Menetlus : 2012/2911(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0561/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0561/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2012 - 11.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0506

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 131kWORD 57k
11.12.2012
PE502.558v01-00}
PE502.563v01-00}
PE502.564v01-00}
PE502.565v01-00}
PE502.566v01-00}
PE502.568v01-00} RC1
 
B7-0561/2012}
B7-0566/2012}
B7-0567/2012}
B7-0568/2012}
B7-0569/2012}
B7-0571/2012} RC1

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B7‑0561/2012)

ALDE (B7‑0566/2012)

GUE/NGL (B7‑0567/2012)

ECR (B7‑0568/2012)

PPE (B7‑0569/2012)

S&D (B7‑0571/2012)


Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Iisraeli valitsuse otsuse kohta laiendada asundusi Läänekaldal (2012/2911(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–   võttes arvesse asjakohaseid ÜRO resolutsioone: ÜRO Peaassamblee 1947. aasta resolutsiooni 181 ja 1948. aasta resolutsiooni 194 ning ÜRO Julgeolekunõukogu 1967. aasta resolutsiooni 242, 1973. aasta resolutsiooni 338, 2002. aasta resolutsiooni 1397, 2003. aasta resolutsiooni 1515 ja 2008. aasta resolutsiooni 1850,

–   võttes arvesse 13. septembril 1993. aastal sõlmitud Oslo kokkuleppeid (ajutise omavalitsuse korraldamise põhimõtete deklaratsioon),

–   võttes arvesse 28. septembril 1995. aastal sõlmitud vahelepingut Jordani Läänekalda ja Gaza sektori kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi, eriti 8. juuni 2012. aasta ja 2. detsembri 2012. aasta avaldust asunduste laiendamise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 29. novembri 2012. aasta otsust anda Palestiinale mitteliikmest vaatlejariigi staatus,

–   võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2012. aasta ja 14. mai 2012. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Iisraeli valitsus andis 2. detsembril 2012. aastal teada plaanist ehitada Jordani Läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma ligikaudu 3000 uut eluaset; arvestades, et plaani elluviimise korral kahjustaks see kahe riigi lahenduse elujõulisust, eriti silmas pidades E1 piirkonda, kus asunduse rajatised jagaksid Läänekalda kaheks, mis teeb elujõulise ja suveräänse Palestiina riigi loomise võimatuks;

B.  arvestades, et 2. detsembril 2012. aastal teatas Iisraeli valitsus, et peab kinni 100 miljoni dollari väärtuses Palestiina maksutulusid; arvestades, et maksuraha igakuised ülekanded on Palestiina omavalitsuse eelarve oluline osa; arvestades, et Iisraeli rahandusministri Yuval Steinitzi sõnul peetakse maksutulusid kinni selleks, et tasuda palestiinlaste võlad Iisraeli elektrifirmale;

C. arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud oma toetust kahe riigi lahendusele, mille puhul Iisraeli Riik ning sõltumatu, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad rahus ja turvaliselt kõrvuti;

D. arvestades, et 1993. aasta Oslo kokkuleppega jagati Läänekallas kolmeks tsooniks: tsoonid A, B ja C; arvestades, et piirkond C, mis on Iisraeli tsiviil- ja julgeolekukontrolli all, moodustab 62% Läänekalda territooriumist ning on Läänekalda ainus terviklik maa-ala ja kõige viljakama pinnasega ning ressurssiderikkaim piirkond; arvestades, et 1995. aastal sõlmitud vahelepingus Jordani Läänekalda ja Gaza sektori kohta on kirjas, et piirkond C viiakse järk-järgult üle Palestiina jurisdiktsiooni alla;

E.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee otsustas 29. novembril 2012. aastal ülekaaluka häälteenamusega (138 poolt- ja 9 vastuhäält ning 41 erapooletut) anda Palestiinale ÜROs mitteliikmest vaatlejariigi staatus;

1.  väljendab sügavat muret seoses Iisraeli valitsuse teadaandega ehitada ligikaudu 3000 uut eluaset Jordani Läänekaldale, sh Ida-Jeruusalemma;

2.  rõhutab veel kord, et selline laienemine võib ohtu seada elujõulise Palestiina riigi ning Jeruusalemma kui Iisraeliga ühise pealinna väljavaated;

3.  rõhutab, et Iisraeli asundused Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud; nõuab, et Iisrael peataks viivitamatult, täielikult ja püsivalt igasuguse asunduste ehitamise ja laiendamise, samuti Palestiina perekondade jätkuva kodudest väljatõstmise ja palestiinlaste eluasemete hävitamise;

4.  mõistab hukka Hamasi poliitilise juhi Khaled Meshali avaldused, milles viimane ei nõustu tunnistama Iisraeli Riiki ja keeldub selgesõnaliselt aktsepteerimast igasugust Iisraeli kohalolu Jeruusalemmas, ning kutsub Hamasi üles tunnustama Iisraeli õigust olemasolule;

5.  väljendab sügavat kahetsust Iisraeli valitsuse otsuse üle pidada kinni 100 miljoni dollari väärtuses Palestiina maksutulusid, mis kahjustab Palestiina omavalitsuse eelarvet, ning nõuab nende tulude kohest ülekandmist; ärgitab osapooli lahendama ELi vahendusel kõik lõpetamata rahateemalised vaidlused;

6.  kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks oleksid 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana, ning mille puhul turvaline Iisraeli Riik ning tema naabrina sõltumatu, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina riik eksisteeriksid kõrvuti rahus ja julgeolekus; rõhutab veel kord, et rahumeelsed ja vägivallast hoiduvad vahendid on ainus tee iisraellaste ja palestiinlaste vahel õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks, ning nõuab sellega seoses otseste rahuläbirääkimiste taaskäivitamist kahe poole vahel; palub kõigil pooltel hoiduda ühepoolsest tegevusest, mis võib kahjustada või takistada rahupüüdlusi ja väljavaadet saavutada läbirääkimiste teel rahukokkulepe;

 

7.  nõuab taas, et EL ja liikmesriigid rakendaksid täielikult ja tulemuslikult kõiki kehtivaid ELi õigusakte ning ELi ja Iisraeli kahepoolseid lepinguid, ning rõhutab, et ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingus sisalduvatest palestiinlaste inimõiguste austamist käsitlevatest sätetest tuleb kinni pidada; kinnitab ELi kohustust tagada jätkuvalt, et täielikult ja tulemuslikult rakendataks kehtivaid ELi õigusakte ning asundustes toodetud kaupade suhtes kohaldatavaid kahepoolseid kokkuleppeid;

8.  nõuab jätkuvalt ja samadel motiividel ka palestiinlastelt leppimist, mis aitaks taasühendada Läänekaldal, Ida-Jeruusalemmas ja Gaza sektoris elavad palestiinlased, kes on ühe ja sama Palestiina rahva osad;

9.  nõuab Palestiina omavalitsuselt ja Iisraeli valitsuselt tungivalt Lähis-Ida rahuprotsessi taaskäivitamist; rõhutab lisaks, et oluline on kaitsta piirkonna C ja Ida-Jeruusalemma palestiinlastest elanikke ja nende õigusi, kuna see on tähtis kahe riigi lahenduse hoidmiseks elujõulisena;

10. kutsub tungivalt ELi ja selle liikmesriike taas kord üles etendama – ka nn Lähis-Ida neliku raames – aktiivsemat poliitilist osa jõupingutustes, mis on suunatud õiglase ja kestva rahu saavutamisele iisraellaste ja palestiinlaste vahel; toetab komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja jõupingutusi selleks, et luua usaldusväärne väljavaade rahuprotsessi taaskäivitamiseks;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, ÜRO Peaassamblee presidendile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku esindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ning Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika