Procedūra : 2012/2911(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0561/2012

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0561/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2012 - 11.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0506

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 160kWORD 67k
11.12.2012
PE502.558v01-00}
PE502.563v01-00}
PE502.564v01-00}
PE502.565v01-00}
PE502.566v01-00}
PE502.568v01-00} RC1
 
B7-0561/2012}
B7-0566/2012}
B7-0567/2012}
B7-0568/2012}
B7-0569/2012}
B7-0571/2012} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B7‑0561/2012)

ALDE (B7‑0566/2012)

GUE/NGL (B7‑0567/2012)

ECR (B7‑0568/2012)

PPE (B7‑0569/2012)

S&D (B7‑0571/2012)


par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt S&D grupas vārdā
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ECR grupas vārdā
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā  (2012/2911(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–   ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas, jo īpaši ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas Nr. 181 (1947) un Nr. 194 (1948) un ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 242 (1967), Nr. 338 (1973), Nr. 1397 (2002), Nr. 1515 (2003) un Nr. 1850 (2008),

–   ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanās (Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem),

–   ņemot vērā 1995. gada 28. septembra Pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumus, jo īpaši 2012. gada 8. jūnija un 2012. gada 2. decembra paziņojumus par apmetņu paplašināšanu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2012. gada 29. novembra lēmumu piešķirt Palestīnai tādas novērotājas valsts statusu, kas nav ANO dalībvalsts,

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 10. decembra un 2012. gada 14. maija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Izraēlas valdība 2012. gada 2. decembrī paziņoja par 3000 jaunu mājokļu plānotu būvniecību Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē; tā kā izziņoto plānu īstenošana apdraudētu divu valstu risinājuma dzīvotspēju, sevišķi ņemot vērā E1 teritoriju, jo apmetņu ierīkošana tajā sadalīs Rietumkrastu divās daļās, padarot neiespējamu dzīvotspējīgas un suverēnas Palestīnas Valsts izveidi blakus Izraēlai;

B.  tā kā 2012. gada 2. decembrī Izraēlas valdība paziņoja par palestīniešu nodokļu ieņēmumu ieturēšanu USD 100 miljonu apmērā; tā kā nodokļu pārskaitījumi ik mēnesi veido būtisku Palestīniešu pašpārvaldes budžeta daļu; tā kā Izraēlas finanšu ministrs Yuval Steinitz norādīja, ka šie nodokļu ieņēmumi ir ieturēti, lai atmaksātu palestīniešu parādu uzņēmumam Israeli Electric Corporation;

C. tā kā ES atkārtoti ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, saskaņā ar kuru Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts pastāv līdzās mierā un drošībā;

D. tā kā 1993. gada Oslo vienošanās paredzēja Rietumkrasta teritoriju sadalīt trīs apgabalos, proti, A, B un C apgabalā; tā kā C apgabals, kas ir Izraēlas civilajā un drošības kontrolē, aizņem 62 % no teritorijas un ir vienīgā vienlaidus teritorija ar visauglīgāko un resursiem bagātāko zemi Rietumkrastā; tā kā 1995. gada Pagaidu vienošanās par Rietumkrastu un Gazas joslu noteica, ka C apgabalu varētu pakāpeniski nodot palestīniešu jurisdikcijā;

E.  tā kā 2012. gada 29. novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja ar pārliecinošu balsu vairākumu — 138 balsīm „par”, 9 balsīm „pret” un 41 pārstāvim atturoties — nolēma piešķirt Palestīnai tādas novērotājas valsts statusu, kas nav ANO dalībvalsts,

1.  pauž visdziļākās bažas saistībā ar Izraēlas valdības paziņojumu par aptuveni 3000 jaunu mājokļu plānoto būvniecību Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

2.  no jauna uzsver, ka šāda ekspansija var būt rīcība, kas apdraud izredzēs panākt dzīvotspējīgu Palestīnu, kurā Jeruzaleme ir kopīga galvaspilsēta Palestīnai un Izraēlai;

3.  uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Izraēlas apmetnes Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē ir nelikumīgas; prasa nekavējoties, pilnībā un neatgriezeniski iesaldēt visus Izraēlas apmetņu būvniecības un paplašināšanas darbus un nepieļaut turpmāku palestīniešu ģimeņu padzīšanu no viņu mājām un palestīniešu māju nojaukšanu;

4.  nosoda Hamas politiskā vadītāja Khaled Meshal paziņojumus, kuros netiek atzīta Izraēlas Valsts un tiek skaidri noraidīta jebkāda izraēliešu klātbūtne Jeruzalemē, un aicina Hamas atzīt Izraēlas pastāvēšanas tiesības;

5.  pauž dziļu nožēlu par Izraēlas valdības lēmumu ieturēt palestīniešu nodokļu ieņēmumus USD 100 miljonu apmērā, kas apdraud Palestīniešu pašpārvaldes budžetu, un prasa šos ieņēmumus nekavējoties pārskaitīt; mudina iesaistītās puses ar ES starpniecību atrisināt visus nenokārtotos finanšu strīdus;

6.  atkārto savu stingro atbalstu divu valstu risinājumam, kurš pamatotos uz 1967. gada robežām un nosacījumu, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, aizsargātai Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij; vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem, un šajā sakarā pieprasa atsākt tiešas miera sarunas starp abām pusēm; aicina abas puses atturēties no jebkādas vienpusējas rīcības, kas var traucēt vai kavēt miera centienus un izredzes panākt izlīgumu miera sarunās;

7.  vēlreiz aicina ES un tās dalībvalstis pilnībā un efektīvi īstenot spēkā esošos ES tiesību aktus un ES un Izraēlas divpusējos nolīgumus un uzsver, ka ir jāievēro visi noteikumi, kas iekļauti ES un Izraēlas asociācijas nolīgumā par palestīniešu cilvēktiesībām; atkārto ES apņemšanos pastāvīgi, pilnībā un efektīvi īstenot spēkā esošos Eiropas Savienības tiesību aktus un divpusējos nolīgumus, kas ir piemērojami apmetnēs ražotajām precēm;

8.  tāpat turpina aicināt palestīniešus savstarpēji izlīgt, jo tas ir veids, kā no jauna apvienot palestīniešus, kas dzīvo Rietumkrastā, Austrumjeruzalemē un Gazas joslā, jo viņi ir piederīgi vienai un tai pašai palestīniešu tautai;

9.  mudina Palestīniešu pašpārvaldi un Izraēlas valdību atsākt Tuvo Austrumu miera procesu; turklāt uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt C apgabalā un Austrumjeruzalemē dzīvojošos palestīniešus un viņu tiesības, jo tam ir būtiska nozīme, lai saglabātu divu valstu risinājuma iespējamību;

10. mudina ES un dalībvalstis no jauna uzņemties aktīvāku politisko lomu, arī Tuvo Austrumu Kvartetā, centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atbalsta Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves centienus radīt reālas izredzes miera procesa atsākšanai;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika