март 2005 г. [2], 17 ноември 2005 г. [3] и 14 март 2007 г. [4] относно неразпространението на ядрени оръжия и ядреното разоръжаване, и от 10 март 2010 г. [5] относно Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО),

–   като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 13 декември 2011 г. за установяването на зона, свободна от ядрено оръжие, в региона на Близкия изток,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 6 октомври 2010 г. относно риска от разпространение на ядрено оръжие в Близкия изток,

–   като взе предвид заключителния документ на Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия, проведена от страните по този договор през 2010 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Средиземноморието, проведена в Париж на 13 юли 2008 г.,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Конференцията относно установяването в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение, насрочена за декември 2012 г., беше отложена;

Б.  като има предвид, че отменянето на конференцията относно установяването в Близкия изток на зона, свободна от оръжия за масово унищожение, предвидена от Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение през 2010 г., може да има отрицателно въздействие върху регионалната сигурност и международните усилия за ядрено разоръжаване;

В.  като има предвид, че Договорът за неразпространение на ядрени оръжия и оръжия за масово унищожение е крайъгълен камък на международната сигурност; и като има предвид, че най-належащите приоритети в областта на сигурността са предотвратяването на придобиването или използването на ядрени оръжия от допълнителни държави, намаляването на световните запаси и преминаването към свят без ядрени оръжия;

Г.  като има предвид, че в заключителния документ на Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) през 2010 г. беше договорено свикването през 2012 г. на конференция за установяването на зона, свободна от ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение в Близкия изток и като има предвид неотложната необходимост от един такъв процес за препотвърждаване на валидността на ДНЯО;

Д. като има предвид, че подготовката за тази конференция тече от назначаването на Яаако Лааява, заместник-държавен секретар на Финландия, за фасилитатор на тази конференция;

Е.  като има предвид, че вече съществуват редица договори за създаване на зони, свободни от ядрени оръжия за други региони по света, а именно Латинска Америка и Карибския басейн, южната част на Тихия океан, Югоизточна Азия, Африка и Централна Азия; като има предвид, че статутът на зона, свободна от ядрено оръжие на Монголия, обявен от самата нея, беше признат чрез приемането на резолюцията на Общото събрание на ООН относно международната сигурност на Монголия и статута на зона, свободна от ядрено оръжие; като има предвид, че съществуват други договори, които също така уреждат безядрения статут на определени области, като например Договора за Антарктида, Договора за космоса, Споразумението за Луната и Договора за морското дъно;

Ж. като има предвид, че ЕС насърчава всички държави в региона да продължават конструктивната си работа с фасилитатора, да предприемат по-нататъшни инициативи за постигане на пълно премахване на всички оръжия за масово унищожение в региона — били те ядрени, химически или биологични — заедно със средствата за тяхното доставяне;

З.  като има предвид, че в Декларацията от Барселона от 1995 г. Европейският съюз, заедно с всички членове на Евро-средиземноморското партньорство, подкрепи целта за установяване в Близкия изток на зона, свободна от оръжия за масово унищожение (ОМУ); като има предвид, че ЕС подкрепя усилията на фасилитатора, както и целта за насърчаване на установяването в Близкия изток на зона, свободна от ОМУ, по-специално чрез Консорциума за неразпространение на ядреното оръжие и поредица от семинари по този въпрос, като например семинарите, проведени през 2008 г. и 2011 г. и през ноември 2012 г.;

И. като има предвид, че Руската федерация, Обединеното кралство и САЩ са съвносителите на резолюцията за Близкия изток от 1995 г. във връзка с ДНЯО и държави — депозитари на Договора;

Й. като има предвид, че политическата ситуация в региона все още е много нестабилна, с вълнения и драматични политически промени в Близкия изток, включително ескалация на конфликта в Сирия, кризата с Иран и нарастващото напрежение между Израел и Палестина и съседни държави;

K. като има предвид, че ЕС подкрепя продължаващата подготовка за конференцията с участието на всички държави от региона, с цел да се постигнат успешни резултати на фона на вълненията и политическите промени, настъпващи в Близкия изток;

Л. приветства призива на Движението на необвързаните държави за бързо установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия, като приоритетна мярка за установяването на зона, свободна от ОМУ, в региона;

1.  изразява съжаление относно отлагането на конференцията за установяването на зона, свободна от ядрено оръжие и от всякакви други видове оръжия за масово унищожение в Близкия изток, която Конференцията за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия беше насрочила за 2012 г.

2.  приветства ролята на Обединените нации в установяването на взаимно проверима зона, свободна от ядрено оръжие; посочва, че не всички държави в региона са страни по Договора за неразпространение на ядрени оръжия;

3.  настоятелно призовава генералния секретар на ООН, фасилитатора на ООН, вносителите на Резолюцията относно Близкия изток от 1995 г., върховния представител на ЕС и държавите — членки на ЕС, да осигурят провеждането на конференцията, планирана за 2012 г., възможно най-рано през 2013 г.;

4.  изразява твърдото си убеждение, че установяването на зона, свободна от ядрено оръжие в региона на Близкия изток би подобрило значително международния мир и международната стабилност и би могло да послужи като пример и положителна крачка напред в кампанията „Глобална нула“;

5.  призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън да гарантира, че Европейският съюз ще продължи да участва активно в подкрепа на този процес, по-специално чрез активно насърчаване по дипломатически път на всички заинтересовани страни да се ангажират конструктивно и с по-голяма политическа воля в преговорите;

6.  приветства участието на ЕС в процеса на установяване на зона, свободна от оръжия за масово унищожение в Близкия изток; счита, че декларациите за добри намерения представляват първа стъпка към излизане от настоящата задънена улица; счита, че мирното решаване на конфликтите в Близкия изток би могло да изгради доверието, необходимо за установяването в крайна сметка на зона, свободна от оръжия за масово унищожение в Близкия изток;

7.  напомня на всички заинтересовани страни неотложния характер на този въпрос, като се има предвид конфликта във връзка с иранската ядрена програма и преговорите по нея и гражданската война в Сирия; припомня факта, че сирийското правителство все още контролира един от най-мощните и най-опасните арсенали от химически оръжия в света;

8.  призовава всички страни в региона да се присъединят към Конвенцията за забрана на разработването, производството, складирането и използването на химическо оръжие и за неговото унищожаване и към Конвенцията за биологично и токсично оръжие;

9.  подчертава значението на текущия диалог за близкоизточна зона, свободна от ОМУ, с оглед проучване на широката рамка и междинните стъпки, които биха укрепили мира и сигурността в региона; подчертава, че основните елементи следва да включват спазване на всеобхватните предпазни механизми на МААЕ (и допълнителен протокол), забрана на производството на ядрен материал за оръжия и за обогатяване на уран над нормалната за гориво степен, присъединяване към договорите, забраняващи биологичното и химическото оръжие, и създаване на зона, свободна от ядрено оръжие в региона на Близкия изток; подчертава, че тези мерки биха укрепили съществено международния мир и международната сигурност;

10. призовава за нова инициатива за изграждане на доверие на регионално равнище, която да се основава на примера на Хелзинкския процес, насочена към постигане на дългосрочната цел за Близък изток, свободен от военни конфликти;

11. отправя искане към върховния представител/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън да информира Парламента за всички новости във връзка с продължаващите усилия за провеждане на конференцията след отлагането на насрочената за нея дата през декември 2012 г.;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите — членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на фасилитатора, както и на правителствата и парламентите на държавите от Близкия изток.