Eljárás : 2012/2911(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0561/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0561/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/12/2012 - 11.6

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0506

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 68k
11.12.2012
PE502.558v01-00}
PE502.563v01-00}
PE502.564v01-00}
PE502.565v01-00}
PE502.566v01-00}
PE502.568v01-00} RC1
 
B7-0561/2012}
B7-0566/2012}
B7-0567/2012}
B7-0568/2012}
B7-0569/2012}
B7-0571/2012} RC1

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B7‑0561/2012)

ALDE (B7‑0566/2012)

GUE/NGL (B7‑0567/2012)

ECR (B7‑0568/2012)

PPE (B7‑0569/2012)

S&D (B7‑0571/2012)


az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt az S&D képviselőcsoport nevében
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek bővítéséről szóló határozatáról (2012/2911(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–   tekintettel az ENSZ vonatkozó határozataira: az ENSZ Közgyűlésének 181. (1947) és 194. (1948) számú határozatára és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. (1967), 338. (1973), 1397. (2002), 1515. (2003) és 1850. (2008) számú határozatára,

–   tekintettel az 1993. szeptember 13-i oslói megállapodásokra („Elvi nyilatkozat az átmeneti önkormányzati rendszerről”),

–   tekintettel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló 1995. szeptember 28-i átmeneti megállapodásra,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton által tett nyilatkozatokra, különösen a telepek bővítésével kapcsolatban 2012. június 8-án és 2012. december 2-án tett nyilatkozataira,

–   tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2012. november 29-én elfogadott határozatra, amely nem tagállami megfigyelői státuszt adott Palesztinának,

–   tekintettel az Európai Tanácsnak a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2012. december 10-i és 2012. május 14-i következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az izraeli kormány 2012. december 2-án bejelentette, hogy 3000 új lakóegység felépítését tervezi Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben; mivel a bejelentett tervek végrehajtásuk esetén aláásnák a kétállami megoldás életképességét, különös tekintettel az E1. övezetre, ahol a telepépítések kettévágnák Ciszjordániát, lehetetlenné téve az életképes, területileg összefüggő és szuverén palesztin állam megteremtését;

B.  mivel az izraeli kormány 2012. december 2-án bejelentette 100 millió USA-dollár összegű palesztin adóbevétel visszatartását; mivel a havi adóátutalások kulcsfontosságú részei a Palesztin Hatóság költségvetésének; mivel Juval Steinic izraeli pénzügyminiszter állítása szerint az adóbevételeket azért tartották vissza, hogy kifizessék az izraeli elektromos művekkel szemben fennálló palesztin tartozást;

C. mivel az EU több ízben megerősítette, hogy támogatja a kétállami megoldást, amely szerint független, demokratikus, egységes és életképes palesztin állam jönne létre, amely békében és biztonságban él Izrael mellett;

D. mivel az 1993. évi oslói megállapodások Ciszjordániát három (A., B. és C.) övezetre osztották, mivel az Izrael polgári és biztonsági ellenőrzése alatt álló C. övezet a terület 62%-át jelenti, és ez az egyetlen összefüggő földterület, ahol Ciszjordánia termékeny és erőforrásokban gazdag földterületeinek legnagyobb része fekszik; mivel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló 1995. évi ideiglenes megállapodás előirányozta, hogy a C. övezet fokozatosan palesztin fennhatóság alá kerüljön;

E.  mivel az ENSZ Közgyűlése 2012. november 29-én túlnyomó többséggel – 138 igen szavazattal, 9 ellenében, 41 tartózkodás mellett – határozatot fogadott el, amelyben nem tagállami megfigyelői státuszt adott Palesztinának az ENSZ-ben;

1.  rendkívül aggasztónak találja Izrael azon bejelentését, hogy körülbelül 3000 új lakóegység felépítését tervezi Ciszjordániában, beleértve Kelet-Jeruzsálemet is;

2.  újfent hangsúlyozza, hogy ez a terjeszkedés olyan lépés, amely alááshatja az életképes Palesztinával kapcsolatos elképzeléseket, melyek szerint Jeruzsálem Palesztina és Izrael közös fővárosa lenne;

3.  hangsúlyozza, hogy a ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi izraeli telepek a nemzetközi jog értelmében illegálisak; felhív valamennyi izraeli telepépítési és terjeszkedési akció azonnali, teljes és végleges befagyasztására, továbbá a palesztin családok otthonaikból való elűzésének és a palesztin lakóházak lerombolásának beszüntetésére;

4.  elítéli a Hamasz politikai vezetőjének, Haled Mesálnak a kijelentéseit, melyekben elutasította Izrael Állam elismerését, és egyértelműen elvetette Izrael jeruzsálemi jelenlétének lehetőségét, továbbá felszólítja a Hamaszt Izrael létezéshez való jogának elismerésére;

5.  rendkívül sajnálatosnak tartja az izraeli kormány döntését, mely szerint a palesztin adóbevételekből 100 millió USA-dollárt visszatart, mert ez aláássa a Palesztin Hatóság költségvetését, és felszólít ezen összeg haladéktalan átadására; ösztönzi az érintett feleket valamennyi megoldatlan pénzügyi vita uniós közvetítéssel történő rendezésére;

6.  ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja az 1967-es határokon nyugvó kétállami megoldást, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett; ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg, és ezzel összefüggésben felszólít a két fél közötti közvetlen béketárgyalások újrafelvételére; felhívja az összes felet, hogy tartózkodjanak minden olyan egyoldalú lépéstől, amely alááshatja vagy akadályozhatja a békére irányuló erőfeszítéseket és egy tárgyalásos békemegállapodás kilátásait;

7.  ismételten felhív a hatályos uniós szabályozás, valamint az EU és Izrael közötti kétoldalú megállapodások Unió és tagállamai általi teljes körű és tényleges végrehajtására, és hangsúlyozza, hogy az EU–Izrael társulási megállapodásban foglalt, a palesztinok emberi jogainak tiszteletben tartására vonatkozó valamennyi rendelkezést be kell tartani; ismételten hangsúlyozza az EU azon elkötelezettségét, hogy az Európai Unió hatályos jogszabályainak és kétoldalú megállapodásainak az izraeli telepekről származó termékekre alkalmazandó rendelkezései folyamatosan, maradéktalanul és ténylegesen végrehajtásra kerüljenek;

8.  ebben a szellemben felhív a palesztin megbékélésre, amely a Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben és a Gázai övezetben élő palesztin közösségek – ugyanazon palesztin nép részei – újbóli egyesítéséhez vezető utat jelenti;

9.  sürgeti a Palesztin Hatóságot és az izraeli kormányt, hogy indítsák be újra a közel-keleti békefolyamatot; hangsúlyozza továbbá, hogy a kétállami megoldás életképességének megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú a C. övezetben és Kelet-Jeruzsálemben élő palesztin lakosság és jogainak védelme;

10. ismételten sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy a Kvartetten belül is játsszanak aktívabb politikai szerepet az izraeliek és a palesztinok közötti méltányos és tartós béke elérésére tett erőfeszítések során; támogatja az alelnök/főképviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kidolgozza a békefolyamat újraindításának hiteles perspektíváját;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti Kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat