Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0561/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0561/2012

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden

11.12.2012 - (2012/2911(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0561/2012)
ALDE (B7‑0566/2012)
GUE/NGL (B7‑0567/2012)
ECR (B7‑0568/2012)
PPE (B7‑0569/2012)
S&D (B7‑0571/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt for S&D-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan for ECR-Gruppen
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2911(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0561/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0561/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden

(2012/2911(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til FN’s relevante resolutioner: FN's Generalforsamlings resolution 181 (1947) og 194 (1948) og FN's Sikkerhedsråds resolution 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) og 1850 (2008),

–   der henviser til Osloaftalen ("Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements") af 13. september 1993,

–   der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 28. september 1995,

–   der henviser til erklæringerne fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, navnlig dem af 8. juni 2012 og 2. december 2012 om nye bosættelser,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings beslutning af 29. november 2012 om at give Palæstina observatørstatus som ikke-medlemsstat af De Forenede Nationer,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2012 og 14. maj 2012 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at den israelske regering den 2. december 2012 meddelte, at der skal opføres omkring 3 000 nye boliger på Vestbredden og i Østjerusalem; der henviser til, at de annoncerede planer – såfremt de gennemføres – vil underminere tostatsløsningens levedygtighed, navnlig for så vidt angår E1-området, hvor opførelsen af bosættelser vil dele Vestbredden i to og gøre det umuligt at skabe en levedygtig, sammenhængende og suveræn palæstinensisk stat;

B.  der henviser til, at den israelske regering den 2. december 2012 meddelte, at den ville tilbageholde 100 mio. USD i palæstinensiske skatte- og afgiftsindtægter; der henviser til, at de månedlige skatteoverførsler er af afgørende betydning for Den Palæstinensiske Myndigheds budget; der henviser til, at den israelske finansminister, Yuval Steinitz, udtalte, at skatteindtægterne blev tilbageholdt med henblik på at betale palæstinensisk gæld til det israelske elektricitetsselskab;

C. der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til en tostatsløsning, hvor Israel og et uafhængigt, demokratisk, sammenhængende og levedygtigt Palæstina eksisterer side om side i fred og sikkerhed;

D. der henviser til, at Osloaftalen fra 1993 delte Vestbredden op i tre zoner, nemlig område A, B og C; der henviser til, at område C, som er underlagt israelsk civil og sikkerhedsmæssig kontrol, udgør 62 % af området og er det eneste sammenhængende område med størstedelen af den frugtbare og ressourcerige jord på Vestbredden; der henviser til, at ifølge interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben fra 1995 skulle område C gradvist overdrages til palæstinensisk jurisdiktion;

E.  der henviser til, at FN's Generalforsamling den 29. november 2012 med et overvældende flertal med 138 stemmer for, 9 imod og 41 hverken for eller imod, vedtog at give Palæstina observatørstatus som ikke-medlemsstat af De Forenede Nationer;

1.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over den israelske regerings meddelelse vedrørende den planlagte opførelse af omkring 3 000 nye boliger på Vestbredden, herunder i Østjerusalem;

2.  understreger på ny, at en sådan udvidelse kan være et skridt til at undergrave mulighederne for et levedygtigt Palæstina med Jerusalem som fælles hovedstad for både Palæstina og Israel;

3.  understreger, at de israelske bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem er ulovlige i henhold til folkeretten; opfordrer til en øjeblikkelig, fuldstændig og permanent fastfrysning af alle israelske bosættelsesbyggerier og udvidelsesaktiviteter og til standsning af yderligere udsættelser af palæstinensiske familier fra deres hjem og nedrivning af palæstinensiske huse;

4.  fordømmer de erklæringer, som Hamas' politiske leder, Khaled Meshal, har fremsat, hvori han afviser at anerkende staten Israel og afviser enhver form for israelsk tilstedeværelse i Jerusalem; opfordrer Hamas til at anerkende Israels ret til at eksistere;

5.  beklager dybt den israelske regerings beslutning om at tilbageholde 100 mio. USD i palæstinensiske skatte- og afgiftsindtægter, idet det underminerer Den Palæstinensiske Myndigheds budget, og kræver, at disse skatteindtægter øjeblikkeligt overføres; opfordrer de involverede parter til at løse alle uafsluttede finansielle tvister med mægling fra EU;

6.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og staten Palæstina som en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig stat eksisterer side om side i fred og sikkerhed;   understreger endnu engang, at brugen af fredelige og ikkevoldelige midler er den eneste måde, hvorpå der kan opnås varig frem mellem israelere og palæstinensere, og opfordrer i denne sammenhæng til genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem parterne; opfordrer alle parter til at afstå fra ensidige skridt, som kunne undergrave eller hindre fredsbestræbelserne og muligheden for at forhandle sig frem til en fredsaftale;

7.  opfordrer atter EU og medlemsstaterne til at bestræbe sig på at opnå fuldstændig og effektiv gennemførelse af al eksisterende EU-lovgivning og alle bilaterale aftaler mellem EU og Israel, og understreger, at alle bestemmelser i associeringsaftalen mellem EU og Israel vedrørende respekt for palæstinensernes menneskerettigheder skal overholdes; gentager, at EU's vil bestræbe sig på at opnå fuldstændig og effektiv gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning og bilaterale aftaler om varer fra bosættelser;

8.  opfordrer i samme ånd fortsat til palæstinensisk forsoning som vejen frem mod en genforening af de palæstinensere, der bor på Vestbredden, i Østjerusalem og i Gaza, og som alle er en del af det samme palæstinensiske folk;

9.  opfordrer indtrængende Den Palæstinensiske Myndighed og Israels regering til på ny at sætte gang i fredsprocessen for Mellemøsten; understreger desuden vigtigheden af at beskytte den palæstinensiske befolkning og dens rettigheder i område C og i Østjerusalem, hvilket er væsentligt for at holde muligheden for en tostatsløsning i live;

10. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til atter at spille en mere aktiv politisk rolle, også inden for Kvartetten, i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter næstformanden/den højtstående repræsentant i hendes bestræbelser på at skabe en troværdig mulighed for en genoptagelse af fredsprocessen;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.