Postup : 2012/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0561/2012

Předložené texty :

RC-B7-0561/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2012 - 11.6

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0506

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 66k
11. 12. 2012
PE502.558v01-00}
PE502.563v01-00}
PE502.564v01-00}
PE502.565v01-00}
PE502.566v01-00}
PE502.568v01-00} RC1
 
B7-0561/2012}
B7-0566/2012}
B7-0567/2012}
B7-0568/2012}
B7-0569/2012}
B7-0571/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0561/2012)

ALDE (B7‑0566/2012)

GUE/NGL (B7‑0567/2012)

ECR (B7‑0568/2012)

PPE (B7‑0569/2012)

S&D (B7‑0571/2012)


o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan za skupinu ECR
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu  (2012/2911(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na příslušné rezoluce OSN: rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a 194 (1948) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   s ohledem na dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 28. září 1995,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, především na prohlášení týkající se rozšiřování osad ze dne 8. června 2012 a 2. prosince 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí Valného shromáždění OSN ze dne 29. listopadu 2012 udělit Palestině status nečlenského pozorovatelského státu,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 10. prosince 2012 a 14. května 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 2. prosince 2012 oznámila plánovanou výstavbu 3 000 nových bytových jednotek v osadách na Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že pokud by byly ohlášené plány realizovány, ohrozily by životaschopnost řešení založeného na existenci dvou států, a to zejména s ohledem na oblast E1, kde by výstavba nových osad rozdělila Západní břeh Jordánu na dvě části, a znemožnila tak vytvoření životaschopného, celistvého a svrchovaného palestinského státu;

B.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 2. prosince 2012 oznámila, že zadrží palestinské daňové příjmy ve výši 100 milionů USD; vzhledem k tomu, že měsíční převody daní jsou klíčovou složkou rozpočtu Palestinské samosprávy; vzhledem k tomu, že izraelský ministr financí Juval Steinitz prohlásil, že daňové příjmy byly zadrženy za účelem úhrady palestinských dluhů u společnosti Israeli Electric Corporation;

C. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založeného na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a nezávislého demokratického, celistvého a životaschopného palestinského státu, přičemž tyto dva státy by vedle sebe žily v míru a bezpečí;

D. vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1993 byl Západní břeh Jordánu rozdělen na tři oblasti, tj. oblast A, B a C; vzhledem k tomu, že oblast C, která spadá pod izraelskou civilní a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % území Západního břehu Jordánu a je také jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné půdy bohaté na zdroje; vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy z roku 1995 uvádí, že oblast C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci;

E.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN dne 29. listopadu 2012 naprostou většinou (138 hlasů pro, 9 proti a 41 států se zdrželo hlasování) rozhodlo udělit Palestině v OSN status nečlenského pozorovatelského státu;

1.  je mimořádně znepokojen prohlášením izraelské vlády o plánované výstavbě přibližně 3 000 nových bytových jednotek na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma;

2.  opět zdůrazňuje, že toto rozšíření osad může představovat krok, který oslabí naději na ustavení životaschopné Palestiny s Jeruzalémem jakožto společným hlavním městem Palestiny a Izraele;

3.  zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě jsou podle mezinárodního práva protiprávní; vyzývá k okamžitému, úplnému a trvalému zastavení veškeré výstavby izraelských osad a veškerých rozšiřujících činností a k ukončení dalšího vystěhovávání palestinských rodin z jejich domovů a demolic palestinských domů;

4.  odsuzuje prohlášení politického vůdce Hamásu Chálida Mišála, v nichž odmítá uznat Stát Izrael a jednoznačně odmítá jakoukoli izraelskou přítomnost v Jeruzalémě, a vyzývá Hamás, aby uznal právo Izraele na existenci;

5.  hluboce lituje rozhodnutí izraelské vlády zadržet palestinské daňové příjmy ve výši 100 milionů USD, které ohrožuje rozpočet Palestinské samosprávy, a vyzývá k okamžitému převodu těchto příjmů; vybízí zúčastněné strany, aby pod záštitou zprostředkovatelů z EU urovnaly všechny nevyřešené finanční spory;

6.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí; znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, a vyzývá v této souvislosti k obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami; vyzývá všechny strany, aby se zdržely veškerých jednostranných kroků, které by mohly oslabit nebo ohrozit mírové úsilí a vyhlídky na sjednání mírové dohody;

7.  opětovně vyzývá k plnému a účinnému provádění veškerých platných právních předpisů EU a dvoustranných dohod mezi EU a Izraelem ze strany EU a jejích členských států a zdůrazňuje, že veškerá ustanovení dohody o přidružení mezi EU a Izraelem týkající se lidských práv Palestinců by měla být dodržována; opakuje závazek EU zajistit trvalé, úplné a efektivní provádění stávajících právních předpisů Evropské unie a dvoustranných ujednání, která se vztahují na produkty pocházející z osad;

8.  nadále ve stejném duchu vyzývá k palestinskému usmíření, jež je cestou ke znovusjednocení Palestinců žijících na Západním břehu Jordánu, ve Východním Jeruzalémě a v pásmu Gazy, kteří patří ke stejnému palestinskému lidu;

9.  naléhavě vybízí Palestinskou samosprávu a izraelskou vládu, aby obnovily mírový proces na Blízkém východě; zdůrazňuje navíc význam ochrany palestinského obyvatelstva žijícího v oblasti C a ve Východním Jeruzalémě a jeho práv, neboť je zásadní pro zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států;

10. naléhavě opětovně žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci Kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje místopředsedkyni, vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření přesvědčivé vyhlídky na obnovu mírového procesu;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi Palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí